Nu har svenska folket fått tre partiledare med invandrarbakgrund och snart en kvinnlig statsminister

Det är ett stort steg framåt och ännu en framgång om en kvinnlig partiledare väljs till statsminister den 24 Nov 2021. Dock nackdelen med att tidigare finansminister bli statsminister visade sig att när Göran Persson blev statsminister gav han stöd till Bush-Blairs krig .

 

Emellertid, att välja en första kvinnlig statsminister i Sverige stöter på motstånd och inget hopp finns om att få stöd från de kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som Sabuni, Dadgostar och Ebba Busch eller identifies as both Norwegian and Swedish .

Hur kommer det sig då att de tre kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som i grunden är flyktingar inte verkar vilja beröra det väsentliga området inom politiken, nämligen utrikespolitiken ?

Kan det bero på att de saknar kunskap inom det området som KD:s f d ledare Alf Svensson under Vietnamkriget och att styrelsen då valde att avsätta honom innan han blev känd ?

Alf Svensson tog nu avstånd från Ebba Bush:s politik

En huvudregel säger att om en partiledare saknar kunskap inom utrikespolitik skall den personen inte heller väljas till partiledare .

Eller om det fungerar så att utrikesministern sköter all svensk utrikespolitik som under Möss och Hattpartierna under 1700- talet ?.

Varför klappades det häftigt när Sabuni talade under landsmötet ?

Jo det verkar så att de som klappade var en kombination av kändisar,Israel – Nato och SD- anhängare .

Hon nämnde däremot inget om den linje som har en lång historia inom folkpartiet/L , Barbro Westerholm , Westerbergeffekten m m . Sabuni valde att omfamna män på samma sätt som en diktator omfamnar sina klanledare .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


De religiösa symbolerna på världens flaggor !

 

I dagens fotbollsmatch spelade Sverige mot Georgien, samtliga spelare bar på kors på sina tröjor. På den georgiska flaggan finns fem kors och på den svenska flaggan finns ett kors.

Kan barnen på daghemmen skilja mellan de nordiska likadana religiösa flaggorna ?

Om all personal på daghemmen viftar med var sin flagga och frågar barnen , kan ni para ihop varje flagga till respektive nordiskt land ?

Vad vill de som är ansvariga för barnomsorgen att barnen på daghemmen skall lära sig av de religiösa flaggorna ?

På dagens daghem går även barn till föräldrar som är födda utanför de nordiska och europeiska länderna vilket gör det ännu svårare för dem . Dessutom är det inte lärorikt .

Det som skiljer de nordiska religiösa flaggorna är bara färgen . Den religiösa symbolen , korset, finns fortfarande på alla nordiska flaggor trots att staten och kyrkan är separerade .

Dessutom, de religiösa symbolerna på världens flaggor passar inte in i det moderna samhället, barnen får bara lära sig om färger och korset , likadant med andra länders flaggor .

De Nya Svenskarna menar att i stället för religiösa symboler , kors , svärd eller Gud är stor placeras i stället landets toppdomän. På den svenska flaggan ska till exempel stå .SE , en grön punkt , ett gult S och ett blått E. Vit bakgrund. En flagga som representerar alla. Likaså för EU och övriga länder .

Risken är då att de religiösa symbolerna kan hetsa upp till krig och konflikter, motverka principen om religionsfrihet där demokratin har givit alla trossamfunde frihet och därmed själva demokratin.

Barnen på daghem och grundskolor få lära sig alfabetet, med hjälp av världens flaggor , lätt att lära sig skilja mellan olika flaggor och dessutom ger domänen uppmärksamhet för dess betydelse.

En flagga som representerar alla, oavsett bakgrund, med en viktig symbol nämligen en toppdomän som representerar suveränitet .

Sverige har en väl fungerande internationell toppdomän .SE , Danmark .DK och likaså med Finland .FI. Norge.NO. Island.IS som också har kors på sin flagga Dessa toppdomäner symboliserar ländernas suveränitet. En välfungerande toppdomän bidrar till en meningsfull sysselsättning . Därför är den av stor betydelse för flyktingar och nyanlända eftersom deras länder på grund krig och konflikter inte har en fungerande toppdomän , får de själva sina länders toppdomän deligerat till sig på samma sätt som Sverige driver ett annat lands toppdomän nämligen. NU

EU är indelat i de länder som har en aktiv toppdomän och andra som har en vilande toppdomän

Toppdomäner ger dessutom en meningsfull sysselsättning för flyktingar och nyanlända som leder till arbete . Flyktingar från Syrien , Afghanistan och Somalia bildar var sitt IT-bolag genom att de redan har många olika föreningar och omvandlar en av dessa till en s k ISOC , internet socity. Syftet med det är att delegera toppdomänen till sin socity från länder med ineffektiva toppdomäner och aktivera dessa från b la Sverige på samma sätt som Sverige tog över toppdomänen . NU.

Detta sätt att samarbeta inom IT bland olika flyktinggrupper tillämpas vid återvändandet och återuppbyggandet.

Om EU och FN vill uppnå fred borde de ta emot alla flyktingar, ge dessa en meningsfull sysselsättning enligt ovan som ett fredligt och demokratiskt samarbetsprojekt som kan tillämpas vid återvändandet.

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Sambandet mellan topdomänen , cctLDs och arbetslösheten .

Industriländernas och u-ländernas topdomän .

Föreställ er att den svenska topdomänen .SE upphör att fungera .

Hur många sysselsätter den svenska IT- sektorn ?

Hur många domänregistrerade bolag med anställda förlorar sina jobb i Sverige , inräknat webbhotellbolag och serverhallar . Även den personal som jobbar inom IT i statliga myndigheter och övriga företag samt organisationer kommer att mista sina jobb. Informationen, e-mail är inte tillgängliga längre .

Utländska IT- bolag som vill maximera sina vinster etablerar sig i Sverige och endast de som har råd kan registrera en domän och skapa en egen hemsida . Den svenska topdomänen krymper och kommer att skötas av få dominerande utländska it- bolag att hantera forskning och industri.

Den lilla .se sysselsätter många människor inom både den statliga och privata sektorn , hela den svenska IT- infrastrakturen vilar nämligen på .SE. B la riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, organisationer , trossamfund, press, SVT, SR, sjukvård, transportsektorn, industrin, skolor och forskning , idrott m.m.

Bilden ovan föreställer de länder från vilka flyktingarna kommer, de länderna saknar fortfarande en fungerande topdomän trots bistånd från b la den svenska biståndsorganisationen SIDA, biståndet & mottagarländernas IT- infrastruktur. IT-bolagen i de här länderna är för det mesta utländska bolag som säljer sina tjänster mycket dyrt och som därför få har råd med .

De nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar i Sverige ges en meningsfull sysselsättning genom att aktivera sina egna länders topdomän utifrån t ex Sverige . De får möjlighet till att driva sina egna länders topdomäner som befinner sig i krig eller i ett instabilt styre med interimsregeringar.

Detta sker i form av ett aktiebolag eller någon annan form av bolag som registreras bl a i Sverige av flyktingar och nyanlända i samarbete med AF, SDN och SIDA .Likadana projekt startar i både de nordiska länderna såväl som i hela EU.

Men inte alla EU- stater har en fungerande topdomän trots ett stort EU-bidrag och andra bistånd , målet här är att även dessa stater ser till till att de aktiverar sina egna topdomän .

Genom att varje grupp flyktingar, män såvål som kvinnor, oavsett bakgrund, från varje land som de har flytt ifrån bildar ett eget IT-bolag , en ny freds och demokratisk samarbetsform för flyktingar /invandrare .Detta kan senare i praktiken omsättas i deras respektive hemländer vid återvändandet och återubyggandet .

Inaktiverade topdomäner och arbetslöshet bland flyktingar och invandrare kan lösas genom aktivering och effektivisering av fattiga länders topdomäner av de nuvarande flyktingarna , nyanlända och tidigare flyktingar och ge dessa en meningsfull sysselsättning. Jämför med ,nu, som drivs av svenska it-bolag.

Eftersom de här länderna har tillgång till en bra solenergi , projekt drivs med en ny förnybar energi såväl i server hallar som övriga IT-bolag därför är utbildning i montering och skötsel av solceller viktig. En grön cctLDs

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Det korsflaggade Norden och firande av svenska flaggans dag den 6 juni då sker naturalisation .

Alla som bor i Sverige lever i en demokrati med frihet att säga och skriva vad man tycker som t ex De Nya Svenskarna. Den relativt stora jämlikheten mellan människor tog med sig en negativ utveckling av ojämlikhet mellan religionerna då många medborgare fortfarande inte har rösträtt i årets val sep 2021 som t ex demokratiambassadören med flera ungdomsförbunds orförande och även vissa partiorförande som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och partiledaren för Liberalerna

Nyamko Sabuni . Ej heller styrelsen för Järvaveckas Stiftelsen The Global Village har rösträtt i årets val.

När Sveriges riksdag beslutade att den 6 juni från och med år 2005 skulle vara helgdag i stället för den religlösa annandag pingst som tidigare var helgdag är i linje med separationen kyrka/stat.

Trots att samtliga riksdagspartier deltar i valet och trots att det råder religionsfrihet, denna dag utdelas också medborgarbevis, dvs naturalisation och förvärv av medborgarrätt . Dock dubbelt medborargskap med dubbla rättigheter , rösträtt i Sverige och det egna landet vilket motverkar utvecklingen av demokratin. Dubbelröstandet, tydligt synligt i EU valet, men hemligt när det gäller det israeliska valet .

Många nya svenskar som blivit naturaliserade oavsett religion hissar den svenska flaggan med dess kors. De är omedvetna om att stat och kyrka har separerat och korset finns fortfarande kvar på den svenska och andra nordiska staters flaggor.

De är även omedvetna om att kyrkan har sin egen lag, egen budget och eget val, kyrkoval , i vilket de inte har rösträtt och dessutom finns ett litet kristet parti som representerar kristna i riksdagen men inte andra religioner vilket står i motsats till vad som är syftet med religionsfrihet.

Inte heller närings­ministern och socialförsäkrings­ministern har rösträtt i årets val medan andra som har rösträtt kan avstå från att rösta under det att andra inte har samma möjlighet.

Hur ska närings­ministern och socialförsäkrings­ministern se till att de själva får rösträtt i ett liknande val som kyrkovalet så att andra som tillhör olika religioner får samma rättighet.

Vad gör kultur- och demokrati­ministern samt ­ungdomsrministern åt detta då många 16-åringar får rösträtt och kan delta i årets val medan andra som tillhör andra religioner inte får det.

Världens flaggor, topdomäner och arbetslöshet bland flyktingar och invandrare.

De Nya Svenskrna har i flera inlägg beskrivit sambandet mellan topdomänen , cctLDs ,och arbetslösheten som kan lösas genom aktivering och effektivisering av fattiga länders topdomäner av de nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar. Först skall man förställa sig att den svenska topdomänen inte fungerar under pandemin. Hur många domänregistrerade bolag med anställda finns i Sverige , likaså med webbhotellsbolag, serverhallar och hur många som dessa sysselsätter . Den lilla .se sysselsätter många människor och alla statliga myndigheter och statliga bolag har registrerat .se.

B la riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, press, SVT, SR, sjukvård, transportsektorn, industrin, skolor, idrott m.m.

De nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar får en meningsfull sysselsättning om de får möjlighet till att driva sina egna länders topdomäner som befinner sig i krig i Syrien eller i ett instabilt styre med interimsregering som i Mali och dessa kan drivas utifrån b la Sverige och EU- länderna

Det är också av betydelse att varje lands topdomän ersätter de otydliga symboler som nu finns på världens flaggor. Detta underlättar för barn och ungdomar att skilja mellan flaggorna även vid internationella tävlingar .

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Det är endast invandrarriksförbundern som tillsammans med trossamfunden kan sätta stopp för våldet i landet !

Det är endast invandrarriksförbundern som  tillsammans med trossamfunden kan sätta stopp för våldet i landet !

Det gäller inte bara IRF och trossamfunden   i de nordiska länderna som tar emot flyktingar  utan det sker även i andra länder som  tar emot flyktingar och erbjuder skydd på grund av förföljelse. IRF och trossamfunden   kan nämligen även stoppa krig och annat våld,  som våld mot kvinnor m.m. De kan också se till att  biståndet  i deras länder används på rätt sätt. De spelar också en betydelsefull roll i utvecklingen av demokratin och genom en fungerande ccTLDs en väl fungerande IT infrastruktur. .
De olika politiska kriserna kan genom bildandet av en samlingsregering lösas och  i fortsättningen förhindras . Riksdagspartierna måste kunna avhålla sig från inblandning i dessa föreningar och trossamfund som kan påverka klumpröstning i valet eftersom de  politiskt valda med invandrarbakgrund inte har visat någon politisk skicklighet och solidaritet så att under deras mandat har stödet till  SD ökat , skottlossning m.m har också ökat .

För att angripa problemet föreslår De Nya Svenskarna att regeringen tillsätter en utredning för att få fram riktlinjer om hur  invandrarriksförbunden tillsammans med  trossamfunden kan   samarbeta får att få slut på våldet och hur statsbidrag används.  

Som De Nya Svenskarna föreslagit tidigare; att varje invandrarriksförbund som kommer från samma land inklusive minoriteter skall ha en egen hemsida på både svenska och de olika språk som minoriteterna talar. Varje hemsida skall ligga direkt under den svenska ccTLDS, .se. Dessa finansieras med  statsbidrag som de får. Med topdomänen löser man arbetslösheten bland invandrare och nyanlända flyktingar. Syftet är också att få fler svenskar att flytta till invandrartäta områden och att även flytta statliga myndigheter dit.
 

Eftersom en flykting har svårt att hitta  information på hemsidor som ligger  under .com, .net  eller .org , därför   skall de ligga direkt under det landets ccTLDs som de bor i tex .se .
Om vi tittar närmare på  information som en flykting  kan söka under  Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se/  är inte samma information som rör landet i övrigt och för att hitta kanske  landsmän som de kan kommunicera med m.m.

Under samma hemsida , med  länken nedaan :
https://www.migrationsverket.se/Other-languages/alrbyt.html
En felöversättning på den stora rubriken , den kvinnliga tjänstemannen står  bredvid med ett leende  . Dessutom, myndighetens hemsida som sådan  är behäftad med stora språkliga översättningsbrister .

I början av Coronasmittan hittade vi fel översättning med stor rubrik vilket vi informerade SVT om  , skylten togs bort och ersattes med en ny med rätt översättning. Det verkar som om språk eller kontroll av översättnings  och granskning saknas.

Frågan är hur det kommer  sig att en tjänsteman vid MIG anklagats för att vara  insyltad i huntratals tillståndsärenden utan att snabbt bli  upptäckt . Även här handlar det om kontroll.
Brist på kontroll  gör att många matvaror är så gamla så de har passerat  bäst föredatum och ändå säljs i affärerna under Coronapandemin.  kanske är det därför folk har magproblem och illamående.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänsklighetenMedborgar & Eu- initiativ som riksdagpartierna avfärdat

Samband mellan topdomänen ,ccTLDs , fatttigdomen och arbetslösheten

En meningsfull sysselsättning för nyanlända / invandrare , en förbredelse i exil

En investering som får fart på ditt lands återuppbyggande efter diktatorns fall arbetsmarknadspolitik med åtgärder som ger flyktingar/invandare en meningsfull sysselsättning å ena sidan och å andra sidan gynnar både de länder som nyanlända /invandrare kommer från och de länder som sökt skydd i.samtidigt som biståndet effektiviseras och samarbetet med infödda svenskar blir bättre .

Vad som gör att det fattiga länderna som de flesta flyktingar/ inavandrae kom från trots bistånd inte har fungerande topdomän ,ccTLDs. som den svenska topdomänen .se.

Att skapa eller bidra till två olika IT-system ska fortsätta trots bistånd , den ena väl fungerande och stabil It- infrastruktur vilar på topdomän som i-länderna har , och de fattiga länderna som de flesta flyktingar kommer från trots bistånd saknar en fungerande it-infrastruktur dvs en död ccTLDs,

Bangaladesh och Burma två biståndsberoende länder saknar en fungerande ccTLDs .

SIDA som bland de biståndsorganisationer som ger bistånd till de här länderna , saknar kunskap om ccTLDs, betydelse dessutom ligger organisationen i fel område i en enorm lyxbyggnad på Valhallavägen , Östermalm. Den bästa placeringen skulle vara i Järfälla där de flesta flyktingarna kommer ifrån , nära till Arlanda , bra för miljön , billigare att driva , lättare för flyktingar/ invandrare att få kontakt med svenskarna och organisationen , kanske flera med invandrabakgrund kan få arbete där, mångfald .

Det skulle inte vara någon svårighet för personalen med avancerad utrustning som Iphone och Ipad och bärbar Mac, datorer söker information om varje land ccTLDs som SIDA ger bistånd till. Särskilt när De Nya Svenskarna mejlade initiativet och även vid ett besök förklarat vikten och sambandet för några ansvariga och anställda.

Ett enormt kapital av personal som springer med sina IPAD och Iphone mellan olika våningar saknar kunskap om ccTLDs, Även docenter /föreläsare i nationalekonomi vid Stockholms universitet saknar kunskap om ccTLD s.

Ännu värre när en docent i national konomi som har undervisat flera generationer ekonomer saknar kunskap , samband och betydelse av ccTLDs.

När de saknar kunskap , samband och betydelse av ccTLDs. från de länder som ger bistånd å ena sidan och att de som styr i de fattiga länderna som tar emot bistånd inte prioriterar sin ccTLDs. Detta gör att fattigdomen och arbetslösheten fortsätter på samma nivå eller ökar kanske i samband med befolkningsökning .

Under diktaturens styre och sedan under pågående krig , tex arabiska våren där flera länder är i krig , folk som flyr från de här länderna saknar kunskap om ccTLDs och dess betydelse och och även samband...

 

Ytterligare problem som folket upplever att de IT-bolag som landets ccTLDs har delegerats till är utländska bolag med mål att maximera sin vinst där det inte råder fri konkurrens som Yemen kostar det 5000:- femtusen svensk kr att registrera .ye under Internetcountry codetop-level domain (ccTLD) for Yemen. Ytterligare fakta är de religösa länder som motsätter sig ett fritt Internet att vara tillgängligt för alla medborgare till ett rimligt pris . Det är inte heller lätt att registrera någon domän direkt under landet ccTLDs då det är svåra krav och säkerhetskravet är ganska svårt att uppfylla

Trots diktaturer, krig , religiösa styren kan faktisk flyktingar driva sitt eget lands ccTLDs från exil på samma sätt som Sverige driver NU.

Många med invandrarbakgrund som har bolag i Sverige i olika former har registrerat sin verksamhet direkt under den svenska ccTLDs .se till ett rimligt pris och utan svårighet , ,

Många med invandrarbakgrund har rösträtt och det är lätt att hitta information om varje parti de vill rösta på genom bara gå på deras hemsida som är registrerad direkt under .se .

#ccTLDs är en del av demokratin och friheten därför är det viktigt vid åteuppbyggnaden efter diktaturens fall eller fred se till att förbereda övergången redan i exil genom att bilda en grupp som har företroende att bilda ett IT-bolag , få ditt lands ccTLDs delegerat till er och samma sak gör andra från andra länder . Så att ni kan

  1. bilda övergångs partier direkt under ditt lands ccTLDs , likaså tidning m.m

  2. Kom ihåg att en domännamn kan vara ovärderligt så att om den säljs på offentliga akutionen kan värderas till över en halv miljard .

  3. Genom det It-bolaget kan ni lösa arbetslösheten bland era landsmän som flyktingar bl a.

  4. När ni börjar samarbeta skapar ni fred samtidigt som ni utövar demokrati så att andra från samma land gör likadant I ett annt län eller land.

Sedan du har begripit problemet genom att ha gått igenom denna problemanalys blir det din uppgift att sätta igång med projekt för återuppbyggnad, då sätter du omedelbart igång en diskussion med dina landsmän i exil samla dina landsmän i exil och genom demokratiska metoder få flera diskussioner att utvecklas till ett freds och demokratiprojekt .

Sedan kontaktar SIDA, AF , SDN . Du tänker slå två flugor i en smäll , lösa arbetslösheten med en meningsfull sysselsättning samtidigt som du får igång ditt landets ccTLDs.

SIDA , arbetsförmedlingen och stadsdelarna skall vara med från start. Samma process gäller för andra flyktingar, nyanlända och invandrare.#it- grupp för en grön IT infrastruktur .Genom satsing på solceller får länderna tillgång till el försörjning så att alla serverhallar drivs med en förnybar energi.

Bildar It- grupp, It bolag

Varje It-grupp som kommer från samma land bildar ett it- bolag liknande loopia.se . www.loopia.se. En gemensam styrelse för alla It-grupper bildas.

Den har till uppgift att fullfölja , granska och förbättra så att hemlandets ccTLDs fungerar och är tillgänglig för alla, fri att registreras till ett rimligt pris och att internetet fungerar och är tillgängligt för alla medborgare. 

Finansiering

Biståndet från SIDA överförs till IT-bolagen . Genom skattemyndigheten har man kontroll . Varje it-bolags utrustning och lönerna finansieras genom biståndspengarna .När det går bra för bolagen upphör SIDAs finansiering till dessa it-bolag.

IT-bolagets styrelse lyder under den gemensamma styrelsen för alla It-grupper

It- bolaget registreras i Sverige och följer de svenska reglerna. I varje styrelse väljs en från varje minioritet  så att en rimlig mångfald och jämställdhet mellan män och kvinnor råder . En meningsfull sysselsättning

Krav : Vad som krävs av dig

Delta med vilja till fred och samarbete

#Fred

Du intygar att du  kommer överens med dina landsmän i exil om att du aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla  minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat. Du följer och tillämpar de demokratiska spelreglerna.

#Demokratin

Det  är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet  . Det är därför alla trossamfund som uttnyttjar denna rättighet måste införa demokrati i sin religionsutövning. konfliktösning.

Miljömodellen för demokratin , demokratin från terori till praktik med Multireligionvalsystem som grund.

Du skriver under  detta medborgar o  Eu- initiativ

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


RSS 2.0