Vems ansvar är det att två kvinnliga partiledare med invandrarbakgrund fortfarande saknar rösträtt ?

Är det de själva, föräldrarna ,, religionerna , samhället , lagstiftande församling , demokratiministern eller det demokratiska systemet ?

 Anledningen till att det pågår en tystnadskultur bland riksdagsledamöter som saknar rösträtt i årets val och pressen .

 
  Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .

Hypotekslån för pensionärer, övertagande av äganderätt till sin hyresrätt eller pensionsreform

Hypotekslån för pensionärer, övertagande av äganderätt till sin hyresrätt eller pensionsreform . Vilket är lämpligast ?

De Nya Svenskarna påminner de föräldrar som har barn som flyller eller har fyllt 16 år att de har rösträtt i det svenska val som äger rum nu i september 2021. Det spelar ingen roll om det kallas för riksdagspartiernas val då riksdagspartierna deltar i det eller om det kallas för kyrkoval.

Beröva därför inte dina barn den rösträtt som de har rätt till så att de få utöva demokrati två år innan de fär rösta i det allmänna valet !

Hur bryta de fattiga EU- medborgares beroendeställning från sina stater, bidragsoberoende.

Under Coronapandemin ökar antalet fattiga pensionärer och bostadslösa samtidigt som riksdagsledamöterna sockrar sina löner till närmare 70.000 i månaden .Å andra sidan, företag lockar pensionärerna med att ta ett s k hypotekslån .

EU- parlamentariker som också har sockrat sina lön till 140.000 i månaden gör det omöjligt för dessa fattiga EU- tiggare att få hjälp då ett kontantlöst samhälle har skapats. De har inte skapat ett vapenlöst samhälle , ett papperlöst kontor eller ett knarklöst samhälle.

EU-parlamentet & tiggeriet .

En svensk och en rumänsk/bulgarisk tiggare är EU medborgare som har rösträtt i EU -valet. Bostadslösa EU- medborgare har också rösträtt i EU- parlamentet . De båda kategorierna har rättigheter gentemot EU- parlamentet som representerar dem.

Ett ytterligare problem som EU- parlamentet brottas med är flyktingkrisen . Flyktingarna har också hamnat i beroendeställning.

Rättigheter & rättvisa

Vaccinen mot Covid-19 har visat hur EU- länderna har splittrats som om EU- länderna befinner sig i krig.

Vad innefattar begreppet återvändande som förespråkas av olika riksdagspartier, endast flyktingar eller även tiggare och Brexit- flyktingar eller innefattar det alla ?

Prioriteras tiggare och flyktingar som inte har tak över huvudet vid vaccinering så att smittspridning och dödlighet begränsas ?

Skall de fattiga pensionären fortsätta betala skatt ända till sin död. Dubbel beskattning , en dras av arbetsgivare och den andra dras av staten .

För att bryta de fattigas beroendeställning till staten har De Nya Svenskarna redan presenterat en reform som innebär att den som går i pension eller har gått i pension har redan betalat hög skatt under den långa arbetsperioden. Det som vi kallar separation från staten liksom kyrkans skiljande från staten. Vi menar att staten redan har fått sin del av skatten och därför inte bör kräva att den fattiga pensionären skall fortsätta att betala skatt en gång till ända till sin död. Separationen innebär att en pensionär bli helt fri från olika bidrag från staten eller kommunen till sin bostad eller försörjning .

Staten å andra sidan bli fri från att betala skatteåterbäring och blir fri från ansvar att betala bostadsbidrag m.m .

Valet mellan att behålla skatteåterbäringen men fortsätta vara beroende av staten eller slippa skatten och vara helt självständig.

Det andra problemet att angripa är bostadspolitiken .

Den effektiva bostadspolitiska reform som De Nya Svenskarna presenterat tidigare är en reform som innebär att den som innehar ett giltigt hyresavtal hos samma hyresvärd och har haft det under 30-35 års tid skall få rätt att överta äganderätten till sin lägenhet s k 30 års-regeln .

DPNS: De Nya Svenskarna menar att den hyresgäst som omfattas av

30- års regeln redan har betalat värdet av sin bostad jmf med leasing . Det är inte rättvis att de som har inte råd att köpa bostadsrätt och inte kan låna en miljon och som önskar som en del gör att ha sin egen lägenhet ändå riskerar avhysning vid tex, sjukdom, arbetslöshet eller på annat sätt är oförmögen att betala sin hyra . Vi saknar kännedom om hur många som hittills blivit bostadslösa under Coronapandemin.Den reformen gör att medborgarna kan bo kvar i sin kommun och inte lockas till stora städer. De stannar kvar i sin stadsdel som en investering I tid och inte I form av att spara pengar. Efterfrågan på bostäder minskar .

I händelse av att hyresvärden motsätter sig denna reform och att riksdagen saknar stöd av majoriteten för denna skulle en substutiv reform vara lämplig ,vi kan kalla denna för en pensionsreform med s k 30-års regeln .

Staten och pensionärerna är separerade från varandra på samma sätt som svenska kyrkan och staten är separerade och hyresvärden separeras från sina gamla hyresgäster som i fallet I Ludvika där en hyresvärd låtit sina hyresgäster frysa och en hyresnämnd som saknar instrument och makt att påverka detta.

Nu är Brexit och det amerikanska valet som lamslagit hela EU:s arbete och drabbat flyktingarna hårt över . Vaccineringen borde ta fart snabbt samtidigt som EU , Ryssland och USA med Storbritannien som startade krigen stoppar dessa krig så att en verklig fred kan skapas med hjälp av FN .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .


Oberoende politisk rådgivning i samband med regeringsombildning .

Det är positivt att statsministern genom sin regeringsombildning visar att nuvarande regeringen prioriterar klimatet. Emellerid, klimatmålet kan uppnås endast genom att samtidigt arbeta parallellt för fred.

Neutralitetspolitiken syns tydligt genom flyktingpolitiken.

Den svenska utrikespolitiken ligger på utrikesministern och biståndsministern som leder en viktig och stor hjälp och en human organisation, SIDA. Hur ska Sverige agera inom EU så att den majoritet av flyktingar som flytt från krig och förtryck i Mellanösten och Afrika inte får mindre hjälp och stöd än andra som startar ett nytt uppror eller nya demonstrationer . Pandemin sprider sig mycket snabbt under sådana omständigheter som demonstrationer och bland flyktingar så även vid, tiggeri och rökning. Den samiska modellen kan tillämpas både i Bulgarien och Rumänien så att romerna får möjlighet att styra sig själva.

Diktaturer och länder med instabil demokrati erbjuder inte i första han vaccin till sina motståndare i händlese av att många blir smittade under upproret.

Flera fall av stöld av vaccin har blivit uppmärksammade här i Sverige och andra har åkt utomlands för att kanske vaccinera sig , en del har dubbla medborgarskap .

Under era politiska karriärer som utrikes och biståndsminister har bosättningar och ockupation inte upphört , flera konflikter och uppror avlöser varandra och på nytt i Myamar , Burma, utan att leda varken till förbättring eller stabilitet , en återuppbyggnad startar om och om igen utan resultat. En ny våg av konflikter i USA och Ryssland under pågående pandemi. Motståndarna är inte de första som kommer att få vaccin vare sig i Ryssland eller Burma. Frågan är om EU som ger stöd till uppror och demonstrationer under Coronatiden är beredd att erbjuda något vaccin till de som deltar i uppror och demonstrationer ?.

De Nya Svenskarna lämnar följande råd !

 1. Prioritera den gamla konflikten Israel och Palestina . Denna konflikt är en religiös konflikt med tre religioner inblandade; Kristendom, Islam och Judendom.

Majoriteten av partier och medlemmar har svårt att kompromissa om sin religion trots sina politiska ideologier . Likaså med andra religioner . T o m poliser under tjänsteutövning bär på korset, synligt hängande på bröstet som hos präster. Frågan är huruvida korset och svärdet är att betrakta som som avrättningsverktyg påminnande om giljotinen.

Judarna i Europa kan faktist visa solidaritet och ta initiativ till fred , kompromissa.

Utifrån principen att demokratin har givit alla religioner religionsfrihet kan en ändring av kyrkoval till Multireligionval med framgång knäcka den frågan och på ett effektivt, snabbt och billigt sätt uppnå fred..

Stöd kan däremot ges i form av rekommendationer under pandemin .

Konflikter i Burma , arabiska våren , den amerikanska vintern och Brexit kan leda till att diktatorer och nazister få mer vatten på sin kvarn.

2) Varje biviljat bistånd till fattiga länder ska förenas med villkor att

den militära grenen, milisen, upplöses då detta underlättar återuppbyggnaden och att den inte ges möjlighet att skaffa vapen och att detta gör det möjligt att överlämna krigsförbrytare till tribunalen.

 1. Topdomänen ska fungera liknande den svenska .SE . Den bidrar till att lösa arbetslösheten och effektivisra deras ekonomi. Den symbolen är mycket viktig och därför rekommenderas att den ska tryckas i mitten på varje lands flagga så att det i utbildningssyfte går lätt att identifiera flaggorna.

   

   

   

Krig är att likna vid en tornado som då och då bryter ut och därför ska prioriteras i utrikes och biståndspolitiken.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .


Den odemokratiska demokratiministern !

Hur är det möjligt att två kvinnliga riksdagspartiledare av invandrarbakgrund fortfarande saknar rösträtt i årets val i Sverige ?

Trots att det har gått 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen nästan alla utlandsfödda och kanske även deras barn inte har rösträtt i årets val sep 2021.

Bara ett trossamfund Forum för levande historia omfattas av det projektet !

Hvad vil demokratiministern ?

Helena Onn med 7 jobb i sin profil och Peter Örn som numera är egen företagare fick i uppdrag av regeringen att leda ett omfattande demokratiprojekt i Sverige med MUCF , Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som fördelar bidrag för att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin.

Alla trossamfund utom ett omfattas av det projektet !

#MUCF samverkar med Forum för levande historia, Delegationen mot segregation, Myndigheten för delaktighet, Statens skolverk, Friskolornas riksförbund, Riksidrottsförbundet, Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Regioner och Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02)

Att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin uppnås endast genom att alla, oavsett religion, som fyllt 16 år ska få rösträtt så att de får möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

Den rättigheten har nu bara infödda svenska 16 åriga protestanter och riksdagspartier under beteckning kyrkoval, de har skaffat sig en exklusiv rättighet som utnyttjas av SD som blev en stor accepterad partiorganisation då nästan ingen med

invandrarbakgrund har rösträtt i det valet. Kan vara huvudanledningen till att L försvagat kommer att lämna båda riksdagen och regeringssamarbetet. Tre olika fronter , L:s partiledare saknar fortförande rösträtt i årets val. L har inte heller medverkat till att bilda en samlingsregering och för det tredje inte tagit avtånd från SD.

Hur är det möjligt att ett kristet parti, KD får minsta stödet i kyrkoval medan SD nästan får det högsta stödet .

Frågan är om den amerikanska extrema högerns religiösa Ku Klux Klan tog värvning som soldater i kriget i Irak och Afghanistan det s k barbariska kriget och att därför religionen används både i krig och för att skydda krigsförbrytare som fortfarande härjar fritt. .

För att angripa de problem som svenska myndigheter går ut med i form av affischer i tunnelbanan med rubriker som hederskultur och andra samhällsproblem och samtidigt stärka demokratin krävs det en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

 

 

 

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

 


Religion , finansiering och Demokrati.

Iran, Niger, Libyen, , Sydsudan , Zimbabwe Centralafrikanska republiken och Kongo-Brazzaville

Ovanstående är sju länder som har förlorat sin rösträtt i FN:s generalsförsamling för att de inte har betalat sina skulder till FN. Enligt källorna har Iran en skuld på 16,2 miljoner dollar cirka 136 miljoner kronor.

Frågan är hur viktig demokratin är för dessa länder , och vilka som skall prioriteras under krig, bojkott , diktatoriskt styrda och Coronapandemin.

Fredsbevarande insatser ligger på omkring 52 miljarder kronor per år och hur mycket fred har FN bevarat eller skapat ?

Om en del av de skuldsatta länderna är beroende av bistånd från SIDA , inkluderas processen för demokrati i SIDA:s projekt i de här länderna ?

Den nyligen valde presidenten i USA som skall leda 322 miljoner amerikaner med olika religoner nämnde i sitt tal till nationen ordet Gud i varenda mening i cermonin trots religionsfrihet . Religionen dominerar det amerikanska samhället och religionen utnyttjas även politiskt och vid krigsföring . Presidenten talar inte ut om vilken Gud han syftar på.

Är presidenten vald av GUD eller av det amerikanska folket . Demokratin som segrade i

USA- valet, handlar inte bara om ett fredligt överlämnande av makten och att en ny mäktig president skall väljas och att amerikanerna har rösträtt .

De rasideologiska protestantiska organisationerna , Ku Klux Klan , vit makt och konservativ högerextremism och kristendom utgör en fara för demokratin även om den nyvalde presidenten hävdar att demokratin har segrat .

Det är demokratin som har givit oss religionsfriheten. Det är därför mycket viktigt att införa demokratin i alla trossamfund, amerikansk som Ku Klux Klan m fl , tysk, fransk , polsk,

saudiskarabisk och svensk m fl.

 

Utveckling av maktdelningsprincipen

Maktdelningsprincipen behöver utvecklas , den lagstiftande församlingen behöver flera partier

Därför bör de två amerikanska partiernas dominans brytas så att flera partier som t ex ett miljöparti också får samma möjlighet som demokrater och repulikaner. Detta ken åstadkommas genom en fri partibildning . I likhet med fripartibildningen som finns i Norden och som får partistöd när de får 4% av väljarna, röstberättigade , självständiga och oberoende av någon sida som kan påverkar deras politik . Att använda förmögna företag och personer med pengar skall också brytas i det amerikanska valet.

Ytterligare en viktigt uppgift för den nyvalde presidenten är att flytta tillbaka den amerikanska ambassaden från Jerusalem till Tel Aviv samtigt som de skall försöka medla för fred.

Den nyvalde amerikanske presidentens återställande av vad den föregående republikanske presidenten beslutat om motverkar Brexit och är en fördel för EU . Det gör att två saker kan åstadkomma en lösning av flyktingskrisen , ta itu med krigsförbrytelser och ersätta de drabbade vid krigsföring av de tre länderna USA, Storbritannien och Frankrike

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Den amerikanska vintern är en ny modell av den arabiska våren .

#Hämnddemokrati eller det som andra kallar för polarisering är en följd av en ohållbar politik inte bara i USA utan också i EU och de nordiska länderna där man tillåter försäljning av vapen som används i krig , Guatanamofängelset, blundar för tortyr och krigsförbrytelser, ockupation, bosättningar och dessutom förföljer förtrycker och fångar de personer som avslöjar krigsförbrytelser. Detta som hände i USA , den svarta demokratidagen,  är en följd av vad Bushklanen lämnade efter sig . G W Bush har inte utvecklat den amerikanska demokratin som Trump som republikansk president tog över efter honom utan han lämnade efter sig enorm skada bl a finns där amerikanska krigsskadade som begått mycket allvarliga brott i sitt eget land . Det är enorma skador på människor , egendom och miljö p g a hans krigsföring som inte går att reparera. De nordiska ländernas och EU:s beroendeställning till USA bör därför utskiljas . Den ekologiska revolutionen kommer ändå att tvinga fram en sådan separation.  

De journalistier som betraktar USA som en mäktig demokrati har inte förstått demokrati och demokratins kriterier . Vilka grunder som demokratin vilar på . Den svenska demokratin som är ungefär 100 år gammal har inte utvecklats nämnvärt mycket , den tolkas mycket olika av olika partiledare , presidenter och premiärministrar. Därför har Stefan Löven inte diskuterat demokratin vid besöket hos Trump i Vita Huset . De som som inte tror på demokratin finns inte bara bland amerikanerna utan överallt.

De Nya Svenskarna föreslår därför att en demokratikampanj inleds , man ska komma överens om vad demokrati är och vilka kriterier som ingår i den , dvs få en internationell enhetlig tolkning.
Om ett parti eller ett land ska kalla sig för demokratiskt bör det följa dess rekommendationer och kriterier.

När demokratin är svag och diktatorerna blir fler och ännu farligare än själva pandemin, inget klimatavtal följs, upproren blir fler , krigen går ej att hejda, folk flyr och inga förberedelser finns inför stora katstrofer eller pandemier och dessutom kan panik uppstå.

Han startade ett uppror som kan ha dimmensioner som kan nå Storbritannien , som han I själva verket inte har kontroll över och som har lett till utgångsförbud , liknande den arabiska våren. Åtsidodosättande av demokratin , åtsidosättande av den dömande maktens legitimitet , domstolar och genom att frisläppa de dömda som kan antas ha fått en ledande roll i stormen av den amerikanska statens maktcentrum .


Hur tolkas det att riksdagspartiena deltar i valet sep 2021 det sk kyrkovalet men inte medborgarna med en annan religion, de får inte det.

De kristna som har möjlighet att delta i valet kan avstå, medan andra som inte är kristna och som inte har den möjligheten pga religion, familj eller trossamfund eller att samhället inte kan hjälpa till så att de också får valfrihet, delta eller icke
 
Tillverkning av träkistor, begravningsbyråer och kyrkornas roll , kremering och jordbegravning är riktiga miljöbovar , går icke att diskutera , samhället undviker detta. Socialhandledare kan inte ta upp om begravningsbidraget täcker de mest basala utgifterna eller inte under Coronapandemin. En kremering kostar ungefär 200 euro , det är olika kostnader för de som jordbegravs och de som kremeras.

Frystorkning – Begravningsmetoden Promession går ej att diskutera i samhället . Likaså att undvika produktion av dioxiner och att metoden som kan garantera att inget kvicksilver släpps ut i luften döljs. Enorma skorstenar, ugnen där kroppen sänks ner osv.
 

Frystorkning eller promession är ett miljövänligt alternativ till kremering och jordbegravning. Metaller filtreras bort, Pulvret transporteras vidare till nästa process där eventuella metaller likt kvicksilver och amalgam avskiljs. 
På bara några minuter har den avlidne skakats sönder till ett slags pulver.


 Allt detta m fl religiösa traditioner går bara att diskutera under rätt forum nämligen övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten !

Det är samtliga riksdagspartiers fel, det är vad Coronakommissionen har kommit fram till .

Vid en kris som Coronapandemin och Brexit bildar man en samlingsregering .

EU borde markera detta under Brexit och senare under Coronapandemin, ett tillfälligt politiskt samarbete som en vägledning i händelse av uppkomst av nya kriser .

Hade EU rekommenderat den brittiska regeringen att bilda en samlingsregering under Brexitkrisen för att förhandla med EU hade de sluppit onödigt trassel samtidigt som de hade kunnat minska lidandet för flyktingar och skaffat sig en bra plattform att stå på inför förbredelsen för Coronapandemin.

Sju gånger högre antal döda under Coronpandemin än vid Estoniakatastrofen men flaggan är inte på halv stång

Sverige är illa rustat !

Det riktas vinande kritik , utpekas syndabockar och hot om avsättande av regeringen .

När en hel generation av svenska partiledare som stod bakom D-överensekommelsen byttes ut , Reinfeldt, Olofsson, Hägglund och Björklund förbreder under tiden den nya generationens partiledare och var lika förvirrade då som nu under Cronapandemin och skålade med ett glas champagne skålade en en av de ny unga och i och med detta upphävdes övenskommelsen .

Den unga fortsatte sin karriär som EU- parlamentariker med 140.000 kr i månadslön skålade i champagne men tvingades att undekasta sig den nya J-överenskommelsen.

Trovärdighet , de svenska värderingarna betyder inte att Sverige röstar på EU- parlamentariker som

bl a den EU- parlamentariker för SD, misstänkt för sexuellt ofredande, en sociademokrat som tidigare hade alkoholproblem och Federleyaffären.

 I tv-programmet Bryssel calling ser man mycket lyx, Iphone , Ipad , taxiåkande och lek , nästan inget vettigt kommer fram . Frågan är, vad förväntar sig medborgarna av EU ?

Går det att kalla hem dem för utfrågning på samma sätt som man gör med diplomater? Vilket krav ställs på den valda EU- parlamentarikern ?

 EU:s syn på vapen miljö som EU:s miljöorganisationer talar tyst om.

Ett papperslöst och apparatfritt EU.

I EU trycks och skrivs ut en mängd papper varje dag. det inhandlas en mängd av skrivare patroner och kassetter till olika skrivare och tryckerier.

Trots att alla som jobbar i EU- parlamentet har tillgång till modern och avancerad utrustning som bl a Iphone och Ipad där de kan läsa dokument och andra utskrifter i pdf format, samtidigt som de kan förstora texten, bär de på mycket papper som utges av tjänstemän i parlamentet.

Dessutom inhandlar parlamentet många dyra miljöfarliga patroner till de många skrivarna och tryckeriet. Att gå över till ett papperlöst EU samtidigt som EU-politikerna och tjänstemännen använder sina smarta dyra prylar gynnar effektivt miljön och sparar stora resurser.

Både parlamentet och medlemsstaterna inhandlar många dyra nätverksapparater som Cisco och Meraki mf l som inte är miljövänliga , dessa apparater kräver dessutom licenser som är dyra och utgör belastning för deras budgetar . Sedan tillkommer suppor kostnader och service och den information som ligger på säljarens internetsida är så komplicerad och ofta dold så att man får gräva i flera timmar för att hitta rätt service och dessutom fölorar man lösenordet så att detta nästan är omöjligt att återställa och tar extra tid att pyssla med . Dyra i drift med höga elkostnader , den drivs inte av solceller eller solpaneler. Hittar man rätt program så kostar det eller kommer till ytterligare kostnader. . Det kallas ofta för securety appliance , cloud m.m som egentligen inte är bättre än vanliga täckande antiviru program

Säljer ett bolag en dyr apparat skall det vara rimligt att ha tillgång till all programvara som har med den apparaten att göra. Om bolagen säljer dyra apparater , hur kommer det sig då att man måste betala extra för licenser.

Bolagen tjänar också pengar på undervisning i form av kurser , examen , youtube och böcker.

Open sources organisationer blir fler och erbjuder fria sådana tjänster med ett litet bidrag så att de får råd att uveckla den tjänsten.

EU vapen & miljömål

De 705 parlamentarikerna är medvetna om att det är just p g a vapen som diktatorerna och olika milisgrupper få tillgång till som gör att flyktingarna flyr och söker sig till EU- länderna , det skapas också en svart marknad för vapenhandel,vapen som stärker diktatorernas fäste .

 EU & NATO- medlemskap är annat som kräver resurser som en del av EU- staterna betalar till och som är mer än vad de har råd att betala som avgift till EU.

 Återigen, en tillfällig samlingsregering, med uteslutande av SD och KD, för att kunna lösa nuvarande och framtida oförutsedda kriser.

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


När religionerna tar över ideologierna

Huruvida alla riksdagspartier deltar i nästa års val , kyrkovalet, men inte deras medlemmar ställs frågan om det är riksdagspartierna som är medlemmar i svenska kyrkan och inte deras medlemmar. Riksdagspartierna har rösträtt medan deras medlemmar saknar rösträtt. De som får rösta och de som inte har rösträtt.

Religionens indirekta dominans i partipolitiken gör att intresset för fredsengagemang blir obetydligt medan krig och konflikter blir svårlösta så att det i många fall kan råda förvirring vid utdelning av Nobels fredspris som kan leda till att fel person eller fel organisation får det . I dokument utifrån om Kaddafis pengar ser man hur några figurer leker med internationell rätt, EU och FN:sroll så att fred och demokrati bli omöjlig i t ex Lybien. Man utgår från att pengarna eller Lybiens statsbudget redan finns i vapenhandlarnas besittning för att garantera tillförsel av vapen till Lybien och kanske till andra länder som omfattas av arabiska vårens statsbudgetar. Man såg hur två religiösa ledare envist gav stöd till Kaddafi , ett uttalande motsvarande en fattu om hämnd m.m.

Irak , Syrien , Jemen kan ha liknande fall med utnyttjande av utländska krafter och försvunna budgetar.

Hjälporganisationen SIDA och andra liknande organisationer borde ha stoppat allt bistånd till de involverade länderna inklusive Afghanistan i väntan på utredningen och låtit FN få den rollen.

Sedan borde livsmedelsprogrammet ,WFP , frågat hur ett land som Nigeria blivit fattigt, där svält och undernäring råder, under det att de samtidigt har tillgång till vapen.

Ett fredligt , demokratiskt och ekologisk hot som FN kan använda som tvång och styrmedel..

Kaddafi hade möjlighet att hota med att ogiltigförklara den officiella lybiska valutan eller ersätta den digitalt. FN ger det legitima styret, under kontroll, en form av lån. Inget bistånd från SIDA eller liknande organisationer får ges så att det bli det möjligt att kontrollera , redovisa och utesluta vapenhandel så att alla medborgare får tillgång till sin försörjning tills nytt styre väljs.

 

Förutom bistånd och vapen har massmedia, demokrati och utbildningsministrarna en avgörande roll.

Det står bla “ att många kommuner saknar rutiner kring hedersrelaterat våld

I videon ovan hör du vilka utmaningar myndigheter och civilsamhället i Norrbotten står inför när det gäller hedersrelaterat våld “.

De känsliga debattområdena förutom hedersrelaterat våld är omskärelse, slöja , Niqap , TV- sändning av Gudstjänst eller hur Sigtunas kristna/syrianska föreningsordförandes namn ristas in i kyrktorn mm . kan inte tas upp ensidigt , utan endast genom att man skapar ett rättvist forum d v s genom en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Hur kunde svensk massmedia ständigt och oavbrutet sända så mycket om det amerikanska valet men ingenting om nästa års svenska val som alla riksdagspartierna kommer att delta i.

Demokratiministern och utbildningsministern .

Har demokrati och utbildningsministrarna som också är ansvariga för de som fyllt 16 år inte undrat att om alla riksdagspartierna deltar i nästa års val , måste det valet alltså vara viktigt .

Om valet är hemligt trots att riksdagpartierna deltar , vad säger då massmedia och demokratiministern om detta ?

Har demokratiministern fattat att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och inte religionerna som har givit oss demokratin.Om demokratin gav oss religionsfrihet,varför är det bara de nordiska EU- protestantiska länderna som har val , kyrkoval, som ger den som fyllt 16 år rösträtt .

 

 

De avvikelser som De Nya Svenskarna här tagit upp visar hur religionerna tillåts att dominera ideologierna

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 
Nästa år går Sverige till val , alla 8 riksdagspartierna deltar men

Nästa år går Sverige till val , alla 8 riksdagspartierna deltar men kanske du riksdagasledamot/ statsråd inte har rösträtt.

Du statsråd eller riksdagsledamot som är medlem i dessa partier skall känna till dina rättigheter,

Du medborgare som har rösträtt i allmänna val men inte har rösträtt i valet nästa år skall också känna till dina rättigheter .

Ni som tillhör ett annat trosamfund än protestantismen och har fyllt eller skall fylla 16 år, killar och tjejer och inte har rösträtt i nästa års val , ni måste känna till era rättigheter så att ni får möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet äger rum .

Det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och inte religionerna som har givit oss demokrati.

Under rubriken kristendom och demokrati eller religion och demokrati går den svenska kyrkan ut under kyrkovalrörelsen , kyrkovalet som äger rum nästa år . Ett dolt val som bara riksdagspartierna är som mest involverade i .

Trots att staten automatiskt drar begravningsavgift m.m från din lön avslöjade UG bl a.

 • Brott mot griftefrid

 • gravsättning

 • kistor krossas

 • prästens extraknäck

 • försäljning av dödas guldtänder

 • vapen

 • alkohol

 • tobak

Att ditt riksdagsparti deltar i nästa års kyrkoval, går ut med valmanifest, delar ut valinformation, kandiderar medlemmar till kyrkomötet m.m men som du har valt att avstå från kanske på grund av att du saknar kunskap om det valet eller den är dold alternativt på grund av din tro d v s tillhör en annan religion .

Vad gör demokratiminstern åt det ?

En del av de nordiska partierna har kyrkoval i sina egna länder men verkar inte vilja ha likadana kyrkoval i EU.

Detta kan bl a bero på att KD är ett litet kristet parti som saknar förmåga att övertala andra kristna .

Frågan är vad gör kristna i EU parlamentet och varför vill man ha dessa med?

Kristna utgör en egen grupp I EU-parlamentet under beteckning Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) eller Group of the European People's Party, och är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 187 ledamöter från pro-europeiska kristdemokratiska,

För att skapa ett rättvist valsystem krävs förutom det allmänna valet och EU-valet en övergång från kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem som en övergripande teoridel, Multireligionval den praktiska tillämpningsdelen och Multireligionstödet som finansierar den del som motsvarar partistödet. I och med detta skapar vi fred.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tre råd till Mr Trump, ta hem USA:s trupper som du har planerat,

Tre råd till Mr Trump, ta hem USA:s trupper som du har planerat, ta fram vaccin i god tid, gratulera Baiden och avsluta din färdplan mot att se Palestina som en självständig stat.

Från milis-stater till välfärdsstater !

Arbeta aktivt för att nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför ditt lands gränser.

Vad har NATO och dess generalsekreterare Stoltenberg överlämnat i bl a Afghanistan sedan han tillträdde 2014 ?

Kom ihåg att varje hemtagen USA- soldat från Irak eller Afghanistan ger omkring 10 arbetstillfällen samtidigt som folket bli oberoende av vapen så att alla miliser så småningom kan upplösas , folk får lära sig att samarbeta för fred och demokrati, miljöfrågor prioriteras och på så sätt skapas välfärdsstater .

Någon gång måste de här länderna sluta kriga och därför måste man ta avstånd från krig och våld.

T o m NATO inser det. När man tar avstånd från krig och våld , om det inte görs nu under Corona-pandemin så att ett hållbart samhälle anpassat till klimatförändring blir möjligt att skapa, när ska man då göra det?

Länder med krig, fattigdom, vattenbrist , miljöproblem och nu pandemi , närvarande av främmande militärbaser kräver en massa resurser och åtgärder .

Du som medborgare men som numera är flykting måste tillsammans med andra flyktingar och landsmän börja samarbeta på samma sätt som görs med globala miljöfrågor där arbetet sker i samverkan med andra länder.

Att våldet kan öka och att några kan utnyttja detta är inget bra NATO- argument .

Det argumentet hör till krigsherrar, vapen och flyktingsmugglare .

Främmande miltär närvaro , krigsherrar , klaner, milis och religiösa ledare har inte lyckats skapa fred och de styrande regeringarna kan inte återuppbygga landet då de står i beroendeställning till både bistånd och militär som inte kan brytas.

Trots att utlänningar 1975 fick rösträtt i kommunal- och landstingsval så har 45 år av flyktingars utövande av demokrati inte bidragit till att demokratin har utvecklats varken här i Sverige, Nordiska länderna eller USA. Detta visar den negativa direkta effekten på flyktingarnas hemländer som bl a Afghanistan , Irak och den arabiska våren. En bidragande orsak till detta är det misslyckade uppdrag som C-partiets nuvarande eu-parlamentariker fick i uppdrag att demokratisera Irak .

När De Nya Svenskarna bildades 1998 var syftet att framför allt visa att demokratin verkligen fungerar om den tillämpas rätt så att de som kommer från diktatoriskt styrda länder kan tro på den. Vi gjorde detta genom att bl a följa den demokratiska processen från fri partibildningprincip , yttrande och mötesfrihet och jämställdhet till kallelse där första partimötet ägde rum . Val av styrelse och en kvinnlig partiledare m.m slutade med protokoll som ledde till en registrering av partiet ,DPNS.

Ingen har förbjudit oss eller påverkat oss .Vi beställde valsedlar och gick till valet med ett valprogram som vilket riksdagparti som helst. De Nya Svenskarna finns på alla sociala media och har egen hemsida www.dpns.se

DPNS utgörs av en majoritet med invandrarbakgrund , partiet saknar mandat i riksdagen medan V ,L och KD har mandat i riksdagen men där svenskarna utgör majoriteter men med lågt väljarstöd.

Frågan är vad förväntar sig flyktingarna av de tre svenska partiledare med invandrarbakgrund som sitter i riksdagen och som har lågt stöd bland väljarna?

Valet mellan bildandet av samlingregering eller valet av en kvinnlig statsminister .

Mp kan göra en sådan förändring som innebär en samlingsregering eller en kvinnlig statsminister kan ta över .

För att Sabuni som var  Sveriges integrationsminister-och jämställdhetsminister  ska kunna rädda Libralerna vid nästa val och att Nooshi Dadgostar som en ny partiledare för Vänsterpartiet inte ska hamna i samma sits som Sabuni krävs det att de båda börja samarbeta för bildandet av en samlingsregering med uteslutande av SD och KD.

L som driver en israeliskvänlig politik samtidigt som många folk-librala partiledare har gått igenom samma konflikt under 75 år , kanske vill Sabuni ändra på det så att denna ohållbara politik kan undvikas genom samarbeta med sin partikamrat Erik Ullenhag som är Sveriges ambassadör i Israel

I den svenska politiska historien när Alf Svensson valdes till partiledare för kds under Vietnamkriget upptäcktes att han saknade politisk kunskap och bara kunde predika om kristendom befarades att han inte skulle kunna svara på journalisternas frågor gällande kriget. Medlemmarna blev oroliga och krävde hans avhopp innan han blev känd som en ny partiledare . Denna situation kan Sabuni undvika .

Då L och V är historiskt nästan lika gamla och har sina rötter i 1800- talet kan de nyvalda partiledarna inte fortsätta med samma politiska arbetssätt då SD är nästan lika stort som de fyra partierna L,V, KD och Mp tillsammans.

En möjlig väg till en kvinnlig statsminister är att bryta samarbetsproblemen mellan C & V ..

Winston Churchillsade en gång att han hellre ville samarbeta med kommunisterna än med nazisterna !

J. Sjöstedt lyckades inte få någon statsrådspost trots stödet till regeringen och han lyckades inte heller få C & L att ändra sig vad gäller att skilja SD och V som helt olika partier med helt olika idiologier. Kanske kan Dadgostar lyckas i den delen och undvika att också hon hamnar i samma situation som Alf Svensson .

L , C och V:s samarbete gynnar dels den sittande regeringen som kan bidra till bildandet av en samlingsregering med en kvinnlig statsminister , då C med Annie Lööf som var Sveriges näringsministeroch L:s partiledare som redan haft en ststsrådspost kan locka många av de som gett sitt stöd till SD .

En samlingsregeringen kan göra att SD blir mycket svagare , splittras eller upplöses som Ny demokrati,

I händelse av att statsministern tillika partiledare får en långvarig frånvaro.

Som vi tidigare har nämnt när den sociademokratiska partiledaren tillika statsministern Branting avled uppstod en intern konflikt mellan vänsterfalangen som leddes av Sandler och den mer liberala falangen under ledning av Per Albin Hansson. Det slutade med att den förste blev statsminister och den senare fick leda partiet. En möjlig spricka i S kan uppstå i händlese av små interna konflikter inom S då det inte finns en lämplig partiledare för S som b.la kan förena socialdemokraterna, styra landet enligt J-Ö som kan förlora medlemmar till bl a SD och även samarbetet med V och LO kan möta svårigheter.

Att få socialdemokratin att anpassa sig till sådana förändringar som att Biden är beredd att acceptera Kamala Harris som efterträdare som den första kvinnliga presidenten i den amerikanska historien,vid en långvarig frånvaro.

Eller att få den svenska kyrkan att överge kyrkovalet och övergå till ett Multireligionvalsystem så att resursfördelningen klargörs och fördelas rättvist genom ett Multireligionstöd motsvarande partistödet. Och att en jämlikhet mellan religionerna och profeterna också uppnås.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 


Presidentvalet i USA 2020

Det är bäst för amerikanerna att efter valet debattera att dela upp sitt land i helt små självständiga stater , införa Multireligionvalsystem och ersätta stjärnorna på sin flagga med sitt eget ccTLDs .us

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Aktivering av fattiga ländenas ccTLDs gör mera nytta än vad Nobelpristagarna,

Aktivering av fattiga ländenas ccTLDs gör mera nytta än vad Nobelpristagarna, WFP och auctions in practice tillsamman kan åstadkomma !

 En ohållbar politik ?

 Hur är det möjligt att de tjeckiska Medborgardemokraterna, polska Lag och rättvisa och svenska Sverigedemokraterna som sitter både i riksdagen och Eu-parlamentet , stiftar lagar som eu- medborgarna skall följa ?

 Är det inte för jäkligt ?

 En ny tendens som syns tydligt i riksdagen är att flera riksdagsledamöter och statsråd går med en eller två svenska flaggor som korsar varandra på sina kavajer eller kors hängande i örat . Detta kan tolkas som att de vill visa att de är mycket aktiva i kyrkovalet , deltar i kyrkovalet och är emot statens och kyrkans separation och dessutom står på randen till ett närmare stöd för SD.

Frågan är om Greklands agerande gentemot Gyllene gryning kan följas av de övriga 26 medlemsstaterna i EU ?

 Hur ser demokratiminstern på det , och hur kan hon axla de olika rollerna som idrotts-, kultur-och demokratiminster.

 Efter andra världskriget låg det Europa , som EU-medborgarna nu lever och bor i , i ruiner .

 För att ekonomiskt bidra till återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget kom den amerikanske utrikesministern George Marshall i Trumans regeringen med ett plan som uppkallades efter honom Marshallplanen . Marshallplanens syfte var också att motverka kommunismen i västeuropa .

Norge , Danmark och Finland är bland de länder som fick bidrag/ hjälp motsvarande nuvarande SIDAs hjälp för andra länders återuppbyggnad .

Per Albin Hansson som uteblev från ett viktigt möte med den dåvarande norska statsministern om återubyggandet av Norge, dog den dagen.

Norska, danska , finska och judiska flyktingar togs emot av andra länder bl a Sverige . Dessa flyktingars barn sitter nu i riksdagen , de är partiledare eller statsråd.

 Marshall som enligt källor var motståndare till Israels existens fick Nobels fredspris 1953 .

 Samtidigt som andra länder tog emot bl a norska, danska och finska flyktingar skickade USA närmare 13 miljarder dollar till Europa . Dessvärre har en del av de pengarna utnyttjats i återerövring av andra territorium och inte till fredsförebyggande åtgärder . Den hjälp som SIDA givit i form av bistånd misstänks ha gått till kurruption , vapenhandel m.m , inte för att förbereda för fred och demokrati . Mottagarländerna saknar fortfarande fungerande topdomäner, ccTLDs. Även en del av EU:s medlemsstater saknar fungerande topdomän trots EU-bidrag.

 Frågan är varifrån kom dessa 13 miljarder dollar , om man nu jämför detta med dagens krav , har den hjälpen framkallat något slags beroende motsvarande SIDAS hjälp till fattiga länder eller återubyggande .

Vad är anledningen till att de flesta EU-länder satsar på försvaret under det att deras medborgare lider brist på välfärd . Stora delar av de europeiska ländernas budgetar går till försvaret och till att betalar medlemsavgifterna till NATO. Detta trots FN:s fredsbevarande styrkor , EU:s egna försvar och de nordiska ländernas gemensamma försvar .

Vad är anledningen till att de flesta EU-stater satsar mer på försvaret än fred och sina medborgares trygghet.

 Bara Sverige lägger nu lika mycket resurser på försvaret som under Marshall tiden medan de äldre klagar på att de inte har något livsviktigt fungerande alarm under Coronpandemin, en äldre avled dessvärre p g a detta.

Hur ser miljöaktivister på flygplatsnedläggningar samtidigt som man återställer flera regementen runt om i Sverige ?

 EU:s diplomatiska byråkrati.

Som journalist kanske du utgår från att nästan allting sköts från Bryssel bl a asyl och migrationspolitik samtidigt som du har undrat över hur EU:s medlemsstaters 729 dyra lyxiga stora ambassader som som kräver enorma resurser finansieras när de påstår att de inte ha råd att betala medlemsavgiften till EU.

De 27 ambassaderna gånger 27 = 729 ambassadörer, de representerar de 27 medlemsländerna i EU.

Bryssel varit ett centrum för internationell politik och diplomati.

Begränsa till endast 27 ambassader med säte i Bryssel. Sverige saknar behov av att ha ambassad i Danmark och Danmark har heller inget behov av någon ambassad i Sverige. Sverige har ambassad i Bryssel och Danmark har ambassad i Bryssel ,Belgien har ambassad i Sverige , Belgien har ambassad i Danmark osv.

 De enorma resurser som frigörs genom avveckling av ambassader är tillräckliga till att bl a betala EU:s medlemskapsavgift.

 Valet mellan EU- medborgarans välfärd och försvaret avgörs av två starka argument , argument och motargument . Ett fredsdepartement vid sidan av försvarsdepartement eller att avveckla försvaret.

En ohållbar politik är att gamla konflikter glöms bort när nya konflikter då och då dyker upp. Det pågående kriget mellan Azerbadjan där 95 % av befolkningen är muslimer och det kristna Armenien betraktas som ett krig mellan kristna och muslimer .

 Den tydliga orättvisan då kyrkans makt ökar genom bla kyrkovalet där alla riksdagspartierna deltar aktivt i och även har mandat medan andra som är icke kristna som tillhör riksdagspartierna står utanför . Detta vill De Nya Svenskarna balansera genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

 Våld under en svag demokrati

Fredsdepartement med en statsrådspost som fredsminister kan dämpa hetsjakten på minoriteter och övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem är en effektiv sådana lösning.

 Jägare, försvaret och markägarna kan ha ett stort intresse i att arrangera folkomröstningar för att stoppa en av framtidens primära energikällor, det är svag demokrati . De utnyttjas till att stoppa planerna på en stor vindkraftsanläggning i Malung.

Frågan är vad som gör att den som inte är intresserad av solenergi och inte vill ha solpaneler på sina tak engagerar sig i en miljöfråga som tex att arrangera en folkomröstning för att stoppa framtidens primära energikällor. Demokratin förenas inte med våld . Majoriteten sa nej till vindkraft på Ripfjället.

Att få igång u-ländernas ccTLDs som SIDA ger bistånd till är viktigare än vad FN World Food Programme och auktionsformatet gör tillsammans . Detta befriar de fattiga länderna från beroende av bistånd och en återuppbyggnad sker med en meningsfull sysselsättning i exilländerna. Det löser arbetslösheten bland flyktingarna / nyanlända i asylländerna .

 

För att idrottsdemokratin skall kunna para ihop länderna till resp flagga föreslås att ccTLDs står på flaggorna i stället för bl a kors eller svärd. Då möts kultur, demokrati och idrott.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 


Två av de långa svenska kamperna , nutralitetspolitiken och Saltsjöbadandan bör inte röras.

 De får inte angripas, dels på grund av den demokrati som havererade efter valet 2014 där medborgarnas röster ersattes med den s k D-Ö och senare J-Ö efter valet 2018 och att en samlingsregering inte har bildats vilket i början ledde till att ett litet parti ,KD, upphävde det första avtalet.

Angriper januari partierna nutralitetspolitiken och Saltsjöbadandan , som i det här fallet inte är det , då KD och M är en del av dessa angripare då är en reformbalans nödvändig .

M avstår från att ge stöd till initiativtagare , V , till yrkande på misstroendefärklaring mot regeringen , då M ger stöd till angriparna . V står således nu ensamt under pågående process med byte av partiledare. Det skulle varit skickligare om V arbetat för att få en statsrådspost genom att medverka till att bilda en samlingsregering med ett begränsat mandat så att en eventuell kris kan undvikas. Även M har blivit isolerat eller snarare medverkat till sin isolering .

 SD och KD som är ivriga att fälla regeringen säger till varandre ungefär så här: SD säger till KD titta här är din tå , ja tack, jag har letat efter den , svarade SD.

Hej, kolla, här är din tå , säger KD till SD , SD svarar tack , jag har letat efter den .

 I händelse av att ändring av arbetsrätten och ändring av LAS genomförs , borde frågan om att jämställa en arbetstagare , AT, vid uppsägning från AG sida och en som är på väg att gå i pension med en flykting som återvänder till sitt tidigare hemland för bl a medverka till återuppbyggnad.

Hur mycket av resurser behöver en frivilligt åtevändande flykting för att kunna återanpassa sig till den nya verkligheten , bostad, arbete m.m ? De uppskattade resurser som beviljas en frivilligt återvändande flykting att få av Sverige eller ett annat EU land blir lika mycket som för en nypensionerad svensk , den garanteras av AG . Detta för att undvika att pensionären blir fattigpensionär.

Då får arbetsdomstolar för de som är fackligt anställda AT och tingsrätt för de som är icke fackligt anslutna mindre att göra vid uppsägningen, s k arbetstvist . Domstolsverket sparar i form av anställda och andra resurser som kan subventionera ovanstående reform. Reformbalans.

 

 Även arbetsgivareföreningarna och arbetstagareföreningarna får mindre att göra !

 De två ovan nämnda kamperna drivs med solidaritet för fred , att svenska folket står enat bakom sin regering för nutralitetspolitiken att Sverige står utanför krig . Fred på arbetsplatsen är grunden för Saltsjöbadsavtalet , löntagarnas rättigheter.

 Här är den grundbult som demokratin saknar :

MULTIRELIGIONVALSYSTEM

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Religionstillhörigheten syns mer under ytan vid riksdagens Interpellationsdebatt .

Allmänheten har svårighet att under en direktsändning i TV t ex en Interpellationsdebatt skilja om en riksdagsledamot som står i talarstolen eller ställer en fråga till ett statsråd med en flagga med kors på sin kavaj tillhör det ena partiet eller det andra .

En annan ledamot bär inte på någon symbol alls vare sig den är politisk vilde eller inte . Den tredje kategorin har två symboler den ena är partiets symbol och den andra är flaggan med korset .

 När ett statsråd som Ibrahim Baylan under Interpellationsdebatten inte bär på sin partsymbol ,S, utan bär en flagga med korset på sin kavaj visar det att han har sin lojalitet mot sin religion som kristen syrian . Medan minister Ardalan Shekarabi som inte är kristen inte bär någonting under samma debatt .

Just under denna Interpellationsdebatt ställde SD många frågor just till Ibrahim Baylan och Ardalan Shekarabi.

 Vad skall en riksdagsledamot eller ett statsråd bära för symbol i riksdagen eller vid allmänna debatter. Det är en fråga som talmännen borde ha diskuterat med regeringen och riksdagsledamöterna.

 De har gjort det svårare även för eleverna med annan bakgrund att lära sig skilja mellan länderna genom att bl a korset eller svärdet finns på flaggorna.

 En lärare placerar de nordiska flaggorna ”som alla har ett kors ” framför en elev i förskolan med frågan vilka länder representerar de olika flaggorna?

 Du som har barn i förskolan , försök ställa den frågan men bli inte överraskad av svaret.

Historien som ungdomarna läser i skolorna inhåller s k fakta , där korset och svärdet som användes som avrättningsverktyg förheligas. Att förheliga ett avrättningsverktyg har skapat förvirring och förundran huruvida en politiker som runt halsen bär på symbolen som förknippas med avrättningsverktyg eller när symbolen finns på flaggor, inte är förenat med krav på respekt för de mänskliga rättigheterna som FN och andra organisationer som Amnesty och Röda Korset står för.

Förändringen behöver inte kosta miljarder, en reform kan nämligen genomföras utan att belasta den svenska budgeten . Politik är det möjligas konst , sägs det !

Politiken borde inte bara handla om budgeten, politiken bli mycket intressantare utan miljarder och överdrivna åtgärder som t ex att bygga fängelser utanför Sverige . Om politikerna saknar förmåga att komma med nya vettiga tankar och reformer då är det bara att byta ut dessa även de som sitter i Eu -parlamentet .

Att budgeten dominerar den svenska allmänna debatten beror ofta på att skatterna är för höga och att varje reform skall bedömas av initiativtagaren och det kostar miljarder. Te x försvaret som inte används och som dessutom gynnar samarbetet med NATO vilket är föremål för hård kritik och därmed provoserar andra nationer trots neutralitetspolitiken.

Eller resurser till polisen som ofta leder till misslyckade projekt som operation Rimfrost som senare lagts ned . Polisen och försvaret kan bli mycket effektivare utan en enda krona extra. Polisen får mycket kritik för övervåld och som ibland leder till dödsjutning utan att det leder till åtal av någon polis, som i USA där alla går omkring med skjutvapen . Det är många vapen i omlopp enligt juristerna .

Frågan är vad regeringen skulle ha prioriterat , det vapenlösa samhället eller det kontantlösa samhället ?

 Regeringspartierna får ofta äran och drar fördelar av de miljardanslag de beviljar , medan den som är skuldsatt automatiskt blir fråntagen höjningen vilken tas tillbaka av staten.

Som i tidigare inlägg tog De Nya Svenskarna upp frågan huruvida korset och svärdet som finns på nationernas flaggor som vajar över FN:s högvarter är att betrakta som avrättningsverktyg eller inte ?

Vad är då lämpligt för en nation att ha på sin flagga, korset som är att betrakta som ett avrättningsverktyg eller landets mest kända symbol som representerar alla medborgare nämligen , ccTLDs?

De Nya Svenskarna konstaterar att man bör att börja med ersätta korset i de nordiska ländernas flaggor med ländernas egna topdomän . Det gör att eleverna lätt och snabbt får lära sig andra länder genom deras flaggor som har topdomän i stället för kors eller svärd .

 Sedan är frågan vad som är mest lämpligt för en riksdagsledamot att bära på sin kavaj under riksdagdebatten, en flagga med ett kors eller en flagga med landets topdomän eller sitt eget partis symbol ?

Flera länder inom EU saknar fortfarande fungerande och fritt ccTLDs och samma gäller de fattiga länder som får bistånd från bl a Sverige. De saknar fritt och fungerande ccTLDs som de rika länderna har, de skall uppmanas att aktivera den och då skapas bl a många arbetstillfällen . Även nyanlända få en meningsfull sysselsättning och kunskap som kan användas vid återuppbyggandet.

Denna design ,som är en ny modell för nationerna kommer att användas i utbildningssyfte samt i idrottssammanhang. Den representerar landets kultur, industri , idrott , forskning och artificiell intelleigens och har ett stort symboliskt värde . Det är därför viktigt att känna till detta..

 Eftersom det handlar om religiösa symboler , ländernas flaggor , deras topdomän och politikernas framträdande , så är det en reform , övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem och den är nödvändig.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


demokrati frågor ställs till de tre olika nordiska EU-ländernas jämställdhetsministrar

Flera jämställdhet-integration och demokrati frågor ställs till de tre olika nordiska EU-ländernas jämställdhetsministrar

Hur kommer det sig att tre olika föräldrar med tre jämnåriga barn 16 år gamla, vi kallar dessa för Fredrik , Hanna och Sarvath som är svenskar, Fredrik är däremot kristen protestant och har rösträtt i den svenska kyrkan, medan Sarvath , hon är buddist och Hanna som katolik men båda saknar rösträtt trots att de 16 år gamla ?

Motsvarande situation finns i både Finland och Danmark som också är medlemmar i EU .

Varför har ett fåtal länder inom EU sådana val där också de politiska partierna deltar medan deras partimedlemmar som inte är kristna inte vill vara med ?

Varför får vissa av EU- ländernas ungdomar utöva demokrati två år innan de får rösträtt i allmänna val men inte andra , kan det tolkas som diskriminering av andra religioner som inte tillhör den protestantiska grenen ?

Samhället har kanske inte förstått att det var demokratin som gav oss religionfriheten och därför måste alla trossamfund införa demokrati och tillämpa den i sina religioner.

Om demokratin gav oss religionsfrihet, varför är det bara de nordiska EU- protestantiska länderna som har val , kyrkoval, som ger den som fyllt 16 år rösträtt ?

Vidare hur kommer det sig att majoriteten av riksdagsledamöterna som är kristna har rösträtt i kyrkovalet och deltar aktivt i det valet medan minoriteten som inte är kristna saknar rösträtt och inte har samma rätt som kristna ?

Känner ni till att alla riksdagspartier nominerar och deltar aktivt i kyrkovalet medan deras medlemmar som de riksdagsledamöter, vilka inte är kristna protestanter, inte deltar i det valet?

Är det så att mer än halva riksdagens ledamöter deltar resp röstar i kyrkovalet medan andra som inte är kistna inte gör det ?Finns det andra kristna riksdagledamöter som tillhör något riksdagsparti som deltar aktivt på något sätt i kyrkovalet samtidigt som de inte vill medverka till att införa liknande val i sina egna religioner . Ett dolt eller hemligt deltagande.

Varför har nordiska kyrkor sina egna val och varför vill de inte medverka till att andra trossamfund har likadana val dvs visar sin vilja , kan det handla om problem med fördelning av resurserna ?

Varför har andra religioner inte motsvarande val som kyrkovalet ?

Hur kommer det sig att föräldrar med annan religion inte känner till det valet, kyrkovalet.

Om föräldaran inte tillåter detta , då är det föräldrarna som utgör hinder mot detta.

Är det kanske så att samhället där kristna utgör majoriteten hindrar att ungdomarna oavsett tro behandlas lika så att alla kan utöva demokratin två år innan de får rösta i allmänna val .

Kan det vara så att deras religion inte tillåter det, dvs de skyller på sin religion. Att diskutera demokrati inom religionerna är inte vanligt och är nästan förbjudet . Däremot representeras deras trossamfund av föreningar som väljer ordförande , styrelse och kassör m.m och det är få som känner till hur de väljer och röstar.

Känner riksdagspartiernas ungdomsförbund till kyrkovalet , vad gör de som inte är kristna under kyrkovalets valrörelse , står de bara passiva , har de någon åsikt ?

I fall det är så att deras trossamfund inte tillåter det kan man konstatera att det är trossamfundet som utgör hinder för detta.

Har ditt riksdagsparti frågat dig om du vill dela ut valsedlar i kyrkovalet ?

Om religionfriheten inte är en del av demokratin kan andra trossamfund få undantas från att införa demokrati i sin religion men varför har vi då religionsfrihet?

Känner kvinnorförbunden inom varje riksdagsprti till det valet och hur ser de kvinnor som är medlemmar och tillhör ett annat trossamfund på detta ?

 

 

 Är det samhället, föräldrarna , religionerna och jämställdsministerns ansvar ?

Ert svar gärna med kommentar som grundar sig på fakta och kunskap kan bidra till huruvida övergång från kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem eller ta bort religionerna alternativt behålla eller ta bort religionsfriheten .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling www.dpns.se denyasvenskarna@gmail.com