Sverige ensidigt upphövde NR på samma sätt som Kd ensidigt upphövde DÖ

Ingå man en sådan viktigt övernskommelse skall man se till att de som täcknade DÖ inte omdelbart försvinnar, avgå eller byttas ut.

Det är nämligen bara de som tecknat DÖ kan argumentera och försvara varför de dodtog en sådana övernskommelse !
Föer det tredje , Rienfält som utgör storsta av de allianspartiet och Häglund sommista av de de ändå utgöt majoritetn blan allianspartierna ,
C & Kd ensama har ente demokratiska legitmitet att upphöva DÖ.Inte heller Kd enssidigt upphöva det.
 
De partierna som ingick DÖ är nämligen medlemmar i Nårdiskarådet som grundades 1952 då S och C styred Sverige genom
samlingregeringen , Erlander- Hedlund.Att bonden skall inte leva fattigare än arbetare

Syftet med NR  är att stärka samarbeta mellan nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland
socialt och ekonomiskt, upphöva den obligatoriskakrav på passet,
Detta har också bidraget att den olymiska soomar spelet i Finland ocg ge bättre bild om Finland och dessuton få Åland självstyre.

Då spelade Sverige en internationel politisk roll bla nedrurtnings fråga och Sverige genom valet av Hammar skjöld  som FN:s GS och mot

Flyktingskriden
att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse.
svensk id-kontroll , Id-kontroller på Öresundsbron kan betraktas som esidigt upphövde av NR .

Öresundsbron, järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn , och en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
 Borttagandet av Ring 5 skulle avsevärt förändra förutsättningarna för en framtida Helsingborg–Helsingör-förbindelse.

utveckla och möjliggöra alternativa lösningar för framtida förbindelser mellan våra länder

 Den svenska delegationens i NR , inga medelemar av invandrar bakgrun.
M, Hans Wallmark , ordförande
M, Lars-Arne Staxäng
M, Lena Asplund
M, Pia Hallström
M, Thomas Finnborg
Sverigedemokraterna (SD) , Aron Emilsson
Sverigedemokraterna (SD), Paula Bieler
Sverigedemokraterna (SD), Richard Jomshof
Kd, Penilla Gunther
FP, Lars Tysklind
C, Staffan Danielsson
S Eva Sonidsson
S, Lennart Axelsson
S, Peter Johnsson
S, Phia Andersson , Vice ordförande
S, Pyry Niemi
S, Rikard Larsson
S, Suzanne Svensson
V Håkan Svenneling
MP, Jan Lindholm

I den svenska Ungdomens Nordiska råd sitter

Carl Olehäll från Kd
Thorgny Arwidson
http://u0752217.fsdata.se/kontakt/
Oskar Annermarken med gmail adress  oskar.annermarken@gmail.com


Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

MULTIRELIGIONVAL i stället för Kyrkoval är en förutsättning för fred och att utveckla demokrati .

Trossamfunden och svenska kyrkan har ett särskilt skydd mot ingrepp i sina inre

angelägenheter heter det . Därför har den Svenska kyrkan, som upphörde att vara

statskyrka år 2000, fortfarande en särställning konstitutionellt sett, bl.a med sitt

eget val, kyrkovalet men övriga trossamfund får inte samma möjlighet.

Trots detta går skattemedel på mer än 50 232 000 i form av statsbidrag, att

fördelas av ”Nämnden för statligt stöd ”, till trossamfund .

Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en

gemensam livsåskådning. Lagen1998:1593 om trossamfund

Bestämmelser om religionsfrihet enligt 1 § finns i regeringsformen och den

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna. Medan Definitionen av trossamfund återfinns i 2 § i

samma lag , med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös

verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

lagen 198:1591 om svenska kyrkan

Av lagen framgår att Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund, en

öppen folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd och som bedriver en rikstäckande

verksamhet. Vidare reglerar lagen kyrkans organisatoriska uppbyggnad bl.a. med

församlingarna som lokala enheter och stiften som regionala enheter.

 

Kyrkovalet finansieras ändå av skattebetalarna trots att inte alla får delta

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


RSS 2.0