Fråga till den svenska regeringen och hjälporganisationen, SIDA

Hur kommer det sig att man blundar för ett projekt som kan sysselsätta tusentals flyktingar/invandrare och som dessutom en fredligt.

Vi har flyktingar/invandrare som kommer från Somalia, Yemen, Sudan, Palestina, Irak, Afghanistan som svenska regeringen och SIDA lämnar bistånd till när det gäller återuppbyggnad , infrastruktur, skola och vård samt att i biståndet ingår även en demokratiseringsprocess.

Demokratisering av Internet och en en fri internationell toppdomän ccTLD bör innefattas i den demokratiska processsen.

.se, är ett av de länder som genom olika konkurrerande IT-bolag erbjuder sina medborgare att registrera sina Countrycod toplevel domain såsom SIDA.se. Tänk också på hur mycket som vilar på se och vad den har för ekonomisk betydelse- Tänk också på att Sverige driver ett annat lands toppdomän såsom .ST ,

Underhåll, registrering och lagring av hemsidor inom IT-sektorn och att knyta ihop olika nätverk som underlättar samkörning mellan olika skolor och universitet, skolverket.se, sjukvård KS.se, olika län, riksdags.se, regeringen.se, ud.se, vattenfall.se, dmv.se,kärnkraft.se och inom partiväsendet, moderaterna .se, socialdemokraterna.se och inom industrin, volvo.se och förutom dessa finns andra inom exempelvis musik, idrott, tv och radio.

Trots att SIDA lämnar bistånd till våra ovan nämnda länder har vi inte rätt att registrera under våra länders toppdomäner som.SO, .IQ mfl. För att kunna hitta olika information om Somalia måste man kunna skriva goverment.so på samma sätt som i Sverige.

Genom att våra länder inte är intresserade att ha en fri domän och demokratisering av sina internet så missar man betydande resurser och utveckling inte minst inom forskningen. Den bidrar också till fred genom att ungdomarna ägnar sig mycket åt att skapa och får dessa att avhålla sig från krig.

Vi som kommer från ovan nämnda länder vill genom det projektet kunna skapa många arbetstillfällen. Detta kräver små resurser genom att behålla en del av biståndet som går till återuppbyggnad av våra länders infrastruktur och demokratisering i stället för att hamna korruptionen eller i fel händer. Det gynnar Sverige, flyktingar och våra länder. På samma sätt som i Sverige styr andra länders domän som inte har flyktingar i Sverige skulle det vara möjligt för oss flyktingar att få igång och utnyttja våra egna domäner. Vi strävar efter en fri domän och en demokratisering av internet.

Emellertid vi som kommer från de här länderna har gemensamt dels att vi är flyktingar, vi kommer från krigsdrabbade länder, vi talar samma språk, nämligen svenska, arbetslösheten är stor bland oss,vi bor i ett demokratiskt land där vi gemensamt har lärt oss demokrati och dessutom vill många återvända och hjälpa till med återuppbyggnad.

Genom stöd från den svenska internetstiftelsen och svenska internet isoc.se, tillsammans med SIDA skulle kunna genomföra detta projekt och minska arbetslösheten bland flyktingar och invandrare i Sverige. Lyckas vi med det så ska liknande projekt genomföras i andra länder På det sättet bygger man broar mellan folken.

 

De Nya Svenskarna

DPNS


Hade en svensk blivit skjuten hade man begärt justitieministerns avgång

Svenska regeringen måste betrakta det som händer mot invandrare som en terrorhandling och de som skjuter mot invandrare är terrorister.

Hade en svensk blivit skjuten hade man begärt justitieministerns och länspolismästarens avgång och ett gemensamt uttalande av regeringen.

Vi börjar med att ställa följande fråga nämligen :

Hur kommer det sig att lasermannen härjar bara under borgerliga regeringar .

Under den första borgerliga regeringen (M, FP, C, KD) med Carl Bildt som statsminister 1991-94 ökade rasismen och främlingsfientligheten kraftigt och lasermannen härjade och sköt invandrare till höger och vänster över hela Sverige.

Under nuvarande borgerliga regeringen ( M, Fp, C, Kd) med Reinfeldt som statsminister , härjar en ny laserman som skjuter invandrare och sprider skräck i hela Sverige

Inte nog med det även den fängslade lasermannen ansöker om nåd under den borgerliga regeringen. Regeringen och polisen jämför det med att skjuta vargar jmf med kungen och säljakten.

Dessutom kom SD in i riksdagen , stiftar lagar och förhandlar med regeringen. Just under den borgerliga regeringen .

Egentligen fann polisen kulan , står det i en stor rubrik .

Invandrare har utsatts för beskjutning sedan den 24 januari och många har skadats

Detta handlar om terrorism och man sprider terror och skräck i hela Sverige , han har redan dödat en invandrare och skadat 8

De Nya Svenskarna betraktar det som en terrorism som ligger under lag om straff för terroristbrott

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

Europeiska unionens rambeslut om bekämpande av terrorism av den 13 juni 2002 (2002/475/RIF)2.

2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

 

  1. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

3 §

14. uppsåtligt vapenbrott, 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),

4 § För försök, förberedelse eller stämpling till samt underlåtenhet att avslöja terroristbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

5 § Om någon begår ett brott enligt 8 kap. 1, 4-6 §§, 9 kap. 4 § eller 14 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken eller försök till sådana brott, med uppsåt att främja terroristbrott skall detta, om gärningen inte omfattas av ansvar enligt 2 eller 4 § eller medverkan till sådana brott, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp och enligt bestämmelserna i 29 kap. 2 § brottsbalken, beaktas som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

 

Åtgärd

De Nya Svenskarna kräver en ny metod , att riksdagen beslutar om att polisstation i varje kommun som har register över de personer som har vapenlicens och att förvara vapnen vid den polisstation i den kommun man tillhör . En jägare eller hemvärnpliktig få hämta sitt vapen vid den polis stationen där han eller hon bor om han eller hon behöver ha tillgång till det vid jakten eller hemvärnsövningen.

Förvarande av vapen i bostaden kan komma i orätta händer tex genom inbrott eller försummelse .Polisen ska registrera när man hämtar och lämnar sitt vapen.

De Nya Svenskarna utgår från kritik och självkritik och menar att polismästare , justitieminister och regering inte har agerat tillräckligt och därför bör en oberoende granskningskommission inträda vid sidan av KU. .

De nya svenskarna vill att svenskarna utreder sina egna misstag, dels försäljning av de vapen som används i kriget i Irak och som nyligen avslöjats där tusentals irakier dödats , och f d statsminister Göran Perssons agerande i det sammanhanget .

 

De Nya Svenskarna

DPNS


Alfred Nobels

The Nobel Peace Prize
Har du någon gång besökt Alfred Nobels grav , viste du att han ligger i Solna Norra kyrkogården, har någon
Nobelpristagare lagt en blomma på hans grav , har SVT visat  någon cermoni vid hans gra till minne av honom.
The Nobel Peace Prize
Alfred Nobel dog den 10 december 1896 i San Remo, Italien.

Upprop till nyval

 

Vi vill ha ett nyval.


Demokratin behöver skyddas och utvecklas.

Hindren för demokratin har blivit fler och värre: valfusk, byte av vallokaler utan att informera i tid, utbetalning av anonyma av dolda pengar till partier trots att det finns partistöd, riksdagsledamöter som byter parti under mandatperioden och bildar ett annat parti , en annan som blir medlem i M dagen innan och blir statsråd dagen efter , misstroendeförklaring mot fd statsminstre Göran Persson 1996 med anledning av hans resa till Kina, många invandrare som inte röstar , flyktingar som inte har lärt sig demokrati, misslyckandet med införande av demokrati vid återuppbyggandet allt detta bidrar till att de extrema rasistiska organisationerna fått stöd hos det svenska folket. Folket röstade på dem så att de fick makt., SD följer inte praxis för budget, åttio röstsedlar
hittade i Tranås.

Detta i sin tur har orsakat att vi fått en svag regering som inte kommer att fungera i längden. Ett typiskt exempel är när regeringen Fälldin avgick och Ola Ullsten fick bilda en minoritetsregering som varade i cirka ett år. Detta berodde på kärnkraftsfrågan. Svenska folket valde att gå till folkomröstning samtidigt som man accepterade en svag regering. Kostnaden för folkomröstningen, politisk propaganda och folkets engagemang var hög. Under den tiden

hade Sverige inte råd med att bekosta ett nyval. Både Fälldin och Ullsten lever fortfarande och kan bevittna detta elände. Även om folkomröstningen 1980 var rådgivande betraktades den ändå som ett val som inte bara skulle avgöra en viktig fråga utan också har bildat en ny regering.

Regeringen Ullsten varade bara ett år mellan okt 78 till ok 79 .

Regeringen Fälldins C, M och Fp , varade mindre än två år 79-81. Andra regering Fälldins utan M dvs C och Fp varade endast 16 månader 1981- 82

Vi invandrare vill se att svenska folket är bra på att tillämpa demokrati och betona vikten av att skydda och utveckla denna så att flyktingar som rymt från en diktatur och fått skydd här i Sverige lär sig detta. Vilket underlättar vid återuppbyggandet.

Svenska folket står inför valet mellan att godta rasism eller flyktingar. Valresultatet har visat att sex procent har valt det första alternativet, de valde rasismen. På samma sätt får de rasistiska organisationerna med sina väljare välja mellan antingen att gå ut och stoppa krigen eller ta emot flyktingar.

SD har nämligen inte tagit avstånd från rasismen, nazismen, främlingsfientlighet och förintelsen men ändå sitter de och stiftar lagar och avgör flyktingars öden.

Svenska folket har inte ställt den frågan och denna passivitet utgör ett hinder för demokratin.

Det allmänna skall verka för att demokratins ideer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Etmiska , språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv bör främjas. Detta betonas i grundlagen 1 kap § 2 RF. Av 2 kap 2 § framgår att utläning här I riket är likaställd med svens medborgare….

Att utlysa ett nyval nu är att stärka och skydda demokratin samtidigt som man rättar till avvikelsen och går vidare,.

Riksdagen måste stifta en ny lag som reglerar partiorganisationer och vilka domstolar som ska avgöra frågan de brister och fel som strider mot grundlagarna och ev. ogiltigförklaring

Detta kompletteras med det skolprojekt som redogjorts på hemsidan nedan.

http://solidarity.webblogg.se

 

Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

På samma sätt har vi länder som Kina, Ryssland och USA vilka sitter i säkerhetsrådet fast de själva bryter mot mänskliga rättigheter och ignorerar demokratin.

Hämnddemokrati utgör en del av hindret för demokratin. Ett annat problem som utgör ett hinder för demokratin är t ex det israeliska folket när de valde Sharon till premiärminister vilken själv anklagats för folkmord i Libanon. Likaså när det amerikanska folket valde Bush vilken startade kriget, satte Irak i brand, Afghanistan, Palestina, Pakistan, Somalia, Sudan och Jemen. Det finns ett samband mellan valet av Bush och Sharon och krigslinjen Irak-Jemen. Inga internationella avtal följes.

Demokrati är en internationell fråga på samma sätt som fred och miljö och måste tas upp på allvar i skolor, föreningar, flyktingförläggningar, SFI , Röda Korset, Amnesty och varför inte på arbetsplatsen .

Hämnddemokrati och hindret för demokratin är två begerpp som förlänge krigen .


 

DPNS

De Nya Svenskarna


RSS 2.0