Vems ansvar är det att två kvinnliga partiledare med invandrarbakgrund fortfarande saknar rösträtt ?

Är det de själva, föräldrarna ,, religionerna , samhället , lagstiftande församling , demokratiministern eller det demokratiska systemet ?

 Anledningen till att det pågår en tystnadskultur bland riksdagsledamöter som saknar rösträtt i årets val och pressen .

 
  Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .

Hypotekslån för pensionärer, övertagande av äganderätt till sin hyresrätt eller pensionsreform

Hypotekslån för pensionärer, övertagande av äganderätt till sin hyresrätt eller pensionsreform . Vilket är lämpligast ?

De Nya Svenskarna påminner de föräldrar som har barn som flyller eller har fyllt 16 år att de har rösträtt i det svenska val som äger rum nu i september 2021. Det spelar ingen roll om det kallas för riksdagspartiernas val då riksdagspartierna deltar i det eller om det kallas för kyrkoval.

Beröva därför inte dina barn den rösträtt som de har rätt till så att de få utöva demokrati två år innan de fär rösta i det allmänna valet !

Hur bryta de fattiga EU- medborgares beroendeställning från sina stater, bidragsoberoende.

Under Coronapandemin ökar antalet fattiga pensionärer och bostadslösa samtidigt som riksdagsledamöterna sockrar sina löner till närmare 70.000 i månaden .Å andra sidan, företag lockar pensionärerna med att ta ett s k hypotekslån .

EU- parlamentariker som också har sockrat sina lön till 140.000 i månaden gör det omöjligt för dessa fattiga EU- tiggare att få hjälp då ett kontantlöst samhälle har skapats. De har inte skapat ett vapenlöst samhälle , ett papperlöst kontor eller ett knarklöst samhälle.

EU-parlamentet & tiggeriet .

En svensk och en rumänsk/bulgarisk tiggare är EU medborgare som har rösträtt i EU -valet. Bostadslösa EU- medborgare har också rösträtt i EU- parlamentet . De båda kategorierna har rättigheter gentemot EU- parlamentet som representerar dem.

Ett ytterligare problem som EU- parlamentet brottas med är flyktingkrisen . Flyktingarna har också hamnat i beroendeställning.

Rättigheter & rättvisa

Vaccinen mot Covid-19 har visat hur EU- länderna har splittrats som om EU- länderna befinner sig i krig.

Vad innefattar begreppet återvändande som förespråkas av olika riksdagspartier, endast flyktingar eller även tiggare och Brexit- flyktingar eller innefattar det alla ?

Prioriteras tiggare och flyktingar som inte har tak över huvudet vid vaccinering så att smittspridning och dödlighet begränsas ?

Skall de fattiga pensionären fortsätta betala skatt ända till sin död. Dubbel beskattning , en dras av arbetsgivare och den andra dras av staten .

För att bryta de fattigas beroendeställning till staten har De Nya Svenskarna redan presenterat en reform som innebär att den som går i pension eller har gått i pension har redan betalat hög skatt under den långa arbetsperioden. Det som vi kallar separation från staten liksom kyrkans skiljande från staten. Vi menar att staten redan har fått sin del av skatten och därför inte bör kräva att den fattiga pensionären skall fortsätta att betala skatt en gång till ända till sin död. Separationen innebär att en pensionär bli helt fri från olika bidrag från staten eller kommunen till sin bostad eller försörjning .

Staten å andra sidan bli fri från att betala skatteåterbäring och blir fri från ansvar att betala bostadsbidrag m.m .

Valet mellan att behålla skatteåterbäringen men fortsätta vara beroende av staten eller slippa skatten och vara helt självständig.

Det andra problemet att angripa är bostadspolitiken .

Den effektiva bostadspolitiska reform som De Nya Svenskarna presenterat tidigare är en reform som innebär att den som innehar ett giltigt hyresavtal hos samma hyresvärd och har haft det under 30-35 års tid skall få rätt att överta äganderätten till sin lägenhet s k 30 års-regeln .

DPNS: De Nya Svenskarna menar att den hyresgäst som omfattas av

30- års regeln redan har betalat värdet av sin bostad jmf med leasing . Det är inte rättvis att de som har inte råd att köpa bostadsrätt och inte kan låna en miljon och som önskar som en del gör att ha sin egen lägenhet ändå riskerar avhysning vid tex, sjukdom, arbetslöshet eller på annat sätt är oförmögen att betala sin hyra . Vi saknar kännedom om hur många som hittills blivit bostadslösa under Coronapandemin.Den reformen gör att medborgarna kan bo kvar i sin kommun och inte lockas till stora städer. De stannar kvar i sin stadsdel som en investering I tid och inte I form av att spara pengar. Efterfrågan på bostäder minskar .

I händelse av att hyresvärden motsätter sig denna reform och att riksdagen saknar stöd av majoriteten för denna skulle en substutiv reform vara lämplig ,vi kan kalla denna för en pensionsreform med s k 30-års regeln .

Staten och pensionärerna är separerade från varandra på samma sätt som svenska kyrkan och staten är separerade och hyresvärden separeras från sina gamla hyresgäster som i fallet I Ludvika där en hyresvärd låtit sina hyresgäster frysa och en hyresnämnd som saknar instrument och makt att påverka detta.

Nu är Brexit och det amerikanska valet som lamslagit hela EU:s arbete och drabbat flyktingarna hårt över . Vaccineringen borde ta fart snabbt samtidigt som EU , Ryssland och USA med Storbritannien som startade krigen stoppar dessa krig så att en verklig fred kan skapas med hjälp av FN .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .


Oberoende politisk rådgivning i samband med regeringsombildning .

Det är positivt att statsministern genom sin regeringsombildning visar att nuvarande regeringen prioriterar klimatet. Emellerid, klimatmålet kan uppnås endast genom att samtidigt arbeta parallellt för fred.

Neutralitetspolitiken syns tydligt genom flyktingpolitiken.

Den svenska utrikespolitiken ligger på utrikesministern och biståndsministern som leder en viktig och stor hjälp och en human organisation, SIDA. Hur ska Sverige agera inom EU så att den majoritet av flyktingar som flytt från krig och förtryck i Mellanösten och Afrika inte får mindre hjälp och stöd än andra som startar ett nytt uppror eller nya demonstrationer . Pandemin sprider sig mycket snabbt under sådana omständigheter som demonstrationer och bland flyktingar så även vid, tiggeri och rökning. Den samiska modellen kan tillämpas både i Bulgarien och Rumänien så att romerna får möjlighet att styra sig själva.

Diktaturer och länder med instabil demokrati erbjuder inte i första han vaccin till sina motståndare i händlese av att många blir smittade under upproret.

Flera fall av stöld av vaccin har blivit uppmärksammade här i Sverige och andra har åkt utomlands för att kanske vaccinera sig , en del har dubbla medborgarskap .

Under era politiska karriärer som utrikes och biståndsminister har bosättningar och ockupation inte upphört , flera konflikter och uppror avlöser varandra och på nytt i Myamar , Burma, utan att leda varken till förbättring eller stabilitet , en återuppbyggnad startar om och om igen utan resultat. En ny våg av konflikter i USA och Ryssland under pågående pandemi. Motståndarna är inte de första som kommer att få vaccin vare sig i Ryssland eller Burma. Frågan är om EU som ger stöd till uppror och demonstrationer under Coronatiden är beredd att erbjuda något vaccin till de som deltar i uppror och demonstrationer ?.

De Nya Svenskarna lämnar följande råd !

  1. Prioritera den gamla konflikten Israel och Palestina . Denna konflikt är en religiös konflikt med tre religioner inblandade; Kristendom, Islam och Judendom.

Majoriteten av partier och medlemmar har svårt att kompromissa om sin religion trots sina politiska ideologier . Likaså med andra religioner . T o m poliser under tjänsteutövning bär på korset, synligt hängande på bröstet som hos präster. Frågan är huruvida korset och svärdet är att betrakta som som avrättningsverktyg påminnande om giljotinen.

Judarna i Europa kan faktist visa solidaritet och ta initiativ till fred , kompromissa.

Utifrån principen att demokratin har givit alla religioner religionsfrihet kan en ändring av kyrkoval till Multireligionval med framgång knäcka den frågan och på ett effektivt, snabbt och billigt sätt uppnå fred..

Stöd kan däremot ges i form av rekommendationer under pandemin .

Konflikter i Burma , arabiska våren , den amerikanska vintern och Brexit kan leda till att diktatorer och nazister få mer vatten på sin kvarn.

2) Varje biviljat bistånd till fattiga länder ska förenas med villkor att

den militära grenen, milisen, upplöses då detta underlättar återuppbyggnaden och att den inte ges möjlighet att skaffa vapen och att detta gör det möjligt att överlämna krigsförbrytare till tribunalen.

  1. Topdomänen ska fungera liknande den svenska .SE . Den bidrar till att lösa arbetslösheten och effektivisra deras ekonomi. Den symbolen är mycket viktig och därför rekommenderas att den ska tryckas i mitten på varje lands flagga så att det i utbildningssyfte går lätt att identifiera flaggorna.

     

     

     

Krig är att likna vid en tornado som då och då bryter ut och därför ska prioriteras i utrikes och biståndspolitiken.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .


RSS 2.0