Svensk massmedias roll under 2021 års valrörelse vid sidan av firandet av100 år av vår demokrati

Vilken roll spelar svensk massmedia i valet som skall äga rum om knappt 50 dagar , sep 2021 .

Att Sverige trots jämställdhet aldrig har haft en kvinnlig statstminister beror på att demokratin inte har utvecklats.

Anledningen till varför riksdagspartierna som skall delta i valet i sep 2021 har total tystnad om det valet ?

Vems ansvar är det att ingen valrörelse har startat , demokratiministern, riksdagspartierna, massmedia , IDEA eller de som inte har rösträtt i det valet , b la två partiledare och två statsråd?

Varför riksdagspartierna deltar i kyrkovalet sep 2021 medan många av deras medlemmar inte har rösträtt ?

Kan orsaken varför detta val i prognosen lyfter SD bero på att många med invandrarbakgrund inte får rösta eller inte har rösträtt i det valet.

Vad säger invandrarnas riksorganisationer om att majoriteten av de med invandrarbakgrund inte har rösrrätt i det valet. ?

Hur ser föräldrarna på att rösträtten är begränsad till bara en del av 16- åringarna?

Den totala massmediala tystnaden och även riksdagspartiernas och demokratiministerns tystnad om detta val tolkas som om att riksdagspartierna har ett eget hemligt val .

Innebär detta att den amerikanska demokratin vilken det rapporteras om dygnet runt är viktigare än den svenska demokratin som fyller 100 år. ?

Den knapphändiga rapporteringen i nyhetssändningarna som ofta läses av en enda person kan vara ytterligare en orsak.

 
Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Vad kan hade kunnat hända med de till kristendom konverterade afghanska flyktingar om MIG

Vad kan hade kunnat hända med de till kristendom konverterade afghanska flyktingar om MIG inte stoppat verkställandet av utvisningen .

Utan tvekan är kyrkornas behov av att få fler medlemmar mycket stort . Kyrkorna har därför riktat sin kampanj särskilt till de svaga, nyanlända flyktingarna . Majoriteten av dessa flyktingar är muslimer och de pågående konflikterna finns i de muslimska länderna bl a Afghanistan . De som är unga flyktingar vet inte vad konvertering innebär och inte heller följden av denna vid utvisning till sitt land Afghanistan.

Enligt 12 kap 1 § Avvisning och utvisning av en utlänning , får den aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

Hinder mot att verkställa avvisning och utvisning föreligger därför.

Anta dock att de unga flyktingarna inte har lämnat sitt land Afghanistan på grund av sin tro utan krig eller något annat skäl .I dessa fall skapar kyrkorna själva en egen praxis som ska inrymmas 12 kap samma lagrum .

Vad hade kunnat hända med dessa flyktingar om Migrationsverket (MIG) inte hade stoppat utvisningen Sådana straff kan dessa flyktingar få. Kyrkorna kan i sådana fall inte rädda dessa flyktingar.

Afghanistan tar inte emot flyktingar och det finns flera sådana länder en muslimsk flykting kan fly till. Afghanistan tar inte emot kristna flyktingar heller . Detta innebär att om MIG verkställer utvisningsbeslut av de nya till kristendom konverterade och kyrkorna inte kan hjälpa de annat än genom kristendom , kan leda till stora konsekvenser för dessa flyktingar .

De unga flyktingar av vilka de flesta killar kanske inte förstår vad konverteringsprocessen innebär och inte heller fått information om risken efter konverteringen varken från deras trossamfund, kyrkorna eller MIG eller Svenska Afghanistankommittén ,SAK . Den afghanska ambassaden svarar inte heller på en sådan fråga och tar heller inte emot de som kristna och menar att det skulle ha varit lättare om de inte blivit konverterade.

Frågan är hur många av de afghanska flyktingarna som har blivit konverterade från Islam till Kristendom ?

Talibanernas argument för deras krigsföring är också känd , att de amerikanska trupperna lämnar Afghanistan. Nu har det skett . Trots detta fortsätter talibanerna sin krigsföring .

Talibanstyre, Ayatullastyre eller påvestyre eller annat trossamfundstyre är inte hållbart och kan ändras endast genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

De nordiska länderna som har kyrkoval ger de som fyllt 16 år rösträtt men inte andra 16- åringar med annan religion och dessutom deltar alla riksdagspartierna i det valet , länderna ifråga har även skyldighet att hjälpa till med denna övergång för att kunna lösa de komplexa religiösa frågor och på det sättet bidrar vi allihop till fred och demokratins utveckling.

Om varje riksdagsparti ett i taget och vi börjar med det största, S, kallar in alla afghaner som bor i Sverige och är medlemmar eller sympatiserar med S till ett fredsmöte . De Nya Svenskarna menar att freden och demokratin skapas utifrån med stöd inifrån. De antal afghaner som t ex bor i Sverige , deras föreningar , med sitt trossamfund där både sunniter och shiiter ingår tillsammans med SAK är kapabla att åstadkomma detta.

Flyktingarna & Demokratin

Riksdagspartierna ska ta initiativet , afghanska trossamfundet får till uppgift för införande av demokratin i sina trossamfund enligt principen att demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet.

Demokrati

Hållbar politik

SAK och ambassaden får en roll som medlare mellan Afghanistan och Sverige .

Parallellt med detta följer de andra riksdagspartierna, M m.m samma procedur med afghaner och sedan börjar riksdagspartierna på samma sätt med andra flyktingar från andra länder ett i sänder.

De Nya Svenskarna står till förfogande att hjälpa till utan kostnader.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Hämnddemokratins tillämpning i politisk analys

Sambandet mellan regeringens fall och den pågående pedofilskandalen i det utsatta området ?

Att man inte fällde regeringen på en viktig utrikspolitisk fråga , krig och ockupation , vapen, eller att kronprinsessan t ex gick under livsfarligt hängande elledningar, dåliga hus, dålig miljö , inget vatten och ingen el . Inte heller på skottlossning som sker runt om i Sverige och inte heller på bombning av Gaza under pågående pandemi och att det råder brist på vaccin och syrgas, utan i stället på fri hyressättning vid nyproduktion punkt 44 i januariavtalet. Ej heller på frågan om de tusentals svenskar som har dött under pandemin. Inte heller varför mer än hälften av de med invandrarbakgrund inte har rösträtt vid årets val i sep 2021. Bland dessa finns statsråd och riksdagsmän trots att de partier de tillhör deltar i det valet. Varför kan de under krig transportera tusental ton vapen och utrustning medan de inte vill transportera vatten till de länder som har brist på vatten .

Vänsterpartiet valde att fälla regeringen på frågan om fri hyressättning .

Skandalen ovan uppdagades under f d V-partiledaren Jonas Sjöstedt som då hotade med att fälla regeringen.

Eftersom den som först uttalade sig om pedofilskandalen i det utsatta området var en känd politiker från Vänsterpartiet , sannolikheten är stor att den pedofil som styrde och ställde i hyresgästsföreningen var V-partist. Om han hade en sådana roll i hyresgästföreningen , kan det innebära att de som han utnyttjade stod i beroendeställning till honom . Det kan vara många som har fått hjälp t ex med bostad , en del som fått förtur i bostadskön eller han själv har bidragit till att den stadsdelen betraktas som ett utsatt område. Det kan bli än mer komplicerat om det har funnits fler inblandade .

Frågan är varför ett vänsterparti som har uttalat sig om denne man men inte någon från de andra partier som t ex var med och fällde regeringen eller låtit Hyresgästföreningen uttala sig om denne man.

Kan det har varit så att V-ledningen känt till skandalen innan regeringskrisen, regeringskrisen uppstod under häktinngen av mannen som har suttit häktad sedan juni 2020 , cirka 4 månader innan Jonas Sjöstedt då i oktober 2020 överlämnade till Nooshi Dadgostar.

Som hämnddemokrati, en vänster vänder sig till höger i sysfte att fälla en annan vänster då regeringskrisen uppstod V, SD, M och KD riktade en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven och som initiativtagare var V ledare Nooshi Dadgostar som misslyckades med att hävda sin egen rätt i deltagande i sep 2021 val. En svensk riksdagspartiledare som saknar rösträtt i årets val är häpnadsväckande och ändå fick de stöd att fälla regeringen som V hela tiden givit stöd till och är ett tvillingparti till V

Nooshi Dadgostar och hennes stödpartier som fällde regeringen gjorde det även svårare för kvinnor att väljas till statsminister.

Genom att Nooshi Dadgostar inte tagit initiativ till bildande av en samlingsregering och på det sättet välja en kvinna som första kvinnliga statsminister att leda en samlingsregering som i fallet med Kalmarunionen där en kvinna styrde tre lände Sverige, Norge och Danmark nämligen drottning Margareta.

Regeringskrisen inleddes med en hämnddemokrati , först hotade en ensam politiker sitt tvillingparti med en misstroendeförklaring och sedan fälldes regeringen den 21 juni 2021 genom att politikern vände sig till sina politiska motstående för att få stöd med att genomföra den.

Politikerna kan inte sköta de uppdrag som folket har givit dem när tre problem dök upp på en kortare tid, C pedofillskandalen, ovan nämnda pedofilskandal och Ebba Bushs fastighetsaffär.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Almedalsveckan och talmannens ackumulerade upprepade fel .

Talmannen löste krisen genom att servera jordgubbar till vänsterblocket och blåbär till högerblocket samtidigt som de sjöng “Börja om från början börja om på nytt” som Sven -Ingvar .

Om KD, SD, L och M skyller på J-Ö och S, C och MP och V inte har löst krisen genom bildande av en samlingsregering utan SD och KD och att talmannen inte uppmanat till detta så är det att betrakta som ett av talmannens upprepade fel .

Att peta den sittande talmannen från Villa Bonnier på Nobelgatan i Diplomatstaden löser ingen kris . Talmannen som är i rang efter statschefen, konung Karl XVI Gustaf , och före statsministern i rang, kan inte avsättas genom ett riksdagsbeslut utan sitter kvar fram till sep 2022.

De som ådragit sig ett stort nederlag är L, SD och även KD vars partiledare varit misstänkt för och har erkänt ett brott . SD har suttit i riksdagen i många år utan att åstadkomma någonting och även några av deras mdlemmar har varit misstänkta för brott. Brottsligheten bland en del medlemmar i riksdagspartierna är en annan kris vid sidan av regeringskrisen. Ytterligare problem är att SD och KD är onödiga partier som utgör en belastning för riksdagen och landets styre.

L kan däremot genom att välja en ny partiledning rädda partiet innan nästa val.

L och V hade möjlighet att ta initiativ till bildande av en samlingsregering och på så sätt få var sin statsrådspost. Det skulle ha gjort båda partierna populära och L kunde ha säkrat sin mandatperiod i riksdagen .

Både L:s och V:s partiledare saknar rösträtt i årets val sep 2021 , detta måste prioriteras av båda partierna så att andra med invandrarbakgrund också får rösträtt . Se också till att även deras ungdomsförbunds ordförande får rösträtt så att många andra ungdomar som fyltt 16 år inte berövas denna grundläggande rättighet.

Talmannen har sett till att alla partiledarna sitter i samma båt på väg tillbaka till D-Ö som styr med f d Alliansens budget fram till nästa val samtidigt som de sjunger “Börja om från början , börja om på nytt”.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Regeringsbildningen, Nooshi Dadgostar skulle ha fått sonderingsuppdraget

Vad är anledningen till att talmannen inte gav sonderingsuppdrag till Nooshi Dadgostar som hade majoriteten bakom sig ?

Nooshi Dadgostar som är V:s ordförande lyckades genom hämnddemokrati att få L, KD, M och SD med sig för att fälla en regering som hon själv ger stöd till. Hämnddemokrati enligt De Nya Svenskarnas definition är att en demokrat vänder sig till en diktator i syfte att störta en annan diktator.

Om Nooshi Dadgostar hade fått det första sonderingsuppdraget hade hon haft tre möjligheter att bilda regering , en som skulle vara under denna svåra politiska kris , laddningen av kärnkraftverket Ringhals 3 då regering Ola Ullsten fick leda landet 1978 -1979, drygt ett år .

Nooshi Dadgostar hade som ett andra alternativ kunnat bilda en regering bestående av V, S, MP , och möjligen med stöd av L och C .

I annat fall ta initiativ till bildandet av en samlingsregering att ledas av henne själv som den första kvinnliga statsministern i Sveriges historia , en fördel då hon har invandrarbakgrund som gör att hon kan ta itu med bl a skjutningar och flyktingskrisen . Det alternativet kan minska SD:s inflytande rejält och de kan t om förlora många av sina medlemmar.

Att Kristersson fick sonderingsuppdraget först är inte genomtänkt då Kristersson själv är medveten om att många av L:s riksdagledamöter är emot och så även i sitt eget parti , han har också hela S, Mp, C och V emot sig .

Därför misslyckades han med att få majoriteten med sig som däremot Nooshi Dadgostar skulle ha fått.

L skulle trots sin låga opinionssiffra inte acceptera att SD evenuellt skulle få en talmanspost, utrikesministerpost eller en post som vice statsminister.Talmannen, Andreas Norlén somhar juridisk bakgrundfick av f d talmannen Urban Ahlin ärva Decemberöverenskommelsen som träffades den 27 december 2014 och som skulle ha gällt till valdagen år 2022 . Talmannen skulle inte ha bidragit till existensen av J-Ö när D-Ö fortfarande skulle ha gällt . D-Ö år inte officelt upphävt. Det upphävdes dock ensidigt efter nio månader av ett litet parti, KD, av Sara Skyttedal som firade detta med en flaska champagne.

Talmannen har kännedom om DÖ:s öde men fortsatte ändå på samma linje som Ahlin och tillät partierna träffa en ny , JÖ , vilken gick samma öde till mötes som DÖ.

I kristider bildar man en samlingsregering , det har De Nya Svenskarna tjatat om sedan krisen efter valet 2014 , Decemberöverenskommelsens kris.

En samlingsregering med följande tydliga mandat

 1. Ta bort alla vapen

 2. Inga vapenlicenser får utfärdas, gäller även jägare

 3. Inför hundskatt

 4. Det är främst trossamfundens och invandrarriksförbundens uppgift att få lugn i våra bostadsområden

 5. Ersätt kyrkovalet med ett multireligionvalsystem

Den polisman som sköts till döds i Biskopsgården av en medborgare är att jämföra med en annan medborgare nämligen pojken med Downs syndrom vilken sköts av polisen med många skott.

Trots den ena politiska krisen efter den andra och trots att alla partiledare jämt nämner i sin retorik om krisen och att Sverige i praktiken befinner sig i en djup kris men det partiledarna talar om är en teoretisk kris. Vad är en kris då enligt partiledarna och talmännen om b la en polisman har blivit skjuten och en pojke har blivit skjuten av polisen?

Svenska kyrkans inflytande i politiken genom kyrkovalet där majoriteteten av invandrarbakgrund saknar rösträtt är en annan dold kris som utnyttjas av SD.

Kyrkan hävdar att de har 6 miljoner medlemmar , man tror att av det höga antalet medlemmar röstar ett fåtal för KD i kyrkovalet , medan SD har ökat . Slutsatsen är att kyrkovalet gynnar SD som uttnytjtar den svagheten i demokratin att många av invandrabakgrund inte har rösträtt i,kyrkovalet. Därför ska en övergång till ett Multireligionvalsystem prioteras så att alla som fyllt 16 år får rösträtt på samma sätt som i kyrkovalet.

Norlén hade då möjlighet att förselå S eller M att ta initiativ till att bilda en samlingsregering som skulle kunat styra landet till nästa val i sep 2022 . Men hämnddemokratin som är ett utnyttjande av demokratins försvagning fick fortsätta från både vänsterflygeln och yttersta högern . Hämnddemokratin gjorde det möjligt att sonderingsuppdraget gick till fel person , Kristersson. V-ledare Nooshi Dadgostar hade däremot haft mer rätt till ett sonderingsuppdrag än Kristersson .

Demokratiministern får sätta igång med en intensiv demokrati kampanj i hela landet i förberedelse till nästa val. Från en ohållbar politik till en hållbar.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


En samlingsregering eller ett extraval där alla riksdagspartierna samtidigt deltar i kyrkovalet sep 2021.

Att välja att ha ett extraval samtidigt som många kommer att delta i kyrkovalet sep 2021 gynnar både SD och KD då många med invandrarbakgrund inte har rösträtt i valet sep 2021.Samtidigt som det är förvirrande, komplicerat , kostsamt och kan leda till samma utgångpunkt alltså svårt att bilda regering.

Libralismen avstår från nuvarande politik som drivs av L !.

Genom att Nyamko Sabuni som partiledare agerade hastigt och impulsivt har hon redan sågat bort huvudroten till det träd som en del av hennes partikamrater sitter på , då L lämnade sin plats i regeringskansliet.

Om L väljer att ha ett extraval kan Libralerna ådra sig ett historiskt stort nedrlag genom att förlora sina mandat i riksdagen och de har ansvar för att många liberala bli arbetslösa . Sabuni såger bort den gren som L:s riksdagsledamöter sitter på .

MP:s ena språkrör undrade om det finns några liberala riksdagledamöter kvar.

Sabuni har förutom sina egna liberala motståndare också att göra med den L politiskt vilda som sitter i riksdagen nu.

Eftersom Sabuni inte heller har arbetat för den principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund,, bl a det som hon tillhör, religionsfrihet och att hon själv, trots många år inom politiken, där hon innehaft en hög politisk position inte har rösträtt i årets val sep 2021.

Sabuni med några i L styrelse som har mandat i riksdagen och som ger stöd för ett samarbete med SD verkar vilja fortsätta med att SD utnyttjar den svagheten nämligen att många med invandrarbakgrund av vilka en del tillhör liberalerna och inte har rösträtt i valet sep 2021.Frågan är om de med sin partiledare är medvetna om sina grundläggande rättigheter samtidigt som de liberala enagagerar sig politiskt.

Sabuni har även berövat andra ungdomar som fyllt 16 och tillhör andra religioner deras rösträtt , hindrat dessa från att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet som andra svenska barn, gör att L bli svagare och SD som Sabuni väljer att bilda regering med blir starkare vilket hon själv bidragit till bl a en ökad främlingsfientlighet.

L ungdomsförunds LUF ordförande har inte heller rösträtt i valet sep 2021 , vilket betyder att hon inte hävdat sin egen rösträtt och andra ungdomarar som fyllt 16 år som tillhör andra trossamfund.

Med tanke på att skolundervisningen i religionkunskap har ändrats och ändringen kommer att gälla från nästa år .Ändringen innebär b la att eleverna måste kunna om andra religioner och deras roll i samhället , sed och vanor, fred, våld mot kvinnor m.m som möjliggör en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem där alla trossamfund och att alla från 16 år får rösträtt.

De Nya Svenskarna kan säga vem är lämplig att leda Libralerna i händelse av att Sabuni avsätts av sina egna men det kan påminna om valet av Alf Svensson under viatnamkriget som han inte kunde någonting om, bara predika om kristendom, och många rekommenderade sytrelsen att ta bort honom innan han blev känd..

#De Nya Svenskarna anser därför att en samlingsregering utan SD och KD är lösningen på regeringskrisen under tiden fram till nästa val och att man startar en demokratikampanj i samband med ändringen av ämnet religionkunskap som skall gälla från nästa år.

Det är inte förenats med landet bästa att partiledarna gömmer sig bakom var sin midsommarkrans och skickar önskningar när Sverige saknar en fungerande regering , vem styr Sverige ?

Talmannen borde ha instruerat partiledarna att avbryta sitt firande och vara tillgängliga för massmedia.

Väljer S ett extraval anser vi att valrörelsen finansieas av det partistöd som riksdagspartierna redan har fått , d v s varje parti får finansiera sin egen valrerölse. Annars bidrar Sverige till ett partisystem med kapitalistiska partier . C som är ett feodalparti och inte har befriat sig från feodalismen är bl a de stora kapitalistiska partierna i riksdagen.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Regeringskris och feminster som inte verkar intresserade av en kvinnlig statsministe

Regeringskris och feminster som inte verkar intresserade av en kvinnlig statsminister som i de övriga nordiska länderna .

Om en kvinna tillhörande KD, fällde D-Ö och firade detta genom att skåla i champagne, kommer då även den andra kvinnan tillhörande V att fälla J-Ö .

Talmannen, politiska rådgivare och statsvetare och andra politiska kommentatorer hade dessvärre fel , felet bestod i att om en kd:s ungdomsförbundare fällde D-Ö tidigare borde en sådana ö-k i framtiden undvikas och en regeringskris avvärjas. Under en kris som pandemin , skottlossning i flera stadsdelar och en flyktingkris på grund av pågående krig bildar man en samlingsregering att verka tiden fram till nästa val sep 2022 , under tiden får demokratiministern m fl uppdrag att få igång en intensiv kampanj med undervisning i demokrati och utveckling av denna . Under tiden görs en journalistisk runda över hela landet om orsaken till att många med invandrarbakgrund röstar på ett främlingsfientligt parti trots att de kommit hit som flyktingar. Detta underlättar i sin tur för flyktingar som befinner sig utanför sina länder och det finns ingen som vill ta emot dem. Den undersökningen belyser också varför Sverige fortforande inte har haft någon kvinnlig statsminster som i grannländerna .

Den enda möjlighet som första kvinnliga partiledare att bli den första kvinnliga statsminister hade Mona Sahlin men den möjligheten motarbetades kanske av männen eller kanske både män och kvinnor samtidigt som de pratade om jämställdhet. Den möjligheten försvann under 10 år trots flera rörelser för jämställdhet.

När Mona Sahlin blev vald till Socialdemokraternas första kvinnliga ordförande 2007 vid en extra partikongress fälldes hon 2011 vid Socialdemokraternas extrakongress . De valde I stället en man , Håkan Juholt och efter honom ytterligare en man .

När De Nya Svenskarna ställde den frågan till ett antal kvinnor , svarade dessa nej varför måste det vara en kvinna om det går bra med en man , så svarar många kvinnor.

Nyligen uttalade Sabuni och Ebba Bush att de vill ha en man som statsminister , Kristersson.

Det tolkas som om de siktar på Jimmy Åkesson med , ett parti som domineras av män med interna konflikter . SD:s medlemmar anser att Jimmy Åkesson har en dominerande ställning i partiet vilket han har lett i snart 12 år och att det nu är dags för en kvinnlig SD ledare. Kan SD gå samma öde till mötes som NYD ?

Eftersom SD:s framtid är oviss kan inte politikerna ingå någon överenskommelse med SD. Även vid byte av SD:s partiledare som L, KD och M ingått överenskommelse med fälls .

Om syftet med D-Ö och J-Ö var att undvika att SD skulle få en talmanspost och ge SD makt och inflytande är bildande av en samlingsregering en perfekt lösning . En samlingsregering utan SD och KD , leder landet till nästa val. En sådan samlingsregering har nämligen begränsad befogenhet

som exempelvis kan den inte starta krig eller delta i något krig .

I händelse av att utlysa ett ny / extra val ,från vilken budget finansieras deras valrörelse ?

De Nya svenskarna föreslår att de som orsakar en regeringskris får finansiera sin vaslrörelse genom det partistöd som de redan har fått. Skattebetalarna skall inte finansiera deras misslyckade politik och den som nomineras av något parti borde genomgå en hård granskning på samma sätt som man kräver av de som skall erhålla svenskt medborgarskap, både när det gäller utrikes- och inrikespolitik.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänsklighetenSambandet mellan topdomänen , cctLDs och arbetslösheten .

Industriländernas och u-ländernas topdomän .

Föreställ er att den svenska topdomänen .SE upphör att fungera .

Hur många sysselsätter den svenska IT- sektorn ?

Hur många domänregistrerade bolag med anställda förlorar sina jobb i Sverige , inräknat webbhotellbolag och serverhallar . Även den personal som jobbar inom IT i statliga myndigheter och övriga företag samt organisationer kommer att mista sina jobb. Informationen, e-mail är inte tillgängliga längre .

Utländska IT- bolag som vill maximera sina vinster etablerar sig i Sverige och endast de som har råd kan registrera en domän och skapa en egen hemsida . Den svenska topdomänen krymper och kommer att skötas av få dominerande utländska it- bolag att hantera forskning och industri.

Den lilla .se sysselsätter många människor inom både den statliga och privata sektorn , hela den svenska IT- infrastrakturen vilar nämligen på .SE. B la riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, organisationer , trossamfund, press, SVT, SR, sjukvård, transportsektorn, industrin, skolor och forskning , idrott m.m.

Bilden ovan föreställer de länder från vilka flyktingarna kommer, de länderna saknar fortfarande en fungerande topdomän trots bistånd från b la den svenska biståndsorganisationen SIDA, biståndet & mottagarländernas IT- infrastruktur. IT-bolagen i de här länderna är för det mesta utländska bolag som säljer sina tjänster mycket dyrt och som därför få har råd med .

De nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar i Sverige ges en meningsfull sysselsättning genom att aktivera sina egna länders topdomän utifrån t ex Sverige . De får möjlighet till att driva sina egna länders topdomäner som befinner sig i krig eller i ett instabilt styre med interimsregeringar.

Detta sker i form av ett aktiebolag eller någon annan form av bolag som registreras bl a i Sverige av flyktingar och nyanlända i samarbete med AF, SDN och SIDA .Likadana projekt startar i både de nordiska länderna såväl som i hela EU.

Men inte alla EU- stater har en fungerande topdomän trots ett stort EU-bidrag och andra bistånd , målet här är att även dessa stater ser till till att de aktiverar sina egna topdomän .

Genom att varje grupp flyktingar, män såvål som kvinnor, oavsett bakgrund, från varje land som de har flytt ifrån bildar ett eget IT-bolag , en ny freds och demokratisk samarbetsform för flyktingar /invandrare .Detta kan senare i praktiken omsättas i deras respektive hemländer vid återvändandet och återubyggandet .

Inaktiverade topdomäner och arbetslöshet bland flyktingar och invandrare kan lösas genom aktivering och effektivisering av fattiga länders topdomäner av de nuvarande flyktingarna , nyanlända och tidigare flyktingar och ge dessa en meningsfull sysselsättning. Jämför med ,nu, som drivs av svenska it-bolag.

Eftersom de här länderna har tillgång till en bra solenergi , projekt drivs med en ny förnybar energi såväl i server hallar som övriga IT-bolag därför är utbildning i montering och skötsel av solceller viktig. En grön cctLDs

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Det korsflaggade Norden och firande av svenska flaggans dag den 6 juni då sker naturalisation .

Alla som bor i Sverige lever i en demokrati med frihet att säga och skriva vad man tycker som t ex De Nya Svenskarna. Den relativt stora jämlikheten mellan människor tog med sig en negativ utveckling av ojämlikhet mellan religionerna då många medborgare fortfarande inte har rösträtt i årets val sep 2021 som t ex demokratiambassadören med flera ungdomsförbunds orförande och även vissa partiorförande som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och partiledaren för Liberalerna

Nyamko Sabuni . Ej heller styrelsen för Järvaveckas Stiftelsen The Global Village har rösträtt i årets val.

När Sveriges riksdag beslutade att den 6 juni från och med år 2005 skulle vara helgdag i stället för den religlösa annandag pingst som tidigare var helgdag är i linje med separationen kyrka/stat.

Trots att samtliga riksdagspartier deltar i valet och trots att det råder religionsfrihet, denna dag utdelas också medborgarbevis, dvs naturalisation och förvärv av medborgarrätt . Dock dubbelt medborargskap med dubbla rättigheter , rösträtt i Sverige och det egna landet vilket motverkar utvecklingen av demokratin. Dubbelröstandet, tydligt synligt i EU valet, men hemligt när det gäller det israeliska valet .

Många nya svenskar som blivit naturaliserade oavsett religion hissar den svenska flaggan med dess kors. De är omedvetna om att stat och kyrka har separerat och korset finns fortfarande kvar på den svenska och andra nordiska staters flaggor.

De är även omedvetna om att kyrkan har sin egen lag, egen budget och eget val, kyrkoval , i vilket de inte har rösträtt och dessutom finns ett litet kristet parti som representerar kristna i riksdagen men inte andra religioner vilket står i motsats till vad som är syftet med religionsfrihet.

Inte heller närings­ministern och socialförsäkrings­ministern har rösträtt i årets val medan andra som har rösträtt kan avstå från att rösta under det att andra inte har samma möjlighet.

Hur ska närings­ministern och socialförsäkrings­ministern se till att de själva får rösträtt i ett liknande val som kyrkovalet så att andra som tillhör olika religioner får samma rättighet.

Vad gör kultur- och demokrati­ministern samt ­ungdomsrministern åt detta då många 16-åringar får rösträtt och kan delta i årets val medan andra som tillhör andra religioner inte får det.

Världens flaggor, topdomäner och arbetslöshet bland flyktingar och invandrare.

De Nya Svenskrna har i flera inlägg beskrivit sambandet mellan topdomänen , cctLDs ,och arbetslösheten som kan lösas genom aktivering och effektivisering av fattiga länders topdomäner av de nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar. Först skall man förställa sig att den svenska topdomänen inte fungerar under pandemin. Hur många domänregistrerade bolag med anställda finns i Sverige , likaså med webbhotellsbolag, serverhallar och hur många som dessa sysselsätter . Den lilla .se sysselsätter många människor och alla statliga myndigheter och statliga bolag har registrerat .se.

B la riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, press, SVT, SR, sjukvård, transportsektorn, industrin, skolor, idrott m.m.

De nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar får en meningsfull sysselsättning om de får möjlighet till att driva sina egna länders topdomäner som befinner sig i krig i Syrien eller i ett instabilt styre med interimsregering som i Mali och dessa kan drivas utifrån b la Sverige och EU- länderna

Det är också av betydelse att varje lands topdomän ersätter de otydliga symboler som nu finns på världens flaggor. Detta underlättar för barn och ungdomar att skilja mellan flaggorna även vid internationella tävlingar .

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


FN :s rollspel för fred , de multireligiösa samhällenas behov av att demokratisera

Går du i nian kan du bilda ett sådant rollspel oavsett vilken skola och kommun du tillhör !

 Våldet i Sverige kanske går tillbaka till den borgerliga regeringen , Carl Bildts regeringen 91-94 då lasermannen härjade fritt och sköt många invandrare , och trots att lasermannen sköt mot poliser lyckades han rymma medan pojken med Downs syndrom och som hade en leksakspistol blev skjuten till döds på plats av poliser med många skott..

Våldet i Norge beror till stor del på Breiviks skjutande där han dödade många människor , de flesta med invandrarbakgrund.

 

Finns någon likhet mellan kapningen av planet som ledde till att regimkritikern Belarusiern Roman Protasevitj greps som man tror av KGB-agenter som satt med på flygplanet och den svenska regeringens avvisning den 18 december 2001 av två egyptiska medborgare med omgående verkställighet? Det har framkommit att i Egypten fick de inte tillgång till rättvisa rättegångar och de asylsökande utsattes för tortyr. Det har hävdats att det är sannolikt att representanter för USA:s regering behandlat dem i strid mot Europakonventionens förbud mot grym, omänsklig och förnedrande behandling .TV 4:s Kalla fakta tog upp att avvisningen verkställdesdpns av utländsk personal på ett synnerligen inhumant sätt och att det förekommit ett amerikanskt agerande i samband med överföringar av misshagliga personer till stater där dessa riskerade att utsättas för tortyr, s.k. extraordinary renditions.

 

Behandling av tre olika medborgare Roman Protasevitj och egypterna skedde på uppdrag av politiker och tjänstemän från fyra olika länder .

 

De religiösa samhällena måste demokratiseras inifrån och utifrån.

Diskuterar politikerna biståndet som huvudargument måste motargumentet bli vapen och kärnvapen . Diskuterar man flyktingpolitik som huvudargument måste motargumentet bli om du inte är kapabel att skapa fred så att flyktingarna kan stanna kvar i sina hemländer tolkas det som om att du vill ersätta flyktingpolitik med adoptionspolitik.

Kamp för fred är ett komplement till klimatmålet, Gretas kamp för klimatet kompletteras med ett FN :s rollspel för fred . De multireligiösa samhällena demokratiseras.

I Sveriges riksdag representeras de kristna av KD och dessutom deltar alla riksdagspartier i kyrkovalet , medan andra står utanför , andra trossamfund saknar representation i Sveriges riksdag, Danska folktinget, norska stortinget och finska parlamentet. Kyrkoval äger rum även i de här länderna vilket underlättar demokratisering av alla trossamfund. Sverige, Danmark och Finland som är multireligiösa samhällen och är medlemmar i EU . De som har fyllt 16 år får rösträtt i kyrkovalet vilket gör att de få praktisera demokrati två år innan det allmänna valet, andra ungdomar saknar sådan rösträtt och får därför ingen möjlighet att praktisera demokratin på samma sätt som infödda.

Målet med FN :s rollspel för fred förutom att de multireligiösa samhällena demokratiseras ger alla som har fyllt 16 år samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet och på det sättet utvecklar vi demokratin tillsammans. Med FN:s rollspel för fred skapar vi tillsammans en hållbar fred. .

Mitt riksdagsparti med studentsförbund, ungdomsförbund och kvinnoförbund deltar i kyrkovalet men inte jag , varför undrar många ungdomar med annan religion?

Problemet är att riksdagen med sina 349 mandat är delad i två klyftor , de ledamöter som har rösträtt i kyrkovalet, och de ledamöter som tillhör ett annat trossamfund d v s buddist, hindu, jude , katolik eller muslim som inte har samma rätt. Även vissa av riksdagens partiledare saknar rösträtt i årets val i sep 2021.

 • Detta kan bero på att de inte lyckas övertala sina religiösa ledare att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och därför borde de arrangera likadana val .

 • Alternativet är att de får vara lediga från riksdagen under kyrkovalet ,medan de andra ledamöterna som har rösträtt i årets val engagerar sig i något annat än vad det svenska folket har givit dem uppdrag för, nämligen kyrkovalet.

 • Eller att de förmodligen inte har reflekterat över detta därför att de saknar denna rösträtt som gör att riksdagen inte är jämställd som representrar alla trossamfund . På det sättet icke en reflektion av tidigare flyktingar utan har gått från den ena flyktinggenerationen till den andra .

Att religionsfriheten är en grundbult i vår demokrati. Det innebär att demokratin har givit alla trossamfund religionsfrihet .Den protetantiska kyrkan har därför infört demokrati i form av kyrkoval men inte andra trossamfund vars medlemmar har flytt från diktaturer och krig .

Därför har demokratin inte utvecklats trots att det finns en demokratiminster och att den tillämpas i alla stater inom EU såväl som i FN och trots att Sverige har haft demokrati i 100 år saknar demokratin sin grund nämligen ett Multireligionvalsystem .

Det som underlättar denna övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval . Att många 16 -åringar i de nordiska länderna har

tränat demokrati tidigare kan därför en konfliktlösningsmodell tillämpas i form av FN-rollspel för fred som komplement till Gretas kamp för klimatet.

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Israel har krigat sedan det grundades. Detta till trots, samtidigt som Israel inte

Israel har krigat sedan det grundades. Detta till trots, samtidigt som Israel inte har en fungerande regering, får de starta krig samtidigt som de får behålla sina kärnvapen .

En svag demokrati möjliggör, att utan samlingsregering, både starta krig , lämna EU och kringgå en överenskommelse som Januari-överenskommelsen i det senaste valet och december-överenskommelsen i det föregående valet trots ett valresultat..

Israel har alltid haft undantag från miljökrav UN Sustainable Development Goals . Det finns mycket starka misstankar om att även Israel har kärnvapen som de får behålla . Israel har mellan 75 och 400 kärnvapen som utgör ett avskräckande hot . Frågan är vad som kan hända om israeliska kärnvapen slås ut av raketer

Jan Eliasson som var vice generalsekreterare för FN till 2016 har upplevt alla Israels krig , han är nämligen äldre än Israel . Han var ordförande i FN:s generalförsamling mellan 2005–2006 och Sveriges utrikesminister, dessutom ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI sedan juni 2017 och har varit Sveriges ambassadör i USA .

Han tilldelades många kors bl a Storkorsetet av Spanska Isabella, den katolska orden, här kommer religionens symboliska påverkan i politiken in.

I sitt land har han både i sitt parti S och i det egna landet många judar och många av dessa har enligt uppgift rösträtt i det israeliska valet vilket den svenska valmyndigheten och svensk media inte vill prata om eller ta upp på samma sätt som kyrkovalet. Eliasson har haft möjlighet att ta kontakt med den rabin som representerar Israel i Norden, men så har såvitt vi vet inte skett.

Eliasson har inte heller agerat för att FN flyttas från USA , New York, till ett neutralt land , då USA ger pengar, vapen och stöd till Israel. Israel tar heller inte emot flyktingar.

Hur många brott och massakrar skall Israel begå innan FN och EU vänder på sin ohållbara politik.

Här är några av dessa brott mot mänskligheten:

Vid sidan av sin krigföring bombade Israel två flyktingläget. Massakern i Sabra och Shatila

i Libanon 1982 vilket var folkmord men ändå blev ingen dömd för krigsbrott.

Vid sidan av sin krigföring tankade de sina flygplan i luften och slog till mot den irakiska kärnkraften.

Vid sidan av sin krigföring skickade Israel soldater , grodmän, till Tunisen och avrättade en palestinsk ledare framför sina barn.

Israel undantas även här från krigsförbrytartribunalen.

FN och EU är just nu inte kapabla att lösa någon konflikt om den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN fortsätter med indelning av världen i två lägen.

 1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

 2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Buddisterna i Burma/Myanmar och Kina passar på att behandla muslimer illa .

FN och EU kan endast lösa den konflikten genom ett enkelt, billigt och

effektivt trepunktsprogram:

 1. En övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem enligt principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet. I och med att flera nordiska länder redan har kyrkoval underlättar detta övergången och att tillämpas i övriga världen. Multireligionvalet utgör en grund i det demokratiska systemet.

   
 2. Skrota alla kärnvapen och vapen , ett vapenfrtt samhälle.

 3. Målet för biståndspolitiken måste vara att gynna fred och klimat.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 


Den ohållbara inrikes och-utrikespolitiken är orsaken till de pågående striderna

Den ohållbara inrikes och-utrikespolitiken är orsaken till de pågående striderna där människor utsätts för förintelse och miljöförstöring .

Riksdagspartierna tar ledigt över Kristi himmelfärdshelgen, riksdagspartierna deltar i kyrkovalet , riksdagspartierna sitter i kyrkomötet där SD utnyttjar tillfället genom att majoriteten av de med invandrarbakgrund inte har rösträtt , förolämpar andra religioner, statsråden debatterar med korset på hjärtat, och statliga myndigheters personal uppträder offentligt med korset på bröstet .

Svärdet och korset är att betrakta som avrättningsverktyg och bör därför avlägsnas som statliga symboler.

Svenska kyrkan ses som en delstat i Sverige med egen lag, egen budget och eget val , kyrkoval.

Den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN har skapat indelning av världen i två lägen.

 1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

 2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Buddisterna i Burma och Kina passar som SD på att behandla muslimer muslimer illa .

Vad händer om man bombar sönder ett höghus och utplånar barn och äldre eller för bort samma människor till att kremeras levande och att avrätta människor utan rättslig prövning?

Anta att Sverige bombar sönder en sameby , kan Sverige fortsätta att betraktas som demokratiskt eller diktatoriskt styrt ?

 På alla sjukhus i Sverige tillämpas demokrati och mänskliga rättigheter , där läkare , sjuksköterskor och all personal samarbetar , tar emot och behandlar människor oavsett religion och bakgrund bland de krigsskadade som har sökt asyl .

Representanter för de länder, b la Sverige, som säljer vapen och militär utrustning till länder som befinner sig i krig eller antas komma att kriga sitter nu i möten tillsammans med läkare med omfattande bilder och dokumentationer med krigsskadade på sitt bord. En tredje part är representanter från tribiunalen med krigslagar på sitt bord. I mötet deltar miljöpartister med boken krig och miljöförstöring på sitt bord. Resultatet presenteras för EU och FN .

Tog man bort tobak och tobaksindustrin kan miljöpartisterna kräva att vapenindustrin också elimineras.

Den modellen tillsammans med en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem där samerna i söndagens val har möjlighet att ta upp övergången som en grund för en hållbar inrikes och utrikes politik.

 

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


EU & medborgarförslag , så bekämpas fattigdom och klyftor i Sverige såväl som i hela EU.

1) Att bolaget Attendo som sysslar med hemtjänst och äldreboenden fick coronastöd men betalade ut miljonbonus med 4,8 miljoner kronor till chefer.

Majoriteten av befolkningen anser att det är ett orättvist system , och ohållbart ur finans & ekonomisk -politisk synvinkel.

2) Att i år får 2 455 172 personer dela på skatteåterbäringen som är på 18 miljarder kronor , dvs varje person får cirka sju och en halv miljon kr . Om alla dessa 2 455 172 personer får 7000 kr var kommer man kanske upp till 18 miljarder . Andra får mycket litet eller ingenting alls, en del medborgare får restskatt .

Även här anser en majoritet av befolkningen att det är ett orättvist system och ohållbart ur finans & ekonomisk -politisk synvinkel. Detta gör att klyftorna ökar både i det svenska samhället och kanske i hela EU .

EU & medborgarnas initiativ går ut på att , löneförhöjning slopas, skuldsanering slopas, betalningsföreläggande slopas , inga bonusar , skatteåterbäring betalas inte ut ,inga avgångsvederlag.

De 18,3 miljarder ska enligt vår modell inte betalas ut utan överföras till ett specifikt konto som garanterar utbetalningar på 18.000 kr varje år till medborgarna ovan. S k transfereringslön.

Vad anser X om han får 18.000:-kr skattefritt varje år i stället för

om medborgare X får 4000 :-kr i skatteåterbäring i år men nästa år vet personen inte hur stor återbäringen blir, personen får kanske kvarskatt att betala. Om X sparar genom att tala om för skattemyndigheten att dra en extra hundralapp i skatt varje månad, i detta fall antar vi att X får 6000:- kr det året.

Vad anser du som tillhör en grupp som har krav på sig att betala kvarskatt att i stället får 18.000:-kr skattefritt varje år .

Vad anser du som tillhör en grupp som får tillbaka bara några hundralappar att i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Vad anser du som tillhör en grupp som inte få tillbaka någonting att i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Anställda vet att bonusar beror på om företaget går bra eller inte och de kan avstå från sina bonusar och i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Nästa fråga är om en GD kan avstå från avgångsvederlag om han eller hon som alla andra får 18.000 kr varje år skattefritt. De som beviljar GD avgångsvederlag ska upphöra med detta. Är GD inte nöjd med att så sker får vi välja politiker till detta uppdrag.

Detta innebär att skattemyndigheten tar med de bonusar,skatteåterbäringar och avgångsvederlag som beräknas utbetalas varje år och placerar dessa i ett transfereringskonto . Sedan återbetalas dessa i lön i dec varje år till anställda , sjuka ,arbetslösa och pensionärer . På det sättet minskar fattigdomen och klyftorna i det svenska samhället.

Transferering innebär att statens budget stärks och att medborgarnas välfärd ökar .

 Krononofogdemyndighetens roll.

Genom att inte någon ansöker om skuldsanering och att ansökningar om betalningsförelägganden hos kronofogden försvinner minskar både arbetsbelastning , kostnader och eventuella konflikter.

Skattemyndigheten får som styrmedel möjlighet att dra eventuella skulder som den anställde , de sjuka, arbetslösa och pensionärer har från de 18.000 kronorna. Transfereringslönen går inte att dölja. Kronofogdemyndigheten behöver inte jaga skuldsatta utan den har transfereringslönen som kan nyttjas. Transfereringslönen är skattefri men är däremot inte skyddad mot borgenär.

Ansökan om skattejämkning kan också slopas eller kanske ingen kommer att ansöka om det.

Arbetsgivareorganisationernas och arbetstagareorganisationernas roll

Genom denna modell slipper arbetsgivareorganisationer och arbetstagreorganisationer löneförhandla varje år.

 

 Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Transfereringskuggbudget ett alternativ till regeringsbudgeten och den splittrade oppositionens skuggbudget .

Statens budget är nästan förbrukad , den är behäftad med stora skulder som måste återbetalas efter Coronatiden.. Klyftorna och fattigdomen ökar.

Riksdagspartierna i sina skuggbudgetar lovar miljarder med sina åtgärder utan att nämna hur det ska finansieras, från nedskärning, skattehöjning , fastighetsskatt, hundskatt , flygskatt, båtskatt , biståndet, utrikes representationen , försvaret , sänkta löner för riksdagsledamöterna , förmögenhetsskatt eller att inkludera svenska kyrkans budget i statens budget.

Transföreringskuggbudget , överföring av medel som bonusar och skatteåterbäring som beräknas återbetalas varje år till medborgare och avgångsvederlag till generaldirektörer m fl , ska återbetalas till alla anställda , sjuka och arbetslösa och pensionärer i form av lön som betalas ut varje år.

Anta att medborgare X får 4000 :-kr i skatteåterbäring i år men nästa år vet personen inte hur stor återbäringen blir, personen får kanske kvarskatt att betala. Nu sparar X genom att tala om för skattemyndigheten att dra en extra hundralapp i skatt varje månad. I detta fall antar vi att den berörda får 6000:- kr . Många kanske inte få någonting andra har krav på sig att betala kvarskatt.

Lön på 18.000.kr skattefritt som en extra lön, vi kan kalla den för transfereringslön tillfaller varje medborgare som ingår någon av de ovan nämnda kategorierna.

Detta innebär att skattemyndigheten räknar de bonusar,skatteåterbäringar och avgångsvederlag som beräknas utbetalas varje år och placerar dessa i ett transfereringskonto . Sedan återbetalas dessa i lön i dec varje år till anställda , sjuka ,arbetslösa och pensionärer . På det sätet minskar fattigdomen och klyftorna i det svenska samhället.

Transferering innebär att statens budget stärks och att medborgarnas välfärd ökar .

 Skattemyndigheten får som styrmedel möjlighet att dra eventuella skulder som den anställde , de sjuka, arbetslösa och pensionärer har . Kronofogdemyndigheten behöver inte jaga skuldsatta utan den har transfereringslön som kan utnyttjas. Transfereringslönen är skattefri men är däremot inte skyddad mot borgenär.

Är GD inte nöjd med detta får vi välja politiker till detta uppdrag.

Bostadspolitiken ändras så att det blir möjligt att den som har bott hos samma fastighetsägare i 35 år får äganderätt till sin lägenhet . Detta gör att folk bor kvar i sin kommun och minskar inflyttning till stora städer.

Svenska kyrkans budget involveras i statsbudgeten.

Genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem införlivas den svenska kyrkans budget och andra trossamfunds budgetar i statens budget , vi kan kalla det för ett Multireligionstöd som motsvarar partistödet. Med detta sker finansiering av Multireligionval och grön renovering av de religiösa platserna med solpanel, utveckling av demokratin , fred uppnås . Detta gör att alla trossamfund kan vara med i både finansiering , utveckling av demokrati och uppnå fred.

Den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN har skapat indelning av världen i två lägen.

 1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

 2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Från svenska EU utrikes representationens avveckling återfylls den svenska budgeten medel från nuvarande 729 ambassader och konsulat till endast 27 , detta innebär att Sverige avvecklar sina 27 ambassader i de 26 eu-staterna och behåller bara en i Bryssel . Samma åtgärd vidtager de andra EU-staterna. De 21 svenska eu- parlamentarikerna väljs från de 349 manadaten med möjlighet för andra att driva egna eu-valrörelser.

 Från fastighetsskatt, förmögenhetsskatt , hundskatt , flygskatt, båtskatt ,försvaret , sänkning av riksdagsledamöternas löner till 50.000 kr och EU-parlamentarikernas från 140.000 till 50.000 kr , Dessa medel överförs till forskning , vård, skolor och klimatet. Klimat och fred bör inte skiljas åt då vi har länder med kärnvapen och enorma vapenförråd som kan hota grannländer och säkerhet. Biståndet ges till länder som har tillgång till kärnvapen och andra vapen men som varken har syrgas eller vaccin till sina medborgare.

En meningsfull sysselsättning för nyanlända och andra arbetslösa invandrare.

U-ländernas ccTLDs aktiveras utifrån och genom detta skapas många arbetstillfällen för både infödda och de med invandrarbakgrund.. Den fredsplan med återvändandeplan som De Nya Svenskarna presenterade för riksdagspartierna är lösningen på flyktingskrisen och tillsammans med Multireligionvalsystemet skapar vi en stabil fred. Det är inte rimligt att stora tättbefolkade länder som Kina och Indien med över en miljard människor och som har brist på bröd samt fattigdom , religiösa konflikter och miljöproblem, fortsätter att styras av en enda människa. Indelning i mindre stater är därför en lösning .

 Flytta LO och andra fackförbund , advokatsamfund, International IDEA och vissa departement till de invandrartäta områdena samtidigt som man satsar på en snabbare kommunikation , elflyg, tåg och bättre vägar.

 Rättigheter utan kamp , kamp utan rättigheter .

När den som bor i invandrartäta områden som Biskopsgården i Göteborg har samma standard som den som bor på Östermalm i Stockholm, båda har tillgång till varmt och kallt vatten, elektricitet , hiss, gårdar, fotbollsplan, skolor, sjukvård, allmänna kommunikationer , Internet, daghem, äldrevård, föreningar, böneplatser, TV, press, röra sig och åka fritt , resa, idrotta, studera, demonstrera t ex på första maj, ansluta till ett parti eller fritt lämna det, ansluta sig till fackförbund .

Vad gäller upplysning till flyktingar på olika språk har de olika invandrarriksförbunden inklusive egna föreningar i olika statsdelar skyldighet att ha hemsida på olika språk men under den svenska topdomänen .SE.

Från regeringssidan ska ett vapenfritt samhälle prioriteras före ett kontantlöst samhälle eller papperslösa kontor.

Genom att flera journalister och politiker utsatts för hot och att ett gammalt riksdagsparti kan hamna utanför riksdagsspärren medan den främlingsfientilga organisationen får stort stöd gör att Sverige bli svårt att styra demokratiskt.

I SVT:s intervju 30 minuter säger den kinesiske ambassadören att Kinas demokrati fungerar på det sättet att Kina har flera partisystem men att det kommunistiska partitet leder andra partier eller bestämmer över dessa. Ungefär som om S som största parti i Sverige skulle styra de andra riksdagspartierna.

Eftersom det saknas en enhällig klar definition av demokratin och dess grunder tolkas demokratin olika av olika länder och att demokratiska republiker utan att vara demokrater , tex SD kallar sig för demokrater medan Centerpartiet varnade för att SD utgör en fara för säkerheten. Fågan är om det finns ett samband mellan C:s varning och den pistol som stals från regeringskansliet och mordet på Olof Palme . SD kallar sig också för demokrater , KD kristna demokrater kallar sig också för demokrater , och Israel påstås har en fungerande demokrati . Detta gör att vi måste hitta rätt , enhällig definition och grunder för det demokratiska systemet med ett Multireligionvalsystem som grund .

Import av arbetskraft och utvisning av arbetskraft .

Det som är nytt är att tiden efter pandemin är att en pandemin föder en ny pandemi , stora resurser krävs till forskning och hälsovård,. Kanske arbetslösheten kommer att öka , nu ligger den på

9 % och nya arbetstillfällen har inte skapats inte ens inom den gröna sektorn .

Bostadsmarknaden och en svag bostadspolitik har skapat en svart bostadsmarknad , svenskarna lämnar bostadsområden där invandrare bor. Skolpolitik visar på orättvisor och i flera skolor går ett fåtal svenska elever tillsammans med elever med invandrarbakgrund. Polismyndigheten klarar inte av att lösa många brott trots ökade kostnader som kan bero på att SDN omvandlats till polishus , Kostanden för försvaret ökar medan insatser för fred inte ger något resultat , folk dör både i krig och av pandemin. Eu-medborgare tigger på bl a på svenska torg och framför affärer medan EU:s parlamentariker minskar kontanthanteringen .

Kravet på invandrare och flyktingar ökar , hämnddemokratin, men brottsligheten bland riksdagspartierna varierar , vi vet inte hur stor brottsligheten bland riksdagspartierna är . Flera medlemmar inom riksdagspartierna har varit misstänkta för ha begått brott . Som att t ex Kd:s partiledare är misstänkt för brott vilket gör att hon är en belastning för sitt eget parti och riksdagen . Riksdagspartiernas oförmåga att hitta lämpliga lösningar utan att nämna miljarder kanske beror på att de själva är upptagna med sina egna problem.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Det är därför politikerna i sin politik utgår från sin religion och inte från sin ideologi.

Hade den lille gossen varit född i Iran hade han blivt Shia Muslim, hade han varit född i Israel hade han blivit jude , hade han varit född i Burma hade han blivet buddist, hade han varit född i Indien hade han blivit hindu, men han råkade födas i Sverige och nu ställer han upp som kandidat i kyrkovalet.

Från europaparlamentsval till kyrkoval, från ideologi till religion

Pressen skriver b la att Fredrick Federley (C) gör comeback – ställer upp i kyrkovalet 

Tidigare EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) lämnade politiken när det blev känt att hans tidigare sambo dömts för flera grova sexuella övergrepp mot barn. Nu ger han sig in i kyrkopolitiken ..........

Frågan är med vilka medel finansierar Federley sin valrörelse ?

Federley som valdes till förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund i oktober 2002 , blev Sveriges första öppet homosexuelle ordförande för ett ungdomsförbund.

Den lilla personligheten växte upp och när han var 25 år gammal började han få tunga politiska uppdrag , återuppbyggande av landet Irak med svenskt bistånd uppgående till 6 miljarder kr strax efter regimens fall 2003. I återuppbyggandet deltog två äventyrliga ungdomar, han själv och en kvinna ungefär lika gammal och tillhörande samma parti . Efter att ha hängt ihop under en längre tid valdes de tillsammans in i EU- parlamentet .

Pressen skriver att Federley utsattes för misshandel i Irak , orsaken har förblivit okänd likaså orsaken till det misslyckade återuppbyggandet av Irak. Kvinnan som deltog i demokratiprojekten i Irak, som bekostades delvis av SIDA, utreddes då för brott.

Nu när Federley har lämnat EU- parlamentet sitter hon fortfarande kvar i EU-parlamentet för C.

Man har hört talas om att Livets ord lockar nya medlemmar med radhus, bilar , resor m.m . Kan C ha lockat sina medlemmar med kreatur , jordbruksmaskiner och jordbrukmark och tillsammans med andra markägare och jägare som även de arbetar mot återinförande av fastighetskatt, förmögenhetsskatt och hundskatt . På väg mot ett feodalsamhälle .

När fel personer få fel uppdrag , över sina förmågor , är det inte konstigt att alla projekt rörande återuppbyggnad som kostar många miljarder av bistånd , skattemedel ( Afghanistan m f l) havererar.

Frågan är vad Svenska Afghanistankommittén och Svensk-Irakiska Föreningen mfl har åstadkommit.

Vilka krav ska väljarna ställa på riksdagsledamöter och eu-parlamentariker med tanke på målet för biståndspolitiken och den svenska vårbudgeten?

Hade uppdraget gällande återuppbyggnad givits till rätta personer hade många människoliv sparats , miljön förbättrats , många flyktingar räddats och ländernas infrastruktur hindrats från att förstöras.

Den ohållbara utrikespolitiken kan leda till vad som nu händer i Nord Iralnd och Myamar vilket innebär att ytterligare konflikter har uppstått.

Utrikesrepresentationen och religionen .

I ett flertal motioner 2020/21:691, 2020/21:2776, 2020/21:83, 2020/21:97, 2, 2020/21:385, 2, 2020/21:541 och 2020/21:553 yrkade en handfulla KDs medlemmar b la Lars Adaktusson och Ingemar Kihlström samt SDs medlemmarna Björn Söder , Alexander Christiansson och Charlotte Quensel att Sveriges ambassad i Tel Aviv ska flyttas till Jerusalem.

Nu i valet sep 2021 där alla riksdagspartierna deltar , vi kallar det,för det hemliga svenska valet, då många inte känner till kyrkovalet vilket gör att SD och KD kan uppnå sina syften .

Nästan alla med invandrarbakgrund, oavsett politisk position eller yrke saknar rösträtt i det valet .

Därför är en övergång från kyrkoval till multireligionval ett måste.

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik vilket innebär att de flyktingar som kommit före oss ska se till att kommande generationers flyktingar också får hjälp och skydd så länge krig och diktaturer finns och ingen varken kan stoppa krig eller störta en diktator på ett effektivt och fredligt sätt . Det väpnade motstånd som nu förekommer i bl a Syrien granskas av media , svensk massmedia har en övervakningsroll av andra organisationer som ger stöd till krig och finansierar dessa och även den hjälp organisationen SIDA ger .

Riksdagen borde föreslå i en motion att riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen ska framhålla vikten av att skattemedel används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt genom att utveckla Sveriges utrikesrepresentation i syfte att gynna konfliktlösning som leder till stabilitet, fred och demokrati som leder till en hållbar värld.

 

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling www.dpns.se denyasvenskarna@gmail.com