Försvinner Corona-viruset ur kroppen vid begravning , kremering eller jordfästning

Försvinner Corona-viruset ur kroppen vid begravning , kremering, jordfästning eller frystorkning .

Visualisering för en hållbar utveckling för utemiljön gäller

kyrkogårdar miljö, demokrati, politik , lugna stadsdelar , massmedia , trafik , gående och handikappanpassning

Inte bara Corona-epedemi utan folkmord som massakern i Srebrenica i Bosnien-Hercegovina för 25 år sedan och andra folkmord som kräver nya

begravningsmetoder som kan möjliggöras genom övergång till ett Multireligionvalsystem .

Muslimerna i Bosnien kremeras inte liksom alla andra muslimer .

Sydafrika sncikrar en miljon kistor, kistorna tillverkas av träd , här kommer skogarna in i bilden . Frågan är hur många skogar man får hugga ner för att täcka nuvarande behovet.

På den enorma begravningsplatsen i Solna vid Karloniska sjukhuset ligger folk som avlidit efter 2000 . Den rymmer fyra karloniska sjukhus eller bostäder som räcker till tusentals bostadslösa . Den platsen är också lämplig för byggandet av det tvistiga Nobelhuset .

Alla begravningsplatser som t ex i Sverige bör debatteras så att

en virtualisering kan vara en lösning samt effektivisera tribunalen, den , Internationella brottmålsdomstolen då väldigt många krigsförbrytare härjar fritt .

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Den strategi som EU-kommissionen efterlyser för HBTQ- rättigheter kräve

 Den strategi som EU-kommissionen efterlyser för HBTQ- rättigheter kräver ett Multireligionvalsystem och att flaggorna ändras.

 

  Nyligen debatterades i riksdagen om hederskultur m m , deltagare och initiativtagare var kristna ledemöter, alla kvinnor och en kristen kvinnlig talman som ledde debatten .

En sådan debatt var bristfällig och ägde rum i fel forum . En sådan debatt kräver att alla inblandade representanter skall vara med .

Frågan är hur debatten om konverteringsmetoder mellan olika religioner sker , har flyktingar utnyttjats ?

 Sådana känsliga frågor inklusive HBTQ- rättigheter möter motstånd med hänvisning till både religiös och traditionell bakgrund och värderingar som bara kan tas upp i rätt forum oavsett om det är kristna, buddister eller ateister som är deltagare och initiativtagare . Rätt forum är när samhället befinner sig i balans när det gäller rättigheter. De som står bakom den s k vår värdering vill inte kompromissa om detta , de andra trossamfunden vill inte heller kompromissa och länderna vill inte ändra sina otydliga symboler på sina flaggor . Detta utgör den grund för obalans i samhället som ofta leder till ohållbara reformer som i sin tur leder till en ohållbar politik .

Det är häpnadsväckande när majoriteten av riksdagsledamöterna som är kristna deltar i kyrkovalet medan andra ledamöter som tillhör andra trossamfund inte gör det .

Även de religiösa ledarna för olika samfund hamnade mellan valet , ta bort alla religioner eller reformera så att demokrati införs i alla trossamfund och inte bara inom den svenska kyrkan.

En övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsytem är en sådan balans då en diskussion om ovanstående är möjlig och kan accepteras. Med ett Multireligionvalsytem uppnår vi fred och utökad demokrati.

Den ohållbara politiken och dess reformer måste upphöra.

Nyligen poängterade statsministern vikten av hållbarhet , Pacta sunt servanda, som är latin för "Avtal skall hållas", bindande avtal eller överenskommelser och är en grundläggande regel inom avtalsrätt.

Trots att FN-experter fördömer Israels annekteringsplan , annektering av ockuperad mark som utgör ett allvarligt brott mot FN-stadgan och Genèvekonventionern fortsätter israelerna med sina planer.

Trots att nazisterna begått mycket allvarliga brott mot mänskligheten får de ändå organisera sig , hävda sina rättigheter så att de sitter i olika parlament och stiftar lagar som EU-medborgarna skall följa.

Hur kunde en ung kvinna från KD som är ett parti med kristna värderingar skåla i champagne och i och med detta upphäva D-överenskommelsen där partiledarna hade enats om hur landet skulle styras under kommande mandatperiod.

Statsministern kanske menar att man skall ingå avtal eller överenskommelse med en trovärdig part som man litar på . Kunde den situationen ha varit annorlunda med Göran Hägglund i stället för Ebba Busch?

Vad händer ifall Trump vägrar att avgå vid en eventuell förlust ?

Vad kan vi vänta oss av demokratiministern och massmedias rapportering ?

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Nu är det upp till de skickliga journalisterna och juristerna att agera skyndsamt innan

Nu är det upp till de skickliga journalisterna och juristerna att agera skyndsamt innan walkie-talkiemännen med flera avlider som den misstänkte mördaren har gjort.

MUST, underrättelsetjänsten , den grisgömmande kriminalprofessorn , partiledare och riksdagsledamöter ,We Know Nothing !

Med andra ord antyder de ungefär så här , vi gör ingen nytta , avveckla oss !

Å andra sidan , den norska statsministernG. H. Brundtland 1986–1989 är den enda som har uttalat sig.

Det handlar om grovt tjänstefel som har begåtts under 34 års tid under 7 olika JK.

Bengt Hamdahl 1980–1987

 • Mari Heidenborg 2018–

  Om beslutet av åklagaren att lägga ned ärendet beror på ekonomiska skäl på grund av Coronaepidemin , så har man tidigare betalat ut ett mycket stort skadestånd som ersättning för grovt fel . Den misstänkte mördaren blev frikänd .

 • Om nedläggningsbeslutet av åklagaren beror på att lämna frittfram för journalister och jurister att gräva i de nu offentliga handlingarna.

Ett mord på en regeringschef utgör ett hot mot rikets säkerhet och kan bara utredas av Riksåklagaren , Riksåklagaren är landets högsta åklagare och även chef för Åklagarmyndigheten.

Riksåklagaren kan framföra sin slutplädering i närvaro av den misstänktes kista. Vid kistan fär den misstänkte företrädas av de främsta försvarsadvokaterna under en öppen process som massmedia , observatörer och allmänheten kan följa.

 Det stulna vapnet från regeringskansliet kan kanske också kasta ett ljus över fallet.?

 

 

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

                                     -----------------

Det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel”

S.J Olof Palme

 

 


En flagga som representerar alla

Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tysnad.

MLK

 

 

 

 

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


Fem saker du som medborgare skall kräva av dina EU-parlamentariker .

Fem saker du som medborgare skall kräva av dina EU-parlamentariker .

 EU:s medlemsländer ägnar mycket tid för ömsesidig kritik EU-länderna emellan.

Ditt lands :medlemsavgift till NATO , den enormt lyxiga ambassadsyggnaden , ditt lands ccTLDs.och dubbelröstandet.

Majoriteten av EU- länderna är medlemmar i NATO , de betalar hellre mer i avgift till NATO än till EU.

Är det rimigt?, därför skall medborgare ställa hårda krav vad gäller prioriteringen.

Onödigt med dubbel diplomatisk representation mellan EU:s medlemsländer , Italien skall inte ha ambassad i Sverige, den enorma, lyxiga italienska ambassaden på Djurgården borde avvecklas och i stället bara ha en i Bryssel. , likadant vad gäller Sverige som inte skall ha någon ambassad i Italien.utan bara i Bryssel. Samma sak gäller övriga EU:s medlemsstater.

Dubbelt röstande i EU-valet upphävs d v s en italienare som bor i Sverige skall inte få rösta både i Sverige och Italien.

Topdomänen, ccTLDs effektiviseras hos EU:s samtliga medlemsstater med övervakningsstrategi . Information i samband med Coronapandemin, bekämpning av arbetslösheten och 5G nätet. Genom att brodera domänen i själva flaggan i stället för symboler som Drakula och avrättningsverktyg. Med stöd av Multireligionvalsystemet skapar vi fred , skydda demokratin och utvecklas den.

Det är demokratiministerns uppgift.

Det här är De Nya Svenskarna EU-politik

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

 

 

 

.


Frankrike blev tättbefolkat med svält och missväxt därför startade påven åtta korståg, frågan

Frankrike blev tättbefolkat med svält och missväxt därför startade påven åtta korståg, frågan är vad händer bortom Coronapandemin , handelskrig och depression ?

Kanaans land översvämmas av mjölk och honung medan Frankrike lider av att vara tättbefolkat och är drabbat av missväxt. Det finns ingen annan väg att gå än att använda svärdet i Guds tjänst. Låt tjuvar bli riddare så deklarerade påven Urban II, franskfödd och påve från den 12 mars 1088 till sin död, 29 juli 1099.

Urban II:s härstamning , retorik, där han prioriterade sitt lands intresse före Gud och de påvar som var före honom var svaga och analfabetismen gjorde att han ville lyckas.

Den syriskfödde, syrianen Johannes V, var påve från den 23 juli 685 till sin död drygt ett år senare, 2 augusti 686. Han var mest sjuk under sin korta tid som påve.

Även den andre syriskfödde och syrianska påven som inte ens kunde äta själv, Sisinnius, var påve från den 15 januari 708 till sin död, 4 februari 708., bara några veckor som påve.

Även den syriskfödde och syrianen Gregorius III, var påve från den 18 mars 731 till sin död tio år senare 28 november 741

Tre av påvarna var födda i Syrien, dessa var alltså syrianer, som också hamnade i konflikt med andra påvar vilket ledde till att deras period som påvar varade i högst några månader.

Den gregorianska påvemakten stärktes genom att kyrkorna uppmanades till mobilisering för korståg, helgonförklaring av svenskarna som Helen av Skövde och Ingrid av Skänninge där det påstås att mirakel hade inträffat. Den tyska ordern fick en politisk självständig roll.

Genom den katolska kyrkan blev Sverige en del av Europa då kungen Sverker den äldre tog emot den påvliga delegationen, bland dessa var Nikolaus sedemera påven Hadrianus IV. Sverker den äldre tog emot danska oppositionen under deras inbördeskrig och dessa flyktingar gjorde anspråk på den danska kronan vilket ledde till krig mellan Sverige och Danmark. Den konflikten avstår vi att gå in på då den var mycket komplicerad. Den svenske kungen fick kyrklig legitimitet och Sverige fick olika stift m m.

Trekungamötet, ett fredstraktat, mellan de tre nordiska länderna, Sverige, Danmark och Norge, ägde rum i Kungälv. Barfot, Inge den äldre och Ejegod med Margareta som symbol för den freden, hon kallades för Fredkulle och ingick äktenskap med Inge den äldre. Efter 370 år av krig, sedan Ansgars besök i Birka fick de äntligen fred. Efter Clemens III:s död flyttades den kristna religionens högkvarter från Hamburg-Bremen till Lund i Sverige.

Påvar i konflikt, påvar i exil.

Den franske kungen Ludvig VII införde samtidigt ett skattesystem i Europa som påven tvingades till att tillämpa. Den kungen bar själv på korset och deltog i korståget.

Påven Urban II, här kallad Den Onde, höll ett tal, synod 1095, som låg bakom alla korståg där han uppmanar till sabbat och pengar samtidigt som han uttalade en fatwa innehållande uteslutning av påven Clemens III och hans följare från kyrkan. Han nöjde sig inte med detta utan gick vidare och fördömde även Filip I av Frankrike på grund av äktenskapsbrott. För att motivera allt detta delade han ut informationsblad/ propaganda från Frankrike där han uppmande till krig, korståg, medan den andre påven Clemens III höll motsvarande synod på samma sätt. Genom detta abdikerade Urban som påve.

Därför kyrkan i Lund, Dalby kyrka, den äldsta kyrkan i Norden och S:t Clemens kyrka i Roskilde i Danmark, där ringer klockorna som förberedelse till omfattande korståg mot hedningarna.

De startade i Finland, bar på kläder med korssymbol som broderats i röd färg på bröst och rygg. Därifrån seglade de mot Miklagård, det namn som vikingarna benämnde Konstatinopel. År 1135 tvingades Finland, Estland och Småland till att blir kristna. Plundring i Småland, barbarisk tortyr, tjuveri och beslagtagning av andras egendom går parallellt med korstgågen.

Under det norska inbördeskriget mellan 1130 och 1240 delades Norge i två delar, en del styrdes av Krokrygg och den andra delen Inge I Haroldsson mellan 1136 och 1161. Kyrkorna i hela Sverige organiserades och kyrkomöte hölls i Skänninge.

Mobilisering av korståg mot Jerusalem ledde till mord på 70.000 muslimer, judar och kristna. De kunde inte skilja på vilka som var kristna eller inte.

Hade korsfararna haft tillgång till dagens vapen hade säkert flera miljoner dödats. Nu har vi Coronaepidemin vid sidan av bortglömda krig och fattigdom . Den ohållbara politik som gör det möjligt att tillverka vapen för att döda , vapenförsäljare , vapenlobbyister och vapenexport får ske i stället för att förbjudas. Det har även hänt att vapnet från regeringskansliet blivit stulet . Frågan är vad hände med det vapnet ?

Freden blir ohållbar och krigen fortsätter eller startar på nytt då det är vapnen som får tala.

Om det här är våra religioner och man ändå pryder sina kavajer med korset och svärdet som är avrättningsverktyg då har människor varken förstått sin egen religion eller historia.

För att vända på bladet så är en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem mycket nödvändigt samtidigt som man ersätter alla symboler i världens flaggor med sina egna topdomän så att blir det lättare att veta vilket land och flagga det är som vi ser i OS. VM och andra sammanhang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grön topdomän i stället för massor med  stjärnor !

Det är demokratiministerns uppgift.

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


DPNS skuggbudget, ett alternativ till den dolda samlingsregeringens virituella ekonomiska vårproposition 2020

De Nya Svenskarna,DPNS, menar att nuvarande styre är en samlingsregering , dvs övergång från Januaripartiern a och den tandlösa oppositionen till en dold samlingsregering.

De döda oppositionspartierna har presenterat var sin virituell skuggbudget som alternativ till den dolda samlingsregeringens som de i själva verket utgör en del av .

Den dolda samlingsregeringens partier talar till folket i form av miljarader svenska kronor , medan vi DPNSare talar till folket i form av effektiva reformer och åtgärder.

Reformer som har stor betydelse i den internationella och nationella politiken.

Bland det de fattiga ländernas internationella topdomänen, ccTLDs, d v s att flyktingars och de nyanländas arbetslöshet löses genom att de får en meningsfull sysselsättning.

De arbetslösa, även de med låg utbildning måste börja lära sig att samarbeta för att få igång sina länder ccTLds. I stället för att biståndpengarna från SIDA skickas till deras länder skall en del stanna kvar för att finansiera detta investeringsprojekt. Mozambique, .mz registration prices from kr 3267 for 1 year.

De kan inte fortsätta med att inte fritt få registera en domän för sitt eget parti, tiding eller företag under sitt land ccTLds även när de är i exilländerna .

DPNS har sedan länge presenterat denna modell. Återanvändning av resurserna .

Detta investeringsprojekt. kan jämföras med ett investeringsstöd genom programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig s k SSIK

Antje Jackelén, som inte tror att vi är riktigt så sekulariserade som vi själva vill tro.

Andra effektiva reformer och åtgärder är en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem så att bidrag från anonyma religiösa sekter eller länder och bidrag från skattarna gynnar alla . Genom Multireligionstödet vilket är motsavarande till partistödet motverkas de anonyma religiösa sekter eller länder som styr dessa trossamfund. Vi uppnår med detta även fred .

Det är lämpligt att i samband med firandet av den svenska flaggans dag , att den svenska flaggan vajar med .se i stället för korset.

Finansiering av någonting som inte används.

Lägg ner försvaret och överför resurserna till hälso- och sjukvården , skolan, företagande och beredskap i framtiden.

Med internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet har Sverige inte lyckats med att skapa fred och det blir ännu svårare under pågående krig, flyktingskris utan åtgärd och rasismen vid sidan av Coronaepidemin.

Hur kommer det sig då att ett parti som ägnar sig åt miljö och klimat satsar mer på försvaret än fred och hållbar utveckling ?

MP som ingår i den dolda samlingsregeringen godkänner fem miljarder kronor år 2022 och ytterligare fem miljarder kronor årligen under den resterande försvarsinriktningsperioden.

Behov av ändring av finansiering av en enorm sektor EU-diplomatiska förbindelser .

EU- diplomatisk representation begränsas från 27 * 27 till endast 27 ambassader.

En hållbarhetsmodell för hyresvärdarna /fastighetsägarna och hyresgästerna

Solenergi /solpaneler

I en fastighet med 25 lägenheteter kan hyresgästerna ta ett eget initiativ till insamling för solpaneler

Om var och en betalar 5000 kr , summan blir det en kvarts miljon kr, med ROT blir det förmånligt för alla.

Förbruknings kostnaden för en hyreslägenhet per månad

En hyresgäst betalar 63,58 öre för eldelen inklusive moms per kWh

elnätet 49,5 öre per kWh , energi skatten med 44,10 öre per kWh.

Summan blir 1,57 öre per kWh =152, 29

Förbruknings kostnaden för en lägenhet med familj per månad.

för 111 kWh per månad betalar elkunden = 174,27 kr.

Om det i huset finns 10 lägenheter med familj förbrukar de dubbelt så mycket dvs 222 kWh/t . Månadskostnaden för varje familj blir 348.54

15 lägenheter, kostnad per månad = 2284:-kr

10 lägenheter med familj, kostnad per månad = 3485 :-kr

Summan för alla lägenheter blir 5769:-kr

Det betyder att elkostnader för samtliga som bor i fastigheten är 69232:-kr per år

278000:-kr betalar hyresgästerna till elbolaget varje tre -årsperiod i elkostnader

Om varje hyresgäst samlar in 5000 som engångs belopp får de in 125000:-kr med ROT får den fastigheten drivas med solenergi .

Att förhandla med olika elbolag för en ytterligare förmåner kan fördelarna bli stora för både hyresvärden och hyresgästerna.. Att sälja tillbaka elöverskott till elbolaget kan diskuteras efter alla kalkyler beräknas och hanteras separat.

De som arbetar hemifrån under Coronaepidemin en del hyresgäster förbrukar mer än andra , andra har en egen firma eller driver egen verksamhet , nya apparater drar mycket mera ström som man inte tänke på särskilt ungdomar , förbrukningen ökar när en stor del av de boende jobbar hemifrån.

Hyresvärden har misslyckats med hållbar utveckling vad gäller solenergi och installation av solpaneler m.m.

Den omfattande solidariteten med hyresgästerna som skall visas av hyresvärderna under Covid-19 borde vara åtminstone en fri månads hyra för alla

Fatighetsägare i egenskap av Hyresvärd har misslyckats med integrationen vid val av hyresgäster.

Hyresvärderna i egenskap av arbetsgivare har misslyckags med integration vid anställning av arbetstagare

Hyresvärden har misslyckats med att få ordning på sina hyesgästers namnskyltning .

Detta kan vara en av orsakerna till ökad skjutning i olika kommuner. .

Hyresvärden motsätter sig den reform som innebär att en hyresgäst som som har bott i sin lägenhet och hos samma hyresvärd i mist 35 år vilket motsvarar flera miljoner är redan gått in på fastighetsägarens konto . Den hyresgästen föreslår vi De Nya Svenskarna få automatisk äganderätt till sin lägenhet .

Den åtgärd som håller hyresgästerna kvar i sin kommun samtidigt som andra uppmuntras till

att fortsätta bo kvar i sina lägenheter som investeringsmål. Den också minska efterfrågan på bostäder i hela landet .

Hyresvärdarna får på det sättet flera skötsamma hyresgäster .

Återinföra

 • Hund/katt-och även orm-vilskatt dvs skatt på vilda djur. djur kan utgöra risk för spridning av smitta .borde avlägsnas till en special plats som kennelklubb, eller på Skansen . En solidaritet med andra som allergiker med flera borde visas av hundsägare .Alla hundägare

- Fastighetesskatt,

De Nya Svenskarna rekommenderas slutligen att följa svenska myndigheternas råd om Covid-19

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

 


Giljotin & Korset som ett avrättningsverktyg

Giljotin som avrättningsverktyg användes senare d v s , efter Jesus, vid avvrättning av den franske kungen Ludvig XVI och andra politiker vilket ledde till att dödsstraffmotståndare började organisera sig bl a i Amnesty International , AI, vilket ledde till reformer som avvecklade giljotin som man kan hitta rester av på museum , och upphävandet av dödsstraffet. Avrättningsverktyg som fortfarande används bl a i form av giftinjektioner, engagerar fortfarande AI-medlemmar med både kristna och icke kristna mot dödsstraff . Röda Korset , RK och kristna politiker i EU- parlamentet är också motståndare till dödsstraffet.

 

 Tidigare vid avrättningen av Jesus, som även kallas för Issa i andra religioner, genomfördes dödsstraff i form av korsfästning och då användes korset som avrättningsverktyg .

Frågan är hur det kommer sig att korset omvandlats från ett avrättningsverktyg till ett humant vektyg som både religiösa kristna , AI, som kristna politiker är stolta över och att det till och med är den statens symbol som pryder den vajande svenska flaggan och övriga nordiska länders flaggor.

Nordiska ländernas intresse för Jerusalem

Det som underlättade för svenskarna och norrmännen att ingå i korståget var att de var duktiga båtbyggare och därför mobliserade de sig och anslöt sig till sina fiender romarna i krig mot Jerusalem . Efter att de begått blodbad placerade de korset där blodbadet begåtts och avslutade med att ett ett minnesmonument gjordes till minnet av Astrids man som deltog i striden, där skrev de med runskrift.

Multireligionvalsystemet är en revolution mot religionerna .

En sådan jämförelse av avrättningsverktyg kanske kan ogillas av de kristna dödsstraffmotståndarna som är medlemmar i AI, kristna som arbetar i Röda Korset samt kristna politiker i EU- parlamentet.

Länderna är i praktiken välrustade för krig men inte mot Coronaepidemin som dödat hundraåttatusen människor och cirka 900 bara i Sverige..

Lika bra att avveckla NATO i sin helhet om den organisationen inte kan stå emot , göra motstånd mot Coronaepidemin och försvara oss så att de enorma resurser som NATO förfogar över överförs till hälsovård och utrustning för sjukvården.

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


Varför har Gud övergivit mig ? Varför har Gud övergivit oss ?

Det hörs ritualer från kyrkor, moskéer synagogor och templel, Gud förlåter oss för våra synder , Gud övger oss inte !

Påven , ärkebiskopar, imamer, buddister och rabiner avråder troende och andera som har förlorat en anhörig eller befinner sig I kris att komma I närheten av dem då de själva är rädda för att bli smittade.

 

Politikerna i karantän med flaggan med korset fastsatta på sina ksvajer som skydd mot det onda , undergång , Gud gör det inte möjligt !

Riksdagen som folkets företrädare och lagstiftare får begränsad närvaro medan regeringen tilldelas större befogenheter .Det har hänt motsvarande i två fall , när det efter valet 2014 träffades en s k D-överenskommelse och senare efter nästa val ingick J-överenskommelsen . Regeringchefen grips plötsligt av storhetsvansinne som andra presidenter vilka Sverige kritiserar. , Han börjar framträda ensam och hålla tal till nationen med flaggan fastsatt på sin kavaj. Andra vill skydda hela ansiktet som att införa Niqab . Protesten mot slöjförbudet har tystnat.

Hjälp oss, hjälp oss !

Lagrådet hinner inte med de av regeringen hastigt framtagna lagförslag från Gymnasielagen till Coronalagen , Hammurabis lagar som blev en del av GT , från öga för öga och tand för tand som både judar och muslimer följer och tillämpar. Flyktingar som har flytt från diktaturer och lämnat sina länder lämnas bortglömda under den rådande coronaepidemin , diktatoriska fasoner börjar tillämpas i smyg , statsråden och oppositionen omvandlas till lydsvenar , det råder totalt tyshet . Parlamenten i Eu-länderna börjar ge ifrån sig delar av sin makt till sina regeringar Diktaturer kan återuppstå , GUD GÖR DET INTE MÖJLIGT

Den ena partiledaren efter den andra framträder plötsligt i SVT och erbjuder miljoner eller miljarder kronor för sitt egna lösningsförslag men de vill inte vara med och ta ansvar för Sverige, de har valt att stå utanför regeringen liknande fladdermöss som bara hör rösterna .

Alla världens regeringar borde ha bildat var sin tillfällig samlingsregering under rådande coronaepidemi som kan drabba vem som helst , flyktingar och icke flyktingar och sluta med informastionkrig !

Under rådande Coronaepidemi har en del från Sverige klagat på bristande på information trots att Sverige har väl fungerande topdomän och ett väl fungerande internet där man hittar massvis med information . Frågan är hur upplever flyktingar och de fattiga befolkningar den hjälp och stöd de får när det gäller tillgång till rent vatten medicinsk utrustning och informationsflöde i länder med icke fungerande topdomän, ccTLDs

Samlingsregeringar , en fungerande topdomän som ersätter de symboler de har på sina flaggor och och införande av ett multireligionvalsystem och att dela upp de stora länderna med mycket stor befolkning i små suveräna stater utgör lösningen på alla problem.

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

 


Nationernas krig mot viruset samtidigt som trossamfunden är oeniga om vilken begravningsmetod som skall tillämpas

Världen befinner sig just nu i utomobligatoriska förhållanden , Pandomi med många dödsfall .

 

Under den pågående kampen mot det dödliga viruset , Coronapandomin , upptäckte nationerna att de inte har någon nytta av sitt försvar och de utrustningar som de har investerat i och som äter upp resurserna .

Därför är det nödvändigt att lägga ned försvaret då nationerna inte har någon nytta av det och att resurserna behöver överföras till sjukvården .

Sverige har lägst antal intensivvårdplatser och isoleringar .

När två stater stoppar allt flyg samtidigt som tusentals anställda sägs upp så att alla resor stoppas så kan nationerna även vidta likadana åtgärder vad gäller försvaret.

Eftersom viruset drabbar alla företag , skolor och idrottsplatser borde regeringen ombildas så att Sverige får en samlingsregering så att L,C och M ingår med varsin statsrådspost.

Alla nationer borde bilda samlingsregeringar så att de är överens om hur en så sådan regering står enig och kraftfull vid kriser som den som nu råder.

Det omfattande krispaketet med 300 miljarder som en nödåtgärd som presenterades av finansministern för att rädda svenska jobb och företag kan tas från försvaret och inte som ett lån eller tas i form av skatter

Att regeringen broderar flaggor med en religiös symbol till sina statsråd kan verka som att riksdagspartierna vill visa det svenska folket att de är eniga eller att viruset kan skrämmas bort genom att man bär korset . Det har vid de två presskonferenserna visat sig att inget annat statsråd eller ingen annan G-direktör har någon annan religion än kristendom .

Detta kan tolkas som ett närmande till SD. Därför arbetar De Nya Svenskarna med en flaggmodell som representerar alla religioner vilket är en flagga med .SE i stället för en religiös symbol. Inte bara i Sverige , nordiska länder och EU utan alla nationer.

Nationerna och deras trossamfund är inte heller eniga om ett gemensamt begravningssätt .

 • Kremering

 • Jordbegravning

 • Frystorkning

De som dör under olika omständigheter i de nordiska länderna på grund av viruset kan vara ,turist , flykting, jobbsökande eller för att hälsa på sina släktingar eller av något annat skäl befinner sig i landet kan bli bortglömda eller får ingen hjälp . Nationerna har inte heller någon gemensam lösning på detta som kan underlätta för deras släktingar att flyga för att hämta hem sina döda anhöriga.. Flyktingarnas öde vid gränserna , andra i fängekse eller arrest hur hanterar men dessa?

De tre effektiva åtgärder som #De Nya Svenskarna lyfter fram är bildande av en samlingregering, byte av religiösa eller andra symboler i nationernas flaggor till sina topdomän i stället samt ersätta kyrkovalet med ett #Multireligionvalsystem . Under tiden skall man arbeta för att stoppa krigen.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Mitt parti med ungdomsförbund och kvinnoförbund deltar i kyrkovalet men inte jag .

Så motiverar förmodligen de 34 riksdagsedamöterna nedan som inte deltar i kyrkovalet samtidigt som de inte undrar med vilka pengar riksdagspartierna finansierar kyrkovalets valrörelse..

Kayhan, Sultan (S)

Manouchi, Noria (M )

Dadgostar, Nooshi (V)

Acketoft, Tina (L)

Ali-Elmi, Leila (MP)

Burwick, Marlene (S)

Aranda, Clara (SD)

Antoni, Helena (M )

Avci, Gulan (L)

Bladelius, Yasmine (S )

Coenraads, Åsa (M)

Delgado Varas, Lorena (V)

Eriksson, Yasmine (SD)

Fazelian, Aylin (S )

Gille, Sara (SD)

Güclü Hedin, Roza (S)

Kakabaveh, Amineh , tidigare V eller politisk vilde

Quensel, Charlotte (SD)

Redar, Lawen (S)

Weidby, Ciczie (V)

Teimouri, Arman (L)

Esbati, Ali (V)

Bali, Hanif (M)

El-Haj, Jamal (S)

Haddou, Tony (V

Haddad, Roger (L)

Jallow, Momodou Malcolm (V)

Hannah, Robert (L)

Karapet, Arin (M)

Köse, Serkan (S)

Riazat, Daniel (V)

Omanovic, Jasenko (S)

Adan, Amir ( M)

Dennis Dioukarev (SD)

De andra 315 riksdagsedamöterna av 349 är indelade i ytterligare tre grupperingar

 1. De som deltar , röstar i kyrkovalet

 2. De som har lämnat svenska kyrkan och inte får rösta

3) De protestantiska riksdagsledamöterna som deltar i kyrkovalet har rösträtt som de kan avstå från

Problemet är att riksdagen som De Nya Svenskarna kommit fram till är att riksdagen med sina 349 mandat är delad i två klyftor , de ledamöter som har rösträtt i kyrkovalet, och de ledamöter som tillhör ett annat trossamfund dvs buddist, hindu, jude , katolik eller muslim som inte har samma rätt.

 • Detta kan bero på att de inte lyckas övertala sina religiösa ledare att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och därför borde arrangera likadana val .

 • Alternativet är att de får vara lediga från riksdagen medan de andra ledamöterna som har rösträtt engagerat sig i något annat än vad det svenska folket har givit dem uppdrag för..

 • Eller att de förmodligen inte har reflekterat över detta därför att de saknar denna rösträtt som gör att riksdagen inte är jämställd som folkets företrädare .

Frågan är om riksdagspartierna är eniga om

Att kyrkan och staten gick skilda vägar för 20 år sedan ,

Att religionen inte skall blanda sig i politiken ,

Att politikerna endast skall ägna sig åt sitt uppdrag som de fick av svenska folket,

Att partistödet ges för att främja demokratin och det skall inte vara beroende av anonyma källor som påverkar deras politik och att partistödet inte skall finansiera kyrkovalrörelsen

Att religionsfriheten är en grundbult i vår demokrati. Det innebär att demokratin har givit oss religionsfrihet .

Den protetantiska kyrkan har därför infört demokrati i form av kyrkoval men inte andra trossamfund vars medlemmar har flytt från diktaturer och krig .

Nu till frågan gällande de som tillhör ett annat trossamfund än protestan‫tism;

vill ni vara med och utveckla demokrati genom att du också inför ett likadant val inom din religion . En gemensam benämning för alla val skall vara ett Multireligionvalsystem . Detta innebär en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem som en konfliktlösningsmodell

som skall presenteras som ett FN-rollspel.

Det som underlättar denna övergång är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval .

 

De Nya Svenskarna

En konfliktlösningsmodell som skall tillämpas i form av FN-rollspel.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Den Internationella kvinnodagen och ökad kvinnomakt för både infödda och invandrarkvinnor

 Kan en kvinnlig partiledare med invandrarbakgrund eller en infödd svenska bli statsminster utan att tiilhöra svenska kyrkan ?

Utan tvekan den kvinnorösträtt som infördes i Sverige 1921 då den 24 maj 1919 beslutades att införa allmän rösträtt för kvinnor ,var resultat av en en lång kamp , frågan är vad har de kvinnor med invandrarbakgrund som fått rösträtt utan kamp bidragit med för en utveckling av demokrati, fred och miljö då det finns ett starkt samband mellan dessa., Vi De Nya Svenskarna kallar detta för FDU, Fred, Demokrati och Hållbar utveckling, vilket vilar på ett Multireligionvalsystem , en effektiv konfliktlösningsmodell?

Jämställdhet i utveckling av demokrati och bidrag till fred borde vara lika stor både hos män och kvinnor , hos buddister , hinduer, judar, kristna och muslimer . Då det bara är den demokrati som vi vill utveckla som har givit oss religionsfrihet . En omvänd jämställdhet utvecklas.

Finns det något samband mellan olösta flyktingskriser , olösta tiggeriproblem och ökad rasism .?

 • Tiggeriet som fällde FI ur EU-parlamentet och ett förlorat mandat ledde till att SD fick ökat stöd d v s tiggeriet ökade under FI:s mandat vilket innebar att det olösta kvinnotiggeriet i hela EU ledde till att främlingsfientliga element organiserade sig politiskt , fick makt och pengar som möjliggjorde för SD att resa till grekisk-turkiska gränsen för att dela ut flygblad . Romerna kan driva en egen kamp för självstyre genom att organisera sig politiskt och på det sättet kan de hävda sin rätt.

  Eftersom de kvinnor som sitter och tigger hela dagarna, oavsett väder och smitta inte har tillgång till att sköta sin hygien löper dessa kvinnor stor risk för att bli smittade då många händer är inblandade.

Den ökade kvinnomakten skall tillsammans med den manliga , jämställdhet, användes till att lösa konkreta problem, från ohållbar politik till hållbar politik som nästa generations politiker kan använda som referens .

Den kvinnliga rösträtten, liksom den allmänna rösträtten som gav kvinnor med invandrarbakgrund automatisk rösträtt utan kamp har bara arrangerat få fall av folkomröstning, kvinnotiggeriet har ökat , EU stänger sina gränser mot kvinnor och barn som flyr kriget samtidigt som främlingsfientligeten ökat .

Kvinnor med ökad makt , frihet , yttrandefrihet och möjlighet kan faktiskt skapa fred .

Religionsfriheten är en grundbult i vår demokrati. Det innebär att demokratin har givit oss religionsfrihet .

Den protetantiska kyrkan har därför infört demokrati i form av kyrkoval .

Problemet är att riksdagen som har 349 mandat är delad i två klyftor , de ledamöter som har rösträtt i kyrkovalet, bl a kvinnor, och andra kvinnliga ledamöter som tillhör ett annat trossamfund inte har samma rätt.

Mitt parti deltar i kyrkovalet men inte jag säger t ex de kvinnliga riksdagsedamöterna nedan som inte deltar i kyrkovalet

Kayhan, Sultan (S)

Manouchi, Noria (M )

Dadgostar, Nooshi (V)

Acketoft, Tina (L)

Ali-Elmi, Leila (MP)

Burwick, Marlene (S)

Aranda, Clara (SD)

Antoni, Helena (M )

Avci, Gulan (L)

Bladelius, Yasmine (S )

Coenraads, Åsa (M)

Delgado Varas, Lorena (V)

Eriksson, Yasmine (SD)

Fazelian, Aylin (S )

Gille, Sara (SD)

Güclü Hedin, Roza (S)

Kakabaveh, Amineh , tidigare V eller politisk vilde

Quensel, Charlotte (SD)

Redar, Lawen (S)

Weidby, Ciczie (V)

- Eller på grund av att de tillhör ett annat trossamfund , buddist, hindu, jude , katolik ,muslim och inte kan delta I kyrkovalet på grund av religiösa skäl.

 • Alternativt att de inte lyckas övertala sina religiösa ledare att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och därför borde arrangera likadana val .

 • En tredje orsak är att de får vara lediga från riksdagen medan de andra ledamöterna som har rösträtt engagerat sig i något annat än vad det svenska folket har givit dem uppdrag för..

 • förmodligen har de inte reflekterat över detta därför att de saknar denna rösträtt som gör att riksdagen inte är jämställd som folkets företrädare .

De protestantiska riksdagsledamöterna som deltar i kyrkovalet har rösträtt som de kan avstå från , en del kan har lämnat den svenska kyrkan .

Nu till frågan gällande kvinnor som tillhör ett annat trossamfund än protestan‫tism; vill du vara med och utveckla demokrati genom att du också inför ett likadant val inom din religion . En gemensam benämning för all val skall vara Multireligionvalsystem .

Detta innebär en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem som en konfliktlösningsmodell

som skall presenteras som ett FN-rollspel.

Det som underlättar denna övergång är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten 


EU med Grekland och Turkiet osolidaritet med flyktingarna fördöms !

En syrisk migrant sköts i halsen  av grekisk gränskontroll .

Vad egentligen handlar detta egentligen om , låt oss förstå det, göra det lättbegripligt så att medborgarna undviker tolkning av det osolidariska med de mest utsatta flyktingarna så att man kan undvika tolkningen som stöd till rasism och främlingsfientlighet.som sprids i EU .

EU måste tänka på att de flesta medlemsländerna har medborgare som själva var flyktingar , många av dessa har fått sina rättigheter utan kamp i någon stat som respekterar de mänskliga rättigheterna och följer flyktingkonventionen.

Dessutom nazismen och rasismen får mera makt och stöd än flyktingarna om de nuvarande flyktingarna inte får stöd och solidaritet från de gamla flyktingarna som avses ovan . Särskilt när regeringarna har ministrar som varit flyktingar eller barn till flyktingar .

Den osolidariska asyl & flyktingspolitiken gynnar de länder som startat krig samtidigt som de motsättaer sig att ta emot flyktingar . Plundring av egendom , upprättelse för folket som drabbats , förstörelse av deras infrastruktur som utsatts för krig och krigsförbrytare är mycket ett viktigt steg för fred för de länder som utsatts för det.

Hur kommer det sig att svensk massmedia som SVT & TV4 visar de amerikaner som röstar i amerikanska valet i Sverige men inte de som deltog i det israeliska valet .Är det mer känsligt ? Om SVT & TV4 intresserar sig för hur demokratin fungerar i ett land måste de rimligtvis också visa intresse för fred så att flyktingarna varken behöver fly eller utsättas för förtryck särskilt av de länder som hävdar att de har en fungerande demokrati.

Det har blivit svårt att skilja mellan de diktaturiskt styrda länderna och de demokratiskt styrda länderna då alla arrangerar något slags val . Det är svårt att skilja mellan en rättsstat och länder som inte följer rättstatsprincipen då det finns poliser som ska skydda staten och dess medborgare själva utsätter invandrare för diskriminering, kränkning och förnedring utan att någon polis blir straffad.

När en svensk bostadsrättsförening , en förening som bygger på demokratiska principar sätter upp ett staket med taggtråd så att andra barn med invandrarbakgrund hindras från att nyttja samma lekplats som barnen på den andra sidan av staketet som exempelvis I en stadsdel i Göteborg., detta liknar taggtråd som finns runt svenska fängelser eller den israeliska muren.

Vi vill också utesluta att det inte är pengarna som avgör vem som vinner valet som gynnar krig, ockupation och bosättningarna.

Ja, vi ställer frågan till det svenska folket , om ni får välja mellan att kriga om en bok som inte många begriper sig på och mellan en stav som kan åstadkomma mirakler , vad skulle ni kriga för ?

Här syftar vi på Moses stav och Taorat som David krigade mot Goliat som prästerna hävdar

Var finns Moses stav som enligt prästerna är grunden till judedomen och kristendomen som är orsak till dagens konflikter som har pågått i över 70 år. Hur kommer det sig att varken prästerna eller arkeologerna har intresserat sig för att försöka hitta Moses stav när Faraoernas ben kunde hittas, de som lade grunden för pyramiderna och Egyptens turism .

Tänk på att varje israeliskt val och de israeliska väljarnas beteende samt rapportering om det valet utifrån som t ex gällande finansiering och utlandsväljare som kan avgöra om krig eller fred .Ett Multireligionvalsystem är ett måste för att uppnå fred i hela området .

För att undvika taggtråd och isolering eller diskriminering av olika folkgrupper och för att skapa balans på bostadsmarknaden , för att få jämlikhet mellan de som kan låna flera miljoner på banken och de som inte har samma möjlighet bland invandrare och gamla. De Nya Svenskarna presenterar en modell som utgör en viktig del av bostadspolitiken nämligen att den som har bott i sin bostad hos samma hyresvärd över 30 år automatiskt får äganderätt till sin lägenhet .Då alla taggtrådsstaket jämnats med marken får folk leva i harmoni i ett öppet och solidariskt samhälle .

Tiggeriet som sprider sig i hela Europa är slaveri som bara kan lösas genom att romerna får självstyre i Rumänien eller Bulgarien . EU måste ägna sig åt att lösa problem och inte hålla på med ohållbar politik.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Bostadspolitik, en reform som glädjer många pensionärer m fl

Det andra medborgar & Eu- initiativet som riksdagpartierna ogillade

Den modell som innebär att de som har bot i sin lägenhet med samma fastighetsägare/hyresvärd under minst 35 år och inte har andra lägenhetskontrakt d v s inte har två lägenheter samtidigt., automatisk får äganderätten till sin lägenhet . Den typ av äganderättens inom bostadspolitiken regleras av Jordabalken, JB och får ärvas enligt Ärvdabalk , ÄB. sk Esau-arv.

Med tanke på att hyresvärdern redan har fått flera miljoner av en enda hyresgäst under den tiden

Med tanke på att vid renovering höjs hyran ordentligt och att hyresvärden inte redovisar värdet av lös resp det som betraktas fast egendom , förbrukningsmeterial , avskrivningsvärde , motsvarande . Det ingår i dödsboet alternativt ett skrotvärde . Här anlitas en värderingsman innan renoveringen äger rum.

Vad är det för värde då som vi syftar på ?

En gammal gas eller elspis , kyls & frys , skjutdörr med glas , persienner dörrar, lås, polislås, metall , fönster , marmor , heltäckande mattor, parkettgolv , gamla tapeter, kranar, badkar, duschväggar, element , handfat, diskbänk, fläkt , elledning m.m . Dessa kan hamna i Afrika för att sedan säljas till högre pris på den svarta marknaden . En del kan vara skadliga för miljön om detta sker utan kontroll från värderingsmannen och hyresvärdarna.

Fastighetsägare saknar solceller på sina fastigheters tak eller vindkraft som gynnar hyresgästerna och miljön .

Staten som betalar dålig pension samtidigt som de givit hyresvärdarna frihet för hyreshöjning å ena sidan och hotet från Kronofogden och inkassobolagen agerar snabbt vid avhysning å andra sidan . Dessa gör att hyresgästen rättigheter b la de miljoner som hyresvärden fått av denna gått förlorad. Hyresnämnden kan inte hjälpa i sådana fall inte heller hyresgästföreningar som saknar förmåga att driva en sådana åtgärd..

Staten som motsätter sig den reformen av äganderätt går däremot in i stället och betalar ut en ersättning , en form av bidrag, bostadsbidrag eller bostadstillägg .

Margareta som bor i Västerbotten , byn Vilhelmina , är numera pensionär , har bott i sin lägenhet i 35 år och hos samma fastighetsägare/hyresvärd . Margareta har alltid betalat sin hyra i god tid. Hon har betalat sammanlagt över 3 miljoner svenska kr till samma hyresvärd. Dessutom hon har jobbat hela sitt liv och betalat skatt .Trots detta har hyresvärden å ena sida makt att genom krfm avhysa henne vid åberopande dröjning eller resterande hyresskulder och andra sida har hyresvärlden makt att höja hyran kontinuerligt som kommer att göra det svårare för Margreta att betala den höga hyran vid den låga pensionen och begränsning i bostadstillägget. Detta drabbar även de som ligger på gränsen d v s under 20.tkr. 

Margareta kan också drabbas bland annat av en extern händelse såsom att flera vill överge kommunen på grund av nedskärning och de som representerar staten hänvisar till nätet /Internet men inte riksdagen , fackföreningar, humanorganisationer och riksdagspartiernas lokaler , allt annat kommer att flyttas på nätet . Samtidigt som kontantbetalningen begränsas eller försvinner .Byn som Margreta föddes och är uppvuxen i kommer att dö ut . Margareta kan därför bli tvungen att flytta som alla andra .

För att hindra detta och få folk att stanna i sina bostäder och kommun, få de genom den reformen möjlighet att överta sin lägenhet enligt villkoren ovan samtidigt samtidigt som efterfrågan på bostäder minskar . De som uppfyller kraven som ovan kan vara mellan 5-10% av svenska befolkningen som kan stanna kvar i sin kommun med ett tryggt boende/bostad.

Staten slipper betala både bostadsbidrag och bostadstillägg till de 5-10 % av kommunens invånare som uppfyller villkoren.

Hur ser fastighetsägaren/hyresvärden och dessa fastighetsägareföreningar på detta ?

Fastighetsägare har å andra sidan gynnat de som är bra hyresgäster och på det sättet kan andra hyresgäster uppmuntras att göra likadant som investering inte bara för sig själv även till nästa generation.

Slipper protester från en del hyresgäster , minskat ansvar för renovering och hyreshöjning för dessa lägenheter .

Fastighetsägare/hyresvärdar kan kompenseras för eventuell förlust av staten .

Bostadsbidrag eller tillägg de får ändå bidrag , jmf med barnbidrag till rika föräldrar.

Denna reform möjliggör för Margareta och andra att överta äganderätten till sin bostad.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Hvad vill Skavlan få veta av en kvinna vars man är en misstänkt krigsförbrytare ?

Barnkorståg, korståg mot en kvinna , Hvad vill Skavlan få veta av en kvinna vars man är en anklagad  krigsförbrytare ?

 Hustrurna & krig

 

 

  Kunde kvinnorna som är gifta med en president eller premiärminister sagt nej till krig eller haft möjlighet att förhindra krig såsom den syriske presidentens fru, Gorge Bushs och Tomy Blair s fru.

Valet mellan krig och separation , valet mellan att hellre avgå än att starta krig .

I Burma valde den fredsnobelpristagaren Aung San Suu Kyi vars fall hela Amnesty International var engagerat i då när generalerna utsatte henne för förföljelse , fängelse och kommunarrest sedan försvarade hon generalernas mord och förföljelse av minoriteten Rugundafolket hellre än att avgå och på nytt hamna i exil än att stödja generalerna.

De två misstänkta krigsförbytare som startade kriget mot Irak valdes av folket och avsattes av folket. Den ene blev president genom överklagande till USA:s Högsta domstol . Den fredsnobelpristagaren Al Gore skulle däremot ha vunnit valet . Dessutom han framträdde ofta inte ensam som andra utan ibland med hela sin familj som stöd som förmyndare. Trots detta fick han ändå starta krig . Ett par månader efter hans val inträffade 11 september 2001.som ledde till att presidentens viktigaste stora stad hamnade i ruiner med många döda. Fruarna får å ena sidan inte blanda sig i politiken å andra sidan står de vid sidan av sina män när de håller tal . På samma sätt som far och son blev presidenter som vilka båda två startade kig i Mellanöstern. Bill Clintons fru var nära att bli den första amerikanska kvinnliga presidenten . Detta innebär att fruarna hade en dold makt och om den syriske presidenten inte kan avsättas av folket är frågan om presidentens fru kan acceptera det lidande som hennes folk levt i under snart 9 år ?

Den andre för krigsförbrytelse anklagade presidenten vars fru är gäst hos Skavlan var en statsminister vilken avsattes av sitt folk eller ersattes med Gordon Brown., lämnade efter sig en stor förödelse i ett land med en civilisation sedan 3000 år före vår tidräkning d v s 2114 år innan kung Alfred den store av Wessex som år 886 grundlade England . Dessutom ledde hans krig till instabilitet som Brexit och Brexitflyktingar, de britter som har flytt till följd av Brexit och numera konkurrerar med andra flyktingar som flyr från krig. .

Kan de nordiska kvinnliga politikerna med ett politiskt uppdrag i EU , FN eller som ambassadörer avstå från att vid sina bord ha de nordiska flaggorna med kors på som symboliserar krig och påminner oss om krig , blod och dödande. Vad är en lämplig symbol att ha på de nordiska flaggorna som kan representera alla?

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling www.dpns.se denyasvenskarna@gmail.com