Den strategi som EU-kommissionen efterlyser för HBTQ- rättigheter kräve

 Den strategi som EU-kommissionen efterlyser för HBTQ- rättigheter kräver ett Multireligionvalsystem och att flaggorna ändras.

 

  Nyligen debatterades i riksdagen om hederskultur m m , deltagare och initiativtagare var kristna ledemöter, alla kvinnor och en kristen kvinnlig talman som ledde debatten .

En sådan debatt var bristfällig och ägde rum i fel forum . En sådan debatt kräver att alla inblandade representanter skall vara med .

Frågan är hur debatten om konverteringsmetoder mellan olika religioner sker , har flyktingar utnyttjats ?

 Sådana känsliga frågor inklusive HBTQ- rättigheter möter motstånd med hänvisning till både religiös och traditionell bakgrund och värderingar som bara kan tas upp i rätt forum oavsett om det är kristna, buddister eller ateister som är deltagare och initiativtagare . Rätt forum är när samhället befinner sig i balans när det gäller rättigheter. De som står bakom den s k vår värdering vill inte kompromissa om detta , de andra trossamfunden vill inte heller kompromissa och länderna vill inte ändra sina otydliga symboler på sina flaggor . Detta utgör den grund för obalans i samhället som ofta leder till ohållbara reformer som i sin tur leder till en ohållbar politik .

Det är häpnadsväckande när majoriteten av riksdagsledamöterna som är kristna deltar i kyrkovalet medan andra ledamöter som tillhör andra trossamfund inte gör det .

Även de religiösa ledarna för olika samfund hamnade mellan valet , ta bort alla religioner eller reformera så att demokrati införs i alla trossamfund och inte bara inom den svenska kyrkan.

En övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsytem är en sådan balans då en diskussion om ovanstående är möjlig och kan accepteras. Med ett Multireligionvalsytem uppnår vi fred och utökad demokrati.

Den ohållbara politiken och dess reformer måste upphöra.

Nyligen poängterade statsministern vikten av hållbarhet , Pacta sunt servanda, som är latin för "Avtal skall hållas", bindande avtal eller överenskommelser och är en grundläggande regel inom avtalsrätt.

Trots att FN-experter fördömer Israels annekteringsplan , annektering av ockuperad mark som utgör ett allvarligt brott mot FN-stadgan och Genèvekonventionern fortsätter israelerna med sina planer.

Trots att nazisterna begått mycket allvarliga brott mot mänskligheten får de ändå organisera sig , hävda sina rättigheter så att de sitter i olika parlament och stiftar lagar som EU-medborgarna skall följa.

Hur kunde en ung kvinna från KD som är ett parti med kristna värderingar skåla i champagne och i och med detta upphäva D-överenskommelsen där partiledarna hade enats om hur landet skulle styras under kommande mandatperiod.

Statsministern kanske menar att man skall ingå avtal eller överenskommelse med en trovärdig part som man litar på . Kunde den situationen ha varit annorlunda med Göran Hägglund i stället för Ebba Busch?

Vad händer ifall Trump vägrar att avgå vid en eventuell förlust ?

Vad kan vi vänta oss av demokratiministern och massmedias rapportering ?

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Nu är det upp till de skickliga journalisterna och juristerna att agera skyndsamt innan

Nu är det upp till de skickliga journalisterna och juristerna att agera skyndsamt innan walkie-talkiemännen med flera avlider som den misstänkte mördaren har gjort.

MUST, underrättelsetjänsten , den grisgömmande kriminalprofessorn , partiledare och riksdagsledamöter ,We Know Nothing !

Med andra ord antyder de ungefär så här , vi gör ingen nytta , avveckla oss !

Å andra sidan , den norska statsministernG. H. Brundtland 1986–1989 är den enda som har uttalat sig.

Det handlar om grovt tjänstefel som har begåtts under 34 års tid under 7 olika JK.

Bengt Hamdahl 1980–1987

  • Mari Heidenborg 2018–

    Om beslutet av åklagaren att lägga ned ärendet beror på ekonomiska skäl på grund av Coronaepidemin , så har man tidigare betalat ut ett mycket stort skadestånd som ersättning för grovt fel . Den misstänkte mördaren blev frikänd .

  • Om nedläggningsbeslutet av åklagaren beror på att lämna frittfram för journalister och jurister att gräva i de nu offentliga handlingarna.

Ett mord på en regeringschef utgör ett hot mot rikets säkerhet och kan bara utredas av Riksåklagaren , Riksåklagaren är landets högsta åklagare och även chef för Åklagarmyndigheten.

Riksåklagaren kan framföra sin slutplädering i närvaro av den misstänktes kista. Vid kistan fär den misstänkte företrädas av de främsta försvarsadvokaterna under en öppen process som massmedia , observatörer och allmänheten kan följa.

 Det stulna vapnet från regeringskansliet kan kanske också kasta ett ljus över fallet.?

 

 

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

                                     -----------------

Det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel”

S.J Olof Palme

 

 


En flagga som representerar alla

Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tysnad.

MLK

 

 

 

 

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


RSS 2.0