Multireligionval praktisk tillämpning, del I

Som styrmedel tillämpas fyra faktorer enligt Multireligionvalsystemet

  1. Det är demokratin som givit oss religionfrihet

  2. 2) Multireligionstödet motsvarar partistödet.

  3. Målet för övergång från kyrkoval till Multireligionvalsystem.

  4. Multireligionvalsystemet börjar med att tillämpas i Sverige, övriga nordiska länder , hela EU och så småningom övriga länder , FN .

Efter att trossamfunden Buddism,Daoism ,Hinduism, Judendom , Kristendom och Islam gått igenom Multireligionvalsystemet i teorin har de förhoppningsvis fått tillräckligt med underlag och vara förberedda för en övergång från kyrkoval till Multireligionvalsystem .

De ska vara överens även om att alla tillgångar, bidrag m.m sköts av myndigheten för stöd till multireligionval, Multireligionstödet som motsvarar partistöd.

Svenska kyrkans och övriga trossamfunds tillgångar redovias noggrant med en granskningsgrupp under ledning av förslagsvis Inga-Britt Ahlenius . Antal medlemmar i varje trossamfund redovisas med undelag för rösträtt och upptryckning av valsedlar. Vi har två grupper röstberättigade , de som är 16 år och som inte röstar I allmänna var och de som är äldre och har rösträtt I allmänna val och val till EU-parlamentet. Båda röstar I Multireligionvalet som förslagsvis äger rum som förslag i samband med EU-valet.

De övriga små trossamfunden eller sekter som ofta ingår I ett likadant trossamfund kan själva bestämma om de vill vara självständiga eller tillhöra något trossamfund,.i vilket fall som helst får de delta I den första delen dvs den teortiska delen så att även de får tillräckligt med underlag .

Ett exempel vi kan nämna I sammanhanget

Filadelfiakyrkans ombyggnad som kostar 100 miljoner kronor samtidigt som svenska folket undrar hur en liten församling har råd med detta och om det fiins anonyma andra länder som anonymt framkallar en berondeställning .

Det handlar om enorma resurser som alla trossamfund förfogar över och som enligt Multireligionsystemet skall fördelas rättvis och gynna religionfriheten genom demokratisk utveckling och ett skyddande av den.. Att alla ungdomar som fyller 16 år oavsett trossamfund blir jämställda när det gäller rösträtt så att de på samma sätt som infödda svenskar får praktisera demokrati två år innan allmänna val. Detta är en konfliktlösningsmodell som är fri från andra länders inblandning i trossamfunden i Sverige . .

Ett annat exampel :

Sveriges kristna råds roll och inblandning skriver i ett öppet brev till samtliga ledamöter i Sveriges riksdag inför omröstningen den 18 juni

Karin Wiborn, generalsekreterare,

Sveriges kristna råd, Anders Arborelius, biskop,

Stockholms katolska stift, Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan, Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan

Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan

Sveriges kristna råd skriver idag ett öppet brev till samtliga ledamöter i Sveriges riksdag inför omröstningen den 18 juni angående en eventuell förlängning av giltigheten för Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstånd i Sverige. Kyrkoledarna uppmanar riksdagsledamöterna till ytterligare reflektion över frågan och att överväga att rösta nej till förlängning av lagen.12 juni 2019

Sveriges kristna råd mellan kristna som fick rösträtt och andra kristna som saknar rösträtt. .

Eftersom vi har en konflikt som har pågått under 70 år och under denna period har det ingått en massa försök , fredsavtal, Nobelfredspristagare utan framgång . Alla som har dött och förtfarande dör på grund av denna konflikt samtidigt som andra krig och konflikter har startat under denna period har gjort detta mer komplicerat och nästan omöjligtgjort att hantera . Detta har orsakat rasism som hårt har drabbat de flyktingar som har flytt från krig och elände .

Jorden kommer inte att räcka till att begrava människor , detta måste också reformeras I och med införande av #Multireligionvalsystemet.

Alla fredsförhandlingar har visat att deras fredsplan var tillfällig .Detta i sin tur har visat att FN, EU och övriga politiker och makthavarna överlämnat olösta krig och konflikter till nästa generation och #De Nya Svenskarna anser att det är en icke hållbar politik .

Dessa pågående krig , konflikter , miljöförstörelse som orsakats av de länder som startat olika krig , hungersnöd , fattigdom och epedemier får inte överlämnas till kommande generationer där vissa länder har begränsade resurser och andra inte har några alls . Du som medborgare, trogen eller ej, vill du stoppa allt detta då är en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem det enda rätta så att andra trossamfund också har ett val motsvarande kyrkoval som ingår I ett Multireligionvalsystem .

Så tillämpas Multireligionvalet , den andra delen av Multireligionvalsystem

I den praktiska tillämpning av Multireligionval börja med Sveriges kristna råd

Karin Wiborn som representerar den Svenska Baptistsamfundet

Anders Arborelius, representerar de romersk-katolsk

Daniel Alm, representerar den Pingströrelsen i Sverige , Filadelfiakyrkan

Benyamin Atas representerar den Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige,

 

 

 

 

Antje Jackelén, representerar den Svenska kyrkan

Antje Jackelén har rösträtt men inte andra som sitter i samma Sveriges kristna råd som Benyamin Atas, Anders Arborelius , Daniel Alm och Karin Wiborn.

Inte heller de andra som representerar Buddism,Daoism ,Hinduism, Judendom och Islam .

Även kristna trossamfund i Sverige är indelade på de som har rösträtt och de som inte får rösta , varför ?

De Nya Svenskarna arbetar därför för dig så du som kristen genom Multireligionvalsystem bli likställd med övriga oavsett vilket kristet trossamfund du tillhör.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


Demokratins vara eller icke vara

Om det är så att demokratin har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som har givit oss demokratin , har för det första trossamfunden bidragit till en demokratisk utveckling. ?

För det andra har trossamfunden lyckats med försoning, fred & konfliktlösning ?

-----------   De som inte får rösta och de som har rätt att rösta   ---------

Den teoretiska tillämpningen av MultiReligionValsystemet

De som representerar olika trossamfund i Sverige . Buddism, Daoism,

Hinduism, Judendom , Kristendom och Islam kallas in till ett öppet möte. Där görs en jämförelse mellan det nuvarande kyrkovalet och det nya MultiReligionValsystemet. Samtidigt skildras hur det nya systemet föds och utvecklas.

I steg två bjuds representanter för riksdagspartierna in ,

I steg 3 bjuds SST-stiftelsen in , SIDA, Amnesty och Röda Korset,.

I steg 4 bjuds svensk media och övriga in i samband med en presskonferens där reslutatet presenteras med svar på journalisternas frågor.

Den tredje fasen av MultiReligionValsystemet är en presentation av. Multireligionstödet vilket ska motsvara partistödet. Detta ska ersätta nuvarande system som består av skattemedel till SST som I sin tur fördelar medel till de olika trossamfunden. Det ska också ersätta Svenska Kyrkans anonyma bidrag och skattemyndighetens en miljard varje år som betalas till kyrkan. Kyrkan får också medlemsavgifter plus fonder, fastigheter, mark, skog m m . Alla dessa tillgångar ska överföras till Multireligionstödet som ska heta myndigheten för Multireligionstöd. Även andra resurser som övriga trossamfund förfogar över ska överföras till den myndigheten, myndigheten för Multireligionstöd.

Då blir skattemyndigheten helt fri från inblandning I Svenska Kyrkan och andra trossamfunds angelägenheter. Skattemyndigheten har nog att göra ändå.

Även kommerskollegiet som registrerar trossamfund ska överföra de avgifter de erhåller av de olika trossamfunden till myndigheten för Multireligionstöd.

Press, böcker och broschyrer som trycks av trossamfunden blir påverkade av Multireligionstödet samtidigt som regligiösa byggnader omorganiseras. Dessutom,begravningarna ska organiseras på annat sätt och de ska kallas för begraningsplatser I stället för kyrkogårdar. Kremering eller frystorkning ersätter dagens system med jordbegravningar

De splittrade och anonyma resurserna med flera myndigheter och lagar inblandade reformeras.

I kyrkovalet deltar ungdomar som fyllt 16 år, de kristna ungdomar som är medlemmar I Svenska Kyrkan har fått rättighet att praktisera demokrati två år innan de får rösta i allmänna val och EU-valet.

Kostnad för kyrkoval är 150 miljoner kronor. Dessutom har SD fått makt genom kyrkovalet och sitter i dess högsta organ, nämligen kyrkomötet

MultiReligionValsystem omfattar alla religioner och kan äga rum i samband med EU-valet så att även andra ungdomar som har andra religioner får rätt att rösta så att även de får möjlighet att praktisera demokrati innan allmänna val och EU-val.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


De dämpande effekter på världsordningen vid sidan av miljömålet som leder till stabilitet.

  1. Multireligionvalsystem, Multireligionval och Multireligionstödet. Kyrkorna och övriga trossmfunds enorma egendom ska användas rättvist , fredligt , demokratiskt och miljömedvetet

  2. Effektivisering av U-ländernas topdomäner så att de blir lika som I-ländernas topdomäner. I samband med detta har De Nya Svenskarna påpekat ytterligare problem vad gäller EU -staternas topdomäner #ccTDLs som inte är lika effektiv som .SE . #DPNS föreslår således en effektivisering av deras topdomäner så att dessa blir likställda med Industriländernas topdomäner . Ett sätt är att ändra EU- ländernas flaggor så att de bär deras ccTLDs I stället för symboler såsom kors eller drakar.

  3. EU- ländernas diplomatiska representation,beskickningar , behöver reformeras .

T ex den enorma italienska ambassaden i Oakhill på Djurgården.
Den bör avvecklas tillsammans med den svenska ambassaden I Italien då båda länderna har både politiker och tjänstemän I Bryssel därifrån hanteringen av bl a flyktingfrågan sker. Det händer sällan att t ex en italienare tappar sitt pass I Sverige och behöver hjälp med detta. EU kan hitta lösningar på de ärenden som ambassaden sköter varje dag , dessa rutiner är likartade vid alla ambassader.

EU:s medlemsländer har 702 ambassader hos varandra , enligt #De Nya Svenskarna ska EU behålla 26 ambassader och avveckla 676 ambassader . Finlands ambassad I Sverige och Sveriges ambassad I Finland avvecklas , Finland och Sverige har mycket mera gemensamt I EU än I varandras länder . Samma sak gäller för övriga länderna inom EU. De frigjorda resurserna räcker för att täcka avgiften till EU. Detta innebär att alla EU:s medlemsländer kommer att ha råd att betala lika mycket i EU- avgift.

Som De Nya Svenskarna har konstaterat betalar de små EU- staterna nästan dubbelt så mycket i medlemsavgift till NATO än vad de betalar till EU . DPNS har även ställt frågan till deras invånare huruvida det är NATO eller EU som ger dem mer välfärd ?

  1. Tiggeriet löses genom att romerna organiserar sig politiskt och bildar ett politiskt organ som kan hävda deras självstyre , de kan få hjälp av samerna , EU och FN.

  2. EU- parlamentarikerna ska arbeta med en hållbar politik så att konflikter inte överlämnas till andra

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Tiggeri.eller självstyre . Bara romerna själva som kan avgöra sitt öde ,

Det är plågsamt , smutsig miljö förenat med hälsoproblem, de utsätter sig för risker som våld ,mord , diskriminering , , kränkning av sin egna mänskliga rättigheter som andra kämpar för . Detta sker dagligen och inom hela EU- området där 751 valda EU-parlamentariker går förbi dem . De folkvalda går förbi tiggare varje dag med sina iphone och feat kontokort som varje månad fylls på med 140.000 kr samtidigt som de beslutar om det kontantlösa samhället . De själva bär inte på kontantar och tiggarna bee dem om att få en slant .

De åtgärder som krävs och som De Nya Svenskarna föreslår såsom en lösning

Förutom att FN & EU ska driva en hållbar politik ska de integrera romerna i de demokratiska länder som har fått sina rättigheter förverkligade utan kamp jämfört med syrier. De etablerade romerna ska bidra med muntlig information p g a den analfabetismen som råder bland de romer som tigger.

När man frågar en del etablerade romer om tiggeriet, får man till svar att tiggarna inte förstår detta . Del etablerade romerna bör göra en analys av läget då Uppdrag Granskning försökte klartlägga tiggeriet och varför man lämnat sitt land och sina barn för att tigga i ett annat land. Kostnader som resekostnader tur och retur , uppehälle m m I det främande landet, biljetter till tunnelbana m.m.

Dessutom det plågsamma livet och kostnader för ev sjukvård , allt detta kan inte en tiggare finansiera genom tiggeriet. Analysen bör kalkylera med hur mycket har hon eller han som tiggare kvar att skicka till sina barn. Den svenske rom som utgav sig för att vara tiggare kan också hjälpa till med att ge råd genom sin erfarenhet.

De etablerade romerna kan genom kunskap bidra till lösning.

Lösningen som De Nya Svenskarna eftersträvar är att romernas självstyre i Rumänien eller Bulgarien. En typisk praxis i detta har vi hur samerna tillämpar sitt självstyre. Även Åland, Irakiska Kurdistan ,  Färöarna, Grönland, First Nations (Indians ), Indianreservat, Romerna kan liksom Asturiens i Spanien uppnå hög kompetens inom miljöskydd.vård, och utbildning ..

Uigurer i Kina är 18 miljoner motsvarade Israel ,Vatikanstaten och Serbien med 7 miljoner . De behöver lösning.

Även Rohingyer i Burma är lika många som de som bor i Serbien . De minoritetsfolk som är mest utsatta behöver en lösning .

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Avbryt Almedalsveckan och ta itu med skottlossningarna

 

Arabiska vårens flyktingar mellan beslut om tvångsutvisning eller åtgärder som 6 månaders utbildning med lämpligt medel för återanpassning,Detta är er uppgift för deltagande i Almedalsveckan , Arbetsförmedlingar , Migrationsverket och SIDA . Denna modell innebär att en flykting som har fått ett utvisningsbeslut erbjuds kunskap i Återvändande & deltagande i att återuppbygga med tillräckligt med medel för återanpassning. Det handlar om tre kategorier flyktingar , även ensamkommande barn omfattas av den modellen.

1) Flyktingar som redan har fått uppehållstillstånd och de som kanske kommer att stanna får lära sig att få nytta av den både för interna och externa ändamål.

2) Flyktingar som är osäkra om sin framtid och de som har fått utvisningsbeslut

och inte har någor annat val än att återvända .

3) Frivilligt återvändande

För att inte provocera regeringarna i hemländerna ska man samtidigt skapa en plattform för samarbete mellan arabiska vårens flyktingar i exil. Detta är praxis i utveckling.

Denna ovanstånde modell tillsammans med den fredsplan som beskrivs nedan, partiledarnas roll och Arbetsförmedlingarnas , Migrationsverkets och SIDA:s .

I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig , oroligheter , konflikter med grannländer eller minoritetsgrupper pågår. Arabiska våren.

Partiordföranden för Moderatarerna ska börja med att kalla endast de syriska flyktingarnas olika minoriteter vilka är bosatta i Sverige och som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog.

Vi utgår i från att de syriska flyktingar som är medlemmar i M är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. Vidare utgår vi ifrån att M är ett parti som fortlöpande lär sina medlemmar hur man tillämpar politiska kompromisser i syfte att uppnå konfliktlösning både inom och utanför partiet och på sikt övergå till demokrati samt stärka och utveckla den .

Parallellt med detta gör S på samma sätt för syrier som är medlemmar hos S och på samma vis för övriga partiledare och för syriska flyktingar som är medlemmar I deras partier. Likadant när det gäller övriga flyktingar.

Tillämpning och arbetssätt kommer att redovisas innan i ett seminarium där plats och andra nödvändiga medel ordnas av partiledarna, Arbetsförmedlingar , Migrationsverket och SIDA . SFI Stadsdelsnämnderna och övriga ska hänvisa flyktingarna dit.

Av solidaritetsprincip och ansvar avstår initiativtagare från arvode och ersättning.

Om modellen visar framgång kommer den att tillämpas I hela EU och även utanför .

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


RSS 2.0