We may have different religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race. (K. Annan)

email: solidaritet@spray.se
10735-3

 De Nya Svenskarna, är en demokratisk partiorganisation som välkomnar både
 infödda svenskar och invandrare som medlemmar .
 Vi deltog i valen, 1998,2002,2006 och vi kommer att delta i nästa val 2010 och även i valet till EU-parlamentet
De Nya Svenskarna utgår i sin politik från Kritik och självkritik.


De Nya Svenskarna har därför två mål , dels att vi som har varit i Sverige en längre tid genom solidaritet och samarbete vill skriva en positiv historia om oss  i detta land. Denna positiva historia skall överföras till nästa invandrargeneration så att den i sin tur bygger vidare på den. Syftet är att undvika att tillfoga nästa generation skada. Solidaritet med nästa invandrargeneration.

Dels att genom solidaritet och samarbete undvika att de som söker asyl efter oss drabbas pga av våra misstag och vår splittring. Solidaritet med flyktingar.


1) Vi vill ha folkomröstning i de kommuner där politiker hoppar  mellan olika partier under mandatperioden.    Så som det skedde i Sundbybergs kommun.

2)Likaså fråga folket i de kommuner där Sverigedemokraterna fick många röster men där man saknar politiker att kandidera med och där de får partistöd för lediga platser men  ingenting har att tillföra vara sig demokratiskt, politiskt, ekonomiskt,  socialt eller historiskt.

Integrationsinfrastraktur omfattar tre delar vilka ingår i vår Integrationspolitik
I ) Demokrati, från teori till praktik
II ) Svensk historia, de svenska partiernas rötter
III ) Miljömedvetenhet


Hur kommer det sig att invandrare praktiserar demokrati bara med infödda svenskar men inte sinsemellan
se vidare " integrationsinfrastruktur" ....

Rådet

Rådets medlemmar som kommer från olika länder väljs av kongressen enligt stadgarna 3:4 Kongressen äger rum ett år innan det allmänna valet. Styrelsen för de nya svenskarna skall bestå av råden.

Råden eller styrelsen för de nya svenskarna skall i sitt politiska arbete förutom stadgarna utgå ifrån riktlinjerna enligt integrationspolitiken den s k " Integrationsinfrastrukturen".

Den iranske styrelsemedlem som har varit i Sverige en längre tid och utövat sina demokratiska rätigheter i Sverige och följer stadgarna och riktlinjen för de nya svenskarna skall få det lättare att föra dialog med sina landsmän som bor i Sverige och på det sättet bildar man iranska rådet. På samma sätt bildar man irakiska och somaliska råd.

Detta demokratiska och avancerade arbetet sätt bidrar till att kurder frän Irak , Iran, Syrien och Turkiet som har en gemensam kamp och ett gemensamt språk och som dessutom alla är flyktingar i Sverige kan nå sina mål mycket snabbare och effektivare. De kan också bilda ett kurdiskt råd . Detta förutsätter dock att dom uppfyller ovanstående kriterier. Detta gäller naturligtvis andra minioriteter.
Det ålägges råden att översätta till sitt eget språk för att underlätta för medlemmar i andra föreningar och riksförbund utanför de nya svenskarna .

Det ålägges även medlemmarna att lyfta fram den positiva utvecklingen i Sverige och vice versa.

RSS 2.0