Svensk massmedias roll under 2021 års valrörelse vid sidan av firandet av100 år av vår demokrati

Vilken roll spelar svensk massmedia i valet som skall äga rum om knappt 50 dagar , sep 2021 .

Att Sverige trots jämställdhet aldrig har haft en kvinnlig statstminister beror på att demokratin inte har utvecklats.

Anledningen till varför riksdagspartierna som skall delta i valet i sep 2021 har total tystnad om det valet ?

Vems ansvar är det att ingen valrörelse har startat , demokratiministern, riksdagspartierna, massmedia , IDEA eller de som inte har rösträtt i det valet , b la två partiledare och två statsråd?

Varför riksdagspartierna deltar i kyrkovalet sep 2021 medan många av deras medlemmar inte har rösträtt ?

Kan orsaken varför detta val i prognosen lyfter SD bero på att många med invandrarbakgrund inte får rösta eller inte har rösträtt i det valet.

Vad säger invandrarnas riksorganisationer om att majoriteten av de med invandrarbakgrund inte har rösrrätt i det valet. ?

Hur ser föräldrarna på att rösträtten är begränsad till bara en del av 16- åringarna?

Den totala massmediala tystnaden och även riksdagspartiernas och demokratiministerns tystnad om detta val tolkas som om att riksdagspartierna har ett eget hemligt val .

Innebär detta att den amerikanska demokratin vilken det rapporteras om dygnet runt är viktigare än den svenska demokratin som fyller 100 år. ?

Den knapphändiga rapporteringen i nyhetssändningarna som ofta läses av en enda person kan vara ytterligare en orsak.

 
Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Vad kan hade kunnat hända med de till kristendom konverterade afghanska flyktingar om MIG

Vad kan hade kunnat hända med de till kristendom konverterade afghanska flyktingar om MIG inte stoppat verkställandet av utvisningen .

Utan tvekan är kyrkornas behov av att få fler medlemmar mycket stort . Kyrkorna har därför riktat sin kampanj särskilt till de svaga, nyanlända flyktingarna . Majoriteten av dessa flyktingar är muslimer och de pågående konflikterna finns i de muslimska länderna bl a Afghanistan . De som är unga flyktingar vet inte vad konvertering innebär och inte heller följden av denna vid utvisning till sitt land Afghanistan.

Enligt 12 kap 1 § Avvisning och utvisning av en utlänning , får den aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

Hinder mot att verkställa avvisning och utvisning föreligger därför.

Anta dock att de unga flyktingarna inte har lämnat sitt land Afghanistan på grund av sin tro utan krig eller något annat skäl .I dessa fall skapar kyrkorna själva en egen praxis som ska inrymmas 12 kap samma lagrum .

Vad hade kunnat hända med dessa flyktingar om Migrationsverket (MIG) inte hade stoppat utvisningen Sådana straff kan dessa flyktingar få. Kyrkorna kan i sådana fall inte rädda dessa flyktingar.

Afghanistan tar inte emot flyktingar och det finns flera sådana länder en muslimsk flykting kan fly till. Afghanistan tar inte emot kristna flyktingar heller . Detta innebär att om MIG verkställer utvisningsbeslut av de nya till kristendom konverterade och kyrkorna inte kan hjälpa de annat än genom kristendom , kan leda till stora konsekvenser för dessa flyktingar .

De unga flyktingar av vilka de flesta killar kanske inte förstår vad konverteringsprocessen innebär och inte heller fått information om risken efter konverteringen varken från deras trossamfund, kyrkorna eller MIG eller Svenska Afghanistankommittén ,SAK . Den afghanska ambassaden svarar inte heller på en sådan fråga och tar heller inte emot de som kristna och menar att det skulle ha varit lättare om de inte blivit konverterade.

Frågan är hur många av de afghanska flyktingarna som har blivit konverterade från Islam till Kristendom ?

Talibanernas argument för deras krigsföring är också känd , att de amerikanska trupperna lämnar Afghanistan. Nu har det skett . Trots detta fortsätter talibanerna sin krigsföring .

Talibanstyre, Ayatullastyre eller påvestyre eller annat trossamfundstyre är inte hållbart och kan ändras endast genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

De nordiska länderna som har kyrkoval ger de som fyllt 16 år rösträtt men inte andra 16- åringar med annan religion och dessutom deltar alla riksdagspartierna i det valet , länderna ifråga har även skyldighet att hjälpa till med denna övergång för att kunna lösa de komplexa religiösa frågor och på det sättet bidrar vi allihop till fred och demokratins utveckling.

Om varje riksdagsparti ett i taget och vi börjar med det största, S, kallar in alla afghaner som bor i Sverige och är medlemmar eller sympatiserar med S till ett fredsmöte . De Nya Svenskarna menar att freden och demokratin skapas utifrån med stöd inifrån. De antal afghaner som t ex bor i Sverige , deras föreningar , med sitt trossamfund där både sunniter och shiiter ingår tillsammans med SAK är kapabla att åstadkomma detta.

Flyktingarna & Demokratin

Riksdagspartierna ska ta initiativet , afghanska trossamfundet får till uppgift för införande av demokratin i sina trossamfund enligt principen att demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet.

Demokrati

Hållbar politik

SAK och ambassaden får en roll som medlare mellan Afghanistan och Sverige .

Parallellt med detta följer de andra riksdagspartierna, M m.m samma procedur med afghaner och sedan börjar riksdagspartierna på samma sätt med andra flyktingar från andra länder ett i sänder.

De Nya Svenskarna står till förfogande att hjälpa till utan kostnader.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Hämnddemokratins tillämpning i politisk analys

Sambandet mellan regeringens fall och den pågående pedofilskandalen i det utsatta området ?

Att man inte fällde regeringen på en viktig utrikspolitisk fråga , krig och ockupation , vapen, eller att kronprinsessan t ex gick under livsfarligt hängande elledningar, dåliga hus, dålig miljö , inget vatten och ingen el . Inte heller på skottlossning som sker runt om i Sverige och inte heller på bombning av Gaza under pågående pandemi och att det råder brist på vaccin och syrgas, utan i stället på fri hyressättning vid nyproduktion punkt 44 i januariavtalet. Ej heller på frågan om de tusentals svenskar som har dött under pandemin. Inte heller varför mer än hälften av de med invandrarbakgrund inte har rösträtt vid årets val i sep 2021. Bland dessa finns statsråd och riksdagsmän trots att de partier de tillhör deltar i det valet. Varför kan de under krig transportera tusental ton vapen och utrustning medan de inte vill transportera vatten till de länder som har brist på vatten .

Vänsterpartiet valde att fälla regeringen på frågan om fri hyressättning .

Skandalen ovan uppdagades under f d V-partiledaren Jonas Sjöstedt som då hotade med att fälla regeringen.

Eftersom den som först uttalade sig om pedofilskandalen i det utsatta området var en känd politiker från Vänsterpartiet , sannolikheten är stor att den pedofil som styrde och ställde i hyresgästsföreningen var V-partist. Om han hade en sådana roll i hyresgästföreningen , kan det innebära att de som han utnyttjade stod i beroendeställning till honom . Det kan vara många som har fått hjälp t ex med bostad , en del som fått förtur i bostadskön eller han själv har bidragit till att den stadsdelen betraktas som ett utsatt område. Det kan bli än mer komplicerat om det har funnits fler inblandade .

Frågan är varför ett vänsterparti som har uttalat sig om denne man men inte någon från de andra partier som t ex var med och fällde regeringen eller låtit Hyresgästföreningen uttala sig om denne man.

Kan det har varit så att V-ledningen känt till skandalen innan regeringskrisen, regeringskrisen uppstod under häktinngen av mannen som har suttit häktad sedan juni 2020 , cirka 4 månader innan Jonas Sjöstedt då i oktober 2020 överlämnade till Nooshi Dadgostar.

Som hämnddemokrati, en vänster vänder sig till höger i sysfte att fälla en annan vänster då regeringskrisen uppstod V, SD, M och KD riktade en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven och som initiativtagare var V ledare Nooshi Dadgostar som misslyckades med att hävda sin egen rätt i deltagande i sep 2021 val. En svensk riksdagspartiledare som saknar rösträtt i årets val är häpnadsväckande och ändå fick de stöd att fälla regeringen som V hela tiden givit stöd till och är ett tvillingparti till V

Nooshi Dadgostar och hennes stödpartier som fällde regeringen gjorde det även svårare för kvinnor att väljas till statsminister.

Genom att Nooshi Dadgostar inte tagit initiativ till bildande av en samlingsregering och på det sättet välja en kvinna som första kvinnliga statsminister att leda en samlingsregering som i fallet med Kalmarunionen där en kvinna styrde tre lände Sverige, Norge och Danmark nämligen drottning Margareta.

Regeringskrisen inleddes med en hämnddemokrati , först hotade en ensam politiker sitt tvillingparti med en misstroendeförklaring och sedan fälldes regeringen den 21 juni 2021 genom att politikern vände sig till sina politiska motstående för att få stöd med att genomföra den.

Politikerna kan inte sköta de uppdrag som folket har givit dem när tre problem dök upp på en kortare tid, C pedofillskandalen, ovan nämnda pedofilskandal och Ebba Bushs fastighetsaffär.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Almedalsveckan och talmannens ackumulerade upprepade fel .

Talmannen löste krisen genom att servera jordgubbar till vänsterblocket och blåbär till högerblocket samtidigt som de sjöng “Börja om från början börja om på nytt” som Sven -Ingvar .

Om KD, SD, L och M skyller på J-Ö och S, C och MP och V inte har löst krisen genom bildande av en samlingsregering utan SD och KD och att talmannen inte uppmanat till detta så är det att betrakta som ett av talmannens upprepade fel .

Att peta den sittande talmannen från Villa Bonnier på Nobelgatan i Diplomatstaden löser ingen kris . Talmannen som är i rang efter statschefen, konung Karl XVI Gustaf , och före statsministern i rang, kan inte avsättas genom ett riksdagsbeslut utan sitter kvar fram till sep 2022.

De som ådragit sig ett stort nederlag är L, SD och även KD vars partiledare varit misstänkt för och har erkänt ett brott . SD har suttit i riksdagen i många år utan att åstadkomma någonting och även några av deras mdlemmar har varit misstänkta för brott. Brottsligheten bland en del medlemmar i riksdagspartierna är en annan kris vid sidan av regeringskrisen. Ytterligare problem är att SD och KD är onödiga partier som utgör en belastning för riksdagen och landets styre.

L kan däremot genom att välja en ny partiledning rädda partiet innan nästa val.

L och V hade möjlighet att ta initiativ till bildande av en samlingsregering och på så sätt få var sin statsrådspost. Det skulle ha gjort båda partierna populära och L kunde ha säkrat sin mandatperiod i riksdagen .

Både L:s och V:s partiledare saknar rösträtt i årets val sep 2021 , detta måste prioriteras av båda partierna så att andra med invandrarbakgrund också får rösträtt . Se också till att även deras ungdomsförbunds ordförande får rösträtt så att många andra ungdomar som fyltt 16 år inte berövas denna grundläggande rättighet.

Talmannen har sett till att alla partiledarna sitter i samma båt på väg tillbaka till D-Ö som styr med f d Alliansens budget fram till nästa val samtidigt som de sjunger “Börja om från början , börja om på nytt”.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Regeringsbildningen, Nooshi Dadgostar skulle ha fått sonderingsuppdraget

Vad är anledningen till att talmannen inte gav sonderingsuppdrag till Nooshi Dadgostar som hade majoriteten bakom sig ?

Nooshi Dadgostar som är V:s ordförande lyckades genom hämnddemokrati att få L, KD, M och SD med sig för att fälla en regering som hon själv ger stöd till. Hämnddemokrati enligt De Nya Svenskarnas definition är att en demokrat vänder sig till en diktator i syfte att störta en annan diktator.

Om Nooshi Dadgostar hade fått det första sonderingsuppdraget hade hon haft tre möjligheter att bilda regering , en som skulle vara under denna svåra politiska kris , laddningen av kärnkraftverket Ringhals 3 då regering Ola Ullsten fick leda landet 1978 -1979, drygt ett år .

Nooshi Dadgostar hade som ett andra alternativ kunnat bilda en regering bestående av V, S, MP , och möjligen med stöd av L och C .

I annat fall ta initiativ till bildandet av en samlingsregering att ledas av henne själv som den första kvinnliga statsministern i Sveriges historia , en fördel då hon har invandrarbakgrund som gör att hon kan ta itu med bl a skjutningar och flyktingskrisen . Det alternativet kan minska SD:s inflytande rejält och de kan t om förlora många av sina medlemmar.

Att Kristersson fick sonderingsuppdraget först är inte genomtänkt då Kristersson själv är medveten om att många av L:s riksdagledamöter är emot och så även i sitt eget parti , han har också hela S, Mp, C och V emot sig .

Därför misslyckades han med att få majoriteten med sig som däremot Nooshi Dadgostar skulle ha fått.

L skulle trots sin låga opinionssiffra inte acceptera att SD evenuellt skulle få en talmanspost, utrikesministerpost eller en post som vice statsminister.Talmannen, Andreas Norlén somhar juridisk bakgrundfick av f d talmannen Urban Ahlin ärva Decemberöverenskommelsen som träffades den 27 december 2014 och som skulle ha gällt till valdagen år 2022 . Talmannen skulle inte ha bidragit till existensen av J-Ö när D-Ö fortfarande skulle ha gällt . D-Ö år inte officelt upphävt. Det upphävdes dock ensidigt efter nio månader av ett litet parti, KD, av Sara Skyttedal som firade detta med en flaska champagne.

Talmannen har kännedom om DÖ:s öde men fortsatte ändå på samma linje som Ahlin och tillät partierna träffa en ny , JÖ , vilken gick samma öde till mötes som DÖ.

I kristider bildar man en samlingsregering , det har De Nya Svenskarna tjatat om sedan krisen efter valet 2014 , Decemberöverenskommelsens kris.

En samlingsregering med följande tydliga mandat

  1. Ta bort alla vapen

  2. Inga vapenlicenser får utfärdas, gäller även jägare

  3. Inför hundskatt

  4. Det är främst trossamfundens och invandrarriksförbundens uppgift att få lugn i våra bostadsområden

  5. Ersätt kyrkovalet med ett multireligionvalsystem

Den polisman som sköts till döds i Biskopsgården av en medborgare är att jämföra med en annan medborgare nämligen pojken med Downs syndrom vilken sköts av polisen med många skott.

Trots den ena politiska krisen efter den andra och trots att alla partiledare jämt nämner i sin retorik om krisen och att Sverige i praktiken befinner sig i en djup kris men det partiledarna talar om är en teoretisk kris. Vad är en kris då enligt partiledarna och talmännen om b la en polisman har blivit skjuten och en pojke har blivit skjuten av polisen?

Svenska kyrkans inflytande i politiken genom kyrkovalet där majoriteteten av invandrarbakgrund saknar rösträtt är en annan dold kris som utnyttjas av SD.

Kyrkan hävdar att de har 6 miljoner medlemmar , man tror att av det höga antalet medlemmar röstar ett fåtal för KD i kyrkovalet , medan SD har ökat . Slutsatsen är att kyrkovalet gynnar SD som uttnytjtar den svagheten i demokratin att många av invandrabakgrund inte har rösträtt i,kyrkovalet. Därför ska en övergång till ett Multireligionvalsystem prioteras så att alla som fyllt 16 år får rösträtt på samma sätt som i kyrkovalet.

Norlén hade då möjlighet att förselå S eller M att ta initiativ till att bilda en samlingsregering som skulle kunat styra landet till nästa val i sep 2022 . Men hämnddemokratin som är ett utnyttjande av demokratins försvagning fick fortsätta från både vänsterflygeln och yttersta högern . Hämnddemokratin gjorde det möjligt att sonderingsuppdraget gick till fel person , Kristersson. V-ledare Nooshi Dadgostar hade däremot haft mer rätt till ett sonderingsuppdrag än Kristersson .

Demokratiministern får sätta igång med en intensiv demokrati kampanj i hela landet i förberedelse till nästa val. Från en ohållbar politik till en hållbar.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0