Riksdagsarbetet och partiernas valberedningar borde förändras och utvecklas !

Riksdagen i dess nuvarande skick är inte att betrakta som jämställd då få invandrare pga partiernas valberedningar kandiderar till riksdagen och ännu värre är det när det gäller Eu-parlamentet. Mångfalden fungerar dåligt då MP:s båda språkrör är infödda svenskar och att svenskarna flyr från de stadsdelar där majoriteten av invånarna har invandrarbakgrund.

Medborgarförslag tas inte på allvar eller glöms bort och många kommunpolitiker har gmail eller yahoo adress i stället för under sitt lands domän .se. I Jämförelse statsminstern kör Ford i stället för den inhemska produkten Volvo .

Den fredsplan som presenterades av De Nya Svenskarna och skickades till riksdagen och regeringen blev försummad . Medborgarförslag som lämnades till Arbetsförmedlingen och kommunen om hur arbetslösheten bland invandrare ska lösas försummades och studerades inte ens. Medborgarförslaget , I-ländernas topdomän och U-ländernas topdomän. Dvs att få u-ländernas topdomän att fungera under tiden de här länderna befinner sig i krig såsom arabiska våren mfl. Utifrån tex Sverige och likadant övriga länder där flyktingar kan samarbeta.

Multireligionval är en metod av konfliktlösning , en process som innebär att på sikt övergå från ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden till Multireligionval som omfattar alla religioner. Förföljelse av muslimer som minoritet som utförs av buddisterna som majoritet i Burma kunde ha gått att undvika så även förföljelse av andra samfund i Mellanöstern kunde även det ha undvikits om de nordiska länderna tillämpat Multireligionval .

Varför tillämpas kyrkovalet enbart av kristna i de nordiska länderna och varför tas ingen hänsyn till andra religioner .

Multireligionval , fredsplan och en fungerande u-ländernas topdomän borde ingå i alla områden som omfattas av konfliktlösning.

Riksdagen är inte en industri utan en skola varifrån det utfärdas folkets demokratiska beslut. Partierna lever på bidrag sk partistöd i syfte att främja demokratin och utveckla densamma och inte vara beroende av okända krafter som påverkar deras politik . Politiken måste ha ett varierande innehåll och inte härma varandra och det får inte saknas en stark opposition som utgör grundbulten i demokratin.

Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid Kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka 

 

Politisk cirkel med moderna tillämpningsmedtoder för riksdagsledamötena.

Nu är det De Nya Svenskarna som håller föredrag i riksdagens lokaler om Multireligionval från teori till praktik . Riksdagsledemötena som elever lyssnar , ställer frågor och tillämpar.

Eftersom vi tillsammans skall utveckla ett rättvist Multireligionval kräver detta naturligtvis yttrande från olika experter , vetenskapsmän , politiker och jurister .

Ärkebiskopen får möjlighet att informera om hur kyrkovalet fungerar med dess fördelar och nackdelar. Dessutom bjuds experter från valmyndigheten in .

Finansieringen, kyrkans egendom och begravningar ska också diskuteras. Med den situation som råder med att många dör i de pågående krigen och andra som dör på väg som flyktingar kommer inte jorden att räcka till att begrava människor inte ens om man hugger ner stora skogsområden för att tillverka kistor eftersom de som dör i krigen på grund av sin religion inte vill bli kremerade . Frågan om hur man skall ta hand om de döda i framtiden måste också diskuteras .

 

Följande kriterier är av betydelse att diskutera

  1. själva Multireligionvalet och synpunker representanter för olika samfund,

  2. Multireligonstödet motsvarar partistödet,

  3. Kyrkan och andra samfunds rättvisa fördelning av deras egendom

  4. Begravningssätt

  5. Skolundervisning i ämnet

  6. Rätten att inte ha en uppfattning

  7. Finns det något att hämta från de nordiska konflikterna och hur löste man det efter Kalmarunionen och perioden mellan denna och unionsupplösningen 1905. Har nutralitetspolitiken bidragit till stabiliteten.

Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till Europakonventionen, artikel 9:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

Nu till frågan om de religiösa som motsätter sig införande av demokrati i sin religion och är motståndare till Multireligionval .

 

Argumet -1-

Grundlagen betonar att målsättningen för det allmänna är att verka för att demokratins ideer blir vägledande inom samhällets alla områden som betonar att demokratin skall genomsyra alla samhällsområden

Om demokratin är en garant för religionsfrihet som utgör grundbulten för demokratin och garanteras i grundlagen, får de som flydde från diktaturstater och förtryck inte motsätta sig en sådan demokratisk reform, Multireligionval.

 

Argument -2-

Multireligionstödet beviljas till de samfund som deltar i Multireligionval. .

De som motsätter sig får inte det stödet och de blir isolerade utan att ha yttranderätt när det gäller vissa viktiga frågor . Yttranderätt inhämtas från det folkvalda organet.

 

Vid tillämpningen börjar arbetet med buddismen på grund av rådande omständigheter

50 Buddism , motsvarar 50 invandrade buddister i Sverige , samma gäller andra religioner

 

50 Islam50 Judendom50 Hinduism50 konfucianism50 Mandeism50 Kristendom

 

 

T I L L Ä M P N I N G

Här utgår vi ifrån att alla riksdagsledamöter kommer som flyktingar från Burma samt andra buddister som bor i Sverige.

Riksdagen består av 349 ledamot som ska sitta i 7 bänkrader fördelade på de 7 religionerna.

 Således har vi 50 ledamöter i varje bänkrad inklusive ärkebiskopen .

 

Steg I

De 349 ledamötena ska enligt konfliktlösningsprocessen komma från samma land eller länder som har buddismen som religion I det här fallet Burma.

Att få två buddister som representerar buddisterna i Sverige och båda skall vara svenska medborgare, även de som konverterade till buddsimen deltar i

konfliktlösningsprocessen.

Alla 349 ledamöterna skall ha rösträtt i multireligionvalet.

Vi har två kandidater , Lama Aoch Lama B . Oavsett den inriktning som lamarna representerar är det religionsfrihet , demokrati och att vi som skall uppnå fred i exil och på sikt skall det ha en betydande effekt i deras länder. Båda lamerna skall innan valet i en öppen och allmän debatt presentera sina lösningar och synpunkter samt svara på journalisternas frågor.

Båda lamarna åker runt till olika städer och träffar buddister och andra intresserade och under bönetillfällena predika om införande av multireligionval .

Representater från valmyndigheten tar med sig prototyper , tryckta valsedlar och på varje valsedel står namn på kandidaten. Valsedlarna placeras på en lång bänk eller ett bord, de skall även ha med sig två snickrade lådor med två olka färger.

 

Nu är det Multireligionval och dessa 349 buddister har rösträtt att välja eller rösta på den lama som de anser vara lämplig .

 

När de 349 buddisterna går in i vallokalen plockar de var sin valsedel och går sedan mot valnämnden som sitter i rad , visar sin legtimation och röstkortet som visar att de har rösträtt i multireligionvalet och sedan stoppar de valsedeln

in i ett kuveret bakom skärmen och sedan går de tillbaka och överlämnar kuveret till valförrättaren. Då har han gjort sin demokratiska plikt.

 

Den officiellt valda laman skall sitta vid ett ovalt bord tillsammans med en vald imam och en vald rabbin m fl.

 

Steg II

Proceduren upprepas men tillämpas på nästa religion, nämligen islam, judendom osv.

 

I inlägget , Flykting & Demokratin tog De Nya Svenskarna upp samarbetsvårigheterna mellan olika minoriteter . Både i riksdagen, inom riksdagspartierna och även utanför dessa. Detta presenterade som en fredsplan

De Nya Svenskarna står till förfogande med att hålla föredrag om Multireligionval, kostnadsfri uppmuntran till fred och demokrati .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-med-centrala-roller-i-usas-extremhoger/

 

 

 

 

 

 

 


Fruktar George Bush att Donald Trump ska överlämna honom till Tribunalen ?

Harold Pinter som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2005 var fredsaktivist, han protesterade mot Kuwaitkriget, Natos flygbombningar av Jugoslavien, Afghanistankriget och Irakkriget.

Pinter ansåg att att USA:s f.d. president och Storbritanniens f.d. premiärminister Tony Blair enligt Genèvekonventionerna bör dömas för krigsförbrytelser.

 

Han agerade även som jude genom att motsätta sig Israels ockupation av Palestina,

 I sitt modiga tal inför Nobelcermonin, riktat till omvärlden, lät han marken skaka under krigsförbrytarnas fötter, världen över . Hur skulle han ha agerat om han inte avlidit?

 Det krig som de startade utvecklades till och med till ett krig mellan de som var införstådda med att styra landet Irak efter diktaturens fall.

Tony Blair och George Bush räknade inte med ett så långt krig när de startade det. De räknade inte med att kriget skulle sträcka sig över deras mandatperioder som president och premiärminister.

 De har inte heller tillsammans med sina rådgivare tagit med i sina beräkningar de två kurdiska klaner, som har krigat så länge de har existerat både sinsemellan och mot den irakiska regeringen . Bland dem hittar man många krigsförbrytare

 Var Bob Dylan när han uttalade sig den 10 december i Stockholm lika onådig i sin kritik?

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/bush-i-dolt-angrepp-mot-trump/

 


#pledardebatt , Mot era argument

Ska man utvecklas till en rasist om man ser för många flyktingar söka skydd i sitt eget land? Ska man bli en bankrånare om man är arbetslös eller fattig pensionär ?

I partiledardebatten ser man 8 infödda svenska partiledare som vrider och vänder på samma gamla sten med två för snälla programledare.

Det verkar som om partiledarna bäddar för att det inte finns någon kvinna som statsministerkandidat.

Samma sak gäller för någon med invandrarbakgrund, ej heller den personen kan bli statsminister.

Den högkonjunktur som partiledarna talar om beror för det första på det pågående kriget, för det andra billig arbetskraft och för det tredje ett ökande stöd till främlingsfientliga organisationer.

De vapentillverkande ländernas roll gör att krigen fortsätter och de som flyr från krigen är en mycket utsatt grupp flyktingar som bl a kan ta vilket arbete som helst till lägre löner , ett slags återuppståndelse av slaveriklassen. Debatten handlar inte om fred , det ökande antal flyktingar tåls inte av de främlingsfientliga krafter som i sin tur bildar partier i EU.

Socialdemokratin & kriget

När fd S statsminister Göran Persson och hans dåliga politiska rådgivare gav stöd till kriget i Irak räknade och förväntade de sig inte ett långvarigt krig som skulle komma att sträcka sig över flera svenska statsministrars mandatperioder. Socialdemokraterna var inte det enda riksdagsparti som gav sitt stöd till kriget utan det gjorde även flera andra riksdagspartier.

Upprättelse till folket genom solidarisk ansvar

De som sålde och fortfarande säljer vapen till krigsdrabbade länder , de som gav sitt stöd till krigen , tillsammans med de länder som startade krigen, USA och Storbritannien, är strikt ansvariga för flyktingströmmen , miljöförstörelse och ett åteuppbyggande av länderna. Dessutom förpliktigas dessa att återlämna ländernas egendom och de är även skyldiga att betala skadestånd. Yttrande från experter i internationell rätt och miljörätt & vetenskap ska inhämtas.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiska-kommentatorer-moderatledaren-ulf-kristersson-vinnare-i-partiledardebatten


Här är motodernas moder som Nobel har drömt om !

Vi börjar med att De Nya Svenskarna naturligtvis ansluter sig till de över 400 000 personer som har undertecknat ett upprop med krav om att Burmas ledare Aung San Suu Kyi ska bli fråntagen Nobels fredspris.

Detta öppnar andra vägar till diskussioner bl a Nobels fredspris till Europeiska unionen 2012 då Storbritannien var med att ta del av äran . Ska Brexit fortsätta att ha äran eller ej.

Vi ställer frågan till både det norska folket och Nobelkommitten huruvida det är rimligt att Norge som inte är med i EU men medlem i NATO samtidigt som de delar ut Nobels fredspris.

Vilken anser det norska stortinget bidrar till fred , NATO eller EU.

 

Metoden och problembeskrivning

På vilket sätt kan staten gå in med resurser för att hjälpa vid sådana katastrofer som översvämningar . Försvaret kan varken släcka bränder eller åstadkomma fred .

 Inte ens användning av katastrofhjälpmedel såsom 3 000 soldater som tagits in för att hjälpa till och insatsen av 500 fordon, 14 flygplan samt 12 000 medlemmar av nationella gardet var inte ens det tillräckligt vid naturkatastrofen.

 presskonferens efter presskonferens , böner och ritualer lindrar inte folkets lidandet.

Vattnet gå till brösthöjd efter de kraftiga skyfallen. Många dödsoffer , en höggravid kvinna hittades död men barnet låg inte kvar i hennes mage , En annan kvinna som ska ha försökt fly översvämningarna drunknade när hon försökte ta sig ur bilen polis som drunknade i sin bil, Risken att drunkna främst genom att människor fastnar i fordon på vattenfyllda vägar . Vattnet kan innehålla giftiga kemikalier som har spolats ut från garage och förråd. Det finns även risk för att bakterier som salmonella och E.coli sprids med vattnet .

Flera tusen människor har evakuerats till uppsamlingscenter, men många är fortfarande fast i sina hem. över 300 000 förlorade ström .Flygplatser , skolor och myndighetsbyggnader och 250 motorvägar runtom i delstaten har stängts av. Ett av stadens sjukhus evakuerades. Plundrare kan passa på som sker även vid krig.

Den katastrofen kostar över 1.000 miljarder kronor och tidigare har enligt källorna inträffat i ett enda land :

År1900.Galvestonorkanen i Texas, mellan 8 000 och 12 000 människor miste livet och skadorna uppskattades vara värda närmare 30 miljoner dollar., 1928 Orkanen minst 2 500 drunknade i jätteöversvämningarna och över 1 700 bostäder förstördes. 2005 Orkanen Katrina i Louisiana, mer än 1 800 människor omkom och skadornas värde var 100 miljarder dollar, motsvarande 800 miljarder kronor,, en hel svensk statsbudget . 1935 Labour Dayorkanen 408 människor dog i ovädret och översvämningar, de flesta krigsveteraner från första världskriget som jobbade på ett byggprojekt på ögruppen Florida Keys. 1926 Miamiorkanen 372 människor dog i stormen som orsakade skador för ett värde av 105 miljoner dollar. I de översvämningar som följde drunknade cirka 150 personer.

2012 Superstormen Sandy 72 människor miste livet och 650 000 bostäder förstördes eller skadades. Skadornas värde uppskattades till 65 miljarder dollar. 1992 Orkanen Andrew och Louisiana, ett 40-tal människor miste livet och 127 000 bostäder förstördes. Skadorna uppskattades vara värda 26 miljarder dollar.

Floderna steg med över 8 meter på tre timmar och dammar har nått kritiska vattennivåer och har börjat svämma över. När dammarna snabbt fylls till bristningsgränsen och vattennivån stiger med 15 centimeter i timmen och ingenting hjälper då har vi lösningen,

 

En grön teknisk lösning på problemet

Logotyper och benämningar

 Ett grönt genomskinligt cylinderformat rör byggt på höjden . Det skall ha flera anordningar som kopplas till flera olika vattenpumpar för att driva in regnvatten och översvämingsvatten in i cylindern . Vattnet kan återanvändas för olika ändamål som bevattning m.m

 

 

Det sägs att det enskilda största hotet fortsätter att vara regnet !

Men lösning är att samla upp regnvatten vilket förhindrar översvämningar och varenda droppe räknas i likhet med finanspolitiken där varje krona räknas.

En lösning som kan tillämpas i vilket land som helst , en snabb, effektiv och billig lösning. Länder med öknar kan ha stor nytta av vattnet. Vattnet som kommer in I cylindern kan också filtreras och renas så att det kan användas till olika ändamål. Tillverkningen kan ske i olika länder, vilket land som helst.

 

Prototyp av miljövänligt meterial.

En genomskinlig cylinder av lätt material som är lätt att flytta, aliminium eller hårdplast lika högt som ett vindkraftsverk eller lika stort som Kaknästornet att byggas på höjden . Det ska vara genomskinligt för att kunna upptäcka och rädda fiskar eller andra djur som hamnar där .

Cylindern ska ha flera starka fästen inbyggda runt cylindern och placeras på olika ställen, grunden, mitten och överkanten, för att snabbt kunna flyttas med en helikopter till det drabbade området .

En eller flera vattenpumpar drivna av biogas kopplas på olika ställen in i cylindern för att leda regnvattnet in i cylindern. Även långa slangar ska kunna kopplas till vattenpumparna från ett längre avstånd. Cylinderns grund ska vara stark och stabil men ändå kunna flyta för att kunna placera den I havet, sjön eller I ett fartyg.

Cylinderns bas/grund ska vara stabil och tung men kunna flyta och flyttas , dvs cylindern ska kunna placeras i havet , i sjön eller på land .

Tillverkningen bör ske på en flygplats eller en nedlagd sådan där man har tillgång till flygplan där det är lätt att landa samt att man har tillgång till flygtekniker och annan expertis. Detta skapar även flera arbetstillfällen.

Helikoptern utnyttjas både för att flytta cylidern och hämta vatten ur den. Vattnet kan användas till olika ändamål från bevattning till att släcka bränder .

 

 

 

 

Kan ett handelsfartyg och ett flygplan transportera stridsvagnar, stridsflygplan och krigsmaterial så långt som mellan USA och Mellanöstern så kan de lätt flytta en sådan cylinder.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön.

 

 

 


RSS 2.0