Pressmeddelande

 

Promemoria: Omval gällande kyrkoval

-för fred, demokrati och hållbar utveckling (FDU)

De Nya Svenskarna föreslår att Kyrkovalet ändras till Multireligionval

MJBH-valet som omfattar alla religioner ska äga rum i samband med EU-valet

Om statsrådsberedningen ger ut denna promemoria och regeringskansliet skyndsamt skickar förslaget på remiss får vi ändring av kyrkovalet och ett genomförande av  MULTIRELIGIONVALET .

De som inte får rösta och de som har rätt att rösta

Svenska kyrkan arbetar tillsammans med organisationer för en rättvist värld utan hunger , fattigdom och förtryck. Kyrkans personal finns med som stöd vid olyckor, kriser och katastrofer både utomlands och inom landet.

De som får röstar deltar i tre val , kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Kostnad = 150 miljoner kronor.

Det handlar om förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren gällande verksamheten där vi bor oavsett våra olika religioner men vissa får ändå inte rösta jmf med fackföreningar som LO, Unionen eller ST

Verksamhet för barn och unga och skolavslutningar i kyrkan. Man renoverar kyrkor men inte moskéer, synagogor eller tempel.

Kyrkomötet som består av 251 ledamöter behandlar också klimatfrågan men ändå saknas solceller i kyrkorna.

Det handlar om ekonomi och fastigheter, ändå har vi många uteliggare och bostadsbrist.

Det står bl a att svenska kyrkor som är 3400 st till antalet är öppna och där alla ska få plats .

 

Man röstar på nomineringsgrupper = riksdagspartierna

dop, vigsel, konfirmation och begravning är de viktigaste uppgifterna för kyrkan

Under den sk tyska perioden 1538-1543 hade Sverige kyrkominister en tysk präst med namnet Georg Norman., detta har samband med den så kallade Grevefejden och Dackefejden.

Vid kyrkomötet i Uppsala den 25 mars 1593 tvingades Sigismund Vasa att avstå från katolicismen och övergå till den protestantiska lutherska kyrkan. Detta ställdes som villkor om han skulle utses till svensk kung.

Detta orsakade Linköpings blodbad som utspelade sig 25 sep 1598 det största justitiemordet i Sveriges historia följt av det 30 åriga kriget där vår kung stupade och att, senare hans dotter drottning Kristina sökte asyl hos påven i Rom samtidigt som hon avsade sig sin protestantiska tro.Slutade med religionsfredsavtal år 1555.

Antalet deltagare i kyrkovalet minskar dramatisk , dessutom utesluter man flera religioner från att delta i den demokratiska processen. Detta är från FDU:s synvinkel inte rättvist att få representanter från en enda religion får bestämma över angelägenheter rörande stadsdelar där även medborgare som har annan religionsuppfattning bor.

De Nya Svenskarna som får stöd av andra religioner vill reformera kyrkovalet så att den omfattar även andra religioner. Kyrkovalet ändras till Multireligionvalet och den förkortningen

syftar på religionerna kristna, muslimer, judar, buddister, hinduer

 

 

De Nya Svenskarna 

Fred – Demokrati – Hållbar utveckling


Folkomröstning om självstyre i Alby


Invandrare / flyktingar får lära sig om hur man styr sig själva

Tillämpas vid återuppbyggnad och återvändande ...


För att få igång en folkomröstning krävs att 10% av Albys röstberättigade invånare vill vara med. Upprätta listor med namn , adress , telefonnummer och e.mail till dessa.

  1. Invånare i Alby får delta i folkomröstningen oavsett vilket parti de tillhör.

  2. Initiativet till denna modell har tagits av ett annat parti , De Nya Svenskarna.

  3. De Nya Svenskarna bildades år 1998 och vilar på tre grundpelarna, Fred - Demokrati - Hållbar utveckling. .....)

I valsedlarna anges tre alternativ

1) för självstyre i Alby
2) mot förslaget om självstyre i Alby
3) Avstår

Efter folkomröstningen väljer man en tillfällig politisk nämnd där majoriteten utgörs av invandrare. Nämnden styr stadsdelen under mandatperioden.

Eftersom de infödda svenskarna flyr från den stadsdelen får vi hoppas det fåtal svenskar som finns kvar i stadsdelen deltar och respekterar folkomröstningens resultat.

Vi hoppas också att Riksdagen ger sitt stöd tilll folkomröstningen

Anledningen till folkomröstningen är att invandrare och flyktingar får lära sig hur man styr en stadsdel. De får också lära sig politiskt samarbete mellan olika folkgrupper. De får lära sig att kompromissa och hur en demokrati fungerar och detta under fredliga former.

De få svenskarna som vi antar tillhör riksdagspartierna får fungera som medlare och politiska rådgivare

Vi upplever nu under den arabiska våren att de som har återvänt inte har bidragit till stabilitet, fred eller demokrati. Även biståndet för återuppbyggnad har man i vissa fall inte kunnat redovisa.

  1. Genom att invandrare visar att de kan styra sig själva med stöd av svenskarna kan de få det fåtal infödda svenskar som finns i området att stanna kvar. De kan leva i samförstånd med de nya svenskarna.

Ifall folkomrösntingen vinner stöd hos majoriteten och lyckas kan den också tillämpas i andra stadsdelar där invandrare är i majoritet._________________________________________________________________________________
facebook.com/denyasvenskarna          @DPNS              denyasvenskarna@gamil.com


RSS 2.0