De svenska partiernas rötter

Bokens tittel: "De svenska partiernas rötter"

 

Omslag: " en politiker fd statsminister " Arvid Lindman"bar sin 102 åriga mamma till vallokalen"

Det svenska partiernas rötter

 

Språk: arabiska med inbyggt lexikon samt svenska benämningar och utryck och med bilder vilka underlättar förståelsen.

 

Skäl: en sådan bok saknas i Sverige.

 

Mål och Syfte:

Genom att flyktingar i flyktingförläggningar och SFI och även kvotflyktingar som är på väg till Sverige

Ska få tillgång till boken . Att uppmuntra läsarna att delta i valet, stärka demokratin, engagera läsarna i politiken och samhällsdebatten och känna till den politiska utvecklingen i landet, samt hur partierna samarbetade under krisåren utanför partigränserna såsom unionsupplösningen, EU , valsystemet , folkomröstning, EU och valet till den, att bilda regering, och talmannens roll .vilket är utmärkt vid återvändandet och återuppbyggnaden.

Alfreds Nobels och Hammarskjölds roll .

Att översätta boken till flera olika språk b la. svenska så att boken kan läsas av flera nationaliteter. och

förhoppningsvis vara representativ vid statsbesök av arabiska diplomater och statschefer. Den kan också ges som gåva till andra vid statsbesök.

 

Bakgrund:

Boken utgår från hur svenskarna lyckades med att lösa sina konflikter i en tidsepok när Sverige hade många stammar ,ätter, avsaknad av konfliktlösare, transport och teknik, svält , fattigdom och flyktingar "Moberg, utvandrana" till dagen Sverige som industri , välfärd och rättsstat som tar emot flyktingar och ger bistånd till fattiga länder.

Vad har grekerna lärt sig efter militärkuppen som orsakade att många grekiska flyktingar fick skydd i Sverige . Papandreo som ledde oppositionen fick asyl i Sverige under regeringen Tage Erlander. Han fick under Palmes regering tala inför Sveriges riksdag och fick stöd, återvände till sitt land, Grekland, och återinförde demokratin. Vad händer med Grekland efter det och utvecklingen nu

År det skillnad mellan Grekland och Irak, Somalia, Afghanistan och Palestina

Återvändandet och återuppbyggandet

Det är därför boken tar även upp de aktuella flyktingar från Irak, Afghanistan, Somalia och Palestina och ställer frågan om de inte kan göra likadant som grekerna , är Grekland en förbild eller ska man ha med den utveckling och förändring som gjort det annorlunda,.som att folket genom solidaritet försöker att skydda demokratin i stället för att det blir massflykt . Oaktat detta hade folken i de här ländarna planerat och kämpat och väntat på demokratin länge . Frågan som boken ställer är nämligen hur det kommer sig att folket prioriterar kampen mot ockupation i stället för skydda och utveckla demokratin som de äntligen har fått.

Bokens omslag utgörs av en bild av en fd svensk statsminister som bär sin 102 åriga mor till vallokalen så att hon skulle kunna rösta.

Nuvarande flyktningar är araber, kurder, muslimer och berber som talar arabiska och deras valdeltagande är lågt liksom hos andra grupper av invandrare . Detta beror troligen på att det inte finns littratur om den politiska och demokratiska utvecklingen i Sverige. Bakgrunden till riksdagspartierna , kompromisser mellan partierna , den svenska modellen, unionsupplösning, valsystemet, om riksdagens arbete , regeringsbildning, misstroendeförklaring, folkomröstning, samlingsregering eller koalitionsregering , folkhemmet.

Många invandrare vill engagera sig i politiken och de humanitära organisationerna såsom RK, Amnesty mfl men det saknas ett enkelt och systematisk sätt att informera om den politiska utvecklingen i Sverige. Informationen som utges på olika språk med s.k. informationsstöd till partierna innan valet är inte tillräcklig och ibland även bristfällig. En del av pengarna "informationsstöd" kan i stället ha gått till ideologisk propaganda.

Varför ges parti och presstöd till partierna och tidningarna.

.Ländernas likheter och olikheter vad gäller ätter och stammar, monarki, politisk utveckling och kompromisser

 

De Nya Svenskarna

DPNS

 


Talmannen, Per Westerberg , borde avgå

Talmannen, Per Westerberg , borde avgå före den 5 oktober. och utlysa nyval och matematikprofessorn Svante Linusson har fel.

Det är inte fel i det svenska valsystemet , Sverige har det bästa valsystemet med fasta och utjämningsmandat 310+39 decimalerna av divisionen med 3, 5 , 7 osv.T o m engelsmännen

kom till Sverige för att lära sig om det svenska valsystemet.

Felet, enligt De Nya Svenskarna , är att Sverige saknar en lag som reglerar politiska organisationer och dess stadgar, att dessa ska uppfylla kraven för demokrati , förmögenhet, hoppande mellan olika partier under mandatperioden, olika skandaler, valfusk m m.

Talmannen, Per Westerberg hade bråttom med att ta emot SD i Riksdagen , dela ut legitimationer och instruera om säkerheten innan valet var klart och alla röster hade räknats.

Talmannen har inte undersökt huruvida SD tar avstånd från nazismen , rasismen, främlingsfientligheten , våld och förnekandet av förintelsen.

Sverige har valt rasismen framför flyktingar .De invandrare som röstade på SD saknar demokratisk erfarenhet.

Ska kungen och drottningen välkomna SD i Riksdagen och skaka hand med dem utan att SD har tagit offentligt avstånd från det ovan nämnda, jmf med Lars Ohly och kommunismen.

SD kommer på det sättet att vara med att stifta lagar utan att ta avstånd från förnekandet av förintelsen, rasismen och nazismen.

Omval i Värmland styrker nödvändigheten av ett nyval och att invandrare och flyktingar måste betrakta Sverige som en förebild när det gäller demokrati annars misslyckas alla med återuppbyggnad och demokratisering av flyktingarnas länder.

 

DPNS

De Nya Svenskarna


Omval


De som inte vill ha SD som lagstiftare i riksdagen ge sitt
stöd till omval.


DPNS

Svenska och Danska Demokratin på obestånd

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och ställer följande frågor, kan man vara medlem i två partier samtidigt , se C affisch , en infödd feministisk svensk man och en kvinna med invandrarbakgrund, hon är både partiordförande för Demokratiska partiet, de nya svenskarna , samtidigt som hon är rådgivare åt Maud Olofsson. Maud Olofssons rådgivare föddes I Bulgarien under den kommunistiska regimen , hon uppfostrades av sina aktiva kommunistiska föräldrar. Frågan är om hon har tagit avstånd från kommunismen.

Svenska staten skickade henne tillsammans med Maria Leissner på uppdrag med en massa biståndspengar för att införa demokrati i sitt tidigare hemland, Irak , men hon upptäckte sina demokratiska brister och hamnade på demokratiskt obestånd. Detta har hänt även i andra länder.

Återuppbyggnaden av Irak, Afghanistan Palestina och Somalia har därför havererat eftersom man har skickat oförberedda och fel människor. De som deltog I återuppyggandet hade bråttom att återvända till Sverige och det var det lätt att göra.

Vid återvändandet ägnade sig en del åt att ansöka om anhöriginvandring , detta tillsammans med

pågående krig i de nämnda länderna och massflykt har gynnat de rasistiska organisationerna.

En halv miljon svenskar blev öppet rasister, de som gav SD 5% av rösterna.

De halv miljon rasistiska svenskarna undrar inte vem som ska stoppa krigen.

Om de själva i egenskap av sverigedemokrater inte kan det och inte heller arbeta för fred kommer Sverige att hamna på demokratiskt obestånd.

Riksdagspartierna har inte nämnt ett ord om fred under hela valrörelsen och ej heller om priotering av politiska flyktingar framför anhöriginvandring .

För oss har Sverige oavsett vilket block som styr landet skickat 3000 soldater till Afghanistan och det tolkas som en minskning av arbetslösheten med 3000 , detta ger en vackrare bild av arbetslöshetsstatistiken.

SD är enligt oss inte en demokratisk organisation och måste därför förbjudas , det var Skatteverkets allvarliga misstag att inte granska deras stadgar om de är förenliga med Grundlagen b la. RF.

Regeringsrätten har genom Länsrätten och Kammarrätten fått ansökan om att ogiltigförklara SD som

partiorganisation. RR får stoppa SD att verka under valrörelsen tills saken är avgjord

SD får på nytt ansöka om registrering av ett parti som inte strider mot RF eller annat lagrum eller någon punkt i grundlagen.

Förutom det politiska kaos som de har skapat , fick sverigedemokraterna juridisk makt , de sitter som nämndemän i förvaltningsdomstolar , migrationsdomstolar vilka avgör flyktingarnas öde.

Vidare kommer de att sitta som nämndemän i allmänna domstolar och avgöra mål som berör invandrare.

Är det verkligen så att sverigedemokraterna kan undvika åtal för hets mot folkgrupp ? jmf med invandrare som blev dömda .

I RF står i 20 § b la att utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om skydd mot missgynnande … Det strider även mot FN konventionen 1951.

Hets mot folkgrupp bör omfatta även de som röstat på Sverigedemokraterna dvs som bedriver aktiv invandrarfientlig politik eller propaganda.

De glömda lagrummen, brist på tillämpning av Lex Maria och icke tillämpning av Ex offico skapade medborgarnas hämnd sk Vetlandapraxis. Vetlandapraxis ett fall som kan tillämpas på andra områden även när det gäller invandrare, se DO:s arkiv .

Under valrörelsen publicerade Aftonbladet en lista på de mest efterlysta invandrarna b la. flera Irakier syftet kan vara att ge draghjälp åt SD.

Svensk media har propagerat för SD vilket har lett till deras 5% .

Förutom det förekommer valfusk i invandrartäta områden.

Frågan är ve m eller vilka som arbetar i Sverige för att stärka, skydda och utveckla demokratin , media , riksdagspartierna, invandrare och flyktingar som är aktiva meddlemmar i de svenska partierna , eller de invandrare och flyktingar som står utanför , de infödda svenskarna eller de medlemmar som återfinns inom de rasistiska organisationerna

Med bilden ovan kommer återuppbyggnaden av Irak, Afghanistan, Palestina , Somalia m fl inte att fungera oavsett hur mycket SIDA och skattebetalarna I de båda länderna Sverige och Danmark bidrar med.

Ni som redan har röstat på SD men vill rösta på något annat parti har fortfarande möjlighet att ångra er genom att ringa till Valmyndigheten. Ni kan också kontakta RR vad gäller avvecklingsmålet av SD .

 

DPNS

De Nya Svenskarna


RSS 2.0