Tiggeri som befrielserörelse med Soraya POST som strategiker , här är lösningen

2010 lämnade delegationen för romska frågor ett betänkande till svenska regeringen med följande rubrik #Romernas situation är ovärdig ett demokratiskt välfärdssamhälle som vårt och det finns inga genvägar till jämlika villkor för romer. Situationen kräver en långsiktig, uthållig och målmedveten politik - en nationell strategi för romer baserat på romers rätt kan uppnås inom 20 år  #Soraya POST som själv är rom lämnade in detta betänkande 4 år innan hon 2014 utsågs till första kandidat på Feministiskt initiativs lista för Europaparlamentsvalet i Sverige 2014. Det är första gången en rom toppar en partivalsedel i Sverige . Alltså, hon besitter den högsta makten i Europa som Eu-parlamantiker sedan 2014 . Emellertid, tiggeriet har ökat markant under Soraya POSTs tid, särskilt under 2017 . Soraya POST representerar I själva verket alla de kvinnor hon själv snubblar över varje morgon och kväll alltså de kvinnliga tiggarna men hon blundar och går förbi. Soraya POST engagerar sig inte heller när kvinnliga flyktingars lik flyter I havet och att kvinnornas rättigheter I mellanöstern och Burma kränks Soraya POST är medveten om att vi är på väg mot det kontantlösa samhället . Frågan är om Soraya POST kan betala till tiggarna med sitt kort ? Tiggarna blir besvikna när folk har inte några kontanter på sig. Romernas tiggeri under det romska Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, där Soraya POST är med genom sitt parti Fi, har inte lyckats motverka förtrycket av romer och fattigdomen har snarare ökat , en del utnyttjar de som tigger . Frågan är behöver de europeiska folken ett kvinnligt parti om det inte fyller sin funktion ? De Nya Svenskarnas strategi för romer är rätt till eget självstyre , Romani som ett självstyre med egen flagga. Detta kan jämföras med samerna I de nordiska länderna som har eget parlament och egen flagga, självständiga sameting, ett parlament där samer har rösträtt och som har inrättats av och erkänts av landets regering finns i Norge sedan 1989, Sverige sedan 1993 och Finland . Både Bulgarien och Rumänien är medlemmar i EU . Rumänien har 621 573 romer och Bulgarien har 325 000. Tillsammans är vi starka är mottot för det bulgariska ordförandeskapet i EU:s ministerråd vilket inleds 2018 . Detta bidrar till att både samhället och demokratin utvecklas. De Nya Svenskarnas strategi för Rohingya är densamma, Rohingya med eget självstyre i  burmesiska delstaten Rakhin Det har dikuterats om att även flyktingar som har bott länge utan tillstånd ska få amnesti . Tänk på vad kolonialmakterna har lämnat efter sig och som har fått till följd att folk inte kan försörja sig på grund av krig , kolonialmakterna sitter nu själva både i FN:s säkerhetsråd och i EU och förfogar över enorma resurser. Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Svenskarna måste vara bäst i världen i tillämpning av demokrati

Tre skäl till att Sverige kan utmärka sig I en omfattande tillämpning av demokrati och att utveckla den.

  1. Demokratiminister : den rollen är nästan glömd och används bara som en fin titel med bra lön . Det behövs större engagemang från ministern när det gäller ogiltiga röster, de som röstar blankt och soffliggare.

  2. Nobelpriset: Sverige är det enda land i världen som delar ut fem olika nobelpris då människor från nästan hela världen den 10:e december varje år besöker Sverige.

  3. Multireligionvalsystemet: genom att Sverige går över från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem och med religionfrihet I grunden öppnar sig möjligheten att reformera konfliktlösningar så att man på ett effektiv sätt kan uppnå fred och skydda människor från angrepp utanför sina länder, dvs i exil.

    Andra länder som inte delar ut nobelpris kan genom tillämpning av ett #Multireligionvalsystem på sitt eget sätt utveckla demokratin och kan då komma till samma nivå som de bästa länderna I att tillämpa och utveckla demokratin . En metod som De Nya Svenskarna rekommenderar är att få soffliggarna att delta I den demokratiska processen och att hitta metoder som visar hur de som röstar blankt kan utnyttja sin rösträtt på ett annat sätt.

Multireligionvalsystemet är nämligen en viktig del av religionsvetenskap och teologi. i undervisningen i religionskunskap ska ingå upplysning om multireligionvalsystemet vilket gör att det blir intressant för eleverna att studera detta ämne. Det blir lättare att kompromissa.

 

Vi ska inte kasta bort så många % av rösterna , ogiltiga röster, blankröster och soffliggarna.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Multireligionvalsystem : Del V Hinduismen

Det är sålunda inte lätt för någon annan inom ett annat trossamfund att förstå sig på hinduismen och skillja mellan olika grenar och hur allt detta finansieras därför är en övergång från kyrkoval till ett #multireligionvalsystem och införande av demokrati och transparans med multireligionstöd är nödvändigt. Detta handlar om konfliktlösning på en hög nivå Konflikterna på grund av olika tolkningar av gamla heliga skrifter ökar. Kyrkor sätts i brand, hinduiska attacker mot kristna i östra delstaten Orissa , konflikten mellan hinduismen och islam, häxjakt på muslimer, blodiga motsättningar i delstaten Assam samt krig mellan hinduism och buddhism . Vidare är Kashmirkonflikten den mest komplicerade av internationella frågor, och flera brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts . Ett centrum för buddhism och hinduism och de flesta i Kashmirdalen är muslimer. Omkring 1339 styrdes Kashmir av en muslimisk sultan , Meer . I Sverige bor cirka 8 000 hinduer och vad gäller andra länder, se tabelen nedan. Nation hinduer Nepal  23 300 000 Indien  1 010 000 000 Mauritius  620 000 Fiji  85 000 Guyana  240 000 Surinam  120 000 Trinidad och Tobago  237 000 Sri Lanka  2 800 000 Bangladesh  16 500 000 Malaysia  1 630 000 Pakistan  7 500 000 Sydafrika  959 000 Storbritannien  832 000 Indonesien  4 700 000 Kanada  497 000 USA  1 200 000 På Sri Lanka är hinduismen den största religionen bland tamilerna, muslimerna utgör 11 procent, de övriga är kristna och sikher, Kastsystemet grundar sig på Manus lag i Veda-skrifterna . Fyra huvudgrupper 1) Brahmaner – de styrande, t.ex präster, ministrar, astrologer och lärare, 2) Kshatriyas – de krigande, t.ex militär och polis, 3) Vaishyas – de närande, som ansvarar för ekonomi, jordbruk, handel och bankväsende 4) Shudras – de tjänande, alltså servicefolket, som mekaniker, städare, vårdare, byggare, artister och konstnärer. Dessa fyra huvudgrupper har undergrupper – så kallade jatis. Man talar alltså om att man tillhör en speciell jati. De har fyra läroriktningar, sampradayas, dominerande, : Vishnuism Shivaism Shaktism Smartism, Kshatriyas – de krigande, militär och polis, Hinduismen och demokratin Eftersom det är demokratin som garanterat oss religionsfrihet i detta fall det hinduiska templen i Mariestad, Jönköping, Stockholm, Borås och Trollhättan och de får också som trossamfund bidrag. Då templen inte används dagligen, bara några få timmar med få besökande blir det ohållbart att driva templen ekonomiskt , kostnaderna för hyror och el ökar varje år och dessutom har de inte bidragit till fred och lugnare stadsdelar . Därför är det bäst att driva templen med solceller , solpaneler och att tillämpa multireligionvalsystem med ett multireligionstöd motsvarande partistöd samtidigt som man upphör med att ge bidrag till trossamfunden. Om Hinduismen ämnar införa demokrati i sin religion som de har lärt sig av Svenska kyrkan och startar en egen Hinduismen valrörelse som religion behöver de resurser då partistöd ges till ett parti som har 4 % av väljarna . Genom att införa att religionsstödet motsvarar partistödet och genom att införa multireligionval får vi alla religösa samfund i Sverige att utöva demokrati . Kandidaterna tillhör ändå något av riksdagspartierna. Det är demokratin som har givit alla trossamfund #religionsfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till #Multireligionval innebär försoning och lugnare stadsdelar . Med Multireligionval kommer vi att förstå varandras religion och tradition samtidigt som vi uppnår fred. Övergång till ett Multireligionvalsystem innebär inte att den enskildes rätt till religionsfrihet inskränks, snarare utvidgas den rättigheten jämfört med kyrkoval så att vi kan uppnå fred . Religionsfrihetens ändamål är.inte att betona skillnader mellan olika religioner, att den ena religionen ska anses vara bättre än de andra och att den ena profeten är mer värd än den andra . Alla får en god inblick över andra religioner. Till och med en som inte är kristen kan rösta på en kristen präst och tvärtom kan t ex en kristen rösta på en imam, samma gäller för alla religioner.. Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en hindu till en rabbin eller en Lama till kristendomen utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Vid tillämpning av multireligionvalensystemet får politiker inte ställa upp som de tidigare gjort vid kyrkovalen. Efter det att multireligionvalet är genomfört och rösträkningen slutförd bildas en internationell religiös samling bestådende av de valda , t ex en hindu, en imam, en präst, en rabbin o s v. Syftet är att lösa konflikter som freden kan byggas vidare på. En annan viktig fråga att lösa är begravningssätten , kremering, frystorkning i en värld av krig samtidigt som man vill uppnå högt ställda miljömål. En grön helig plats De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av tempel, kyrkor, synagogor och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler . Hur hinduiska templel och församlingar i Sverige finansierar sin verksamhet , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet. Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem. Tillämpning Vi har två hinduiska kandidater , frågan är vilka av dessa som kommer att representera hinduerna i de nordiska länderna, dessa ska väljas utifrån fred och demokratiskt engagemang och ej pga att han /hon är mäktig. De ska väljas av av hinduer i det här fallet i Sverige Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en kristen , buddist, hindu och muslim som alla är medlemmar i samma politiska parti t ex centerpartiet och samtliga har mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber, buddister och hinduer . Majoriteten av de är flyktingar i de nordiska länderna eller var flyktingar eller barn till flyktingar som har varit utsatta för förföljelse i sina tidigare hemländer men nu har de rösträtt i Europa och den rösträtten fick de utan kamp . De är mera medvetna om innebörden av krig, ockupation, förtryck,, bosättningar och dödande . Det är tre pågående krig, den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina som nu på grund av Trumps ensidiga och ogenomtänkta utspel att Jerusalem är Israels huvudstad. De Nya Svenskarna rekommenderar Trump att tillämpa multireligionvalsystemer och det gäller även Putin. Det ena kriget påverkar det andra . Freden kräver ansträngningar utifrån och inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN. Vi har två hinduiska kandidater En hindu som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla hinduer i Sverige . Den andra en hindu som representerar andra icke reformatiker går också ut och presenterar sig öppet för alla hinduer i Sverige . Oavsett riktningar inom hinduismen får båda dessa kandidater gå runt till olika tempel där de får presentera sig för de olika riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där hinduismen utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika uppfattningar och inom hinduismens olika riktningar . Från interna diskussioner i templen till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas. Nästa steg blir att välja en av de två kandidaterna att representera alla hinduer i Sverige och sedan i hela EU . De Nya Svenskarna föreslår att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet då får det en spridning med stor effekt. Genom att få alla 16-åringar att delta som vid kyrkovalet har vi uppnått målet. Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många hinduer inte kan behärska svenska . Information till röstberättigade hinduer skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionvalsystemet och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige . Hinduer begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de två kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger. Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns röstberättigade hinduer och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen. Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad hindu röstar på en kristen och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en hindu eller att en buddist röstar på en jude osv. Den hindu som i slutänden vinner skall ha rätt att uttala sig officiellt gällande viktiga hinduiska angelägenheter. hinduer , media och politikerna får vända sig till honom eller henne och ge råd . Vinnaren bildar då ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften hinduer från den ena gruppen och hälften från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat. Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Multireligionvalsystem, Del IV, Kristendom

Det är demokratin som gav alla trossamfund #religionfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till #Multireligionvalsystem innebär försoning .

Med Multireligionval kommer vi att förstå varandras religion och tradition samtidigt som vi uppnår fred.

 

 

Den som tror på andra religioner än kristendom har mycket svårt att skilja mellan protestanter, romersk- katolska och grekisk- ortodoxa , lutheraner och calvenister och att begripa sig på de olika kristna trossamfunden med rötter i engelskspråkiga reformerta eller baptister eller Jehovas vittnen i USA och tolkning av heliga skrift bokstavliga eller andliga , oenighet om sakramenten eller sakramentalier sk sista smörjelsen , Epifania, julen, påsken, pingsten och advent,och vem som förde kristendom till Armenien , Armeiska apostaliska kyrkan där söndag är dagen för gemensamt firande .

Vidare har tvångsmedel genom korsfararnas åtta krig bl a genom att använda barn i krigets barnkorståg och korståg mot en kvinna som har ägt rum i vår historia. Kejsaren Theodosius den store som själv var kristen avskaffade religionsfriheten och införde kristendomen som enda statsreligion.

Nu pågår julfirande och det kommer att fortsätta med Jesus firande som kommer att pågå under drygt en månad , både SR och SVT ägnar sina sändningar åt detta medan andra religioner knappt nämns eller ens får 15 minuters tid trots att TV-avgiften betalas av alla.

TV- avgift betalas av alla men sändningstiden och innehållet fördelas ojämnt.

Övergång till ett Multireligionvalsystem innebär inte att den enskildes rätt till religionsfrihet inskränks, snarare utvidgas den rättigheten jämfört med kyrkoval så att vi kan uppnå fred . Religionsfrihetens ändamål är.inte att betona skillnader mellan olika religioner, att den ena religionen ska anses vara bättre än de andra och att den ena profeten är mer värd än den andra .

Alla får en god inblick över andra religioner. Till och med en som inte är kristen kan rösta på en kristen präst och tvärtom kan t ex en kristen rösta på en imam, samma gäller för alla religioner.. Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en präst till rabbin eller en Lama till kristendomen utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Detta måste ske med stöd inifrån och utifrån.

Politiker får inte ställa upp vid multireligionvalen som de tidigare gjort vid kyrkovalen. Efter det att multireligionvalet är genomfört och rösträkningen slutförd bildas en internationell religiös samling bestådende av de valda , t ex en imam, en präst, en rabbin o s v. Syftet är att lösa konflikter som freden kan byggas vidare på.

En annan viktig fråga att lösa är begravningssätten där många kristna begraver i stället för att kremera i en värld av krig samtidigt som man vill uppnå högt ställda miljömål.

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagoger , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler 

Hur kristna församlingari Sverige finansierar sin verksamhet , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet. Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem.

Tillämpning

Vi har tre kristna präster som kandidater , frågan är vilka av de tre kristna som representerar kristna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig.Väljes de av kristna i det här fallet i Sverige

Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en kristen , buddist, hindu och muslim som alla är medlemmar i samma politiska parti t ex liberalerna och samtliga har mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber och buddister från Burma och Tibet och hinduer . Majoriteten av de är flyktingar i de nordiska länderna eller var flyktingar eller barn till en flykting som har varit utsatta för förföljelse i sina tidigare hemländer men nu har de rösträtt i Europa som de fick utan kamp . De är mera medvetna om innebörden av krig ockupation, förtryck,, bosättningar och dödande .

Kristna är mest utsatta i händelse av krig eller krigsfara särskilt om de pågående krigen fortsätter . Det är tre pågående krig, Den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina. Det ena kriget påverkar det andra .

Freden kräver ansträngningar utifrån och inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN.

Vi har tre kristna kandidater

En präst , biskop eller ärkebiskop som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla kristna i Sverige .

Den andra en präst som representerar protestanter går också ut och presenterar sig öppet för alla kristna i Sverige .

Den tredje en katolsk präst som representerar katoliker går också ut och presenterar sig öppet för alla kristna i Sverige

Oavsett riktningar inom kristendom får alla de tre kandidater gå runt till olika kyrkor där de får presentera sig för de olika riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där kristendom utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika uppfattningar och inom kristendomens olika riktningar .

Från interna diskussioner i kyrkorna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de tre kandidaterna att representera alla kristna i Sverige och sedan i hela EU . Att som De Nya Svenskarna förslå att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet då får det en spridning med stor effekt. Genom att få alla 16-åringar att delta som vid kyrkovalet har vi uppnått målet.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många kristna inte kan behärska svenska .

Information till röstberättigade kristna skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionvalsystemet och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

 

Kristna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de tre kandidaterna på tre olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns kristna röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten .En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad buddist röstar på en kristen och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en hindu eller att en buddist röstar på en jude osv.

Den kristen som i slutänden vinner skall ha rätt att uttala sig officiellt gällande viktiga kristna angelägenheter. Kristna , media och politikerna får vända sig till honom eller henne och ge råd .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften protestanter från den ena gruppen och hälften katoliker från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat.

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


Här är de kraftfulla verktyg som JK , SVT och representanter för de religiösa samfunden kan åberopa.

1)JK borde ställa hela SD:s styrelse till svars för hets mot folkgrupp

Representanter för alla religiösa samfund i Sverige fördömer i starka ordalag SD direkt och öppet detta som hets mot folkgrupp . Att å ena sidan kontinuerligt försvara sin religion av olika skäl och å andra sidan hävda att ens egna religion är bättre än andras är inte hållbart men en sådan utveckling kan förhindras genom övergång till ett Multireligionvalsystem och att representanter för olika religioner arbetar för detta.

  1. kan jämföras med att SD hela tiden ägnar sin politik åt att försvara sig . Detta är inte en hållbar politik, detta skapar kaos i riksdagen , splittrar Sverige och dessutom kan inga beslut fattas. Sverige fortsätter att styras med svaga minoritetsregeringar .

3) SVT får inte utnyttjas för att sprida sådant hat . Detta strider mot bl a yttrandefriheten enligt artikel 10 i Europakonventionen .

4) Svenska folket, väljarna , borde starkt markera att ta avstånd från de sk politiska vildarna då de politiska vildarna har ökat I antal I riksdagen, i det här fallet SD.

 

Varför JK inte agerat

Europadomstolen har i NJA 2006 s. 467 understrukit att den som utnyttjar rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen har ansvar och skyldigheter. Bland dessa ingår en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och sålunda utgör angrepp på deras rättigheter och därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor

Då många muslimer känner sig djupt kränkta och sådana kränkningar upprepas hela tiden dock utan att några rättsliga åtgärder vidtas. I riksdagen finns valda representanter som är muslimer, i regeringen finns statsråd som är muslimer och i statliga myndigheter som polismyndigheten och domstolar tjänstgör muslimer.

Inte heller SVT har agerat kraftfullt tex genom att omedelbart avbryta sändningen .

Svenska folket, väljarnas, krav måste vara att den som utesluts av sina egna riksdagspartier inte får väljas till att agera som politiska vildar då detta saknar demokratiskt och folkligt stöd .Det parti som utsluter en riksdagsledamot får förlora det mandatet, i det här fallet förlorar SD fyra mandat , fyra riksdagslöner * 12 och dessutom förlorar de en del av partistödet för de fyra mandaten. Detta ska tillämpas också på övriga riksdagspartier som har sk politiska vildar som Mp..

I fotboll får en spelare som fått rött kort omedelbart lämna fotbollplanen . Fotbollen är det bästa sättet att utöva demokrati. Detta bör också tillämpas på politikerna , inga politiska vildar ska få finnas I riksdagen och ingen annan ska få inta deras plats.

 Det är därför det krävs det en ny lag som reglerar de partipoltiska organisationerna.

  1. att upphäva en politisk organisation som motarbetar demokratin och grundlagsutredningens uppgift. Huruvida det är demokratisk att främlingfientliga får vara med och stifta lagar och som hela svenska folket skall följa.

  2. Plötsligt avhoppande av mandat under mandatperioden sk politiska vildar ska förlora detta mandat med finansiering av dessa uppdrag.

  3. Klumpröstning på grund av brist på kunskap av demokrati eller analfabetism , utnyttjande på grund av beroendeställning såsom medlemskap i en förening eller ett religiöst samfund skall vara straffbart .

  4. Fackförbundens automatiska anslutning till ett visst parti är straffbart

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


RSS 2.0