Reformera Nobelkommitten både i Sverige och Norge genom en upplösning som påminner om 1905 års unionsupplösning .

Reformera Nobelkommitten både i Sverige och Norge genom en upplösning som påminner om 1905 års unionsupplösning .

Ska våra skattepengar gå till det skandalomsusade Svenska Akademien, , finansminister Magdalena Andersson !?!

Varenda krona ska räknas

Låt de nya Nobelkomitterna få en internationell prägel, slå helst ihop de båda till en Nobelkomitte och inget pris får utdelas under 2017 till dess saken har utretts ordentligt som fd utrikesminister Sten Anderson sade när det gällde Bofors -affären, Tvätta hela byken, ett löfte som dock aldrig blev uppfyllt.

Så här står det :

Känner sig inte helt bekväm som ”utlänning”:
Citat JCA:
– Som utlänning är jag fortfarande en sekunda medborgare. Genom Forum har jag fått tillit hos skapande människor och myndigheter, det ger mig ett likvärdigt medborgarskap.

 

Jean Claude Arnault fick Nordstjärneorden 2015 av Alice Bah Kuhnke

Maja Lundgrens bok handlar också om den italienska maffian. Med tanke på hur insyltade akademiens ledamöter nu verkar vara i Forums sexualövergreppskultur undrar jag om vi inte också kan tala om en svensk huvudstadsmaffia på litteraturens område? 

Källorna :

https://parnassen.wordpress.com/2017/11/23/kulturprofilen-jean-claude-arnault-portas-fran-nobelmiddagen-satan-city-levererar/

 

http://nydahlsoccident.blogspot.se/2017/11/jean-claude-utan-nad-om-klubbens.html

 

 

 

 

 

 

 


Multireligionvalsystemet

#Multireligionvalsystemet

 Vad är grundlagsutredningens uppgift ?

En av de främsta uppgifterna är att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet.

Genom införande av ett multireligionvalsystem i stället för kyrkoval får 16- åringarna behålla sin rösträtt . Kyrkan hävdar att det finns 6 miljoner röstberättigade kristna i Sverige inklusive 16- åriga kristna men 82 % deltog inte i kyrkovalet 2017.

Är det inte någonting som borde ha uppmärksammats av den minister som ansvarar för demokratin och även ha utretts?

När alla 16- åringar som tillhör något annat religiöst samfund också får rösträtt kan vi genom ett multireligionvalsystem uppfylla grundlagsutredningens uppgift nämligen att höja valdeltagandet.

Detta har betydelse när de så småningom deltar i allmänna val då de tidigare har deltagit i den demokratiska processen och har förståelse för demokratin .

Detta motverkar att ungdomarna hamnar eller utnyttjas i krig eller annan otillåten verksamhet eller att de hotar så kallade vår demokrati eller blir extremister.

Detta uppfyller också utredningens övergripande mål nämligen att arbeta med att stärka och fördjupa det svenska folkstyret, Utredningen behandlar bl.a. frågor om valsystemet, folkomröstningar, samt lämnar förslag på områden eller frågeställningar som bör bli föremål för fördjupade studier och analyser . I händelse av ett starkt motstånd mot övergång från kyrkoval till multireligionval får folket avgöra denna fråga genom en folkomröstning.

Då folkomröstning gällande flyktingfrågan ägde rum i Skåne , varför skulle det då vara så svårt för demokrater att genomföra en sådan gällande övergång till multireligionval?

Utvärdering och översyn av valsystemet i sin helhet görs efter genomförandet av det första #multireligionval som förhoppningsvis kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Multireligionvalsystem börjar med att tillämpas i Sverige och sedan i övriga nordiska länder och efter det inom hela EU.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Multireligionval Dell III, Judendom

Vilka av de två rabbiner som representerar judarna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig.Väljes de av judarna i Israel eller av judarna i Sverige

Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en rabbin till muslim eller en Lama till muslim utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Detta måste ske med stöd inifrån och utifrån.

Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en jude och muslim som båda är medlemmar i samma politiska parti,socialdemokraterna och båda ha mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber och judar.

Majoriteten av muslimer och araber är flyktingar i de nordiska länderna medan majoriteten av judarna i Norden var flyktingar eller barn till en flykting . Judarna var utsatta för förintelsen och de var flyktingar. Nu har många judar i Europa rösträtt vid det israeliska valet. De är mera medvetna om ockupation, förtryck, israeliska muren , bosättningar och dödandet än andra eftersom de ofta reser till Israel.. Genom att judarna i Sverige har judiska begravningsplatser i Solna vid KI , där Alfred Nobel och Strindberg ligger begravda kräver stora resurser och stor plats. Att driva sådana enorma begravningsplatser under längre tid är ur miljösynvinkel ohållbart. Är det de Judiska Församlingarna i Sverige som finansierar allt detta , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet.

Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionval.

Judarna är mest utsatta i händelse av krig eller krigsfara särskilt om de pågående krigen fortsätter . Det är tre pågående krig, Den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina. Det ena kriget påverkar det andra .

Judarna har ett aktivt Judiska Centralrådet i Sverige med sina politiska grupper där det

vart tredje år hålls församlingsval där Judiska Församlingens medlemmar väljer ledamöter till fullmäktige, Politiska grupper
Som medlem i Judiska Församlingen kan du genom val påverka församlingens verksamhet. Det finns för närvarande fyra politiska grupper att välja mellan. För att komma i kontakt med representanter för de olika politiska grupperna eller erhålla partiprogram går det bra att vända sig till respektive grupps hemsida: Judisk Enhet, Judisk Mångfald, Judisk Samling och Judisk Framtid

Judiska skolanHillelskolan

 Hillelskolans profilämnen är hebreiska och judiska studier. Genom undervisningen i dessa ämnen ges eleverna grundläggande kunskaper i den judiska kulturen, historien och religionen. Bråket om friskolornas vara eller icke vara är en het pågående debatt.

Freden kräver ansträngningar utifrån och i inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN.

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagoger , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

 

Tillämpning

Vi har två rabbiner som kandidater

En rabbin som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla judar i Sverige .

En rabbin som representerar andra grupper går också ut och presenterar sig öppet för alla judar i Sverige .

Oavsett riktningar inom judendomen får båda rabbinerna gå runt till olika synagoger där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där judendomen utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika judiska uppfattningar och inom judendomens olika riktningar .

Från interna diskussioner i synagogerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de två rabbinerna att representera alla judar i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet får det spridning med stor effekt.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många judar inte kan tala hebreiska .

Information till röstberättigade judar skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Judarna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns judiska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad buddist röstar på en jude och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en rabbin eller att en buddist röstar på en kristen osv.

Den rabbin som i slutänden vinner skall ha rätt att utttala sig officielltgällande viktiga judiska angelägenheter . Judarna , media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften judar från den ena gruppen och hälften judar från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av antisemitism och begravningsfrågor.

 

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


Multireligionval Del II, Islam

Varför demokrati i kyrkan men inte i synagogan, moskén , templet m fl.

Varför får bara kristna politiker från riksdagspartierna delta i kyrkovalet? Andra

religioner får inte delta i det valet, d v s den demokratiska processen.Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka . Man kan inte påstå att valet av SD-politiker vid kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter har lett till någon stabilitet.

 

Att övergå från kyrkoval till multireligionval kräver fredsvilja och två riksdagsbeslut , det ena gäller ändring av kyrkoval d v s övergång till multireligionval med ändring av kyrkomöte till multireligionmöte . Det andra beslutet är att införa multireligionstöd, motsvarande partistödet, vilket gör att man undviker att ett religiöst samfund blir beroende av finansiellt stöd av anonyma som på så sätt kan utöva påverkan.

 

Vid övergång till multireligionval får 16-åringar behålla sin rösträtt vilket innebär

mångdubbelt valdeltagande när även andra ungdomar med olika religioner får delta. Vid

kyrkovalet 2017 deltog inte 82% av de röstberättigade, bara 18% av de kristna röstberättigade röstade. Detta är ett resurs- och demokrati problem . Vi föreslår att de som bara har uppehållstillstånd också ska ha rösträtt vid multireligionval så att de får praktisera demokrati vilket underlättar vid röstning vid allmänna val.

Bråket om de religösa skolornas vara eller icke vara är ett annat problem som har debatterats under många år .

Undvik konvertering från en religion till en annan i samband med ansökan om asyl som äger rum inte bara i Sverige utan i hela EU och som är mycket känsligt, då minskar vi spänningar mellan olika religiösa sekter.Det gäller även den tvångskonverting som vissa invandrade muslimer och kanske även andra tillhörande andra religioner har råkat ut för. De har helt ovetandes blivit registrerade som medlemmar i Svenska kyrkan och tvingats betala kyrkoskatt under många år innan detta har upptäckts, då ofta av någon svensk vän.

 

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagogor , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning , öppenhet och ökat demokratiskt deltagande . Multireligionval är ett nytt viktigt ord som måste införas i lexikonet och även införas i riksdagens databas, valmyndigheten m fl . Ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden ska omvandlas till ett multireligionval som omfattar alla religioner i alla nordiska länder och på sikt i hela EU. Mandatperioden ska vara 5 år I stället för 4 år och kan äga rum i samband med valet till Eu-parlamentet . I stället för partier som tillämpas i allmänna val används vid multireligionval används flera nomineringsgrupper .

 

Tillämpning

Vi har två imamer som kandidater

En imam som representerar sunniter går ut för att presentera sig öppet för alla muslimer i Sverige .

En imam som representerar shiterna går också ut och presenterar sig öppet för alla muslimer i Sverige .

Oavsett riktningar inom islam får båda imamerna gå runt till olika moskéer där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra islamska länder . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika islamska uppfattningar och inom islams olika riktningar .

Från interna diskussioner i moskéerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de två imamerna att representera alla muslimer i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till Eu-parlamentet får det spridning med stor effekt.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många muslimer inte kan tala arabiska. .

Information till röstberättigade muslimer skall vara tillgänglig på olika språk . Tll detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Shiterna och sunniterna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns muslimska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad shia röstar på en sunnitisk imam och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en imam eller att en buddist röstar på en kristen osv.

Den imam som i slutänden vinner skall ha rätt att utfärda Fatwa . Muslimerna, media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften shia och hälften sunniter där även kvinnora skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av hedersmord och Hijab och begravningsfrågor.

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

De Nya Svenskarna

 

 

 

وَالْعَصْرِإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Multireligionval Del II, Islam,

 

Varför demokrati i kyrkan men inte i synagogan, moskén , templet m fl.

Varför får bara kristna politiker från riksdagspartierna delta i kyrkovalet? Andra

religioner får inte delta i det valet, d v s den demokratiska processen.Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka . Man kan inte påstå att valet av SD-politiker vid kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter har lett till någon stabilitet.

 

Att övergå från kyrkoval till multireligionval kräver fredsvilja och två riksdagsbeslut , det ena gäller ändring av kyrkoval d v s övergång till multireligionval med ändring av kyrkomöte till multireligionmöte . Det andra beslutet är att införa multireligionstöd, motsvarande partistödet, vilket gör att man undviker att ett religiöst samfund blir beroende av finansiellt stöd av anonyma som på så sätt kan utöva påverkan.

 

Vid övergång till multireligionval får 16-åringar behålla sin rösträtt vilket innebär

mångdubbelt valdeltagande när även andra ungdomar med olika religioner får delta. Vid

kyrkovalet 2017 deltog inte 82% av de röstberättigade, bara 18% av de kristna röstberättigade röstade. Detta är ett resurs- och demokrati problem . Vi föreslår att de som bara har uppehållstillstånd också ska ha rösträtt vid multireligionval så att de får praktisera demokrati vilket underlättar vid röstning vid allmänna val.

 

Bråket om de religösa skolornas vara eller icke vara är ett annat problem som har debatterats under många år .

 

Undvik konvertering från en religion till en annan i samband med ansökan om asyl som äger rum inte bara i Sverige utan i hela EU och som är mycket känsligt, då minskar vi spänningar mellan olika religiösa sekter.Det gäller även den tvångskonverting som vissa invandrade muslimer och kanske även andra tillhörande andra religioner har råkat ut för. De har helt ovetandes blivit registrerade som medlemmar i Svenska kyrkan och tvingats betala kyrkoskatt under många år innan detta har upptäckts, då ofta av någon svensk vän.

 

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagogor , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

 

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning , öppenhet och ökat demokratiskt deltagande . Multireligionval är ett nytt viktigt ord som måste införas i lexikonet och även införas i riksdagens databas, valmyndigheten m fl . Ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden ska omvandlas till ett multireligionval som omfattar alla religioner i alla nordiska länder och på sikt i hela EU. Mandatperioden ska vara 5 år I stället för 4 år och kan äga rum i samband med valet till Eu-parlamentet . I stället för partier som tillämpas i allmänna val används vid multireligionval används flera nomineringsgrupper .

 

 

Tillämpning

Vi har två imamer som kandidater

En imam som representerar sunniter går ut för att presentera sig öppet för alla muslimer i Sverige .

En imam som representerar shiterna går också ut och presenterar sig öppet för alla muslimer i Sverige .

 

Oavsett riktningar inom islam får båda imamerna gå runt till olika moskéer där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra islamska länder . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika islamska uppfattningar och inom islams olika riktningar .

 

Från interna diskussioner i moskéerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

 

Nästa steg blir att välja en av de två imamerna att representera alla muslimer i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till Eu-parlamentet får det spridning med stor effekt.

 

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många muslimer inte kan tala arabiska. .

 

Information till röstberättigade muslimer skall vara tillgänglig på olika språk . Tll detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

 

Shiterna och sunniterna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns muslimska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

 

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad shia röstar på en sunnitisk imam och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en imam eller att en buddist röstar på en kristen osv.

 

 

Den imam som i slutänden vinner skall ha rätt att utfärda Fatwa . Muslimerna, media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

 

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften shia och hälften sunniter där även kvinnora skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av hedersmord och Hijab och begravningsfrågor.

 

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

وَالْعَصْرِإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ


Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativ som riksdagspartierna fick del av tidigare

Vi kommer överens om att vi aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat.

Det finns nämligen ett starkt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för en stark grön Infrastruktur.

En enkel solidarisk modell för tagande av initiativ kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati och leda till hållbar utveckling. 

I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig , oroligheter , konflikter med grannländer eller minoritetsgrupper pågår. Arabiska våren.

Partiordföranden för Moderataterna ska börja med att kalla endast de syriska flyktingar, olika minoriteter, vilka är bosatta i Sverige och som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog.

Vi utgår ifrån att de syriska flyktingar som är medlemmar i M är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. Vidare utgår vi ifrån att M är ett parti som fortlöpande lär sina medlemmar hur man tillämpar politiska kompromisser i syfte att uppnå konfliktlösning och på sikt övergå till demokrati , stärka och utveckla den .

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik .

Att komma överens om demokratins fem grundpelare

  1. Allmänna och fria val med lika rösträtt kompletteras med folkomröstning

  1. Fri partibildning med partistöd så att partierna inte får anonyma bidrag som  påverkar deras politik, dvs det parti som får de procent som berättigar det till  riksdagsmandat får partistöd. Fri

press som får presstöd så att den inte blir  påverkad av någon anonym sida som kan påverka tidningarnas innehåll.

  1. Religionsfrihet som också innebär att om en kristen bygger en kyrka skall buddisten ha rätt att bygga ett tempel , juden bygga en synagoga och muslimen  en moske. Detta kopletteras med multireligionval

     
  1. Maktdelningsprincip, man skiljer mellan lagstiftare som parlament, verkställande som regeringar och dömande som domstolar och ingen får påverka eller ändra deras domar eller beslut.

  1. Yttrandefrihet

 

 Eftersom de syriska flyktingarna och andra flyktingar tillhör var sitt invandrarriksförbund bidrar det, när detta tillämpas, till ökat valdeltagande, en utveckling av demokratin som då även blir starkare

.

 

 De nyanlända flyktingarna och de ensamkommande barnen får delta i denna process som en utbildning för återupbyggande och återanpassning , utbildningen tar sex månader . Ett mellan 6-12 månader långt tillfälligt uppehållstillstånd beviljas alla . Efter utbildningstiden få var och en ett återanpassningsbidrag med 75.000-100.000 kr.

Den som redan har fått avslag på sin ansökan får välja mellan det första alternativet eller riskerar han att med tvång bli tillbakavisad till sitt land vilket inte rekommenderas.

Det är uteslutet att uppnå fred utan deltagande av de religösa samfunden , detta kan uppnås genom ändring av kyrkovalet till ett Multireligionval .

I fall M misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kan S eller andra riksdagspartier kanske lyckas med denna grupp . M kan i alla fall fortsätta att arbeta vidare parallellt med andra flyktingar : Irakier ,

Sedan fortsätter arbetet med miljöfrågor,hållbar utveckling och återuppbyggnad.

Sudaner ,Somalier, Afghaner, Jeminiter, Libyer, palestinier , judar, nigerianer , egyptier

Processen tillämpas på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i övriga partier.

Att skapa fred kräver arbete utifrån och inifrån .

Om SD misslyckades med att förhandla med en demokrat som Stefan Löven i sitt eget land hur kan de då tro att de kan lyckas med att förhandla med en diktator i ett främmande land !

Frågan är hur finansierade SD sin resa till Syrien , med skattepengar, partistödet eller av diktatorn .

 SD:s agerandeoch de som gav SD uppdrag i Syrien fördöms i hårda ordalag . SD kan inte ha fått uppdraget av den syriska oppositionen , SD saboterar även FN:s uppdrag i Syrien , motarbetar svensk utrikes och säkerhetspolitik ock skapar dessutom motsättningar mellan olika syriska minoriteter här i Sverige . SD med sina 50 mandat I Riksdagen har inte ens lyckats med att komma I närheten av det inflytande som MP har med ungefär hälften så många mandat.

Dessa har bildat regering med flera statsråd. Detta beror naturligtvis på att SD saknar politisk erfarenhet och kan gå samma öde till mötes som NYD, Junilistan och Piratpartiet.

Utan kontinuitet i demokratisk utveckling kan det hända vad som helst i Spanien-Katalonien, Irak-Kurder mfl. Det kan skada andra minioriteter som strävar efter att bli självständiga stater. De Nya Svenskarna anser att romernas problem kan lösas genom självstyre såsom Åland och samerna .Genom utbildning på samma sätt som flyktingarna vilka vi nämnt tidigare kan de rädda sin situation från tiggeri till att få ett eget område med självstyre.


Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De Ny Svenskarna

 

RSS 2.0