Statsministerposten vid övergång till Multireligionvalsystem , frågor och svar

Kan en icke kristen eller en som inte är medlem i kyrkan bli statsminister i de nordiska länderna

Trots att staten och kyrkan gick skilda vägar är det inte möjligt och icke enligt den nuvarande kyrkovalet .

Däremot blir det möjligt vid övergång från kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem

Det är därför nödvändigt med ett Multireligionvalsystem

Omfattar Multireligionvalsystemet vuxna eller bara ungdomar

Vi har de som inte tror på demokratin och flyktingar som aldrig har praktiserat demokrati i sina hemländer..

För att så tidigt som möjligt praktisera demokrati genom att både unga och vuxna automatisk får rösträtt , dvs från 16 års ålder. Även personer med permanent uppehållstillstånd får rösträtt . En förberedelse till de allmänna valen , EU-valet och folkomröstning .

Ett trossamfund tillämpar demokrati men inte andra trossamfund, varför ?

I kyrkovalet deltar ungdomar som fyllt 16 år, det innebär att de kristna ungdomar, protestanter, som är medlemmar i Svenska Kyrkan har rättighet att praktisera demokrati två år innan de får rösta i allmänna val och EU-valet. Andra ungdomar som tillhör andra trossamfund får inte samma rättighet, varför ?

I kyrkovalet får endast kristna politiker från riksdagspartierna delta , medan andra politiker från samma riksdagspartier men med annan religionstillhörighet inte får delta, frågan är varför ?

Att skapa klyftor mellan de kristna t ex katoliker som inte får rösta och de kristna som har rätt att rösta å ena sidan och å andra sidan de som tillhör en annan religion är inte något som svenska kyrkan strävar efter.

Hur tillämpas Multireligionvalsystemet

I motsattts till kyrkovalet får inget politiskt parti eller politiker som representerar något parti delta i Multireligionvalsystemet.

Multireligionval praktisk tillämpning,

Multireligionvalsystem är den teorotiska delen , Multireligionval är den praktiska delen och Multireligionstödet är den finansiella delen som motsvarar partistödet.

Multireligionvalsystemet börjar med att tillämpas i Sverige, övriga nordiska länder , hela EU och så småningom övriga länder . Vi utgår från att de religiösa ledarna för de olika trossamfunden skall vara förebilder i att sinsemellan utöva demokrati .

Fas I

Tillämpning

De som representerar olika trossamfund i Sverige . Buddism, Daoism ,Hinduism, Judendom , Kristendom och Islam kallas in till ett öppet möte. Där görs en jämförelse mellan det nuvarande kyrkovalet och det nya MultiReligionValsystemet. Samtidigt skildras hur övergången från kyrkovalet till multireligionvalsystem.skall gå till.

Efter presentation av.statistiken och Multireligionstödet som skall ersätta nuvarande system som består av skattemedel till SST som i sin tur fördelar dessa skattemedel till de olika trossamfunden så får man en bild på hur många trossamfund och röstberättigade som finns.

Alla tillgångar överförs till Multireligionstödet som ska heta myndigheten för Multireligionstöd.

För finansiering av översättning till oilika språk , renovering av byggnader , valrörelse m.m

Information till röstberättigade från alla trossamfund skall vara tillgänglig på olika språk , till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk men med ytterligare ett ämne, Multireligionvalet. Varje trossamfund skall ha en egen hemsida under den svenska topdomänen .se., så att blir det lättare att hitta , där söker de röstberättigade den information som kan hjälpa dem i valet. Detta i sin tur underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Detta finansieras genom multireligionstödet..

Valmyndigheten får samma roll som i de allmänna valen och EU-valet genom att trycka valsedelar som finansieras med multireligionstödet . De röstberättigade får hänvsning till de olika vallokalerna såsom skolor, daghem i ett valkuvert som skickas ut av skattemyndigheten som även har hand om folkbokföringen.

Under valrörelsen skall lokaler öppnas för allmänheten som söker svar på sina frågor .

Fass II

Valet av en internationell församling som representerar alla trossamfund.

När buddisterna, Daoism ,Hinduism, Juderna , Kristna och muslimerna valde sina företrädare och valresultaten presenteras får vi klarhet om vem som skall representera Buddism, Daoism ,Hinduism, Judendom , Kristendom och Islam i Sverige . De valde religiösa ledare som skall uttala sig i de viktigaste frågorna.

De utgör den internationella församlingen i Sverige i och med detta upphävas kyrkovalet och upplöses kyrkomötet i sin helhet.

Målet för övergång från kyrkoval till Multireligionvalsystem är fred , stoppa dessa pågående krig , motverka konflikter , en konfliktlösningsmodell.

Som styrmedel i Multireligionvalsystemet tillämpas följande , det är demokratin som givit oss religionsfrihet , inte religionen som givit oss demokrati , det är därför nödvädigt att införa demokrati i alla trossamfund.
 

 

Kriget utgör ett hot mot miljö och människligheten


Känn till dina rättigheter

Känner alla politiker och riksdagsledemöter till sina rättigheter ?

I kyrkovalet får endast kristna politiker från riksdagspartierna delta , medan andra politiker från samma riksdagspartier men med annan religionstillhörighet inte får delta.

Hur se ni som har politiskt uppdrag och bär på Buddism, Daoism ,Hinduism, Judendom , Kristna katoliker och Islam på denna fråga ?

Passa på att även läsa om Multireligionvalsystemet som konfliktlösningsmodell , en politisk praxis i exil .

 

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Frågor & svar om övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem

De Nya Svenskarna yssnar på medborgarna och svarar på alla frågor !

 Varför Multireligionvalsystem ?

I kyrkovalet deltar ungdomar som fyllt 16 år, de kristna ungdomar som är medlemmar i Svenska Kyrkan har fått rättighet att praktisera demokrati två år innan de får rösta i allmänna val och EU-valet. Den svarar också på motfrågan , varför undantas andra trossamfund från att delta i en sådan demokratisk process så att demokratin utvecklas .

 

Man har även skapat en s k demokratisk klyfta mellan kristna som har rösträtt och andra kristna inte har det.

Trossamfunden har inte lyckats med vare sig försoning , fred eller konfliktlösning

När man säger att staten och svenska kyrkan har skilts åt är frågan hur det kommer sig att korset finns kvar på flaggan. Dessutom deltar alla riksdagspartierna inklusiv SD I kyrkovalet.

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till Multireligionval innebär en lösning, försoning och konfliktlösning

Ungdomarna som tillhör andra trossamfund får även de samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan de får rösta i allmänna val och Eu-valet.

Mål & Syfte är med en sådan konfliktlösningsmodell är att på ett konkret och effektivt sätt uppnå fred .

Är det inte bättre att ta bort alla religioner ?

Det är mycket svårt att ta bort alla religioner det är många som hävdar detta . Det är därför bättre att ersätta kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem det är en kompromiss och är enklare att åstadkomma .

Hur finansierar man ett Multireligionvalsystem ?

Detta sker genom en liten reform genom att överföra resurserna från SST stiftelse till något som motsvarar partistödet. En hel myndighet med många anställda sysslar med att finansiera trossamfund som Buddism, Daoism ,Hinduism, Judendom , Kristna katoliker och Islam . Det handar om otroligt stora resurser , skrifter och lagar .

 
 

Det nuvarande bidragsystemet , kallas för statsbidrag och finansieras med skattemedel.

 

Bara kostnaden för kyrkovalet är 150 miljoner kronor och det är ett fåtal som deltar i kyrkovalet .

Med andra ord , Multireligionvalsystemet finansieras genom multireligionstödet vilket motsvarar partistödet. Avveckla SST stiftelse och eftersom inga nya trossamfund kommer att registreras kan även Kommerskollegiums roll upphävas vilket sparar enorma resurser.

Vad händer om ett trossamfund säger nej ?

En demokratis tvångsmedel !

Helt enkelt att det trossamfund som motsätter sig detta förlorar rätten till bidrag , multireligionstödet, blir isolerat och förlorar t o m sina medlemmar och får även svårt att betala sin lokalhyra. I fall de trossamfund som motsätter sig vill fortsätta ta emot anonyma bidrag d v s från utlandet, då blir det tydligt för staten och allmänheten och skattemyndighetens redovisning . Att lyfta bidrag från andra länder var orsaken till varför man införde partistödet.

Har ni diskuterat detta med svenska kyrkan , vad fick ni för respons?

Ja, många gånger och i alla län , båda genom mail , deras internetformulär och per telefon.

Svenska kyrkans svar var att andra trossamfund också kan starta egna val , men vill inte bidra eller hjälpa till med det . När De Nya Svenskarna frågade de som representerar den svenska kyrkan om de kan lära ut till andra trossamfund om hur svenska kyrkan lyckades med att införa kyrkovalet och hur det fungerar var svaret nej. Svenska kyrkan har inte heller tid att hålla på med det. Vi frågade om vad svenska kyrkan säger om de döda i kriget och de som flyr och som ingen vill ta emot och att SD har stort makt som de har fått genom att utnyttja kyrkovalet .

Svenska kyrkan får en miljard svenska kr varje år genom skattemyndigheten !

Med demokratiska tvångsmedel kan Svenska kyrkan bli isolerad , bli av med miljarder , begravningsrätt, skog, mark och fonder.

Hur ser svenska regeringen på övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem ?

De Nya svenskarna har skicat mail både till regeringspartierna och riksdagsmän och även till eu-parlamantiker men tyvärr har vi inte fått något svar . Det kan bero på den svenska flaggan där vi tog upp frågan om att svenska regeringen har skilt svenska kyrkan från staten i teorin men inte i praktiken. Vi menar att på flaggan skall inte vara något kors. De Nya Svenskarna föreslår att ländernas ccTLDs skall stå på deras flaggor.

 
 

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


Upplösning av UK efter Brexit i små stater med början av Skottland gynnar EU och miljön

Den skotska modellen som kan få fler att lämna UK och ansluta sig till EU, i jämför med upplösningen av f d Jugoslavien . UK har fortfarande två partisystem som Sverige hade under 1700-talet med mössor och hattar. Det miljöparti som styr Skottland hade inte någon chans att sitta i den brittiska regeringen men nu styr Skottland som skall vara värdnation för klimatmötet nästa år som i sin tur undelättar enighet om miljömålen .

Åland som är en liten ö med 30 000  invånare tvingade Finland att ansöka om Eu- medlemskap då ön ville söka medlemskap i EU först vilket utmanade Finland och inspererade andra grannationer.

Ett nytt Åland med tre flaggor Ålands, Finlands och EU:s vajar över huvudstaden Mariehamn, är med i EU och har euro som valuta .

Nordirland har 3 platser i Europaparlamentet men som en del av Storbritannien kan Nordirland också lämna UK och stanna kvar i EU och få stöd av Skottland.

Skottland och skottarna har nästan under 600 år med tvång levt i unionen ,UK, det skotska parlamentet avskaffades 1707 och Skottland löd direkt under det brittiska parlamentet och regeringen i London . Skottland var till 1707 en självständig suverän stat med namnet Kungariket Skottland under det stora nordiska kriget som pågick mellan 1700 och 1721 då Karl XII ledde sina styrkor i ett fälttåg mot Ryssland, Karl XII I slaget vid Poltava nu Ukraina och som sedan tog sin tillflykt till den osmanska staden Bender där han levde i exil.

Sverige och Norge hade mellan 13191343 också personalunioner liksom UK . Nu har de blivit små självständiga stater med rimlig välfärd och till och med vanligt folk har råd att skåla med skottsk whisky. Osjälvständiga flaggor som vajar tillsammans med korset. Vi är kristna länder..

 

 

Som #De Nya Svenskarna menar att alla nordiska länder ska ha liknande topdomän som .SE, .DK osv är mer lämplig som symbol att representera alla som bor i de här länderna än själva korset . Det blir även lättare att kunna se vilket land det handlar om , kultur, industri, forskning m.m.

Vilket land har den flaga

 

Hade det här landet sin egen topdomän I stället hade man lätt kunnat identifiera landet . Dett landet behöver också underlätta självstyre för små självständiga stater som också kan ansöka om medlemskap i EU..

Utvecklingen av Nordirland och Skottland har givit dem var sin flagga som bär på sina egna topdomän ,

Det kan visa sig att små stater klarar sig bättre när det gäller fred , välfärd och miljö De Nya Svenskarna menar att nästa års klimatmöte i Glasgow kan underlättas av att komma överens om enhetliga beslut om miljömål vilket I sin tur kan underlätta att komma överens om de viktigasete frågorna som fred, fattigdom, asyl och migration . Skottland och Nordirland har möjlighet att ta emot flyktingar .

Skottland styrs för närvarande av en kvinnlig statsminter något som Sverige saknar, en kvinnlig partiledare och miljöpartist I ett klimatsmart land som kommer att bli värdnation för klimatmötet 2020..

En kvinna och hennes parti ingår i Gruppen De gröna tillsammans med det svenska Miljöpartiet , franska Europe Écologie , nederländska Grön vänster , finländska Gröna förbundet och tyska Allians 90/De gröna

Det är en fördel att ett regerande miljöparti, som det skottska står som värdnation för klimatmötet.

Som tidigare har nämnts

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


Hämnddemokratin som uppstått till följd av J-Ö -överenskommelsen kunde talmannen ha undvikit

 #Talmannen hade nämligen en hållbar lösning , frågan är varför utnyttjade han inte den?

Initiativet till bildandet av en samlingsregering (SM) hade talmannen som en enda enkel lösning efter valet och dessutom hade han kunnat undvika det nuvarande och framtida hot om misstroendeförklaring .I det här fallet kan det ha varit Nobelfestligheten som avvärjde hotet men det kan dyka upp ett liknande hot så småningom.

Den aktuella krisen handlar i grunden inte om vare sig reformering av arbetsförmedlingen eller lagen om valfrihet bör strykas eller inte utan om en regeringskris som talmannen hade kunnat undvika.

De Nya Svenskarna påpekade detta före valet, under valrörelsen och efter valet.

En ny kris , lätt eller komplicerad kan uppstå under hela denna mandatperiod , den ena kanske går att lösa men kanke inte den andra som exempelvis kärnkraftfrågan.

Två faktorer av betydelse i svensk politik är att göra det möjligt för kvinnor och de med invandrarbakgrund att nå jämställdhet och kunna väljas till statsminister.

      1) Skilj statsministerposten från partiledarposten så att inte statsminsterposten begränsas till att vara partiledare.

       2) I samråd med talmannen V och M ska Stefan Löven ombilda sin regering till en samlingsregering samtidigt som en kvinna kan bli den första svenska kvinnliga statsministern . Stefan Löven kan fortsätta som partiordförande för S.

En samlingsregering kan styra Sverige endast till nästa val och under den tiden upphör oppositionen att fungera , det gäller bara att lösa de problem som redan ligger.

Om det är möjligt för M, KD , V och SD att enas om att fälla ett socialdemokratiskt statsråd och I och med detta skapa en regeringskris då är det möjligt för M och C att acceptera att V ingår i en samlingsregering.

I det fall M vill medverka i en samlingsregering kan Kristersson erbjudas posten som inrikes-och säkerhetsminister.så att han kan lösa problemen med gängkriminalitet som han talar sig varm för .

Detta handlar nämligen om rikets politiska framtid och folkets trygghet.

Samlingsregering handlar inte om att ett visst parti skall vara eller inte vara med utan den som bildar en samlingsregering får avgöra vilka partier som ska ingå i denna . Just nu är det S som har rodret inte M .

 #L får skolminister/utbildningsministerposten och C får jordbruksministeposten .

#MP fortsätter med att inneha miljö-och klimatministeposten. V erbjuds också en ministerpost i likhet med övriga som ingår i samlingsregeringen.

Om M, KD och SD närmar sig V genom ett viktigt politiskt avgörande som yrkande på en

misstroendeförkaring mot ett socialdemokratiskt statsråd hindrar det inte heller C & L från att samarbeta med V .

Det är kris i Sverige som endast kan lösas genom att en samlingsregering bildas . De Nya Svenskarna har sagt det före valet, under valrörelsen , efter valet och även nu under hotet om yrkande på misstroendeomröstningen.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 


Riksdagspartierna ställer hårda krav på medborgarna men medborgarna kan kräva valfrihet i självdeklarationen.

1) Riksdagspartierna äganderätt begränsas , dvs valet mellan partistödet eller ägandet.

 2) Skattebetalarna får möjlighet att i självdeklarationen själva bestämma hur mycket av skatten som de betalar som ska gå till ett visst parti, partistödet, från 0 till en viss summa .som skattemyndigheterna redan bestämt

De Nya Svenskarna föreslår att man i självdeklarationen får bestämma om hur stor del av denna skatt som ska gå till ett visst parti .

Partistödet är för närvarande 169, 254 ,020 kronor fördelade på partierna enligt följande

  • Socialdemokraterna: 42 181 528 kronor

  • Moderaterna: 32 506 408 kronor

  • Sverigedemokraterna: 25 493 224 kronor

  • Centerpartiet: 15 323 508 kronor

  • Vänsterpartiet: 14 601 200 kronor

  • Kristdemokraterna: 12 507 176 kronor

  • Liberalerna: 12 783 280 kronor

  • Miljöpartiet: 12 883 584 kronor

  • Feministiskt initiativ: 974 112 kronor

SD , Sverigedemokraterna:får över 25 miljoner exakt summa är 25 493 224 kronor utan att åstadkomma något vettigt. .

Röstberättigade medborgare A som arbetar och betalar skatt får nu möjlighet att sätta en siffra framför fältet statligt stöd till politiska partier från 0- till den summa som skattemyndigheten fördelar.från den totala partistödet 169, 254 ,020 .

Detta gör att flera engagerar sig vilket också uppmuntrar flera att gå och rösta i alla val.

I deklarationen deklarerar varje parti att partiet inte har något bolag registrerat och ingen fast egendom som mark eller fastigheter. om så är fallet förlorar partiet partistödet .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Sveriges roll vad gäller återuppbyggande och återvändande

Sverige driver annat lands domän som .nu och syriska .sy drivs också av ett svenskt bolag som inte är en ICANN- ackrediterad registrar även den somaliska topdomänen drivs också av ett svenskt it-bolag

Varken den syriska eller somaliska topdomänen fungerar

.SE, är Sveriges toppdomän den administreras av den allmännyttiga stiftelsen , Stiftelsen för Internetinfrastruktur https://internetstiftelsen.se/.

Internetstiftelsen är en oberoende affärsdriven och allmännyttig organisation. Den verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet

Vidare står det att stiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se och även sköter drift och administration av toppdomänen .nu.

Men varken den syriska eller somaliska topdomänen fungerar .

 

 

 
 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0