Skolverket, Religionskunskap och kyrkovalet

Ja, vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter ?

 #Skolverket hävdar på sin hemsida Kursplan - Religionskunskap att :

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Eftersom det finns ett stort motsånd mot att ta bort alla religioner och världen har hamnat mellan de som vill ta bort alla religioner och de som vill behålla sina religioner . Detta kan enligt #De Nya Svenskarna avgöras med en fredligare alternativ modell , nämligen att ersätta kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem.

Skolverket är medventen om att det är demokratin som givit oss religionsfrihet, det är därför nödvändigt att införa demokrati i alla trossamfund genom att ersätta kyrkovalet med ett #Multireligionvalsystem .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


För att få en terrorlagstiftning på plats i de nordiska länderna krävs det ett toppmöte där tre parter ingår.

En nordisk statsminister påpekar att svensk extremism delvis spiller över till Norge . I och med detta skickar hon en signal till övriga nordiska länder.  Detta är en stark signal till de övriga nordiska länderna att vidta åtgärder mot terrorismen , nazismen och högerextrimsmen .Detta kan lämpligast uppnås genom att de tres deltagande slutar med en gemensam slutdeklaration.

Ett toppmöte bestående av Nordiska rådet , Europiska rådet och Arabförbundet .

Arabförbundet består av 22 arabiska permanenta länder bl a Somalia , Mauretanien , Djibouti , Komorerna . Nordiska rådet har 87 valda medlemmar där sitter medlemmar som ursprungligen kommer från Iran , två iranier , Daniel Riazat och Arman Teimouri medan det saknas politiska araber och afrikaner. Om mångfald är en viktig demokrati- och jämlikhetsfråga hur kommer det sig då att ingen av de politiska araber i norden blivit valda . T o m i den svenska regeringen sitter ett statsråd som ursprungligen kommer från Iran .

Valet av någon eller några politiska araber i norden till nordiska rådet kan nämligen underlätta vid medlingar , språklig kommunikation och kunskap .

För övrigt vad gör SD, Paula Bieler i Nordiska rådet ?

En gemensam deklaration är den enda åtgärd som kan sätta stopp för terrorismen , nazismen och högerextremismen . Nordiska rådets och arabiska rådets toppmöte med ett gemensamt beslut kompletteras med ett EU beslut .

Slutdeklarationen mot nazisterna och högerextremisterna , terrorism och krig överlämnas sedan till Europieska rådet för vidare åtgärder sedan de har fattat sitt beslut ett beslut som kan överlämnas till de övriga av Eu:s medlemsstater.då majoriteten av de nordiska länderna redan är medlemmar i EU en del av dessa har kyrkoval men inte andra.

Det är därför lämpligt att även ta upp en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem så att Arabförbundet få kännedom om detta steg som kan möjliggöra denna lösning att tillämpas i hela Mellanösten så att alla religioner blir jämställda , demokratiska och fredliga !.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Tillämpning av Multireligionval - Del II

Multireligionvalsystem – Del II

De religösa ledarna för de olika trossamfunden skall vara förebilder i att sinsemellan utöva demokrati .

I kyrkovalet får endast kristna politiker från riksdagspartierna delta , medan andra politiker från samma riksdagspartier men med annan religionstillhörighet inte får delta .

År det inte orättvist och strider mot demokratins grundprincip?

I kyrkovalet deltog SD som har mandat i kyrkomötet , medan det utesluter andra trosamfund som också har politiker som tillhör riksdagspartierna.

I kyrkovalet. 2013 var valdeltagandet så lågt som 12,8 procent av de drygt fem miljoner som då var röstberättigade alltså de medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år . Valdeltagande sjönk sedan till 8, 8 procent. .

Med tanke på de resurser som den svenska kyrkan har lagt på valet, de 6 miljoner röstberättigade , det låga valdeltagandet och uteslutande av andra trossamfund. Av alla kyrkans medlemmar i Uppsala stift från Hudiksvall i norr till Kungsängen i söder var det medlemmarna i Danmark- Funbo församling som visade störst intresse .

Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden som har kyrkoval möjlighet att delta och påverka . Allt detta måste vi tillsammans hitta rimligare, rättvisare och effektivare alternatviv till nämligen som De Nya Svenskarna förslår , Multireligionvalsystem, multireligionval med multireligionstödet.

Övergång från #kyrkoval till #Multireligionval .

Vi utgår därför från principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet och inte religionen som har givit oss demokratin .

Trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Ej heller åstadkommit fred trots de enorma resurser som de förfogar över . Detta kan bero på två faktorer, den ena är att andra trossamfund motsätter sig att införa val inom sitt trosamfund och den andra faktorn är att svenska kyrkan vill fortsätta ha sitt ett eget val och kanske inte vill dela resurserna med andra trossamfund .

Det är därför en övergång från kyrkoval till Multireligionval är nödvändig och att de erfarenheter som svenska kyrkan har fått under kyrkovalens historia kan göra så att andra trossamfund kan ta lärdom av detta och som i sin tur kan bidra till försoning och konfliktlösning.

 

Tillämpning

Miljömodellen för demokrati, demokratin från teori till praktik .

Vi har tre kristna präster som kandidater , frågan är vilka av de tre kristna som representerar kristna i Sverige ?

- präst som representerar reformister presenterar sig öppet för alla kristna i Sverige .

- Präst som representerar protestanter presenterar sig öppet för alla kristna i Sverige .

- katolsk präst som representerar katoliker presenterar sig öppet för alla kristna i Sverige

Alla dessa tre kristna kandidater representerar hela det kristna Sverige inom olika trossamfund .

Andra trossamfund som inte är kristna få lära sig om kristendom och dess positiva sidor och hur man kan föra fram argument så att en fred bli möijligt att uppnå .

 

Information till röstberättigade från alla trossamfund skall vara tillgänglig på olika språk , till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk men med ytterligare ett ämne om Multireligionvalet. Varje trossamfund skall ha en egen hemsida under den svenska topdomänen .se., så att blir det lättare att hitta , där söker de röstberättiga den information som kan hjälpa dem i valet.

Detta i sin tur underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet.

Information om multireligionvalsystemet och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Alla ungdomar som fyllt 16 år oavsett trossamfund, kommer att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet . Valdeltagandet ökar också i och med att andra vuxna med rösträtt i allmänna och Eu-valet med andra religioner deltar . Det underlättar en konvertering m.m. Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad buddist röstar på en jude och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en rabbin eller att en buddist röstar på en kristen osv.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många kristna inte kan behärska svenska osv.

Oavsett riktningar inom kristendomen får alla dessa tre kandidater gå runt till olika kyrkor där de får presentera sig för de olika riktningarna. .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


RSS 2.0