EU & medborgarförslag , så bekämpas fattigdom och klyftor i Sverige såväl som i hela EU.

1) Att bolaget Attendo som sysslar med hemtjänst och äldreboenden fick coronastöd men betalade ut miljonbonus med 4,8 miljoner kronor till chefer.

Majoriteten av befolkningen anser att det är ett orättvist system , och ohållbart ur finans & ekonomisk -politisk synvinkel.

2) Att i år får 2 455 172 personer dela på skatteåterbäringen som är på 18 miljarder kronor , dvs varje person får cirka sju och en halv miljon kr . Om alla dessa 2 455 172 personer får 7000 kr var kommer man kanske upp till 18 miljarder . Andra får mycket litet eller ingenting alls, en del medborgare får restskatt .

Även här anser en majoritet av befolkningen att det är ett orättvist system och ohållbart ur finans & ekonomisk -politisk synvinkel. Detta gör att klyftorna ökar både i det svenska samhället och kanske i hela EU .

EU & medborgarnas initiativ går ut på att , löneförhöjning slopas, skuldsanering slopas, betalningsföreläggande slopas , inga bonusar , skatteåterbäring betalas inte ut ,inga avgångsvederlag.

De 18,3 miljarder ska enligt vår modell inte betalas ut utan överföras till ett specifikt konto som garanterar utbetalningar på 18.000 kr varje år till medborgarna ovan. S k transfereringslön.

Vad anser X om han får 18.000:-kr skattefritt varje år i stället för

om medborgare X får 4000 :-kr i skatteåterbäring i år men nästa år vet personen inte hur stor återbäringen blir, personen får kanske kvarskatt att betala. Om X sparar genom att tala om för skattemyndigheten att dra en extra hundralapp i skatt varje månad, i detta fall antar vi att X får 6000:- kr det året.

Vad anser du som tillhör en grupp som har krav på sig att betala kvarskatt att i stället får 18.000:-kr skattefritt varje år .

Vad anser du som tillhör en grupp som får tillbaka bara några hundralappar att i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Vad anser du som tillhör en grupp som inte få tillbaka någonting att i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Anställda vet att bonusar beror på om företaget går bra eller inte och de kan avstå från sina bonusar och i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Nästa fråga är om en GD kan avstå från avgångsvederlag om han eller hon som alla andra får 18.000 kr varje år skattefritt. De som beviljar GD avgångsvederlag ska upphöra med detta. Är GD inte nöjd med att så sker får vi välja politiker till detta uppdrag.

Detta innebär att skattemyndigheten tar med de bonusar,skatteåterbäringar och avgångsvederlag som beräknas utbetalas varje år och placerar dessa i ett transfereringskonto . Sedan återbetalas dessa i lön i dec varje år till anställda , sjuka ,arbetslösa och pensionärer . På det sättet minskar fattigdomen och klyftorna i det svenska samhället.

Transferering innebär att statens budget stärks och att medborgarnas välfärd ökar .

 Krononofogdemyndighetens roll.

Genom att inte någon ansöker om skuldsanering och att ansökningar om betalningsförelägganden hos kronofogden försvinner minskar både arbetsbelastning , kostnader och eventuella konflikter.

Skattemyndigheten får som styrmedel möjlighet att dra eventuella skulder som den anställde , de sjuka, arbetslösa och pensionärer har från de 18.000 kronorna. Transfereringslönen går inte att dölja. Kronofogdemyndigheten behöver inte jaga skuldsatta utan den har transfereringslönen som kan nyttjas. Transfereringslönen är skattefri men är däremot inte skyddad mot borgenär.

Ansökan om skattejämkning kan också slopas eller kanske ingen kommer att ansöka om det.

Arbetsgivareorganisationernas och arbetstagareorganisationernas roll

Genom denna modell slipper arbetsgivareorganisationer och arbetstagreorganisationer löneförhandla varje år.

 

 Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Transfereringskuggbudget ett alternativ till regeringsbudgeten och den splittrade oppositionens skuggbudget .

Statens budget är nästan förbrukad , den är behäftad med stora skulder som måste återbetalas efter Coronatiden.. Klyftorna och fattigdomen ökar.

Riksdagspartierna i sina skuggbudgetar lovar miljarder med sina åtgärder utan att nämna hur det ska finansieras, från nedskärning, skattehöjning , fastighetsskatt, hundskatt , flygskatt, båtskatt , biståndet, utrikes representationen , försvaret , sänkta löner för riksdagsledamöterna , förmögenhetsskatt eller att inkludera svenska kyrkans budget i statens budget.

Transföreringskuggbudget , överföring av medel som bonusar och skatteåterbäring som beräknas återbetalas varje år till medborgare och avgångsvederlag till generaldirektörer m fl , ska återbetalas till alla anställda , sjuka och arbetslösa och pensionärer i form av lön som betalas ut varje år.

Anta att medborgare X får 4000 :-kr i skatteåterbäring i år men nästa år vet personen inte hur stor återbäringen blir, personen får kanske kvarskatt att betala. Nu sparar X genom att tala om för skattemyndigheten att dra en extra hundralapp i skatt varje månad. I detta fall antar vi att den berörda får 6000:- kr . Många kanske inte få någonting andra har krav på sig att betala kvarskatt.

Lön på 18.000.kr skattefritt som en extra lön, vi kan kalla den för transfereringslön tillfaller varje medborgare som ingår någon av de ovan nämnda kategorierna.

Detta innebär att skattemyndigheten räknar de bonusar,skatteåterbäringar och avgångsvederlag som beräknas utbetalas varje år och placerar dessa i ett transfereringskonto . Sedan återbetalas dessa i lön i dec varje år till anställda , sjuka ,arbetslösa och pensionärer . På det sätet minskar fattigdomen och klyftorna i det svenska samhället.

Transferering innebär att statens budget stärks och att medborgarnas välfärd ökar .

 Skattemyndigheten får som styrmedel möjlighet att dra eventuella skulder som den anställde , de sjuka, arbetslösa och pensionärer har . Kronofogdemyndigheten behöver inte jaga skuldsatta utan den har transfereringslön som kan utnyttjas. Transfereringslönen är skattefri men är däremot inte skyddad mot borgenär.

Är GD inte nöjd med detta får vi välja politiker till detta uppdrag.

Bostadspolitiken ändras så att det blir möjligt att den som har bott hos samma fastighetsägare i 35 år får äganderätt till sin lägenhet . Detta gör att folk bor kvar i sin kommun och minskar inflyttning till stora städer.

Svenska kyrkans budget involveras i statsbudgeten.

Genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem införlivas den svenska kyrkans budget och andra trossamfunds budgetar i statens budget , vi kan kalla det för ett Multireligionstöd som motsvarar partistödet. Med detta sker finansiering av Multireligionval och grön renovering av de religiösa platserna med solpanel, utveckling av demokratin , fred uppnås . Detta gör att alla trossamfund kan vara med i både finansiering , utveckling av demokrati och uppnå fred.

Den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN har skapat indelning av världen i två lägen.

 1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

 2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Från svenska EU utrikes representationens avveckling återfylls den svenska budgeten medel från nuvarande 729 ambassader och konsulat till endast 27 , detta innebär att Sverige avvecklar sina 27 ambassader i de 26 eu-staterna och behåller bara en i Bryssel . Samma åtgärd vidtager de andra EU-staterna. De 21 svenska eu- parlamentarikerna väljs från de 349 manadaten med möjlighet för andra att driva egna eu-valrörelser.

 Från fastighetsskatt, förmögenhetsskatt , hundskatt , flygskatt, båtskatt ,försvaret , sänkning av riksdagsledamöternas löner till 50.000 kr och EU-parlamentarikernas från 140.000 till 50.000 kr , Dessa medel överförs till forskning , vård, skolor och klimatet. Klimat och fred bör inte skiljas åt då vi har länder med kärnvapen och enorma vapenförråd som kan hota grannländer och säkerhet. Biståndet ges till länder som har tillgång till kärnvapen och andra vapen men som varken har syrgas eller vaccin till sina medborgare.

En meningsfull sysselsättning för nyanlända och andra arbetslösa invandrare.

U-ländernas ccTLDs aktiveras utifrån och genom detta skapas många arbetstillfällen för både infödda och de med invandrarbakgrund.. Den fredsplan med återvändandeplan som De Nya Svenskarna presenterade för riksdagspartierna är lösningen på flyktingskrisen och tillsammans med Multireligionvalsystemet skapar vi en stabil fred. Det är inte rimligt att stora tättbefolkade länder som Kina och Indien med över en miljard människor och som har brist på bröd samt fattigdom , religiösa konflikter och miljöproblem, fortsätter att styras av en enda människa. Indelning i mindre stater är därför en lösning .

 Flytta LO och andra fackförbund , advokatsamfund, International IDEA och vissa departement till de invandrartäta områdena samtidigt som man satsar på en snabbare kommunikation , elflyg, tåg och bättre vägar.

 Rättigheter utan kamp , kamp utan rättigheter .

När den som bor i invandrartäta områden som Biskopsgården i Göteborg har samma standard som den som bor på Östermalm i Stockholm, båda har tillgång till varmt och kallt vatten, elektricitet , hiss, gårdar, fotbollsplan, skolor, sjukvård, allmänna kommunikationer , Internet, daghem, äldrevård, föreningar, böneplatser, TV, press, röra sig och åka fritt , resa, idrotta, studera, demonstrera t ex på första maj, ansluta till ett parti eller fritt lämna det, ansluta sig till fackförbund .

Vad gäller upplysning till flyktingar på olika språk har de olika invandrarriksförbunden inklusive egna föreningar i olika statsdelar skyldighet att ha hemsida på olika språk men under den svenska topdomänen .SE.

Från regeringssidan ska ett vapenfritt samhälle prioriteras före ett kontantlöst samhälle eller papperslösa kontor.

Genom att flera journalister och politiker utsatts för hot och att ett gammalt riksdagsparti kan hamna utanför riksdagsspärren medan den främlingsfientilga organisationen får stort stöd gör att Sverige bli svårt att styra demokratiskt.

I SVT:s intervju 30 minuter säger den kinesiske ambassadören att Kinas demokrati fungerar på det sättet att Kina har flera partisystem men att det kommunistiska partitet leder andra partier eller bestämmer över dessa. Ungefär som om S som största parti i Sverige skulle styra de andra riksdagspartierna.

Eftersom det saknas en enhällig klar definition av demokratin och dess grunder tolkas demokratin olika av olika länder och att demokratiska republiker utan att vara demokrater , tex SD kallar sig för demokrater medan Centerpartiet varnade för att SD utgör en fara för säkerheten. Fågan är om det finns ett samband mellan C:s varning och den pistol som stals från regeringskansliet och mordet på Olof Palme . SD kallar sig också för demokrater , KD kristna demokrater kallar sig också för demokrater , och Israel påstås har en fungerande demokrati . Detta gör att vi måste hitta rätt , enhällig definition och grunder för det demokratiska systemet med ett Multireligionvalsystem som grund .

Import av arbetskraft och utvisning av arbetskraft .

Det som är nytt är att tiden efter pandemin är att en pandemin föder en ny pandemi , stora resurser krävs till forskning och hälsovård,. Kanske arbetslösheten kommer att öka , nu ligger den på

9 % och nya arbetstillfällen har inte skapats inte ens inom den gröna sektorn .

Bostadsmarknaden och en svag bostadspolitik har skapat en svart bostadsmarknad , svenskarna lämnar bostadsområden där invandrare bor. Skolpolitik visar på orättvisor och i flera skolor går ett fåtal svenska elever tillsammans med elever med invandrarbakgrund. Polismyndigheten klarar inte av att lösa många brott trots ökade kostnader som kan bero på att SDN omvandlats till polishus , Kostanden för försvaret ökar medan insatser för fred inte ger något resultat , folk dör både i krig och av pandemin. Eu-medborgare tigger på bl a på svenska torg och framför affärer medan EU:s parlamentariker minskar kontanthanteringen .

Kravet på invandrare och flyktingar ökar , hämnddemokratin, men brottsligheten bland riksdagspartierna varierar , vi vet inte hur stor brottsligheten bland riksdagspartierna är . Flera medlemmar inom riksdagspartierna har varit misstänkta för ha begått brott . Som att t ex Kd:s partiledare är misstänkt för brott vilket gör att hon är en belastning för sitt eget parti och riksdagen . Riksdagspartiernas oförmåga att hitta lämpliga lösningar utan att nämna miljarder kanske beror på att de själva är upptagna med sina egna problem.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Det är därför politikerna i sin politik utgår från sin religion och inte från sin ideologi.

Hade den lille gossen varit född i Iran hade han blivt Shia Muslim, hade han varit född i Israel hade han blivit jude , hade han varit född i Burma hade han blivet buddist, hade han varit född i Indien hade han blivit hindu, men han råkade födas i Sverige och nu ställer han upp som kandidat i kyrkovalet.

Från europaparlamentsval till kyrkoval, från ideologi till religion

Pressen skriver b la att Fredrick Federley (C) gör comeback – ställer upp i kyrkovalet 

Tidigare EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) lämnade politiken när det blev känt att hans tidigare sambo dömts för flera grova sexuella övergrepp mot barn. Nu ger han sig in i kyrkopolitiken ..........

Frågan är med vilka medel finansierar Federley sin valrörelse ?

Federley som valdes till förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund i oktober 2002 , blev Sveriges första öppet homosexuelle ordförande för ett ungdomsförbund.

Den lilla personligheten växte upp och när han var 25 år gammal började han få tunga politiska uppdrag , återuppbyggande av landet Irak med svenskt bistånd uppgående till 6 miljarder kr strax efter regimens fall 2003. I återuppbyggandet deltog två äventyrliga ungdomar, han själv och en kvinna ungefär lika gammal och tillhörande samma parti . Efter att ha hängt ihop under en längre tid valdes de tillsammans in i EU- parlamentet .

Pressen skriver att Federley utsattes för misshandel i Irak , orsaken har förblivit okänd likaså orsaken till det misslyckade återuppbyggandet av Irak. Kvinnan som deltog i demokratiprojekten i Irak, som bekostades delvis av SIDA, utreddes då för brott.

Nu när Federley har lämnat EU- parlamentet sitter hon fortfarande kvar i EU-parlamentet för C.

Man har hört talas om att Livets ord lockar nya medlemmar med radhus, bilar , resor m.m . Kan C ha lockat sina medlemmar med kreatur , jordbruksmaskiner och jordbrukmark och tillsammans med andra markägare och jägare som även de arbetar mot återinförande av fastighetskatt, förmögenhetsskatt och hundskatt . På väg mot ett feodalsamhälle .

När fel personer få fel uppdrag , över sina förmågor , är det inte konstigt att alla projekt rörande återuppbyggnad som kostar många miljarder av bistånd , skattemedel ( Afghanistan m f l) havererar.

Frågan är vad Svenska Afghanistankommittén och Svensk-Irakiska Föreningen mfl har åstadkommit.

Vilka krav ska väljarna ställa på riksdagsledamöter och eu-parlamentariker med tanke på målet för biståndspolitiken och den svenska vårbudgeten?

Hade uppdraget gällande återuppbyggnad givits till rätta personer hade många människoliv sparats , miljön förbättrats , många flyktingar räddats och ländernas infrastruktur hindrats från att förstöras.

Den ohållbara utrikespolitiken kan leda till vad som nu händer i Nord Iralnd och Myamar vilket innebär att ytterligare konflikter har uppstått.

Utrikesrepresentationen och religionen .

I ett flertal motioner 2020/21:691, 2020/21:2776, 2020/21:83, 2020/21:97, 2, 2020/21:385, 2, 2020/21:541 och 2020/21:553 yrkade en handfulla KDs medlemmar b la Lars Adaktusson och Ingemar Kihlström samt SDs medlemmarna Björn Söder , Alexander Christiansson och Charlotte Quensel att Sveriges ambassad i Tel Aviv ska flyttas till Jerusalem.

Nu i valet sep 2021 där alla riksdagspartierna deltar , vi kallar det,för det hemliga svenska valet, då många inte känner till kyrkovalet vilket gör att SD och KD kan uppnå sina syften .

Nästan alla med invandrarbakgrund, oavsett politisk position eller yrke saknar rösträtt i det valet .

Därför är en övergång från kyrkoval till multireligionval ett måste.

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik vilket innebär att de flyktingar som kommit före oss ska se till att kommande generationers flyktingar också får hjälp och skydd så länge krig och diktaturer finns och ingen varken kan stoppa krig eller störta en diktator på ett effektivt och fredligt sätt . Det väpnade motstånd som nu förekommer i bl a Syrien granskas av media , svensk massmedia har en övervakningsroll av andra organisationer som ger stöd till krig och finansierar dessa och även den hjälp organisationen SIDA ger .

Riksdagen borde föreslå i en motion att riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen ska framhålla vikten av att skattemedel används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt genom att utveckla Sveriges utrikesrepresentation i syfte att gynna konfliktlösning som leder till stabilitet, fred och demokrati som leder till en hållbar värld.

 

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


De som inte känner till varför man firar Påsk ,vilka är många ,känner inte heller till

De som inte känner till varför man firar Påsk ,vilka är många ,känner inte heller till varför riksdagspartierna deltar i årets val sep-2021 i vilket de inte har rösträtt ?

Frågan är med vilka medel finansieras valet sep 2021 som riksdagspartierna deltar i , från partistödet , svenska kyrkan, andra trossamfund vars medlemmar inte ha rösträtt i detta val? Eller skolan , tar man av skolpenningen då kristna som fyllt 16 år har rösträtt i det valet ? Eller anonymt?

Partibidragsnämnden har den 30 september 2020, beslutat om totalt 167 955 204 kronor i statligt stöd till politiska partier för stödåret 2020/2021. Sverigedemokraterna som får 26 792 040 kronor i partistöd tack vara f d VPK ledaren C.-H. Hermanssons motioner i andra kammaren, nr 971 år1965.

Varför finns det två lagar , kyrkolagen och lagen om trossamfund som De Nya Svenskarna tog upp i föregående inlägg.

Anledning till att det finns två lager lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

De Nya Svenskarna vill därför förändra de fyra lagarna och få en övergång till ett Multireligionvalsystem med ett Multireligionstöd som motsvarar partistödet i stället för SST .

Du är inte min talman, Dinamarca R. , I Have a Dream , Luther King , ungefär så jämför Sabuni och Kristersson V med SD.

Sabuni har kännedom om att den talman som Dinamarcas pekade med fingret mot och sade att du är inte min talman , är en stor figur inom SD , han stödjer dödsstraff. var aktiv i svensk kyrkan , ledamot i Lunds stiftsfullmäktige inom Svenska kyrkan och var ledamot i Svenska kyrkans kyrkomöte; Han som representerar SD sade att samer, tornedalingar, judar och kurder med svenskt medborgarskap som inte assimilerats inte är svenskar, utan tillhör separata "nationer" inom Sverige . SD kränker genom sin talesperson andra religioner . Den andra figur inom SD vars parti sitter i kyrkomötet kränker andra religioner .SD deltar i kyrkovalet och vi kommer att se det nu i sep 2021 .

Sabuni och många som ger henne stöd i att vilja samarbeta med SD har inte rösträtt i årets val sep 2021 vilket utnyttjas av SD . Sabuni och hennes falang, bl a två syrianer, som ger henne stöd i att samarbeta med SD har inte rösträtt i årets val.

Sverige ska vara omöjligheternas land för alla under L:s och SD:s samarbete , L kan betraktas som ett främlingsfientligt parti då de flesta organisationer bär på de liberala idéerna.

Den nya partiledaren för liberalerna som förlorade sin riksdagsplats i valet 2006 kan avsättas vid nästa landsmöte alternativt splittra L i två olka falanger .

Det var kommunisterna som störtade nazismen och de flesta kommunistiska partier världens över har bildats på initiativ av judiska politiker. Sabuni hade möjlighet att välja V-partiet att samarbeta med i stället för SD .

Det räcker tydligen inte för den nya partiledaren Nyamko Sabuni, som förlorade sin riksdagsplats i valet 2006, att fyra erfarna politiker f d folkpartiedare , Bengt Westerberg , Maria Leissner , Lars Leijonborg och Jan Björklund tar avstånd från Sabunis samarbete med SD.

Det räcker inte heller för Nyamko Sabuni att även statsminstern varnar för ett sådant närmande till SD, demokratin är hotad.

Ytterligare ett partiledare , C, har tagit avstånd från SD.

Sabuni och hennes anhängares tanke är att genom att samarbeta med SD kan taktikröstning rädda L i nästa val då Sabuni inte har mycket tid på sig att rädda Liberalena från att hamna utanför riksdagen som hon själv gjorde i valet 2006. Kristersson utesluter att samarbeta med L efter Januari-överenskommelsen. Sabuni har misslyckats med att värva flera med invandrarbakgrund som är flyktingar och varit politiskt aktiva i sina hemländer .

SD som har verkat i riksdagen sedan 2010 har misslyckats med att få något riksdagsparti att samarbeta med , misslyckats med att öv ertyga ens sina egna väljare om varför inget parti vill samarbete med dem eller bjuda in dem till Nobelfesten. De har suttit i riksdagen i 10 år utan att åstadkomma någonting och ändå kvitterar de ut 4 340 000 kr i månaden, över 52 miljoner kronor om året, finansierat av skatte betalarna.

Kan Sabuni , Kristersson och Ebba B motivera detta ?

Sabuni har hamnat i knät på SD ett närmande till ett ytterlighetsparti( i detta fall till höger) som hon själv kritiserar andra för .

Att jämföra V-partiet med SD är som att jämföra Dinamarcas uttalande “Du är inte min talman” som skakade Sveriges riksdag med Luther King:s “I Have a Dream”.

Med tanke på att så mycket pengar utbetalas till ett parti som inte åstadkommer någonting och under en väldigt lång tidsperiod måste något vara fel som en del av befolkningen orsakar och att det leder till ett demokratiskt problem . Norska befolkningen valde NATO men inte EU att samarbeta med samtidigt som Norge delar ut Nobelpriset för fred.

Detta tillsammans med att många med invandrarbakgrund saknar rösträtt i årets val sep 2021 gör att varken demokratiministern eller utbildningministern klarar av att avhjälpa dessa brister.

När nu Sveriges riksdag beslutat om att betala 350 miljarder kr till EU uppstår många frågor och diskussioner b la varifrån ska man skaka fram denna enormt stora summa pengar ?

Ett bra sätt att balansera detta är dels att starta en omfattande demokratikampanj i hela Sverige , demokratin ska inte bara ärvas utan den ska också skyddas , stärkas och utvecklas , dels genom att sänka riksdagsledamöternas lön från 70.000 till 50.000 och att EU parlamentariker väljs bland de 349 riksdagsledamöterna. Även här får ingen mer än 50.000 oavsett arbetsplats. Detta innebär att lönerna sänks samtidigt som antalet riksdagsplatser minskar med den kvot som Sverige får i EU. Även talmannen som nu får 180.000 i månaden motsvarar två och en halv riksdagsledamöters löner vilka skall minskas till 80.000 kr per månad .

Politikerna som klubbade Sveriges beslut att gå med på ett coronakrisstöd med upp till 350 miljarder euro i bidrag till drabbade EU-länder skall dela på utgiften . Under Coronapandemin skall politikerna visa solidaritet med de lågt avlönade och fattigpensionärerna , coronakrisstöd , genom att sänka sina löner inte bara i Sverige utan i hela EU .

De nordiska länderna kan även få Norge att vilja vara med i EU , detta gynnar både Norges befolkning och själva EU , då norsk olja inte förenas med miljömålet.

 
  Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Delstat med egen lag (1998:1591), egen budget och eget val , inom Sveriges territorium.

Svenska kyrkan som också är ett trossamfund har en egen lag Lagen (1998:1591) om svenska kyrkan medan andra trossamfund som buddister, judar, muslimer m fl tillsammans regleras i motsvarande lag (1998:1593) om trossamfund.

Två olika lagar som reglerar trossamfund . Lagen (1998:1593) om trossamfund d v s andra trossamfund än svenska kyrkan , och den som gäller svenska kyrkan som trossamfund lagen (1998:1591) med särskild ställning som skyddar nedanstående tillgångar .

Kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Skurup i söder.. Totalt förvaltas 466 000 hektar skogsmark, 47 000 hektar betes- och åkermark, och ett finansiellt kapital på 3,5 miljarder kronor. Mark- och skogsfastigheterna till ungefär 500 000 hektar. Svenska kyrkan har andra stora tillgångar som aktier och obligationer , kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser . Samt intäkten från kyrkoavgiften som 2019 uppgick till 14,9 miljarder kronor.

Resultatet 2019 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 1582 miljoner kronor

I Kyrklig egendom enligt § 9 av samma lag står det b la prästlönefastigheter och prästlönefonder

d v s prästlönetillgångar har till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för svenska kyrkans förkunnelse , prästernas predikande .

Vid kyrkans och statens skilsmässa år 2000 beslutades i,den lag (1998:1591) som trädde i kraft jan 2000 att prästtillgångarna skulle fortsätta att förvaltas av kyrkan. Kyrkan fick behålla alla sina tillgångar .

Frågan är,av vilken anledning överlät staten dessa enorma tillgångar till kyrkan ?

Varför har bodelning ännu inte ägt rum trots att stat och kyrka separerades för 21 år sedan ?

Hur förvaltas dessa enorma tillgångar av Svenska kyrkan ?

Anledningen till att riksdagspartierna, vars medlemmar är kristna, är intresserade av och deltar i kyrkovalet .

Anledningen till att riksdagspartierna ,vars medlemmar icke är kristna, inte är intresserade av dessa enorma tillgångar och hur egendomen fördelats.

Anledningen till att riksdagspartierna vars medlemmar icke är kristna inte är intresserade av att införa likadana val i sina trossamfund.

I propositionen lämnas förslag till en lag om trossamfund och en lag om Svenska kyrkan

Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Prop. 1997/98:116

Anledningen till att riksdagspartierna vars medlemmar är ateister inte är intresserade av att införa ett likadant val för sina föräldrar som är medlemmar i olika trossamfund. då det är demokratin som har givit oss religionsfrihet.

Hur kommer det sig att Svenska kyrkan inte vill fördela sin förmögenheten rättvist så att andra trossamfund blir fria från SST dvs skattefinansiering .

Enligt Svenska kyrkans grundläggande värderingar skall kyrkans kapitalförvaltning följa en särskild Svenska kyrkans finanspolicy som slår fast att kapitalet ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt och att de företag som ägnar sig åt vapen och tobak och med koppling till alkohol, pornografi, spel och fossila energikällor ska väljas bort, frågan är; Hur kapitalförvaltar andra trossamfund där de flesta har flytt från krig och förtryck ?

Finansiering dominerar nästan hela den svenska debatten även här vad gäller Liberalernas berondeförhandling med SD i riksdagens finansutskott .

De Nya Svenskarna anser därför att det är nödvändigt att återinföra både fastighetsskatt och

förmögenhetsskatt innan b la Kyrkans egendom , folkets egendom, säljs ,Kyrkor till salu under olika rubriker .

     

 

                            -------------------------------------------------

Kyrka från 1200-talet är till salu

Svenska kyrkan har avkristnat Tösse gamla kyrka i Åmål – och nu har församling lagt ut den till försäljning. Den 800 år gamla kyrkan har stigit till 225 000 kronor.

Fastigheter till salu - Växjö stift - Svenska kyrkan

Fastigheter till salu.

Fastigheter till salu - Linköpings stift - Svenska kyrkan

Fastigheter, arrenden och jakträtter - Lunds stift - Svenska ...

fastigheter till salu och lediga arrenden ..

Svenska kyrkan säljer – över 100 affärer gjorda - Fastighetsnytt

Svenska kyrkans fastigheter ägs lokalt i församlingar och pastorat, och totalt består kyrkan av runt 600 ekonomiska enheter. ...

Kyrkor och prästgårdar: 12 gudomliga hus till...

12 gamla kyrkor och prästgårdar som är till salu. ... av Svenska kyrkan och är hela 476 kvadratmeter fördelat på tolv rum. ... På senare år har kyrkan stått tom och nu är den till salu för 1 250 000 kronor.

Kyrkor till salu på Hemnet – 6 himmelska hus

Vallstakyrkan i Bollnäs – med 7 meter högt i tak. I lilla Vallsta står den ståtliga, vita, över 100 år gamla kyrkan och väntar på att bli omhändertagen.

Fastigheter | Kyrkans Tidning

Örkelljunga pastorat säljer friluftsskog till kommunen. Fastigheten har tillhört Svenska kyrkan i hundratals

Kyrkobyggnader till salu

Svenska kyrkan förvaltar idag ca 3400 kyrkor runt om i Sverige. ... församlingar kommer tvingas sälja sina fastigheter. För att säkra ...

Försäljningar kan vänta Svenska kyrkan

11.000 fastigheter. Svenska kyrkans församlingar bör sälja en del av sina fastigheter för att spara pengar, detta enligt en utredning …

Svenska kyrkan Malmö säljer Södra Sallerups prästgård ...

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.
De vill förändra världen men de vågar inte själva göra en förändring i sitt eget land.

Ojämställdhet bland de 16- åringar med olika tro som är medlemmar i de politiska ungdomsförbunden, SSU, MUF m fl , gällande rösträtt ?

De ungdomar som fyllt 16 år och som bär på någon annan tro än kristendom har inte rösträtt i årets val , de är därför inte jämställda trots att de är politiskt intresserade och bär på moderpartiets ideologi och kan vara barn till föräldrar som var flyktingar.

Om de inte känner till denna rättighet och moderpartiet inte upplyser dem om denna på grund av att partiledaren själv också saknar rösträtt i årets val eller att partiledaren själv är kristen eller föräldrarna motsätter sig denna p g a att trossamfundet inte accepterar denna eller att samhället i övrigt inte är intresserat då kyrkan har fördelar och är nöjd med sin nuvarande dominanta ställning.

Om Sverige är ett av världens mest jämställda länder hur kommer det sig då att politiska ungdomsförbund b la är indelade mellan de som har röst rätt och andra är berövade denna rättighet i årets val som riksdagspartierna deltar i ?

Ungdomar som har fått rösträtt men kan avstå från att uttnyttja denna , andra ungdomar saknar den möjligheten och därför inte har denna valmöjlighet.Hur många av de i socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, med cirka 3 400 medlemmar med olika tro har rösträtt i årets val ?

Har Röda Korsets Ungdomsförbund och Rädda Barnens Ungdomsförbund med olika tro rösträtt i årets val, sep 2021?

Du som har fyllt 16 år framför att de som är medlemmar i de politiska ungdomsförbunden ska känna till sina rättigheter .

1) Den f d moderate parti1edaren och statsministern Arvid Lindman vågade utesluta nästan halva sitt parti på grund av samarbetet med Sveriges Nationella Ungdomsförbund efter SNU:s dragning mot nazismen. MUF bildades sedan under namnet Ungsvenskarna. SD har för närvarande

Sverigedemokratisk Ungdom SDU . Kan det vara den likheten som gjorde att Kristersson nyligen har ändrat sin syn på SD så att den skiljer sig från fd moderatledarens, Reinfeldt .

 1. Bidraget ges till din organisation i syfte att

  främja barns och ungdomars demokratiska fostran

främja jämställdheten mellan könen

främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper

SD gynnas av årets val då många med invandrarbakgrund med olika religioner saknar rösträtt i det val.

 kräv därför ändring av kyrkovalet och en övergång till ett multireligionvalstystem med mutltireligionstödet som ersättning till SST.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 


Har Sverige ett hemligt val som riksdagspartierna deltar i sep 2021 men SVT & SR inte rapporterar om ?

SD deltar i kyrkovalet , sitter i kyrkomötet samtidigt som de förolämpar andra religioner .

Är det kyrkans fel eller de som har rösträtt i kyrkovalet ?

Borde inte SD uteslutas från kyrkomötet ?.

Gudtjänst i TV som sänder predikan eller upplysning om valet i sep 2021 ?

Kampen för lika rösträtt , demokrati utveckling och jämställdhet sätts på prov vid valet av Nooshi Dadgostar och Nyamko Sabuni som är både kvinnor, partiledare och med invandrarbakgrund , flyktingar som har flytt från diktatorer , krig, förtryck och kränkningar av de mänskliga rättigheterna .

L och V:s medlemmar har nu en gemensam sak att kämpa för, nämligen rösträtt för sina partiledare.

Båda partiledarna, den ena är riksdagsledamot men inte den andra, saknar rösträtt i årets val, sep 2021. Detta gynnar SD och KD.

Alla andra partiledare har rösträtt i årets val men kan avstå från denna , valet mellan att rösta eller inte d vs valmöjlighet har alla partiledare utom V:s ledare Nooshi Dadgostar och L:s ledara Nyamko Sabuni .

Däremot har L och V som organisationer, riksdagspartier rösträtt i detta val . De båda partierna deltar i valet i sep 2021 men utesluter hälften av sina medlemmar, som bär på en annan tro än kristendomen, från att delta. Det kan handla om flera riksdagsledamöter eller ett statsråd som har en annan tro än kristendom.

Detta tyder på att ingen partiledare med annan tro än kristendom inte heller kan bli statsminster i de nordiska länderna som har kyrkoval.

Frågan är om riksdagspartierna i sig betraktas som kristna och utgår i sin ideologi från kristna värderingar och att det därför nödvändigt för dessa att vara medlemmar i den svenska kyrkan under beteckningen kyrkoval .

Men från vilken ideologi utgår andra grupper av riksdagsledamöter som har annan tro än kristendom och varför vill de inte ha jämställdhet i denna viktiga fråga?

Valmöjligheten

Andra partiledare har rösträtt men kan avstå från denna valmöjlighet, medan Nooshi Dadgostar och Nyamko Sabuni i detta fall saknar den möjligheten eftersom de har inte den rättigheten , rösträtt i årets val i sep 2021.

Varför intresserar sig riksdagspartierna för kyrkovalet och deltar aktivt i detta.

Här kommer SST och Kammarkollegium in i bilden , fördelning av statsbidrag, förmögenhet orättvis fördelning . Svenska kyrkans totala egendom, denna enorma förmögenhet som riksdagspartierna å ena sidan vill skydda och dessa olika bidrags storlek som fördelas till olika trossamfund s k statsbidrag och konflikter om rättigheter till dessa bidrag.

Det är inte Kyrkans egendom som förvärvats av kyrkan ensam utan den är en del av statens egendom under tiden innan separation stat-kyrka år 2000. Vi kallar det för folkets egendom .Därför bör kyrkan förstå det , dela med sig och medverka till en lösning .

Ett trossamfund i Sverige betalade 350.000 kr till ett ombud och detta kan ha varit finansierat med statsbidrag eller på annat sätt i strid med svenska staten alltså genom skatteverket . Denna summa kan komma att öka under processen . Rimlighet , interna konflikter , förolämpling av andra religioner och tvist om bidragens storlek , avslag på bidrag , krav på återbetalning och ointresse att slå ihop samtliga religionernas egendom i en fond som motsvarar partistödet.

Konflikter mellan religionerna tillsammans med de externa konflikter som tex det 10- åriga kriget i Syrien gör att folk flyr från sina hemländer kräver ändring av kyrkovalet och en övergång till ett multireligionvalstystem med mutltireligionstödet som ersättning till SST.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 

 

 


Går det verkligen att tvätta byken som Sten Andersson sade?

Scanias inblandning i Irak i olja mot mat programmet , nu Scania-affären i Indien och tidigare Bofors- affären även den i Indien. Går det verkligen att tvätta byken som Sten Andersson sade?
 
I Scania olja mot mat programmet utbetalades från svenska statens budget 2,541 600 till advokat L.G samt 2,837 250 kr ersättning till advokat H.S. Och ytterligare till en tredje advokat J.K ersättning med en miljon 479 135 kr . Kanske är det på det sättet statskassan töms på sin tillgångar så att tusentals blivit av med sin sjukpenning under Coronatiden .
 
Åtalet mot Scania ogillades då en ensam stackars statsåklagare N-E .S fick brottas mot tre erfarna advokater i det brottsmålet och misslyckades med att övertyga rätten . Irak som efter diktatorns fall är beroende av bistånd från bl a Sverige nämns inte vad gäller ersättningsskyldighet. Irak fick 6 miljarder i bistånd från Sverige under 2003-2004. Frågan är vart tog all den förmögenheten vägen ?
 
Det har nu i mars 2021 under Corornapandemin visat sig att medborgarna i Irak lider brist på vaccin och anklagar det irakiska styret för bl a korruption . FN:s sanktionsbeslut 661 har lett till en stor humanitär hälsokatastrof i Irak . FN har erkänt misstaget och rättat till det genom en ny resolution nr 986 s.k olja mot mat-programmet, den justeras med s.k MOU, Memorandum of Understanding , Irak fick exportera olja och med denna ikomst köpa mat och medicin. MOU förenades dock med villkor att inte användas för inköp av vapen eller produkter som kunde användas till militära ändamål. För att hindra regimen från att få tillgång till utländsk valuta öppnades ett konto som kontrollerades av FN.
Sanktionerna hävdes dock ett par månader efter Bush - Blair- kriget vilket ledde till att regimen störtades i mars 2003 och att införande av demokrati misslyckades totalt. Det här är vad FN åstadkommit i den delen och Volckerrapporten. Avslöjande och åtal för grovt sanktionsbrott väcktes i svensk allmän domstol i slutet av 2012 .
 
Frågan är vilket ansvar har bl a de svensk-irakiska politiker från de svenska riksdagspartierna och som deltagit i återubyggandet och som strax innan och efter diktatorns fall tog över regeringsmakten.
Anledningar till att prioritera inköp av vapen som har lett till den nuvarande anarkin i Irak. Som bekant i Södertälje där Scania har sitt säte bor och jobbar många irakier . En del av dessa var anhängre till diktatorn i Irak . Kanske det har bidragit till bildandet av traderbolag som i sin tur sålt Scandiafordon till dåvarade irakiska regimen och på så sätt gick pengarna till Irak s.k uppblåsta kontrakt. 
 
Diktatorn fick en och en halv miljard dollar i strid med FN:s resolotioner. Brott mot lagen om vissa internationella sanktioner, brottsligheten var att bedöma som grov.
 
Frågan är kunde en svensk minoritetsregering som S under Göran Persson som var statsminister 1996–2006 ge stöd till Bush och Blair att starta krig och orsakade den första flyktingskatastrofen som gav SD stort stöd vilket ledde till att de senare fick mandat vid riksdagsvalet 2010.
 
 
Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Ännu en internationell kvinnodag utan en kvinnlig statsminister, många kvinnor utan rösträtt

Ännu en internationell kvinnodag utan en kvinnlig statsminister, många kvinnor utan rösträtt i årets val 2021 trots en kvinnlig demokratiminister.

För att få en kvinnlig statsminister förverkligad till nästa val 2022 ,krävs det att statsministerposten sepereras från partiledare rollen.
från partiledarrollen och att L, KD och M statsar på en kvinna och inte fortsätter i samma stil genom att välja Ulf Kristerssons .

De kvinnor som saknar rösträtt i årets val sep 2021 kan få sin rösträtt förverkligad genom övergång från kyrkoval  till ett Multireligionvalsystem.
 


Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Påven börjar i fel ände. Påven åberopar samma misstag som tidigare påvar !

Påven fick ärva en sjuttio år gammal konflikt mellan Israel och Palestina , hitintills under hans ämbete  har han inte lyckats med att lösa  konflikten så att permanent fred och stabilitet i området kunnat uppnås. Med stor sannolikhet kommer nuvarande påve  att överlämna samma konflikt till nästa påve.

Det snart 10- åriga kriget i Syrien varifrån många syrianer tvingats att fly har påven också fått ärva . Syrianerna i Italien , USA och de nordiska länderna har sitt säte i Södertälje och därifrån styr  kyrkan  andra syrianer. Södertälje betraktas som deras  huvudstad . Den delen skulle Lövén och de andra partiledarna kunna lösa , Påven kan vända sig till syrianerna i Italien och syrianerna i USA till J Biden . Om syrianerna via sina politiska företrädare i kommunen  Södertälje , inte vill att någon muslim ska flytta dit , kanske inte heller  en muslim vill  ha syrianer i de muslimska länderna som Syrien och Irak och på samma sätt som judarna inte vill ha muslimer som grannar. Detta är ett stort bekymmer och därför kan problemet, konflikten, bara lösas utifrån och inifrån samtidigt.

Den inifrån och utifrån parallella lösningen kan stärkas genom tillämpning av ett demokratiskt styrmedel, nämligen religionsfriheten, där står bl a att det är demokratin som har givit oss den rättigheten därför är det  ett måste att införa demokrati i alla trossamfund utifrån parallella lösningar . Eftersom de nordiska länderna, där alla trossamfund fått sin religiosnfrihet, och har  kyrkoval blir det då möjligt att inkludera andra trossamfund genom att övergå till ett multireligionvalsystem, där alla religioner och människor får lika rättigheter b la får de som fyllt 16 år rösträtt .   

Den  ångerfulle pilgrimen med en vädjan om förlåtelse och försoning är knappast lösningen  på de stora och invecklade konflikter där påven själv går omkring med ett stort kors på bröstet som påminner muslimer om de åtta korstågen och och västerlandets kolonialisering . Påven är kanske inte medveten om att  korset betraktas som ett avrättningsverktyg liksom svärdet och därför  inte bör bäras vid  internationella cermonier eller finnas som symbol på flaggor. Detta strider mot de mänskliga rättigheterna som många offrat sina liv för i sin kamp för att uppnå  bl a religionsfriheten .

Påven är väl medveten om den hämnd som står i de heliga skrifterna  nämligen , öga för öga och tand för tand , likaså med  religion skolundervisning och religiösa organisationer  .

Påven är av stor betydelse för religioner medan  judarna inte visar några tecken på solidaritet genom att gå ut gemensamt och begära fred .  

Att ta bort alla religioner är svårt under det att en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem är det enda möjliga alternativet till en konfliktlösningsmodell som leder till fred.

 

Integrationspolitik internationellt .

Upp till varje land och politiska ledare att agera

Här är De Nya Svenskarnas lösningar som ni  fritt kan tillämpa  .

Att varje partiledare kallar in alla syrianer av olika etnititer som medlemmar eller som sympatisörer  till ett konfliktlösningsmöte . Partiledarna kan uppnå varierande lösningar , lösningen värderas och presenteras.

Varje partiledare kan i nästa steg eller parallellt med detta kalla in alla afghaner  av olika etnitieter som medlemmar I sitt parti till ett konfliktlösningsmöte på samma sätt som ovan. Den lösningen värderas och presenteas så att andra partier får tillgång till den .

På samma sätt kallas  t ex lybier, yamniter, nigerianer, kongoleser och ugander m fl flyktingar.

Lösningar utbyts mellan de olika partiledarna som i  ett gemensamt  möte  diskuterar konfliktlösning. Detta lyfts av #SVT i en  partiledardebatt och under valrörelsen då förhoppningsvis en övergång från kyrkoval till ett multireligionvalstystem bli verklighet och en ny  demokratisk valrörelse föds.

De flyktingar som får avslag eller utvisningsbeslut erbjuds en kurs i fred, demokrati och hållbar utveckling under  tre  månader. Under tiden får de information om återvändande och deltagande I återuppbyggnad av sina länder och återanpassningsmedel som är rimligt, 100-150.000 kr.

Återvändandet för de som fått utvisningsbeslut blir frivilligt d v s valet mellan piska och morot. 

De Nya Svenskarna fördömer starkt attacken mot oskyldiga i Vetlanda.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Vems ansvar är det att två kvinnliga partiledare med invandrarbakgrund fortfarande saknar rösträtt ?

Är det de själva, föräldrarna ,, religionerna , samhället , lagstiftande församling , demokratiministern eller det demokratiska systemet ?

 Anledningen till att det pågår en tystnadskultur bland riksdagsledamöter som saknar rösträtt i årets val och pressen .

 
  Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .

Hypotekslån för pensionärer, övertagande av äganderätt till sin hyresrätt eller pensionsreform

Hypotekslån för pensionärer, övertagande av äganderätt till sin hyresrätt eller pensionsreform . Vilket är lämpligast ?

De Nya Svenskarna påminner de föräldrar som har barn som flyller eller har fyllt 16 år att de har rösträtt i det svenska val som äger rum nu i september 2021. Det spelar ingen roll om det kallas för riksdagspartiernas val då riksdagspartierna deltar i det eller om det kallas för kyrkoval.

Beröva därför inte dina barn den rösträtt som de har rätt till så att de få utöva demokrati två år innan de fär rösta i det allmänna valet !

Hur bryta de fattiga EU- medborgares beroendeställning från sina stater, bidragsoberoende.

Under Coronapandemin ökar antalet fattiga pensionärer och bostadslösa samtidigt som riksdagsledamöterna sockrar sina löner till närmare 70.000 i månaden .Å andra sidan, företag lockar pensionärerna med att ta ett s k hypotekslån .

EU- parlamentariker som också har sockrat sina lön till 140.000 i månaden gör det omöjligt för dessa fattiga EU- tiggare att få hjälp då ett kontantlöst samhälle har skapats. De har inte skapat ett vapenlöst samhälle , ett papperlöst kontor eller ett knarklöst samhälle.

EU-parlamentet & tiggeriet .

En svensk och en rumänsk/bulgarisk tiggare är EU medborgare som har rösträtt i EU -valet. Bostadslösa EU- medborgare har också rösträtt i EU- parlamentet . De båda kategorierna har rättigheter gentemot EU- parlamentet som representerar dem.

Ett ytterligare problem som EU- parlamentet brottas med är flyktingkrisen . Flyktingarna har också hamnat i beroendeställning.

Rättigheter & rättvisa

Vaccinen mot Covid-19 har visat hur EU- länderna har splittrats som om EU- länderna befinner sig i krig.

Vad innefattar begreppet återvändande som förespråkas av olika riksdagspartier, endast flyktingar eller även tiggare och Brexit- flyktingar eller innefattar det alla ?

Prioriteras tiggare och flyktingar som inte har tak över huvudet vid vaccinering så att smittspridning och dödlighet begränsas ?

Skall de fattiga pensionären fortsätta betala skatt ända till sin död. Dubbel beskattning , en dras av arbetsgivare och den andra dras av staten .

För att bryta de fattigas beroendeställning till staten har De Nya Svenskarna redan presenterat en reform som innebär att den som går i pension eller har gått i pension har redan betalat hög skatt under den långa arbetsperioden. Det som vi kallar separation från staten liksom kyrkans skiljande från staten. Vi menar att staten redan har fått sin del av skatten och därför inte bör kräva att den fattiga pensionären skall fortsätta att betala skatt en gång till ända till sin död. Separationen innebär att en pensionär bli helt fri från olika bidrag från staten eller kommunen till sin bostad eller försörjning .

Staten å andra sidan bli fri från att betala skatteåterbäring och blir fri från ansvar att betala bostadsbidrag m.m .

Valet mellan att behålla skatteåterbäringen men fortsätta vara beroende av staten eller slippa skatten och vara helt självständig.

Det andra problemet att angripa är bostadspolitiken .

Den effektiva bostadspolitiska reform som De Nya Svenskarna presenterat tidigare är en reform som innebär att den som innehar ett giltigt hyresavtal hos samma hyresvärd och har haft det under 30-35 års tid skall få rätt att överta äganderätten till sin lägenhet s k 30 års-regeln .

DPNS: De Nya Svenskarna menar att den hyresgäst som omfattas av

30- års regeln redan har betalat värdet av sin bostad jmf med leasing . Det är inte rättvis att de som har inte råd att köpa bostadsrätt och inte kan låna en miljon och som önskar som en del gör att ha sin egen lägenhet ändå riskerar avhysning vid tex, sjukdom, arbetslöshet eller på annat sätt är oförmögen att betala sin hyra . Vi saknar kännedom om hur många som hittills blivit bostadslösa under Coronapandemin.Den reformen gör att medborgarna kan bo kvar i sin kommun och inte lockas till stora städer. De stannar kvar i sin stadsdel som en investering I tid och inte I form av att spara pengar. Efterfrågan på bostäder minskar .

I händelse av att hyresvärden motsätter sig denna reform och att riksdagen saknar stöd av majoriteten för denna skulle en substutiv reform vara lämplig ,vi kan kalla denna för en pensionsreform med s k 30-års regeln .

Staten och pensionärerna är separerade från varandra på samma sätt som svenska kyrkan och staten är separerade och hyresvärden separeras från sina gamla hyresgäster som i fallet I Ludvika där en hyresvärd låtit sina hyresgäster frysa och en hyresnämnd som saknar instrument och makt att påverka detta.

Nu är Brexit och det amerikanska valet som lamslagit hela EU:s arbete och drabbat flyktingarna hårt över . Vaccineringen borde ta fart snabbt samtidigt som EU , Ryssland och USA med Storbritannien som startade krigen stoppar dessa krig så att en verklig fred kan skapas med hjälp av FN .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .


Oberoende politisk rådgivning i samband med regeringsombildning .

Det är positivt att statsministern genom sin regeringsombildning visar att nuvarande regeringen prioriterar klimatet. Emellerid, klimatmålet kan uppnås endast genom att samtidigt arbeta parallellt för fred.

Neutralitetspolitiken syns tydligt genom flyktingpolitiken.

Den svenska utrikespolitiken ligger på utrikesministern och biståndsministern som leder en viktig och stor hjälp och en human organisation, SIDA. Hur ska Sverige agera inom EU så att den majoritet av flyktingar som flytt från krig och förtryck i Mellanösten och Afrika inte får mindre hjälp och stöd än andra som startar ett nytt uppror eller nya demonstrationer . Pandemin sprider sig mycket snabbt under sådana omständigheter som demonstrationer och bland flyktingar så även vid, tiggeri och rökning. Den samiska modellen kan tillämpas både i Bulgarien och Rumänien så att romerna får möjlighet att styra sig själva.

Diktaturer och länder med instabil demokrati erbjuder inte i första han vaccin till sina motståndare i händlese av att många blir smittade under upproret.

Flera fall av stöld av vaccin har blivit uppmärksammade här i Sverige och andra har åkt utomlands för att kanske vaccinera sig , en del har dubbla medborgarskap .

Under era politiska karriärer som utrikes och biståndsminister har bosättningar och ockupation inte upphört , flera konflikter och uppror avlöser varandra och på nytt i Myamar , Burma, utan att leda varken till förbättring eller stabilitet , en återuppbyggnad startar om och om igen utan resultat. En ny våg av konflikter i USA och Ryssland under pågående pandemi. Motståndarna är inte de första som kommer att få vaccin vare sig i Ryssland eller Burma. Frågan är om EU som ger stöd till uppror och demonstrationer under Coronatiden är beredd att erbjuda något vaccin till de som deltar i uppror och demonstrationer ?.

De Nya Svenskarna lämnar följande råd !

 1. Prioritera den gamla konflikten Israel och Palestina . Denna konflikt är en religiös konflikt med tre religioner inblandade; Kristendom, Islam och Judendom.

Majoriteten av partier och medlemmar har svårt att kompromissa om sin religion trots sina politiska ideologier . Likaså med andra religioner . T o m poliser under tjänsteutövning bär på korset, synligt hängande på bröstet som hos präster. Frågan är huruvida korset och svärdet är att betrakta som som avrättningsverktyg påminnande om giljotinen.

Judarna i Europa kan faktist visa solidaritet och ta initiativ till fred , kompromissa.

Utifrån principen att demokratin har givit alla religioner religionsfrihet kan en ändring av kyrkoval till Multireligionval med framgång knäcka den frågan och på ett effektivt, snabbt och billigt sätt uppnå fred..

Stöd kan däremot ges i form av rekommendationer under pandemin .

Konflikter i Burma , arabiska våren , den amerikanska vintern och Brexit kan leda till att diktatorer och nazister få mer vatten på sin kvarn.

2) Varje biviljat bistånd till fattiga länder ska förenas med villkor att

den militära grenen, milisen, upplöses då detta underlättar återuppbyggnaden och att den inte ges möjlighet att skaffa vapen och att detta gör det möjligt att överlämna krigsförbrytare till tribunalen.

 1. Topdomänen ska fungera liknande den svenska .SE . Den bidrar till att lösa arbetslösheten och effektivisra deras ekonomi. Den symbolen är mycket viktig och därför rekommenderas att den ska tryckas i mitten på varje lands flagga så att det i utbildningssyfte går lätt att identifiera flaggorna.

   

   

   

Krig är att likna vid en tornado som då och då bryter ut och därför ska prioriteras i utrikes och biståndspolitiken.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .


Den odemokratiska demokratiministern !

Hur är det möjligt att två kvinnliga riksdagspartiledare av invandrarbakgrund fortfarande saknar rösträtt i årets val i Sverige ?

Trots att det har gått 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen nästan alla utlandsfödda och kanske även deras barn inte har rösträtt i årets val sep 2021.

Bara ett trossamfund Forum för levande historia omfattas av det projektet !

Hvad vil demokratiministern ?

Helena Onn med 7 jobb i sin profil och Peter Örn som numera är egen företagare fick i uppdrag av regeringen att leda ett omfattande demokratiprojekt i Sverige med MUCF , Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som fördelar bidrag för att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin.

Alla trossamfund utom ett omfattas av det projektet !

#MUCF samverkar med Forum för levande historia, Delegationen mot segregation, Myndigheten för delaktighet, Statens skolverk, Friskolornas riksförbund, Riksidrottsförbundet, Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Regioner och Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02)

Att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin uppnås endast genom att alla, oavsett religion, som fyllt 16 år ska få rösträtt så att de får möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

Den rättigheten har nu bara infödda svenska 16 åriga protestanter och riksdagspartier under beteckning kyrkoval, de har skaffat sig en exklusiv rättighet som utnyttjas av SD som blev en stor accepterad partiorganisation då nästan ingen med

invandrarbakgrund har rösträtt i det valet. Kan vara huvudanledningen till att L försvagat kommer att lämna båda riksdagen och regeringssamarbetet. Tre olika fronter , L:s partiledare saknar fortförande rösträtt i årets val. L har inte heller medverkat till att bilda en samlingsregering och för det tredje inte tagit avtånd från SD.

Hur är det möjligt att ett kristet parti, KD får minsta stödet i kyrkoval medan SD nästan får det högsta stödet .

Frågan är om den amerikanska extrema högerns religiösa Ku Klux Klan tog värvning som soldater i kriget i Irak och Afghanistan det s k barbariska kriget och att därför religionen används både i krig och för att skydda krigsförbrytare som fortfarande härjar fritt. .

För att angripa de problem som svenska myndigheter går ut med i form av affischer i tunnelbanan med rubriker som hederskultur och andra samhällsproblem och samtidigt stärka demokratin krävs det en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

 

 

 

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

 


Religion , finansiering och Demokrati.

Iran, Niger, Libyen, , Sydsudan , Zimbabwe Centralafrikanska republiken och Kongo-Brazzaville

Ovanstående är sju länder som har förlorat sin rösträtt i FN:s generalsförsamling för att de inte har betalat sina skulder till FN. Enligt källorna har Iran en skuld på 16,2 miljoner dollar cirka 136 miljoner kronor.

Frågan är hur viktig demokratin är för dessa länder , och vilka som skall prioriteras under krig, bojkott , diktatoriskt styrda och Coronapandemin.

Fredsbevarande insatser ligger på omkring 52 miljarder kronor per år och hur mycket fred har FN bevarat eller skapat ?

Om en del av de skuldsatta länderna är beroende av bistånd från SIDA , inkluderas processen för demokrati i SIDA:s projekt i de här länderna ?

Den nyligen valde presidenten i USA som skall leda 322 miljoner amerikaner med olika religoner nämnde i sitt tal till nationen ordet Gud i varenda mening i cermonin trots religionsfrihet . Religionen dominerar det amerikanska samhället och religionen utnyttjas även politiskt och vid krigsföring . Presidenten talar inte ut om vilken Gud han syftar på.

Är presidenten vald av GUD eller av det amerikanska folket . Demokratin som segrade i

USA- valet, handlar inte bara om ett fredligt överlämnande av makten och att en ny mäktig president skall väljas och att amerikanerna har rösträtt .

De rasideologiska protestantiska organisationerna , Ku Klux Klan , vit makt och konservativ högerextremism och kristendom utgör en fara för demokratin även om den nyvalde presidenten hävdar att demokratin har segrat .

Det är demokratin som har givit oss religionsfriheten. Det är därför mycket viktigt att införa demokratin i alla trossamfund, amerikansk som Ku Klux Klan m fl , tysk, fransk , polsk,

saudiskarabisk och svensk m fl.

 

Utveckling av maktdelningsprincipen

Maktdelningsprincipen behöver utvecklas , den lagstiftande församlingen behöver flera partier

Därför bör de två amerikanska partiernas dominans brytas så att flera partier som t ex ett miljöparti också får samma möjlighet som demokrater och repulikaner. Detta ken åstadkommas genom en fri partibildning . I likhet med fripartibildningen som finns i Norden och som får partistöd när de får 4% av väljarna, röstberättigade , självständiga och oberoende av någon sida som kan påverkar deras politik . Att använda förmögna företag och personer med pengar skall också brytas i det amerikanska valet.

Ytterligare en viktigt uppgift för den nyvalde presidenten är att flytta tillbaka den amerikanska ambassaden från Jerusalem till Tel Aviv samtigt som de skall försöka medla för fred.

Den nyvalde amerikanske presidentens återställande av vad den föregående republikanske presidenten beslutat om motverkar Brexit och är en fördel för EU . Det gör att två saker kan åstadkomma en lösning av flyktingskrisen , ta itu med krigsförbrytelser och ersätta de drabbade vid krigsföring av de tre länderna USA, Storbritannien och Frankrike

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling www.dpns.se denyasvenskarna@gmail.com