Syrien-Solferino och Svenska Röda Korset

Kriget som Henry Dunant upplevde, slaget vid Solferino 1859, ledde till grundandet den 26 oktober 1863 i Geneve. av internationella Röda Korset, Röda Halvmånen och Genevekonventionen till skydd för krigens offer.

Hans tanke var en fredlig värld där solidaritet och medmänskligt handlingssätt ska råda.

Han var utan pengar, utan packning, sjuk och svag. Många länder har bildat egna RK-föreningar

bl a Sverige samt de länder som nu befinner sig i blodigt inbördeskrig.

Emellertid har det svenska Röda Korset visat imponerande och varierande verksamhet endast i fredstid. RK arrangerar olika aktiviteter för svenska barn och äldre, har omvandlats till en underhållningsorganisation. Skandaler, avhopp och svårigheter med att värva medlemmar, särskilt bland flyktingar.

Svenska RK har ofta styrts av folkpartister b la Bengt Westerberg vars höga lön ledde till debatt och hans avgång. Folkpartiet är pro-israelisk vilket bekräftas bl a av dess f d partiledare, Per Ahlmark och numera av dess framstående partimedlem, Palm.

Henry Dunant som hyllades av sionisterna om ( det judiska folkets återuppbyggnad av Palestina) ledde till ett långvarigt krig som har pågått i mer ån sextio år och det är ännu inte avslutat.

Henry Dunant fick 1901 Nobels fredspris. Det blodiga slaget vid Solferino som utkämpades den 24 juni 1850 ledde till 1000-tals döda, sårade utan mat och vatten och utan läkarvård och annan medicinsk behandling. Ett brutalt krig som påminner oss om vad som nu pågår i Syrien. Det svenska RK behövs i Syrien.

Det här problemet, det rasistiska partiet i riksdagen och de övriga nordiska parlamenten samt i Europaparlamentet motsätter sig mottagandet av flyktingar dessutom går den svenska regeringen och utser en generaldirektör för Migrationsverket vilken tidigare varit chef för SÄPO istället för att utse någon som tidigare verkat i en humanitär organisation som Amnesty eller RK. Eller varför inte från någon invandrarorganisation?

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna


Sydafrika och den svenska IDEA i Strömsborg

 

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen, Ingvar Carlsson, i prop 1995/1996:41 som godkändes av Riksdagen att förlägga högkvarter, IDEA, International Institute for Democrati and electroal assistans så kallade högkvartersavtal.

Ytterligare högkvartersavtal om flyktingar som innebär att öppnar ett UNHCR i Stockholm.

Samtidigt ändrades lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall.

En överenskommelse mellan Sverige och den nya organisationen IDEA hade skapats, I den ingår bl a länder som Sydafrika, de sydafrikanska personer och deras familjer tillerkännas immunitet privilegier.

Immunitet och privilegier gäller personer med tjänst hos eller på uppdrag av IDEA samt deras familjemedlemmar.

Vid en interantionell konferens i Stockholm 1993 lades grunden till IDEA:s avtal och det trädde i kraft den 27 februari 1995.

Avtalet föreskrivs att organisationen och dess personer skall utnyttja rättigheter, privilegier och immunitet i Sverige, högkvartersavtalet.

Stockholm Stad upplät en lokal till organisationen utan tidsbegränsning och organisationen etablerade kontor

även i andra länder.

Huvuduppgift för organisationen att främja demokrati i olika delar av världen och stärka demokratiska processer.

  1. Skapandet av faktabank med informationsservice

  2. Forskning

  3. Valprocedurer

  4. Rådgivande

  5. Demokratiutveckling

IDEA finansieras genom frivilliga bidrag och donation från regeringar och andra.

De som omfattas av IDEA ska inte heller vara ansvariga för organisationens skulder eller andra åtaganden.

Andra länder än värdlandet kan ge motsvarande rättigheter, immunitet och privilegier för att stödja organisationens aktiviteter i det egna landet.

IDEA:s egendom och tillgångar skall också utnyttja immunitet mot alla former av rättsliga förfaranden och befrias från alla direkta skatter, arbetsgivaravgift, socialförsäkringsavgift, löneskatter för IDEA:s tjänstemän även från tull och importavgift.

IDEA:s lokaler i Stockholm skall vara okränkbara och IDEA:s generalsekreterare skall själv bestämma om polisen eller kronofogdemyndigheten skall får tillträde till lokalen, det ska krävas tillstånd av generalsekreteraren. Den gäller också vid krigsfara, eldsvåda eller olycka. Hans bostad skall vara okränkbar, svenska myndigheter skall ge IDEA:s lokaler och personal säkerhet och skydd, undantagas från husrannsakan, rekvisition, konfiskation och expopration och alla andra former av ingripande exekutiva, administrativa och rättsliga myndigheter. IDEA ska ha rätt att inneha fonder och valutor. Generalsekreteraren och hans familj skall betraktas som diplomatiskt sändebud enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser 1963 samt 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Sydafrikanska representanter inom IDEA:s organisation i Sydafrika har visat att IDEA som organisation misslyckats med sitt mål och syfte.

Nyligen sköts 34 person till döds av kravallpoliser och 270 arbetare greps i samband med strejken vid Marikanagruvan när de slogs för sina rättigheter, löneförhöjning i jämförelse med strejken i den svenska LKAB, sympatiåtgärder.

Många sydafrikaner lever ett ovärdigt liv i fattigdom och under rådande korruption.

De Nya Svenskarna kräver analys av vad IDEA har uppnått, upphäva immunitet och privilegier samt flytta IDEA till den kommun där det finns folk med olika nationaliteter liksom flytta Vatikanstaten(LO), SIDA, Röda Korset, Amnesty, UNHCR, Unionen, ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan och omvandlar de till tex studentbostäder.

 

 

Solidaritet

De Nya Svenskarna

 

 

 

 


RSS 2.0