Den svenska budgeten och minoriteterna.

Kan den ungerska muren , taggtrådsstängslet mot flyktingarna betraktas som om de tagit lärdom från den israeliska muren och vad gäller romernas bosättning i Sverige har de tagit lärdom från den israeliska bosättningen och ockupationen

Strategi för romsk inkludering med en budget på 46 miljoner kronor , vad uppnås med det ?.

I TV- programmet, Uppdrag granskning företräddes romerna av en tolk som talade både romani och svenska och i lägret företräddes de av en annan rom som kunde tala engelska och även tolken var med . Båda försökte hävda romernas rättigheter .

De som företrädde romerna kunde inte säga om romerna hade bättre villkor under kommuniststyret än vad de har nu.

Inte heller kom frågan varför romerna saknar förmåga att organisera sig upp , om romerna själva kan organisera sig , bilda ett eget politiskt organ som kan företräda alla romer och hävda deras rätt . Rätt till sjävbestämmande , skolor, bostäder, hälsovård m.m. Vill romerna vara en del av Bulgarien eller Rumänien ?

Romerna har ett brett stöd sedan f d folkpartiledaren Maria Leissner hade detta ansvarområde med en bra budget . De Nya Svenskarna vill gärna veta vad Fp åstadkommit . Romerna har även en egen företrädare den folkvalda eu-parlamentarikern Soraya Post. De Nya Svenskarna vill gärna veta vad hon har åstadkommit . Då Post var en av grundarna till bildandet av partiet Feministiskt Initiativ borde det inte vara något problem för henne att hjälpa romerna att organisera sig politiskt och på ett fredligt och demokratiskt sätt få ordning på problemet och få bort tiggeriet som Post själv ser varje dag särskilt de kvinnliga tiggarna.

-Integrationsåtgärder fördelas på olika poster med följande budget .

Kommunersättningar vid flyktingmottagande 9 450 532 , Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 4 029 000 , Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare med 2 710 000 , från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare 22 300 , Diskrimineringsombudsmannen med 97 665 , åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 38 608

Man finner även flera poster med anslag till samma mål , förutom internationellt bistånd med 29 miljarder kr , internationell samverka med cirka 2 miljarder , migration med cirka 18 miljarder, integration och jämställdhet med cirka16 miljarder kr., projekt för minskat utanförskap med 1,1 miljard kr. Skydd mot tvångsäktenskap och forum för levande historia okänd budget.

 

Migration

19 419 719

Migrationsverket

4 698 564

Ersättningar och bostadskostnader

12 635 000

Migrationspolitiska åtgärder

427 117

Domstolsprövning i utlänningsmål

562 436

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

160 800

Offentligt biträde i utlänningsärenden

434 150

Utresor för avvisade och utvisade

315 202

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

186 450

 

 Majoriteten av de som har sysselsättning i Migrationsministeriet, Integrationsminister och arbetsmarknads­minister som ansvarar för minoritetetspolitiken , integrationspolitiken, diskrimineringsfrågor , mänskliga rättigheter , DO, Nämnden mot diskriminering är infödda svenskar.

Arbetslösheten och Bostadsbrist , lösning

Strukturpolitikens mål är att öka effektiviteten i användningen av olika produktionsfaktorer t ex arbetskraften . Men staten med sina samtliga 23 departement , myndigheter och företag som ingår i varje departement har brister i jämställdhet i och med att antalet anställda invandrare är mycket få i förhållande till svenskarna. Den ekonomiska politikens syfte är bl.a en effektiv användning av de ekonomiska resurserna.

Strukturpolitiken omfattar även bostadspolitiken , byggnader som är en produktionsfaktor.

Den politiken påverkas negativt när fackföreningar och arbetsgivarorganisationer , LO, Unionen, SKL m fl förfogar över stora byggnader.

SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten angående flyktingmottagandet . SKL borde ta initiativ till att flytta ut till förorten Alby eller Tensta och samma sak borde LO, Unionen och ST göra samtidigt som man omvandlar byggnaderna till hotell liknande Hotellhem med många lägenheter både för flyktingar och studenter . Detta gäller även riksdagpartiernas högkvarter som bör flyttas ut till förorter där medlemmar kan värvas och på det sättet får man ett brett politiskt och demokratiskt deltagande . ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan bör flytta till kvarter i förorterna där flyktingar och invandrare får möjligheter till en bredare utbildning eller komplettering . Likaså flyttas International IDEA som har misslyckats med demokratseringen till Rosengård , Biskopsgården ellerr Rinkeby där de får praktisera demokrati. En intensiv demokratiprocess bör genomföras bland nyanlända flyktingar och även invandrarnas riksorganisationer.

De Nya Svenskarnna vill gärna debattera detta.

Den svenska den svenska avgiften för medlemskap i EU är 40 126 178 miljarder , är Centerpartiets medlemmar medvetna om vad ett medlemskap i NATO kostar ?

Sverige kan inte ha en stark röst i världen om NATOs anhängare får bestämma !

Enligt Mike Winnerstig, som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut skulle ett sådant medlemskap kosta Sverige runt en halv miljard kronor.

Dessutom försvinner anslag på 54 310 miljoner till från försvaret. Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, även anslag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut ,SIPRI, försvinner eller krymper .Inte nog med det anslag till Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet försvinner eller krymper.

NATO medlemskap strider mot det försvarets mål som är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Värnandet av Sveriges suveränitet är en förutsättning för att kunna uppnå de övergripande målen.

Detta innebär att man tar bort 44 801 592 miljarder kr från försvarsbudgeten och överför till skola, vård och omsorg . Skälet till det är att Sverige få skydd från NATO och betalar för det.

Vid Centerns partistämma i Falun röstade majoriteten för Sveriges medlemskap i NATO , C -partiet blev ett feodalt parti , övergav bönderna , samarbetar med SD och hetsar upp för krig som

NATOförespråkare . C -partiet som fick i uppdrag av USA att återuppbygga Irak. Amerikanarna utropade sin seger , uppdraget avslutat , diktatatorm störtad och det irakiska folket har fått demokrati , så lät det från Vita Huset. Kan C-partiet talar om huruvida det stämmer eller ej ? Irakiska folket kräver svar !

C har trots sin budget på 22 miljarder misslyckats med sin integrationspolitik och skapat en svag och ineffektiv förvaltning och även misslyckats med insatser för snabbare bosättning och att påskynda och förbättra nyanlända flyktingars bosättning i en kommun. Annie Lööf som Näringsminister har även misslyckats med sitt mål; Attraktionskraft Sverige , lokal och regional attraktivitet.

De Nya Svenskarna vill gärna debattera om detta.

http://www.di.se/artiklar/2015/9/26/c-sager-ja-till-nato---nu-kan-det-bli-en-valfraga/

 UD-och Utlandsmyndigheter

De nya svenskarnas mål är att få se ett effektivt och handlingskraftigt EU.

Detta kan ske genom att varje land kandiderar sina medlemmar genom hårda förhör av journalister om de olika politiska frågor som de kommer att representera.

I stället för att som nu EU representeras av olika partier med oilka ideologier som i sin tur ingår i olika politiska grupperingar med okända idiologier . De representerar hela sverige och svenska befolkningen även de som bara har permanent uppehållstillstånd , freden gäller alla. Detta innebär att de utgör en EU- delegation som representerar hela Sverige . Den avgift på 40 126 178 miljarder som går till medlemskap överförs i stället till vård, skola och omsorg .

Minska på antalet ambassadörer och andra diplomater från 27 länder som ingår i EU och i stället ha en enda ambassadbyggnad i EU . Sverige sparar även här och överför kostnaderna till fred, miljö och bistånd .

Det svenska miljösamarbetet i internationella organisationer ska omfatta även krigförande länder .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://darbarnensover.aftonbladet.se/

 

 


Den svenske flyktingen

 

Hur var det möjligt att en kristen kung sökte skydd i ett muslimskt land?

Kungens långa frånvaro från sitt land, ogift pga av att han tillbringade sin ungdom med att föra krig , saknade barn som kunde ärva kronan och om han skulle bli mördad eller hastigt dö kunde detta orsaka en svensk katastrof .

Hur kunde svensk mark bli ockuperad , varför uppstod dåliga relationer med grannländerna? Dessutom sökte den kristne kungen asyl i ett muslimskt land och lämnade efter sig en ekonomi i misär genom att han tömde statens budget för att finansiera kriget. Han orsakade också att 25.000 svenskar blev krigsfångar i Sibirien . Sverige var ett land som befann sig i ett utsatt läge. Det härjade pest och andra sjukdomar och tusentals dog som flugor. Detta var Karl XII vars staty SD samlas vid den 30 nov varje år . Kungen lämnade efter sig en skuld på cirka 500 riksdaler till Sultanen Ahmed II av Turkiet förutom det socialbidrag som beviljades till kungen och hans trupper .

Samtidigt blåste tsaren av Ryssland med stolthet sin segerfanfar i en stor demonstrationscermoni på Moskvas gator vilket det ryska folket var stolt över.

I likhet med folket i arabiska våren tappade svenska folket tålamodet och ville bli av med sin diktator tillkung .

Skottet i Fredrikshald, Herre Jesus ! Konungen är skjuten, sök upp general Schwerin och berätta det . Operation kung Karl XII:s likvidering år 1718 var ett faktum . Stormaktstiden var över och att frihetens tid var nu inne ochsatte stopp för karolinernas kungs envälde.

En revolution omvandlade Sverige till ett unikt system men inte i den moderna demokratins mening, den flyttade makten till parlamentet som genom ständerna representerade det svenska folket. I Sverige uppkom två partier, Hattarna och Mössorna .

Trots att den svenske kung Fredrik den förstetillsammans med statsminister, kanslipresident, Mösspartilledaren Arvid Horn för 294 år sedan, den 30 augusti 1721genomfreden i Nystad satte stopp för det stora nordiska kriget skrev senareAugust Strindberg följande:

Fredrik I , Sveriges sämsta regent , som icke kunde tala svenska, och egentligen var tysk lantgreve .

Den franske filosofen Voltier beundrade 1730 den svenska utvecklingen som unik och att Sverige var det mest befriade landet i världen . Även Rosseau beskrev den svenska grundlagen som typisk för en ordnad konstitution .

De svenska flyktingarna i Denper mottogs under den tid då det inte fanns vare sig den numera glömda krigslagen , krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller folkmord:

FN- konventionerna ska ge skydd för de som inte är delaktiga i striderna , den pågående flyktingkatastrofen visar att krigslagen , krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord och även samtligaFN- konventioner inte hellerföljsav de länder som har ratifiserat dessa. Riksdagspartierna behöver därför lära sig vad krigslagarna står för och lokalt uppmana sina medlemmar att flytta till de stadsdelar som har en majoritet av invandrare, mångfald. De skall även skilja mångfaldfrån multikultur .

 

Krigsfångar behandlas humanare än flyktingar. Ska det vara så?

 

Krig
utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://www.svd.se/akesson-europa-ska-inte-ta-emot-fler-flyktingar/om/flyktingstrommarna-i-europa

 

 


RSS 2.0