Demokratin bör införas och utvecklas inom alla trossamfund .

Demokratin bör införas och utvecklas inom alla trossamfund .

 

Motivering

  • att få alla som fyllt 16 år inom alla trossamfund, se nedan, att delta i valet som nedan kallas Multireligionval i stället föt kyrkoval. Flera generationer får så tidigt som möjligt utöva demokrati som i sin tur kan få dessa att delta i allmänna val efter två år när de har fyllt 18 år.

  • När andra vuxna från andra trossamfund deltar i multireligionvalet får vi tryggare stadsdelar och flera invandrare kommer att delta aktivt i valrörelsen både inom Multireligionvalsystemet och i samband med allmänna val . Med detta skapar vi fred och lär oss att begripa varandras religioner.

    - Kyrkan som har utövat demokrati under en lång tid kan hjälpa andra trossamfund om hur de ska tillämpa demokrati och hur det hela ska finansieras .

-Olika sätt att begrava är en internationell angelägenhet som måste tas på allvar på samma sätt som klimatet då många dör i olika krig bl a i Afghanistan . Kremering, frystorkning eller virituella begravningsplatser .

 Det har konstaterats att kyroval inte har skapat vare sig fred eller tryggare stadsdelar. Kyrkan och andra kristna trossamfund motsätter sig en övergång till Multireligionvalsystem med motivering att kyrkan har ett eget val, kyrkoval, och alla andra trossamfund har möjlighet att starta egna val. Det har också konstaterats att 86 % av väljarna inte röstade vid det senaste kyrkovalet.

Menar de att alla trossamfund nedan får starta egna val och valrörelser som ska bekostas av skattebetalarna ?

- Räcker statens ekonomiska bidrag från SST till att finansiera alla trossamfunds  valrörelser . Denna fråga kommer De Nya Svenskarna att skicka till SST.

Kyrkan får ett särskilt bidrag som kommer från anonyma källor . Det är därför viktigt att ersätta kyrkovalet med ett multireligionvalsystem och införa ett multireligionstöd

 

Kristna i Sverige

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)

Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)

Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)

Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)

Österns assyriska kyrka (7 399)

Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)

Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)

Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)

Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)

Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)

Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)

Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)

Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)

Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)

Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)

Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)

Bulgariska ortodoxa kyrkan (800) 140 275

 

Islam i Sverige,

Islamiska samarbetsrådet (ISR):

Sunniislam: (108 645)

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Svenska islamiska församlingarna (SIF)

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Shiaislam: (31 114)

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS)

139 759

Equmeniakyrkan 125 610

Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053

Pingströrelsen 106 819

Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132

Svenska Alliansmissionen 20 294

Frälsningsarmén 9 987

Judiska centralrådet 8 302

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901

Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979

Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486

Alevitiska Riksförbundet 4 191

Sjundedags Adventistsamfundet 3 522

Anglikanska kyrkan 3 426

Norska kyrkan i Sverige 2 018

Synkretiska Samfundet för Technu 2 016

Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210

Danska kyrkan i Sverige 280

Isländska kyrkan i Sverige

Jehovas vittnen i Sverige

Jesu Kristi Kyrka i Sverige

Nordiska Asa-samfundet,[4] bildades 2014 och blev registrerat som trossamfund 2016.[5] Uppgav sig ha 500 medlemmar år 2016.[6]

Sveriges Asatrosamfund bildades 1994 och blev registrerat som trossamfund 2007. Bytte 2010 namn till Samfundet Forn Sed Sverige.

Kopimistsamfundet

Inom Svenska kyrkan finns, utöver ovan nämnda inomkyrkliga trossamfund EFS och ELM-BV, även följande väckelserörelser:

Læstadianism (1800-talet-)

Schartauanism (1800-talet-)

Societas Sanctæ Birgittæ (1920-)

Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro (1923-)

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (1958-)

Svenska kyrkans fria synod (1983-)

Oasrörelsen (1983-)

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Kan Donald Trump och Bibi Netanyahu lära sig av WEF historia .

 Bibi vänta lite med dina bosättningar sade Trump till den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu medan han klappade honom på axleln . I samma veva deklarerade Trump att han flyttar sin ambassad till Jerusalem

Anledningen till att Europeiska Management Forum bytt namn till World Economic Forum är att lösa internationella konflikter inte för att skydda jobb och handel som nu flera politiker vid WEF:s konferens gör.

För 24 år sedan skakade Shimon Peres och Yasser Arafat hand vid WEF konferens vilket ledde till Nobels fredspris 1994 under Clintons medverkan .

Emellertid, den norska medling som startade i början av 1990 som en fredsprocess med Israel och Palestina och som ledde till att Arafat slöt avtal med den israeliska regeringen 1993 i Washington. Under internationella observatörer valdes Arafat 1996 med 83 % av rösterna till president .

Sedan 1988 har 130 stater erkänt staten Palestina som en självständig stat och under 2017 erkände Sverige . Sverige erkänner Palestina och ökar biståndet

Sveriges regering har 2014 erkänt Staten Palestina och anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av Palestina är uppfyllda. Alltså Sverige erkänner Palestina och ökar biståndet.

USA och Israel som förfogar över kärnvapen motverkar vad tidigare generationer har åsatdkommt t ex i januari 1992 skakade de Klerk och Nelson Mandela hand i World Economic Forum som ledde till Nobels fredspris 1993. , för fred och nedrustning till satsning på klimat och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.. Hittintills har världsamfundet totalt misslyckats med att avväpna de stater som förfogar över kärnvapen och verkligen utgör fara för mänsklighet och miljö.

Varje avvikande steg från fredinsatster kan drabba flera generationer vilket redan har börjat ske , ockupationer , bosättningar, förtryck och kränkning av de mänskliga rättigheterna .

De Nya Svenskarna är övertygade om att införande av multireligionval i stället för kyrkoval i Norden är ett mycket viktigt verktyg för konfliktlösning och för att åstadkomma fred , slut på feltolkningar och tillämpning av de heliga skrifterna och den religiösa historien och genom multireligionvalstödet blir de religiösa samfunden oberoende samtidigt som vi får lugnare stadsdelar och eftersom man I multireligionvalet precis som I kyrkovalet får rösta från det man är 16 år får vi möjlighet att sprida kunskap om demokratiska val långt ner I åldrarna och på det sättet utveckla demokratin vilket är forumets mål.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


De revolterande kvinnorna som löper amok i svensk politik i syfte att uppnå statsministerposten

En kvinnlig politiker med invandrabakgrund till statsministerposten eller en manlig politiker med invandrarbakgrund ? Kan S och M i sina valberedningar med stöd av övriga medlemmar föreslå en politiker med invandrarbakgrund till statsministerposten ?
 
 
I och med valet 2018 har striden om en kvinnlig svensk statsminister trappats upp . Sverige har aldrig haft en kvinnlig statsminister men däremot drottningar. Trots en kontinuelig och hetsig debatt om jämställdhet prioriterades en helt annan fråga nämligen det s k tredje könet som kan leda till bildandet av ett nytt parti med namnet Tredje könspartiet som kan ersätta Feministiskt Initiativ.
 
. Nalin Pekgul som var  ordförande för  Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 2003–2011. Med sitt rabblande att profeten Muhammed skulle ha varit feminist och socialdemokrat om han hade levt i dag. Hon skapade en konflikt som ledde till att hon rymde från sin stadsdel Tensta i stället borde hon ha stannat kvar för att få invandrare omkring sig som en omtyckt och populär politiker . Hon gav sig även på Mehmet Kaplan som var miljöpartistisk riksdagsledamot och som har varit ordförande i Sveriges unga muslimer och presstalesman för Islamiska förbundet Nalin Pekgul menar å ena sidan väl , hon är själv muslim och har kämpat hårt både inom yrkeslivet och politiken inte minst för kurderna. Å andra sidan har hon inte tagit upp kampen för rättvisa och jämställdhet mellan invandrare och svenskar och heller inte kämpat själv för att bli utsedd till partiordförande och på sikt erhålla posten som statsminister, som kvinna med invandrar bakgrund. Hon eller någon annan kvinna.
 
Birgitta Ohlsson, som utmanade Jan Björklund som liberalernas partiledare , valde att lämna politiken efter att ha förlorat striden mot Jan Björklund..Jan Björklund beklagade att partiet plötsligt hamnat i en ledarskapskris. Jan Björklund som av Jonas Sjöstdet beskrevs som “skjutglad “ valde att stanna kvar som partiordförande genom att strida mot henne. Han motverkade att en kvinna skulle få möjlighet att utses till statsminister. Striden mellan kvinnor och män om partiordförandeskapet inom liberalerna är en gammal tradition från Folkpartiets tid . Birgitta Ohlsson har utraderat möjligheterna för andra kvinnor inom L att bli kvinnlig statsminister och en kvinnlig   premiärminister för EU  , Europeiska kommissionens ordförande där nuvarande svenska Libralerna ingår i Folkpartiet EPP
 
Alice Bah Kuhnke från att slicka kuvert, och sätta upp affischer på stan tilll miljöpartistisk kulturminister och demokratiminister  med omfattande titlar , Civila samhället, Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur, Medier , Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör  KULTUR, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet Enligt henne , så arbetade hon för att få fler människor att känna igen varumärket Rättvisemärkt, få fler att handla rättvist och öppna fler arenor för opinionsbildning., och att ha kontakt med andra ideella organisationer och kyrkor Alice Bah Kuhnke som har gambiansk bakgrund med Muslimer ,95,7% Sluta upp att sponsra religioner, Bah Kuhnke, så uppmanades hon I en debattartiklel . När De Nya Svenskarna skickade Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik till henne som demokratiminister svarade hon inte. När De Nya Svenskarna mailade henne Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativ samt övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem svarade hon inte heller. Jämställdhet och mångfald vid hennes departement och utskott är mycket dåligt, av 42 medlemmar finns bara två med invandrarbakgrund .se länken nedan, s3 länken nedan
Trots skandalen inom Svenska Akademien har hon liksom andra politiker med invandrarbakgrund kämpat både inom sitt tidigare yrke och inom politiken. Alice Bah Kuhnke vill blir MP:s nya språkrör som eventuellt kan leda till Statsministerposten men detta har redan uppfattats som negativt vilket kan orsaka att även den möjlighten blivit utraderad .
En av Ring P1:s inringare med invandrarbakgrund talade öppet om diskriminering och om att han efter att ha bott I Sverige I 35 år aldrig har fått rätt någonstans i allmänna o förvaltnings- domstolar eller andra myndigheter , hans anmälningar läggs ner av polisen och han befarade till sist att.det kan bli inbördeskrig p g a skottlossning och handgranatsexplosioner I utsatta stadesdelar. Två andra inringare också med invandrarbakgrund utryckte sig dock positivt om Sverige , en av dessa som verkade hacka lök under hela samtalet var väldigt nöjd och tyckte att den första talaren hade fel. Hyckleri eller inte, de tidigare nämnda högt uppsatta politikerna saknar förmåga att förbättra situationen för många av våra invandrare I stället hackar de på dessa vid sidan av SD:s hackande. Det har funnits flera politiker med invandrarbakgrund som har varit statsråd och med goda förutsättningar att blir statsminister men som har fått sparken medan SD löper amok i riksdagen ?
 
I den fredplan som De Nya Svenskarna har lämnat till regeringen , riksdagen och EU påpekas särskilt att politiker med invandrarbakgrund i vart och ett av riksdagspartierna har svårt att samarbeta både politiskt och religiöst och hur man förebygger detta så att inte nya flyktingar drabbas, en hållbar flyktingpolitik.
Nu är frågan om de revolterande kvinnorna har något gemensamt ?
 
 
Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .
 

Lägg ned försvaret , underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen samt avveckla NATO .

Lägg ned försvaret , underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen samt avveckla NATO .

 Överför alla dessa resurser till det föreslagna fredsdepartementet och FN:s fredsbevarande styrkor .

Enligt statsminster S.Löfven föreligger inte något konkret hot mot Sverige . Även MSB:s chef Henrik Larsson betonar att det inte har förekommit något hot- och att det därför sedan 1990-talet inte byggts nya skyddsrum med undantag för år 2002, detta berodde naturligtvis på att Bush-Blair förebredde kriget mot Irak .

Även utrikesminister Margot Wallström anser att försvarsberedningens slutsats inte bygger på någon analys.

Dessutom bekräftar den svenske överbefälhavaren, Micael Bydén att det är osannolikt att Sverige dras in I en militär konflikt .

Fd statsminister Göran Persson vill halvera försvaret och lägga ned försvarsutskottet .

Försvarsutskottet vilket leds av socialdemokraten Björn Von Sydow påminner om  Karl XIII som mitt under regeringssammanträdena somnade och förblev sovande under resten av mötet och heller inte alltid var medveten om vad han godkände eller avslog utan lät sig lätt påverkas av andra regeringsmedlemmar.

Frankrike  drog sig  ur Natos gemensamma militärkommando på grund av att Frankrikes president Charles de Gaulle  ansåg att det gemensamma militärkommandot i för hög grad främjade USA:s intressen och hämmade Frankrike från att främja sina egna nationella intressen

Både Nato och vissa länders försvar och kärnvapen utgör i sig en provokation som kan leda till krig eller hot om krig och ockupation , organisationer med motivation att de måste ha egna miliser. Deras beolkning lider av fattigdom, korruption, miljöförstörelse och fortsatta uppror som orsakar att infrastrukturen blir förstörd . Frågan är hur lång tid det tar att återställa de här ländernas infrastraktur och till vilket pris. Flyktingar tvingas gå 340 mil med handikappade,krigsskadade och äldre

Är medborgarna i Norge inklusive Jens Stoltenberg som är Natos generalsekreterare beredda att återställa dessa länders infrastruktur? Är det förenligt med Nobels testamente som ansåg att Norge var mer fredligt än Sverige att Norge delar ut Nobels fredspris samtidigt som de är med I Nato?

Vid miljökatastrofer och bränder kan inte försvaret användas .Försvaret används inte heller vid flyktingskatastrofer som orsakats av krig, det handlar dessutom om miljontals flyktingar.

De som förespråkar att försvaret ska stärkas finns ofta bland vissa politiska element och militärer som putsar sina stjärnor och som försvarar ockupation, kolionalism och bosättningar .

Därför är det nödvändigt att upplösa Nato och införliva Nato I FN:s fredsbevarande styrkor, det är även nödvändigt med en nedrustning av det svenska försvaret och de övriga nordiska ländernas försvar.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


Staten är skild från kyrkan men staten är inte skild från öriga svenska trossamfund

Bara inom en cirka kilometers omkrets finns det i Stockholm Johannes kyrka, Engelbrektskyrkan, Filadelfiakyrkan, Gustav Vasa kyrka, Kungsholmens kyrka, Matteus kyrka, Östermalmskyrkan, Grekiska kyrkan m fl.

Demokratin måste utvecklas för bl a tryggare stadsdelar

Kan staten som ger ekonomiska bidrag till trossamfund  göra samma sak när det gäller kyrkovalet (Multireligionvalsystemet )

Ett av den ekonomiska politikens mål är att åstadkomma en effektiv användning av de ekonomiska resurserna gällande bl a kapital och förbättra förutsättningarna för långsiktigt hållbar tillväxt.

De Nya Svenskarna föreslår regeringen och riksdagen att statens ekonomiska bidrag till trossamfund  ändras till Multireligionstöd.

Multireligionstödetges bara till de trossamfund  som deltar i den demokratiska processen , multireligionvalsystemet, för att finansiera deras valrörelse i multireligionvalet och även översättning till olika språk .

Nuvarande Statens ekonomiska bidrag till trossamfund  uppfyller inte sitt syfte.

Vad är särskilt statsbidrag och vad är bidrag från SST

Svenska kyrkan får särskilt statsbidrag medan de inomkyrkliga rörelser får bidrag från SST,

SST , Myndigheten för stöd till trossamfund  ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag  till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

Frågetecken kring finansieringen .

Kristna i Sverige som får bidrag från staten trots att

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)

Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)

Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)

Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)

Österns assyriska kyrka (7 399)

Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)

Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)

Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)

Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)

Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)

Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)

Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)

Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)

Equmeniakyrkan 125 610

Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053

Pingströrelsen 106 819

Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132

Svenska Alliansmissionen 20 294

Frälsningsarmén 9 987

Jehovas vittnen i Sverige

Jesu Kristi Kyrka i Sverige

Nordiska Asa-samfundet registrerat som trossamfund 

Sveriges Asatrosamfund bildades registrerat som trossamfund ( Samfundet Forn Sed Sverige.)

Kopimistsamfundet

Inom Svenska kyrkan väckelserörelser:

Læstadianism (1800-talet-)

Schartauanism (1800-talet-)

Societas Sanctæ Birgittæ (1920-)

Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro (1923-)

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (1958-)

Svenska kyrkans fria synod (1983-)

Oasrörelsen (1983-)

                                            ******************

Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)

Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)

Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)

Bulgariska ortodoxa kyrkan (800) 140 275

Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979

Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486

Alevitiska Riksförbundet 4 191

Sjundedags Adventistsamfundet 3 522

Anglikanska kyrkan 3 426

Norska kyrkan i Sverige 2 018

Synkretiska Samfundet för Technu 2 016

Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210

Danska kyrkan i Sverige 280

Isländska kyrkan i Sverige

                                                              **************

Islam i Sverige,

Islamiska samarbetsrådet (ISR):

Sunniislam: (108 645)

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Svenska islamiska församlingarna (SIF)

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Shiaislam: (31 114)

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) 139 759

                                                                           ********************

Judiska centralrådet 8 302

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 


Politik är inte att skriva en uppsats utan att söka identifiera samhällsproblemen och att hitta lösningar på dessa .

Riksdagsledamöterna och Eu-parlamentarikerna fick mandat av folket för en mandatperiod på fyra respektive fem år i syfte att identifiera problemen och att lösa dessa på ett snabbt, billigt och effektivt sätt och inte beskriva problemen som om de skulle ha skrivit en uppsats.

Att som politiker hela tiden älta samma sak har bidragit till att andra problem har dykt upp . Man ska inte skapa problem som inte finns !

Ta tag I de frågor som är mest komplexa och lös dessa först och prioritera sedan de andra problemen I tur och ordning utifrån hur viktiga dessa är. Vare sig riksdagledamöterna, unga som äldre, eller Eu-parlamentarikerna, präster som journalister, är kababla att lösa interna eller externa problem nationellt eller globalt.

Hade politikerna fullföljt sina uppdrag enligt vad folket hade förväntat sig hade t ex klimatavtalet inte ensidigt upphävts av den amerikanske presidenten. Hade riksdagledamöterna fullföljt sitt uppdrag hade #D-överenskommelsen inte upphävts ensidigt av #KD. Hade Eu-parlamentarikerna fullföljt det uppdrag som de fick av folket hade inte en enda flykting behövt dö och flyktingkatastrofen hade kunnat undvikas. Även Brexit och tiggeriet hade gått att undvika.

Tänk på vad kolonialmakterna har lämnat efter sig och som har fått till följd att folk inte kan försörja sig på grund av krig. Kolonialmakterna sitter nu själva både i FN:s säkerhetsråd och i #EU och förfogar över enorma resurser. När det blir kris och flyktingkatastrof väljer de att fly från ansvaret som i fallet #Brexit.

Den franske presidenten, Macron höll ett viktigt tal till nationen om att han vill skydda demokratin.

Frågan är vilken demokrati Macron syftar på. Har Macron utvecklat den franska demokratin?

Det är fortfarande ett land bestående av ett tvåpartisystem som Sverige hade unde 1700 talet, mösspartiet och hattpartiet.

Macron bör i första hand utveckla sin demokrati och sedan arbeta för att skydda den . Utan att utveckla demokratin kan vad som helst hända , nasismen, rasismen , anarki och oroliga stadsdelar..

Det är uteslutet att uppnå fred utan deltagande av de religiösa samfunden i den utvecklade demokratiska processen , detta kan uppnås genom övergång till ett Multireligionvalsystem.

#Macron, #Trump , #Angela Merkel och #Theresa May bör överge sina tvåpartisystem som funnits sedan den franske filosofen Charles-Louis de Secondat Montesquieus tid. Samtidigt rekommenderas dessa att införa eller övergå till "Multireligionvalsystemet . För fred och lugnare stadsdelar.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0