Hela regeringen måste avbryta sin semester med restrektion att hålla sig inom landet och en Interimsregering tillsättas

Flera tjänstemän och politiker på hög nivå måste omedelbart skiljas från sina tjänster , politiska och andra uppdrag . Riksåklagaren och kontrollmakten ska sättas på prov . Eftersom det råder sådana extraordinära förhållanden är det anmärkningsvärt om kontrollmakten inte agerar kraftfullt . Detta är värre än Wennerström- affären och Ebba Karlsson-affären. Det gäller inte heller något enkelt mål med några dagsböter .

Innan Konstitutionsutskottet börjar sin granskning bör man se till att regeringsmedlemmarna inte lämnar landet.

Tillsättande av interimsregering med legitimitet sker parallellt med Kontrollmaketns procedur.

1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Åtal mot statsråd

3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet

Riksdagens ombudsmän

6 § ombudsmän ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En ombudsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen.

Riksrevisionen

7 § Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Misstroendeförklaring, entledigande av statsministern och övriga statsråd

7 § Förklarar riksdagen att statsministern eller något annat statsråd inte har riksdagens förtroende,

entledigade talmannen övriga statsråd i enlighet med regeringsformens bestämmelser.

Vid anställning hos staten skall var och en skriva under ett intyg att han eller hon inte bryter mot reglerna gällande sekretess .

Bildande av en tillfällig regering som inte kommer att hålla på med stora reformarbeten utan i stället låta hjulen rulla och se till att Sverige fungerar fram till nästa val.

Oppositionen M,C,L och särskilt KD får tillfälle att tillsammans regera landet fram till dess det allmänna valet hålls i sep 2018.

Frågan är vilken roll de 20 svenska EU- parlamentarikerna spelat. Detta får Kontrollmakten passa på att granska.

Brott mot Personsuppgiftslagen hanteras även det av Riksåklagaren , JK ska hantera frågan om de krav på skadestånd som eventuellt kan ställas av de medborgare som har drabbats.För att statsfinanserna inte ska drabbas så hårt borde JK så tidigt som möjligt ta itu med den frågan .

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-fick-information-om-myndighetens-lagbrott-men-reagerade-inte/

 


Almedalsveckan finansieras med bidrag, partistöd, statsbudgeten och av skattebetalarna,

Enligt finansministern ska man rätta mun efter massäcken.

Deltagare med invandrarbakgrund är ett fåtal och även under Järva- politikernas vecka var närvaron av infödda svenskar fler än invandrare vilket visar demokratins brister. Förutom slöseri med skattemedel visar detta också att bara de som är rika har råd att deltaga.

Det är bra att Allianspartierna har tagit avstånd från SD men problemet kvarstår dock, nämligen att alla riksdagspartierna tillsammans med SD stiftar våra lagar som svenska folket ska följa .

Ett rasistiskt, ett feodalistiskt och ett religiöst parti borde samtliga avlägsnas från sina roller som lagstiftare

 Det går inte att förbereda flyktingar på att kunna bygga upp sitt land endast genom att bedriva sexualundervisning bland dessa och ej heller genom att låta dem valla getter.

Vi De Nya Svenskarna föreslår därför att flyktingarna ska få utbildning I fred och konfliktlösning, demokrati och hållbar utveckling. Med ett anslag som räcker för återanpassning I sitt eget land är det enda sättet att lösa flyktingproblemet på.

 

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

http://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/


RSS 2.0