DPNS kräver skyddsrum åt flyktingarna och tillämpning av Civilförsvarslagen

Om staten inte kan skydda sina medborgare då är alla svenskar att betrakta som flyktingar .

De flesta attackerna mot flyktingar drabbar också grannarna , den kan sprida sig ända till MIG.

Fyra flyktinganläggningar har utsatts för brand med fara för flyktingarnas och barnens liv och hälsa. I ett annat enskilt fall topsade polisen 800 personer och krävde resultat av SKL samma dag inom tre timmar under det att när Sverige brinner och där attackerna riktats mot flyktingar , barn, äldre och kvinnor vilka befinner sig i underläge, då agerade inte polisen på samma sätt som i det förstnämnda fallet .

Sverige har tillräckligt många skyddsrum med förnödenhet som räcker till en befolkning på 10 miljoner.

1 § civilförsvarets verksamhet och organisation.
Civilförsvarsverksamheten har till syfte att b.la

2. utrymning, omflyttning och inkvartering,
3. anordnande av skyddsrum och andra skydd,
4. mörkläggning,
5. räddning av liv och egendom, inbegripet första hjälp åt skadade,
6. brandsläckning,

I Punkt 11. planläggning och andra för verksamheten behövliga förberedelser står det att .
Civilförsvarsverksamheten omfattar också bistånd åt andra samhällsorgan i fråga om
1. hälso- och sjukvård samt omhändertagande av flyktingar,
4. brådskande begravningar,


Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftigt-hojd-flyktingprognos/

 


Flyktingkrisen och den religiösa konverteringshysterin

Flyktingarna mellan Bert Karlssons asylboendeimpirum och entreprenörerna Jan Emanuel Johansson å ena sidan och den pågående religiösa konverteringsaggressionen å den andra sidan

De Nya Svenskarna och KUS föreslår att Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan ändras till svenska multireligiösa samfundet och ersätta Kyrkoval med Multireligionval .

Fred kan endast nås genom att andra etniska minoriteter får delta i valet i form av multireligionval som bidrar till fred och ökat deltagande som utvecklar demokratin..

 

De Nya Svenskarna & KUS

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten
Demokratin och överenskommelser

 

Kan demokratin upphäva en överenskommelse/avtal som DÖ, som träffades mellan demokratiska parter ?

 

Gammal hävd , Pacta sunt servanda, latin: "avtal skall hållas") är en grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt.

KD som sin hemsida med rubriken “Lag och rätt” b.la säger

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet. Kristdemokraterna inom Allians för Sverige medverkat till den största satsningen på rättsväsendet i modern tid. Men Kristdemokraterna som är minsta partiet i riksdagen har nyligen i sitt riksting upphävt en viktigt överenskommelse /avtal som gäller Sveriges styre , skapat problem , kaos och misstroende för politiker . KDS har i princip brutit mot avtalet , DÖ som skulle gälla i 8 år.

Ponera att DÖ som KD undertecknade gällde fred med en främmande makt , Ryssland .

De 6 parterna , S,Mp å den ena sidan och Alliansen M,C,Fp och KD å den andra , ingick sk DÖ

för att undvika folkomröstning eller nyval pga SD efter valet dec 2014 . Svenska folket vilket de fick en fullmakt av gav de 6 att ingå ett avtal sk DÖ . Svenska folket fick förklaring till varför .

DÖ skal gälla i 8 år med Löven (S) som statsminister .Ingen misstroendeförklaring eller nyval skall äga rum under den tiden.

Ponera att en av parterna i det här fallet KD med sin nya ledare ogillar statsministerns utrikespolitik och flyktingpolitik och i rikstinget skulle ta upp den frågan och ge dem som är missnöjda möjlighet att i en motion yrka på att rikstinget förklarar att DÖ är upphävt . KD kör med sk hämnddemokrati .

Det är I och för sig inte konsigt att de missnöjda kd:sarna fick majoritet då den nye medlemmen och Eu-parlamentarikern , Adaktusson är en av de missnjöda , en kändis , fd journalist . Utgångsläget skulle ha varit annorlunda om Peter Altin som är advokat var med i KD och han har också större erfarenhet än Adaktusson. KD:s ungdomsförbund firade med att öppna en flaska champagne I stället för bibeln som om KD hade vunnit i allmänna val.

Frågan är huruvida KD agerade enligt konstitutionen.

De Nya Svenskarnas lösning är att förklara KD:s rikstings beslut för ogiltigt , och att minst hälften av alliansen måste rösta mot DÖ för att beslutet om upphävande skall gälla . Alternativt att utlysa en folkomröstning med två alternativ

- För DÖ

- För nyval

 

Då har vi två lösningar .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


How to pay for the war

Mr. Obama, tear down this wall !

 Den svenske kungen Gustav III var det första statsöverhuvud i världen som erkände USA som en självständig stat redan år 1777 . Den 4 juli 1776 blev George Washington USA:s förstepresident . Gustav III skrev följande om den amerikanska revolutionen:

Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag – om jag nu inte var den jag är – skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. – Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa, på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärv.

 Redan i 27 maj 1782 utfärdade Gustav III det judiska reglementet som gav judarna rätt att idka handel och utöva sin religion i Sverige. Gustav III nämnde inte Israel.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Judereglementet#/media/File:Judereglementet_1782.jpg

I juli 1950 beslöt den svenska regeringen att upprätta diplomatiska förbindelser med Israel.

 

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser äri behov av att reformeras. Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961 och konventionen om konsulära förbindelser från 1963.

 

- Diplomatins övergripande syftet är att lösa internationella konflikter på fredlig väg med förebyggande syfte genom att upprätthålla maktbalansen , dialoger och överenskommelser .

 

- EU:s övergripande mål enligt fördraget om Europeiska unionen är att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta samt verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

 

Eu har 28 länder men med dubbla reprasentanter , varför ?

 

I de 28 länderna finns onödigt dubbla represetanter , två ambassadbyggnader , två ambassadörer och dubbla diplomater gånger 28.

Sverige som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader , 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , samtidigt som Sverige har 27 ambassadbyggnader , 27 ambassadörer och diplomater också på vart och ett av de 27 Eu-ländernas territorium .

Danmark har 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater i EU länderna , Danmark har också ambassadbyggnader , ambassadörer och diplomater i Danmark .

Grekland som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , Grekland har också ambassadbyggnad , ambassadör och diplomater i Sverige .

Finland som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , Finland har också ambassadbyggnader , ambassadörer och diplomater på de 27 Eu-ländernas respektive territorium .

De diplomatiska, politiska och ekonomiska aktiviteterna sker ändå i Bryssel där representanter från de 28 länderna träffas dagligen.

27 * 28 länder = 756 ambassadbyggnader .

Sverige skramlar , har samlat in 40 miljoner svenska kronor

40 miljoner * 60,000 kr i månad = 667 lägenheter att hyra för flyktingarrna under en månad .

Är det rimligt att 40 miljoner kr bara räcker till att hyra 667 lägenheter under en månad?

 

Fortfarande begåskrigsbrott, folk flyr, ockupation, rasismen ökar, miljöförstöringen ökar, därför ska för varje skott som avfyras betalas miljöavgift.

Effektiv användning av EU:s resurser, minimera byråkratin med koncentration på konfliktlösning särskilt i EU:s områden dock förhoppningsvis utan diktatoriskt styre.

I Sverige , poliser i Göteborg slår larm om att kriminella har tagit över hela bostadsområden i stans förorter. Skottlossningar, hot och våld har blivit vardag.

 

De Nya Svenskarnas åtgärder

- MULTIRELIGIONVAL i stället för kyrkoval, lösa religionskonflikter

- SJÄLVSTYRE i de invndrartäta stadsdelarna, utveckla stadsdelarna

- Investerar i sina länder ccTLDs domain , lösa arbetslösheten bland utrikes födda

 

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


RSS 2.0