Lägg ned försvaret , underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen samt avveckla NATO .

Lägg ned försvaret , underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen samt avveckla NATO .

 Överför alla dessa resurser till det föreslagna fredsdepartementet och FN:s fredsbevarande styrkor .

Enligt statsminster S.Löfven föreligger inte något konkret hot mot Sverige . Även MSB:s chef Henrik Larsson betonar att det inte har förekommit något hot- och att det därför sedan 1990-talet inte byggts nya skyddsrum med undantag för år 2002, detta berodde naturligtvis på att Bush-Blair förebredde kriget mot Irak .

Även utrikesminister Margot Wallström anser att försvarsberedningens slutsats inte bygger på någon analys.

Dessutom bekräftar den svenske överbefälhavaren, Micael Bydén att det är osannolikt att Sverige dras in I en militär konflikt .

Fd statsminister Göran Persson vill halvera försvaret och lägga ned försvarsutskottet .

Försvarsutskottet vilket leds av socialdemokraten Björn Von Sydow påminner om  Karl XIII som mitt under regeringssammanträdena somnade och förblev sovande under resten av mötet och heller inte alltid var medveten om vad han godkände eller avslog utan lät sig lätt påverkas av andra regeringsmedlemmar.

Frankrike  drog sig  ur Natos gemensamma militärkommando på grund av att Frankrikes president Charles de Gaulle  ansåg att det gemensamma militärkommandot i för hög grad främjade USA:s intressen och hämmade Frankrike från att främja sina egna nationella intressen

Både Nato och vissa länders försvar och kärnvapen utgör i sig en provokation som kan leda till krig eller hot om krig och ockupation , organisationer med motivation att de måste ha egna miliser. Deras beolkning lider av fattigdom, korruption, miljöförstörelse och fortsatta uppror som orsakar att infrastrukturen blir förstörd . Frågan är hur lång tid det tar att återställa de här ländernas infrastraktur och till vilket pris. Flyktingar tvingas gå 340 mil med handikappade,krigsskadade och äldre

Är medborgarna i Norge inklusive Jens Stoltenberg som är Natos generalsekreterare beredda att återställa dessa länders infrastruktur? Är det förenligt med Nobels testamente som ansåg att Norge var mer fredligt än Sverige att Norge delar ut Nobels fredspris samtidigt som de är med I Nato?

Vid miljökatastrofer och bränder kan inte försvaret användas .Försvaret används inte heller vid flyktingskatastrofer som orsakats av krig, det handlar dessutom om miljontals flyktingar.

De som förespråkar att försvaret ska stärkas finns ofta bland vissa politiska element och militärer som putsar sina stjärnor och som försvarar ockupation, kolionalism och bosättningar .

Därför är det nödvändigt att upplösa Nato och införliva Nato I FN:s fredsbevarande styrkor, det är även nödvändigt med en nedrustning av det svenska försvaret och de övriga nordiska ländernas försvar.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


Staten är skild från kyrkan men staten är inte skild från öriga svenska trossamfund

Bara inom en cirka kilometers omkrets finns det i Stockholm Johannes kyrka, Engelbrektskyrkan, Filadelfiakyrkan, Gustav Vasa kyrka, Kungsholmens kyrka, Matteus kyrka, Östermalmskyrkan, Grekiska kyrkan m fl.

Demokratin måste utvecklas för bl a tryggare stadsdelar

Kan staten som ger ekonomiska bidrag till trossamfund  göra samma sak när det gäller kyrkovalet (Multireligionvalsystemet )

Ett av den ekonomiska politikens mål är att åstadkomma en effektiv användning av de ekonomiska resurserna gällande bl a kapital och förbättra förutsättningarna för långsiktigt hållbar tillväxt.

De Nya Svenskarna föreslår regeringen och riksdagen att statens ekonomiska bidrag till trossamfund  ändras till Multireligionstöd.

Multireligionstödetges bara till de trossamfund  som deltar i den demokratiska processen , multireligionvalsystemet, för att finansiera deras valrörelse i multireligionvalet och även översättning till olika språk .

Nuvarande Statens ekonomiska bidrag till trossamfund  uppfyller inte sitt syfte.

Vad är särskilt statsbidrag och vad är bidrag från SST

Svenska kyrkan får särskilt statsbidrag medan de inomkyrkliga rörelser får bidrag från SST,

SST , Myndigheten för stöd till trossamfund  ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag  till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

Frågetecken kring finansieringen .

Kristna i Sverige som får bidrag från staten trots att

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)

Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)

Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)

Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)

Österns assyriska kyrka (7 399)

Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)

Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)

Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)

Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)

Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)

Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)

Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)

Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)

Equmeniakyrkan 125 610

Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053

Pingströrelsen 106 819

Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132

Svenska Alliansmissionen 20 294

Frälsningsarmén 9 987

Jehovas vittnen i Sverige

Jesu Kristi Kyrka i Sverige

Nordiska Asa-samfundet registrerat som trossamfund 

Sveriges Asatrosamfund bildades registrerat som trossamfund ( Samfundet Forn Sed Sverige.)

Kopimistsamfundet

Inom Svenska kyrkan väckelserörelser:

Læstadianism (1800-talet-)

Schartauanism (1800-talet-)

Societas Sanctæ Birgittæ (1920-)

Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro (1923-)

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (1958-)

Svenska kyrkans fria synod (1983-)

Oasrörelsen (1983-)

                                            ******************

Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)

Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)

Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)

Bulgariska ortodoxa kyrkan (800) 140 275

Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979

Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486

Alevitiska Riksförbundet 4 191

Sjundedags Adventistsamfundet 3 522

Anglikanska kyrkan 3 426

Norska kyrkan i Sverige 2 018

Synkretiska Samfundet för Technu 2 016

Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210

Danska kyrkan i Sverige 280

Isländska kyrkan i Sverige

                                                              **************

Islam i Sverige,

Islamiska samarbetsrådet (ISR):

Sunniislam: (108 645)

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Svenska islamiska församlingarna (SIF)

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Shiaislam: (31 114)

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) 139 759

                                                                           ********************

Judiska centralrådet 8 302

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 


Politik är inte att skriva en uppsats utan att söka identifiera samhällsproblemen och att hitta lösningar på dessa .

Riksdagsledamöterna och Eu-parlamentarikerna fick mandat av folket för en mandatperiod på fyra respektive fem år i syfte att identifiera problemen och att lösa dessa på ett snabbt, billigt och effektivt sätt och inte beskriva problemen som om de skulle ha skrivit en uppsats.

Att som politiker hela tiden älta samma sak har bidragit till att andra problem har dykt upp . Man ska inte skapa problem som inte finns !

Ta tag I de frågor som är mest komplexa och lös dessa först och prioritera sedan de andra problemen I tur och ordning utifrån hur viktiga dessa är. Vare sig riksdagledamöterna, unga som äldre, eller Eu-parlamentarikerna, präster som journalister, är kababla att lösa interna eller externa problem nationellt eller globalt.

Hade politikerna fullföljt sina uppdrag enligt vad folket hade förväntat sig hade t ex klimatavtalet inte ensidigt upphävts av den amerikanske presidenten. Hade riksdagledamöterna fullföljt sitt uppdrag hade #D-överenskommelsen inte upphävts ensidigt av #KD. Hade Eu-parlamentarikerna fullföljt det uppdrag som de fick av folket hade inte en enda flykting behövt dö och flyktingkatastrofen hade kunnat undvikas. Även Brexit och tiggeriet hade gått att undvika.

Tänk på vad kolonialmakterna har lämnat efter sig och som har fått till följd att folk inte kan försörja sig på grund av krig. Kolonialmakterna sitter nu själva både i FN:s säkerhetsråd och i #EU och förfogar över enorma resurser. När det blir kris och flyktingkatastrof väljer de att fly från ansvaret som i fallet #Brexit.

Den franske presidenten, Macron höll ett viktigt tal till nationen om att han vill skydda demokratin.

Frågan är vilken demokrati Macron syftar på. Har Macron utvecklat den franska demokratin?

Det är fortfarande ett land bestående av ett tvåpartisystem som Sverige hade unde 1700 talet, mösspartiet och hattpartiet.

Macron bör i första hand utveckla sin demokrati och sedan arbeta för att skydda den . Utan att utveckla demokratin kan vad som helst hända , nasismen, rasismen , anarki och oroliga stadsdelar..

Det är uteslutet att uppnå fred utan deltagande av de religiösa samfunden i den utvecklade demokratiska processen , detta kan uppnås genom övergång till ett Multireligionvalsystem.

#Macron, #Trump , #Angela Merkel och #Theresa May bör överge sina tvåpartisystem som funnits sedan den franske filosofen Charles-Louis de Secondat Montesquieus tid. Samtidigt rekommenderas dessa att införa eller övergå till "Multireligionvalsystemet . För fred och lugnare stadsdelar.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Tiggeri som befrielserörelse med Soraya POST som strategiker , här är lösningen

2010 lämnade delegationen för romska frågor ett betänkande till svenska regeringen med följande rubrik #Romernas situation är ovärdig ett demokratiskt välfärdssamhälle som vårt och det finns inga genvägar till jämlika villkor för romer. Situationen kräver en långsiktig, uthållig och målmedveten politik - en nationell strategi för romer baserat på romers rätt kan uppnås inom 20 år  #Soraya POST som själv är rom lämnade in detta betänkande 4 år innan hon 2014 utsågs till första kandidat på Feministiskt initiativs lista för Europaparlamentsvalet i Sverige 2014. Det är första gången en rom toppar en partivalsedel i Sverige . Alltså, hon besitter den högsta makten i Europa som Eu-parlamantiker sedan 2014 . Emellertid, tiggeriet har ökat markant under Soraya POSTs tid, särskilt under 2017 . Soraya POST representerar I själva verket alla de kvinnor hon själv snubblar över varje morgon och kväll alltså de kvinnliga tiggarna men hon blundar och går förbi. Soraya POST engagerar sig inte heller när kvinnliga flyktingars lik flyter I havet och att kvinnornas rättigheter I mellanöstern och Burma kränks Soraya POST är medveten om att vi är på väg mot det kontantlösa samhället . Frågan är om Soraya POST kan betala till tiggarna med sitt kort ? Tiggarna blir besvikna när folk har inte några kontanter på sig. Romernas tiggeri under det romska Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, där Soraya POST är med genom sitt parti Fi, har inte lyckats motverka förtrycket av romer och fattigdomen har snarare ökat , en del utnyttjar de som tigger . Frågan är behöver de europeiska folken ett kvinnligt parti om det inte fyller sin funktion ? De Nya Svenskarnas strategi för romer är rätt till eget självstyre , Romani som ett självstyre med egen flagga. Detta kan jämföras med samerna I de nordiska länderna som har eget parlament och egen flagga, självständiga sameting, ett parlament där samer har rösträtt och som har inrättats av och erkänts av landets regering finns i Norge sedan 1989, Sverige sedan 1993 och Finland . Både Bulgarien och Rumänien är medlemmar i EU . Rumänien har 621 573 romer och Bulgarien har 325 000. Tillsammans är vi starka är mottot för det bulgariska ordförandeskapet i EU:s ministerråd vilket inleds 2018 . Detta bidrar till att både samhället och demokratin utvecklas. De Nya Svenskarnas strategi för Rohingya är densamma, Rohingya med eget självstyre i  burmesiska delstaten Rakhin Det har dikuterats om att även flyktingar som har bott länge utan tillstånd ska få amnesti . Tänk på vad kolonialmakterna har lämnat efter sig och som har fått till följd att folk inte kan försörja sig på grund av krig , kolonialmakterna sitter nu själva både i FN:s säkerhetsråd och i EU och förfogar över enorma resurser. Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Svenskarna måste vara bäst i världen i tillämpning av demokrati

Tre skäl till att Sverige kan utmärka sig I en omfattande tillämpning av demokrati och att utveckla den.

 1. Demokratiminister : den rollen är nästan glömd och används bara som en fin titel med bra lön . Det behövs större engagemang från ministern när det gäller ogiltiga röster, de som röstar blankt och soffliggare.

 2. Nobelpriset: Sverige är det enda land i världen som delar ut fem olika nobelpris då människor från nästan hela världen den 10:e december varje år besöker Sverige.

 3. Multireligionvalsystemet: genom att Sverige går över från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem och med religionfrihet I grunden öppnar sig möjligheten att reformera konfliktlösningar så att man på ett effektiv sätt kan uppnå fred och skydda människor från angrepp utanför sina länder, dvs i exil.

  Andra länder som inte delar ut nobelpris kan genom tillämpning av ett #Multireligionvalsystem på sitt eget sätt utveckla demokratin och kan då komma till samma nivå som de bästa länderna I att tillämpa och utveckla demokratin . En metod som De Nya Svenskarna rekommenderar är att få soffliggarna att delta I den demokratiska processen och att hitta metoder som visar hur de som röstar blankt kan utnyttja sin rösträtt på ett annat sätt.

Multireligionvalsystemet är nämligen en viktig del av religionsvetenskap och teologi. i undervisningen i religionskunskap ska ingå upplysning om multireligionvalsystemet vilket gör att det blir intressant för eleverna att studera detta ämne. Det blir lättare att kompromissa.

 

Vi ska inte kasta bort så många % av rösterna , ogiltiga röster, blankröster och soffliggarna.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Multireligionvalsystem : Del V Hinduismen

Det är sålunda inte lätt för någon annan inom ett annat trossamfund att förstå sig på hinduismen och skillja mellan olika grenar och hur allt detta finansieras därför är en övergång från kyrkoval till ett #multireligionvalsystem och införande av demokrati och transparans med multireligionstöd är nödvändigt. Detta handlar om konfliktlösning på en hög nivå Konflikterna på grund av olika tolkningar av gamla heliga skrifter ökar. Kyrkor sätts i brand, hinduiska attacker mot kristna i östra delstaten Orissa , konflikten mellan hinduismen och islam, häxjakt på muslimer, blodiga motsättningar i delstaten Assam samt krig mellan hinduism och buddhism . Vidare är Kashmirkonflikten den mest komplicerade av internationella frågor, och flera brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts . Ett centrum för buddhism och hinduism och de flesta i Kashmirdalen är muslimer. Omkring 1339 styrdes Kashmir av en muslimisk sultan , Meer . I Sverige bor cirka 8 000 hinduer och vad gäller andra länder, se tabelen nedan. Nation hinduer Nepal  23 300 000 Indien  1 010 000 000 Mauritius  620 000 Fiji  85 000 Guyana  240 000 Surinam  120 000 Trinidad och Tobago  237 000 Sri Lanka  2 800 000 Bangladesh  16 500 000 Malaysia  1 630 000 Pakistan  7 500 000 Sydafrika  959 000 Storbritannien  832 000 Indonesien  4 700 000 Kanada  497 000 USA  1 200 000 På Sri Lanka är hinduismen den största religionen bland tamilerna, muslimerna utgör 11 procent, de övriga är kristna och sikher, Kastsystemet grundar sig på Manus lag i Veda-skrifterna . Fyra huvudgrupper 1) Brahmaner – de styrande, t.ex präster, ministrar, astrologer och lärare, 2) Kshatriyas – de krigande, t.ex militär och polis, 3) Vaishyas – de närande, som ansvarar för ekonomi, jordbruk, handel och bankväsende 4) Shudras – de tjänande, alltså servicefolket, som mekaniker, städare, vårdare, byggare, artister och konstnärer. Dessa fyra huvudgrupper har undergrupper – så kallade jatis. Man talar alltså om att man tillhör en speciell jati. De har fyra läroriktningar, sampradayas, dominerande, : Vishnuism Shivaism Shaktism Smartism, Kshatriyas – de krigande, militär och polis, Hinduismen och demokratin Eftersom det är demokratin som garanterat oss religionsfrihet i detta fall det hinduiska templen i Mariestad, Jönköping, Stockholm, Borås och Trollhättan och de får också som trossamfund bidrag. Då templen inte används dagligen, bara några få timmar med få besökande blir det ohållbart att driva templen ekonomiskt , kostnaderna för hyror och el ökar varje år och dessutom har de inte bidragit till fred och lugnare stadsdelar . Därför är det bäst att driva templen med solceller , solpaneler och att tillämpa multireligionvalsystem med ett multireligionstöd motsvarande partistöd samtidigt som man upphör med att ge bidrag till trossamfunden. Om Hinduismen ämnar införa demokrati i sin religion som de har lärt sig av Svenska kyrkan och startar en egen Hinduismen valrörelse som religion behöver de resurser då partistöd ges till ett parti som har 4 % av väljarna . Genom att införa att religionsstödet motsvarar partistödet och genom att införa multireligionval får vi alla religösa samfund i Sverige att utöva demokrati . Kandidaterna tillhör ändå något av riksdagspartierna. Det är demokratin som har givit alla trossamfund #religionsfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till #Multireligionval innebär försoning och lugnare stadsdelar . Med Multireligionval kommer vi att förstå varandras religion och tradition samtidigt som vi uppnår fred. Övergång till ett Multireligionvalsystem innebär inte att den enskildes rätt till religionsfrihet inskränks, snarare utvidgas den rättigheten jämfört med kyrkoval så att vi kan uppnå fred . Religionsfrihetens ändamål är.inte att betona skillnader mellan olika religioner, att den ena religionen ska anses vara bättre än de andra och att den ena profeten är mer värd än den andra . Alla får en god inblick över andra religioner. Till och med en som inte är kristen kan rösta på en kristen präst och tvärtom kan t ex en kristen rösta på en imam, samma gäller för alla religioner.. Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en hindu till en rabbin eller en Lama till kristendomen utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Vid tillämpning av multireligionvalensystemet får politiker inte ställa upp som de tidigare gjort vid kyrkovalen. Efter det att multireligionvalet är genomfört och rösträkningen slutförd bildas en internationell religiös samling bestådende av de valda , t ex en hindu, en imam, en präst, en rabbin o s v. Syftet är att lösa konflikter som freden kan byggas vidare på. En annan viktig fråga att lösa är begravningssätten , kremering, frystorkning i en värld av krig samtidigt som man vill uppnå högt ställda miljömål. En grön helig plats De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av tempel, kyrkor, synagogor och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler . Hur hinduiska templel och församlingar i Sverige finansierar sin verksamhet , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet. Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem. Tillämpning Vi har två hinduiska kandidater , frågan är vilka av dessa som kommer att representera hinduerna i de nordiska länderna, dessa ska väljas utifrån fred och demokratiskt engagemang och ej pga att han /hon är mäktig. De ska väljas av av hinduer i det här fallet i Sverige Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en kristen , buddist, hindu och muslim som alla är medlemmar i samma politiska parti t ex centerpartiet och samtliga har mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber, buddister och hinduer . Majoriteten av de är flyktingar i de nordiska länderna eller var flyktingar eller barn till flyktingar som har varit utsatta för förföljelse i sina tidigare hemländer men nu har de rösträtt i Europa och den rösträtten fick de utan kamp . De är mera medvetna om innebörden av krig, ockupation, förtryck,, bosättningar och dödande . Det är tre pågående krig, den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina som nu på grund av Trumps ensidiga och ogenomtänkta utspel att Jerusalem är Israels huvudstad. De Nya Svenskarna rekommenderar Trump att tillämpa multireligionvalsystemer och det gäller även Putin. Det ena kriget påverkar det andra . Freden kräver ansträngningar utifrån och inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN. Vi har två hinduiska kandidater En hindu som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla hinduer i Sverige . Den andra en hindu som representerar andra icke reformatiker går också ut och presenterar sig öppet för alla hinduer i Sverige . Oavsett riktningar inom hinduismen får båda dessa kandidater gå runt till olika tempel där de får presentera sig för de olika riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där hinduismen utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika uppfattningar och inom hinduismens olika riktningar . Från interna diskussioner i templen till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas. Nästa steg blir att välja en av de två kandidaterna att representera alla hinduer i Sverige och sedan i hela EU . De Nya Svenskarna föreslår att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet då får det en spridning med stor effekt. Genom att få alla 16-åringar att delta som vid kyrkovalet har vi uppnått målet. Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många hinduer inte kan behärska svenska . Information till röstberättigade hinduer skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionvalsystemet och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige . Hinduer begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de två kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger. Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns röstberättigade hinduer och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen. Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad hindu röstar på en kristen och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en hindu eller att en buddist röstar på en jude osv. Den hindu som i slutänden vinner skall ha rätt att uttala sig officiellt gällande viktiga hinduiska angelägenheter. hinduer , media och politikerna får vända sig till honom eller henne och ge råd . Vinnaren bildar då ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften hinduer från den ena gruppen och hälften från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat. Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Multireligionvalsystem, Del IV, Kristendom

Det är demokratin som gav alla trossamfund #religionfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till #Multireligionvalsystem innebär försoning .

Med Multireligionval kommer vi att förstå varandras religion och tradition samtidigt som vi uppnår fred.

 

 

Den som tror på andra religioner än kristendom har mycket svårt att skilja mellan protestanter, romersk- katolska och grekisk- ortodoxa , lutheraner och calvenister och att begripa sig på de olika kristna trossamfunden med rötter i engelskspråkiga reformerta eller baptister eller Jehovas vittnen i USA och tolkning av heliga skrift bokstavliga eller andliga , oenighet om sakramenten eller sakramentalier sk sista smörjelsen , Epifania, julen, påsken, pingsten och advent,och vem som förde kristendom till Armenien , Armeiska apostaliska kyrkan där söndag är dagen för gemensamt firande .

Vidare har tvångsmedel genom korsfararnas åtta krig bl a genom att använda barn i krigets barnkorståg och korståg mot en kvinna som har ägt rum i vår historia. Kejsaren Theodosius den store som själv var kristen avskaffade religionsfriheten och införde kristendomen som enda statsreligion.

Nu pågår julfirande och det kommer att fortsätta med Jesus firande som kommer att pågå under drygt en månad , både SR och SVT ägnar sina sändningar åt detta medan andra religioner knappt nämns eller ens får 15 minuters tid trots att TV-avgiften betalas av alla.

TV- avgift betalas av alla men sändningstiden och innehållet fördelas ojämnt.

Övergång till ett Multireligionvalsystem innebär inte att den enskildes rätt till religionsfrihet inskränks, snarare utvidgas den rättigheten jämfört med kyrkoval så att vi kan uppnå fred . Religionsfrihetens ändamål är.inte att betona skillnader mellan olika religioner, att den ena religionen ska anses vara bättre än de andra och att den ena profeten är mer värd än den andra .

Alla får en god inblick över andra religioner. Till och med en som inte är kristen kan rösta på en kristen präst och tvärtom kan t ex en kristen rösta på en imam, samma gäller för alla religioner.. Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en präst till rabbin eller en Lama till kristendomen utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Detta måste ske med stöd inifrån och utifrån.

Politiker får inte ställa upp vid multireligionvalen som de tidigare gjort vid kyrkovalen. Efter det att multireligionvalet är genomfört och rösträkningen slutförd bildas en internationell religiös samling bestådende av de valda , t ex en imam, en präst, en rabbin o s v. Syftet är att lösa konflikter som freden kan byggas vidare på.

En annan viktig fråga att lösa är begravningssätten där många kristna begraver i stället för att kremera i en värld av krig samtidigt som man vill uppnå högt ställda miljömål.

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagoger , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler 

Hur kristna församlingari Sverige finansierar sin verksamhet , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet. Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem.

Tillämpning

Vi har tre kristna präster som kandidater , frågan är vilka av de tre kristna som representerar kristna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig.Väljes de av kristna i det här fallet i Sverige

Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en kristen , buddist, hindu och muslim som alla är medlemmar i samma politiska parti t ex liberalerna och samtliga har mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber och buddister från Burma och Tibet och hinduer . Majoriteten av de är flyktingar i de nordiska länderna eller var flyktingar eller barn till en flykting som har varit utsatta för förföljelse i sina tidigare hemländer men nu har de rösträtt i Europa som de fick utan kamp . De är mera medvetna om innebörden av krig ockupation, förtryck,, bosättningar och dödande .

Kristna är mest utsatta i händelse av krig eller krigsfara särskilt om de pågående krigen fortsätter . Det är tre pågående krig, Den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina. Det ena kriget påverkar det andra .

Freden kräver ansträngningar utifrån och inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN.

Vi har tre kristna kandidater

En präst , biskop eller ärkebiskop som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla kristna i Sverige .

Den andra en präst som representerar protestanter går också ut och presenterar sig öppet för alla kristna i Sverige .

Den tredje en katolsk präst som representerar katoliker går också ut och presenterar sig öppet för alla kristna i Sverige

Oavsett riktningar inom kristendom får alla de tre kandidater gå runt till olika kyrkor där de får presentera sig för de olika riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där kristendom utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika uppfattningar och inom kristendomens olika riktningar .

Från interna diskussioner i kyrkorna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de tre kandidaterna att representera alla kristna i Sverige och sedan i hela EU . Att som De Nya Svenskarna förslå att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet då får det en spridning med stor effekt. Genom att få alla 16-åringar att delta som vid kyrkovalet har vi uppnått målet.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många kristna inte kan behärska svenska .

Information till röstberättigade kristna skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionvalsystemet och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

 

Kristna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de tre kandidaterna på tre olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns kristna röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten .En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad buddist röstar på en kristen och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en hindu eller att en buddist röstar på en jude osv.

Den kristen som i slutänden vinner skall ha rätt att uttala sig officiellt gällande viktiga kristna angelägenheter. Kristna , media och politikerna får vända sig till honom eller henne och ge råd .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften protestanter från den ena gruppen och hälften katoliker från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat.

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


Här är de kraftfulla verktyg som JK , SVT och representanter för de religiösa samfunden kan åberopa.

1)JK borde ställa hela SD:s styrelse till svars för hets mot folkgrupp

Representanter för alla religiösa samfund i Sverige fördömer i starka ordalag SD direkt och öppet detta som hets mot folkgrupp . Att å ena sidan kontinuerligt försvara sin religion av olika skäl och å andra sidan hävda att ens egna religion är bättre än andras är inte hållbart men en sådan utveckling kan förhindras genom övergång till ett Multireligionvalsystem och att representanter för olika religioner arbetar för detta.

 1. kan jämföras med att SD hela tiden ägnar sin politik åt att försvara sig . Detta är inte en hållbar politik, detta skapar kaos i riksdagen , splittrar Sverige och dessutom kan inga beslut fattas. Sverige fortsätter att styras med svaga minoritetsregeringar .

3) SVT får inte utnyttjas för att sprida sådant hat . Detta strider mot bl a yttrandefriheten enligt artikel 10 i Europakonventionen .

4) Svenska folket, väljarna , borde starkt markera att ta avstånd från de sk politiska vildarna då de politiska vildarna har ökat I antal I riksdagen, i det här fallet SD.

 

Varför JK inte agerat

Europadomstolen har i NJA 2006 s. 467 understrukit att den som utnyttjar rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen har ansvar och skyldigheter. Bland dessa ingår en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och sålunda utgör angrepp på deras rättigheter och därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor

Då många muslimer känner sig djupt kränkta och sådana kränkningar upprepas hela tiden dock utan att några rättsliga åtgärder vidtas. I riksdagen finns valda representanter som är muslimer, i regeringen finns statsråd som är muslimer och i statliga myndigheter som polismyndigheten och domstolar tjänstgör muslimer.

Inte heller SVT har agerat kraftfullt tex genom att omedelbart avbryta sändningen .

Svenska folket, väljarnas, krav måste vara att den som utesluts av sina egna riksdagspartier inte får väljas till att agera som politiska vildar då detta saknar demokratiskt och folkligt stöd .Det parti som utsluter en riksdagsledamot får förlora det mandatet, i det här fallet förlorar SD fyra mandat , fyra riksdagslöner * 12 och dessutom förlorar de en del av partistödet för de fyra mandaten. Detta ska tillämpas också på övriga riksdagspartier som har sk politiska vildar som Mp..

I fotboll får en spelare som fått rött kort omedelbart lämna fotbollplanen . Fotbollen är det bästa sättet att utöva demokrati. Detta bör också tillämpas på politikerna , inga politiska vildar ska få finnas I riksdagen och ingen annan ska få inta deras plats.

 Det är därför det krävs det en ny lag som reglerar de partipoltiska organisationerna.

 1. att upphäva en politisk organisation som motarbetar demokratin och grundlagsutredningens uppgift. Huruvida det är demokratisk att främlingfientliga får vara med och stifta lagar och som hela svenska folket skall följa.

 2. Plötsligt avhoppande av mandat under mandatperioden sk politiska vildar ska förlora detta mandat med finansiering av dessa uppdrag.

 3. Klumpröstning på grund av brist på kunskap av demokrati eller analfabetism , utnyttjande på grund av beroendeställning såsom medlemskap i en förening eller ett religiöst samfund skall vara straffbart .

 4. Fackförbundens automatiska anslutning till ett visst parti är straffbart

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Reformera Nobelkommitten både i Sverige och Norge genom en upplösning som påminner om 1905 års unionsupplösning .

Reformera Nobelkommitten både i Sverige och Norge genom en upplösning som påminner om 1905 års unionsupplösning .

Ska våra skattepengar gå till det skandalomsusade Svenska Akademien, , finansminister Magdalena Andersson !?!

Varenda krona ska räknas

Låt de nya Nobelkomitterna få en internationell prägel, slå helst ihop de båda till en Nobelkomitte och inget pris får utdelas under 2017 till dess saken har utretts ordentligt som fd utrikesminister Sten Anderson sade när det gällde Bofors -affären, Tvätta hela byken, ett löfte som dock aldrig blev uppfyllt.

Så här står det :

Känner sig inte helt bekväm som ”utlänning”:
Citat JCA:
– Som utlänning är jag fortfarande en sekunda medborgare. Genom Forum har jag fått tillit hos skapande människor och myndigheter, det ger mig ett likvärdigt medborgarskap.

 

Jean Claude Arnault fick Nordstjärneorden 2015 av Alice Bah Kuhnke

Maja Lundgrens bok handlar också om den italienska maffian. Med tanke på hur insyltade akademiens ledamöter nu verkar vara i Forums sexualövergreppskultur undrar jag om vi inte också kan tala om en svensk huvudstadsmaffia på litteraturens område? 

Källorna :

https://parnassen.wordpress.com/2017/11/23/kulturprofilen-jean-claude-arnault-portas-fran-nobelmiddagen-satan-city-levererar/

 

http://nydahlsoccident.blogspot.se/2017/11/jean-claude-utan-nad-om-klubbens.html

 

 

 

 

 

 

 


Multireligionvalsystemet

#Multireligionvalsystemet

 Vad är grundlagsutredningens uppgift ?

En av de främsta uppgifterna är att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet.

Genom införande av ett multireligionvalsystem i stället för kyrkoval får 16- åringarna behålla sin rösträtt . Kyrkan hävdar att det finns 6 miljoner röstberättigade kristna i Sverige inklusive 16- åriga kristna men 82 % deltog inte i kyrkovalet 2017.

Är det inte någonting som borde ha uppmärksammats av den minister som ansvarar för demokratin och även ha utretts?

När alla 16- åringar som tillhör något annat religiöst samfund också får rösträtt kan vi genom ett multireligionvalsystem uppfylla grundlagsutredningens uppgift nämligen att höja valdeltagandet.

Detta har betydelse när de så småningom deltar i allmänna val då de tidigare har deltagit i den demokratiska processen och har förståelse för demokratin .

Detta motverkar att ungdomarna hamnar eller utnyttjas i krig eller annan otillåten verksamhet eller att de hotar så kallade vår demokrati eller blir extremister.

Detta uppfyller också utredningens övergripande mål nämligen att arbeta med att stärka och fördjupa det svenska folkstyret, Utredningen behandlar bl.a. frågor om valsystemet, folkomröstningar, samt lämnar förslag på områden eller frågeställningar som bör bli föremål för fördjupade studier och analyser . I händelse av ett starkt motstånd mot övergång från kyrkoval till multireligionval får folket avgöra denna fråga genom en folkomröstning.

Då folkomröstning gällande flyktingfrågan ägde rum i Skåne , varför skulle det då vara så svårt för demokrater att genomföra en sådan gällande övergång till multireligionval?

Utvärdering och översyn av valsystemet i sin helhet görs efter genomförandet av det första #multireligionval som förhoppningsvis kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Multireligionvalsystem börjar med att tillämpas i Sverige och sedan i övriga nordiska länder och efter det inom hela EU.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Multireligionval Dell III, Judendom

Vilka av de två rabbiner som representerar judarna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig.Väljes de av judarna i Israel eller av judarna i Sverige

Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en rabbin till muslim eller en Lama till muslim utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Detta måste ske med stöd inifrån och utifrån.

Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en jude och muslim som båda är medlemmar i samma politiska parti,socialdemokraterna och båda ha mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber och judar.

Majoriteten av muslimer och araber är flyktingar i de nordiska länderna medan majoriteten av judarna i Norden var flyktingar eller barn till en flykting . Judarna var utsatta för förintelsen och de var flyktingar. Nu har många judar i Europa rösträtt vid det israeliska valet. De är mera medvetna om ockupation, förtryck, israeliska muren , bosättningar och dödandet än andra eftersom de ofta reser till Israel.. Genom att judarna i Sverige har judiska begravningsplatser i Solna vid KI , där Alfred Nobel och Strindberg ligger begravda kräver stora resurser och stor plats. Att driva sådana enorma begravningsplatser under längre tid är ur miljösynvinkel ohållbart. Är det de Judiska Församlingarna i Sverige som finansierar allt detta , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet.

Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionval.

Judarna är mest utsatta i händelse av krig eller krigsfara särskilt om de pågående krigen fortsätter . Det är tre pågående krig, Den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina. Det ena kriget påverkar det andra .

Judarna har ett aktivt Judiska Centralrådet i Sverige med sina politiska grupper där det

vart tredje år hålls församlingsval där Judiska Församlingens medlemmar väljer ledamöter till fullmäktige, Politiska grupper
Som medlem i Judiska Församlingen kan du genom val påverka församlingens verksamhet. Det finns för närvarande fyra politiska grupper att välja mellan. För att komma i kontakt med representanter för de olika politiska grupperna eller erhålla partiprogram går det bra att vända sig till respektive grupps hemsida: Judisk Enhet, Judisk Mångfald, Judisk Samling och Judisk Framtid

Judiska skolanHillelskolan

 Hillelskolans profilämnen är hebreiska och judiska studier. Genom undervisningen i dessa ämnen ges eleverna grundläggande kunskaper i den judiska kulturen, historien och religionen. Bråket om friskolornas vara eller icke vara är en het pågående debatt.

Freden kräver ansträngningar utifrån och i inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN.

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagoger , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

 

Tillämpning

Vi har två rabbiner som kandidater

En rabbin som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla judar i Sverige .

En rabbin som representerar andra grupper går också ut och presenterar sig öppet för alla judar i Sverige .

Oavsett riktningar inom judendomen får båda rabbinerna gå runt till olika synagoger där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där judendomen utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika judiska uppfattningar och inom judendomens olika riktningar .

Från interna diskussioner i synagogerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de två rabbinerna att representera alla judar i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet får det spridning med stor effekt.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många judar inte kan tala hebreiska .

Information till röstberättigade judar skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Judarna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns judiska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad buddist röstar på en jude och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en rabbin eller att en buddist röstar på en kristen osv.

Den rabbin som i slutänden vinner skall ha rätt att utttala sig officielltgällande viktiga judiska angelägenheter . Judarna , media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften judar från den ena gruppen och hälften judar från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av antisemitism och begravningsfrågor.

 

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


Multireligionval Del II, Islam

Varför demokrati i kyrkan men inte i synagogan, moskén , templet m fl.

Varför får bara kristna politiker från riksdagspartierna delta i kyrkovalet? Andra

religioner får inte delta i det valet, d v s den demokratiska processen.Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka . Man kan inte påstå att valet av SD-politiker vid kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter har lett till någon stabilitet.

 

Att övergå från kyrkoval till multireligionval kräver fredsvilja och två riksdagsbeslut , det ena gäller ändring av kyrkoval d v s övergång till multireligionval med ändring av kyrkomöte till multireligionmöte . Det andra beslutet är att införa multireligionstöd, motsvarande partistödet, vilket gör att man undviker att ett religiöst samfund blir beroende av finansiellt stöd av anonyma som på så sätt kan utöva påverkan.

 

Vid övergång till multireligionval får 16-åringar behålla sin rösträtt vilket innebär

mångdubbelt valdeltagande när även andra ungdomar med olika religioner får delta. Vid

kyrkovalet 2017 deltog inte 82% av de röstberättigade, bara 18% av de kristna röstberättigade röstade. Detta är ett resurs- och demokrati problem . Vi föreslår att de som bara har uppehållstillstånd också ska ha rösträtt vid multireligionval så att de får praktisera demokrati vilket underlättar vid röstning vid allmänna val.

Bråket om de religösa skolornas vara eller icke vara är ett annat problem som har debatterats under många år .

Undvik konvertering från en religion till en annan i samband med ansökan om asyl som äger rum inte bara i Sverige utan i hela EU och som är mycket känsligt, då minskar vi spänningar mellan olika religiösa sekter.Det gäller även den tvångskonverting som vissa invandrade muslimer och kanske även andra tillhörande andra religioner har råkat ut för. De har helt ovetandes blivit registrerade som medlemmar i Svenska kyrkan och tvingats betala kyrkoskatt under många år innan detta har upptäckts, då ofta av någon svensk vän.

 

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagogor , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning , öppenhet och ökat demokratiskt deltagande . Multireligionval är ett nytt viktigt ord som måste införas i lexikonet och även införas i riksdagens databas, valmyndigheten m fl . Ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden ska omvandlas till ett multireligionval som omfattar alla religioner i alla nordiska länder och på sikt i hela EU. Mandatperioden ska vara 5 år I stället för 4 år och kan äga rum i samband med valet till Eu-parlamentet . I stället för partier som tillämpas i allmänna val används vid multireligionval används flera nomineringsgrupper .

 

Tillämpning

Vi har två imamer som kandidater

En imam som representerar sunniter går ut för att presentera sig öppet för alla muslimer i Sverige .

En imam som representerar shiterna går också ut och presenterar sig öppet för alla muslimer i Sverige .

Oavsett riktningar inom islam får båda imamerna gå runt till olika moskéer där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra islamska länder . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika islamska uppfattningar och inom islams olika riktningar .

Från interna diskussioner i moskéerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de två imamerna att representera alla muslimer i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till Eu-parlamentet får det spridning med stor effekt.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många muslimer inte kan tala arabiska. .

Information till röstberättigade muslimer skall vara tillgänglig på olika språk . Tll detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Shiterna och sunniterna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns muslimska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad shia röstar på en sunnitisk imam och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en imam eller att en buddist röstar på en kristen osv.

Den imam som i slutänden vinner skall ha rätt att utfärda Fatwa . Muslimerna, media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften shia och hälften sunniter där även kvinnora skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av hedersmord och Hijab och begravningsfrågor.

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

De Nya Svenskarna

 

 

 

وَالْعَصْرِإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Multireligionval Del II, Islam,

 

Varför demokrati i kyrkan men inte i synagogan, moskén , templet m fl.

Varför får bara kristna politiker från riksdagspartierna delta i kyrkovalet? Andra

religioner får inte delta i det valet, d v s den demokratiska processen.Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka . Man kan inte påstå att valet av SD-politiker vid kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter har lett till någon stabilitet.

 

Att övergå från kyrkoval till multireligionval kräver fredsvilja och två riksdagsbeslut , det ena gäller ändring av kyrkoval d v s övergång till multireligionval med ändring av kyrkomöte till multireligionmöte . Det andra beslutet är att införa multireligionstöd, motsvarande partistödet, vilket gör att man undviker att ett religiöst samfund blir beroende av finansiellt stöd av anonyma som på så sätt kan utöva påverkan.

 

Vid övergång till multireligionval får 16-åringar behålla sin rösträtt vilket innebär

mångdubbelt valdeltagande när även andra ungdomar med olika religioner får delta. Vid

kyrkovalet 2017 deltog inte 82% av de röstberättigade, bara 18% av de kristna röstberättigade röstade. Detta är ett resurs- och demokrati problem . Vi föreslår att de som bara har uppehållstillstånd också ska ha rösträtt vid multireligionval så att de får praktisera demokrati vilket underlättar vid röstning vid allmänna val.

 

Bråket om de religösa skolornas vara eller icke vara är ett annat problem som har debatterats under många år .

 

Undvik konvertering från en religion till en annan i samband med ansökan om asyl som äger rum inte bara i Sverige utan i hela EU och som är mycket känsligt, då minskar vi spänningar mellan olika religiösa sekter.Det gäller även den tvångskonverting som vissa invandrade muslimer och kanske även andra tillhörande andra religioner har råkat ut för. De har helt ovetandes blivit registrerade som medlemmar i Svenska kyrkan och tvingats betala kyrkoskatt under många år innan detta har upptäckts, då ofta av någon svensk vän.

 

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagogor , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

 

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning , öppenhet och ökat demokratiskt deltagande . Multireligionval är ett nytt viktigt ord som måste införas i lexikonet och även införas i riksdagens databas, valmyndigheten m fl . Ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden ska omvandlas till ett multireligionval som omfattar alla religioner i alla nordiska länder och på sikt i hela EU. Mandatperioden ska vara 5 år I stället för 4 år och kan äga rum i samband med valet till Eu-parlamentet . I stället för partier som tillämpas i allmänna val används vid multireligionval används flera nomineringsgrupper .

 

 

Tillämpning

Vi har två imamer som kandidater

En imam som representerar sunniter går ut för att presentera sig öppet för alla muslimer i Sverige .

En imam som representerar shiterna går också ut och presenterar sig öppet för alla muslimer i Sverige .

 

Oavsett riktningar inom islam får båda imamerna gå runt till olika moskéer där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra islamska länder . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika islamska uppfattningar och inom islams olika riktningar .

 

Från interna diskussioner i moskéerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

 

Nästa steg blir att välja en av de två imamerna att representera alla muslimer i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till Eu-parlamentet får det spridning med stor effekt.

 

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många muslimer inte kan tala arabiska. .

 

Information till röstberättigade muslimer skall vara tillgänglig på olika språk . Tll detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

 

Shiterna och sunniterna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns muslimska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

 

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad shia röstar på en sunnitisk imam och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en imam eller att en buddist röstar på en kristen osv.

 

 

Den imam som i slutänden vinner skall ha rätt att utfärda Fatwa . Muslimerna, media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

 

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften shia och hälften sunniter där även kvinnora skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av hedersmord och Hijab och begravningsfrågor.

 

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

وَالْعَصْرِإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ


Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativ som riksdagspartierna fick del av tidigare

Vi kommer överens om att vi aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat.

Det finns nämligen ett starkt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för en stark grön Infrastruktur.

En enkel solidarisk modell för tagande av initiativ kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati och leda till hållbar utveckling. 

I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig , oroligheter , konflikter med grannländer eller minoritetsgrupper pågår. Arabiska våren.

Partiordföranden för Moderataterna ska börja med att kalla endast de syriska flyktingar, olika minoriteter, vilka är bosatta i Sverige och som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog.

Vi utgår ifrån att de syriska flyktingar som är medlemmar i M är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. Vidare utgår vi ifrån att M är ett parti som fortlöpande lär sina medlemmar hur man tillämpar politiska kompromisser i syfte att uppnå konfliktlösning och på sikt övergå till demokrati , stärka och utveckla den .

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik .

Att komma överens om demokratins fem grundpelare

 1. Allmänna och fria val med lika rösträtt kompletteras med folkomröstning

 1. Fri partibildning med partistöd så att partierna inte får anonyma bidrag som  påverkar deras politik, dvs det parti som får de procent som berättigar det till  riksdagsmandat får partistöd. Fri

press som får presstöd så att den inte blir  påverkad av någon anonym sida som kan påverka tidningarnas innehåll.

 1. Religionsfrihet som också innebär att om en kristen bygger en kyrka skall buddisten ha rätt att bygga ett tempel , juden bygga en synagoga och muslimen  en moske. Detta kopletteras med multireligionval

   
 1. Maktdelningsprincip, man skiljer mellan lagstiftare som parlament, verkställande som regeringar och dömande som domstolar och ingen får påverka eller ändra deras domar eller beslut.

 1. Yttrandefrihet

 

 Eftersom de syriska flyktingarna och andra flyktingar tillhör var sitt invandrarriksförbund bidrar det, när detta tillämpas, till ökat valdeltagande, en utveckling av demokratin som då även blir starkare

.

 

 De nyanlända flyktingarna och de ensamkommande barnen får delta i denna process som en utbildning för återupbyggande och återanpassning , utbildningen tar sex månader . Ett mellan 6-12 månader långt tillfälligt uppehållstillstånd beviljas alla . Efter utbildningstiden få var och en ett återanpassningsbidrag med 75.000-100.000 kr.

Den som redan har fått avslag på sin ansökan får välja mellan det första alternativet eller riskerar han att med tvång bli tillbakavisad till sitt land vilket inte rekommenderas.

Det är uteslutet att uppnå fred utan deltagande av de religösa samfunden , detta kan uppnås genom ändring av kyrkovalet till ett Multireligionval .

I fall M misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kan S eller andra riksdagspartier kanske lyckas med denna grupp . M kan i alla fall fortsätta att arbeta vidare parallellt med andra flyktingar : Irakier ,

Sedan fortsätter arbetet med miljöfrågor,hållbar utveckling och återuppbyggnad.

Sudaner ,Somalier, Afghaner, Jeminiter, Libyer, palestinier , judar, nigerianer , egyptier

Processen tillämpas på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i övriga partier.

Att skapa fred kräver arbete utifrån och inifrån .

Om SD misslyckades med att förhandla med en demokrat som Stefan Löven i sitt eget land hur kan de då tro att de kan lyckas med att förhandla med en diktator i ett främmande land !

Frågan är hur finansierade SD sin resa till Syrien , med skattepengar, partistödet eller av diktatorn .

 SD:s agerandeoch de som gav SD uppdrag i Syrien fördöms i hårda ordalag . SD kan inte ha fått uppdraget av den syriska oppositionen , SD saboterar även FN:s uppdrag i Syrien , motarbetar svensk utrikes och säkerhetspolitik ock skapar dessutom motsättningar mellan olika syriska minoriteter här i Sverige . SD med sina 50 mandat I Riksdagen har inte ens lyckats med att komma I närheten av det inflytande som MP har med ungefär hälften så många mandat.

Dessa har bildat regering med flera statsråd. Detta beror naturligtvis på att SD saknar politisk erfarenhet och kan gå samma öde till mötes som NYD, Junilistan och Piratpartiet.

Utan kontinuitet i demokratisk utveckling kan det hända vad som helst i Spanien-Katalonien, Irak-Kurder mfl. Det kan skada andra minioriteter som strävar efter att bli självständiga stater. De Nya Svenskarna anser att romernas problem kan lösas genom självstyre såsom Åland och samerna .Genom utbildning på samma sätt som flyktingarna vilka vi nämnt tidigare kan de rädda sin situation från tiggeri till att få ett eget område med självstyre.


Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De Ny Svenskarna

 

Riksdagsarbetet och partiernas valberedningar borde förändras och utvecklas !

Riksdagen i dess nuvarande skick är inte att betrakta som jämställd då få invandrare pga partiernas valberedningar kandiderar till riksdagen och ännu värre är det när det gäller Eu-parlamentet. Mångfalden fungerar dåligt då MP:s båda språkrör är infödda svenskar och att svenskarna flyr från de stadsdelar där majoriteten av invånarna har invandrarbakgrund.

Medborgarförslag tas inte på allvar eller glöms bort och många kommunpolitiker har gmail eller yahoo adress i stället för under sitt lands domän .se. I Jämförelse statsminstern kör Ford i stället för den inhemska produkten Volvo .

Den fredsplan som presenterades av De Nya Svenskarna och skickades till riksdagen och regeringen blev försummad . Medborgarförslag som lämnades till Arbetsförmedlingen och kommunen om hur arbetslösheten bland invandrare ska lösas försummades och studerades inte ens. Medborgarförslaget , I-ländernas topdomän och U-ländernas topdomän. Dvs att få u-ländernas topdomän att fungera under tiden de här länderna befinner sig i krig såsom arabiska våren mfl. Utifrån tex Sverige och likadant övriga länder där flyktingar kan samarbeta.

Multireligionval är en metod av konfliktlösning , en process som innebär att på sikt övergå från ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden till Multireligionval som omfattar alla religioner. Förföljelse av muslimer som minoritet som utförs av buddisterna som majoritet i Burma kunde ha gått att undvika så även förföljelse av andra samfund i Mellanöstern kunde även det ha undvikits om de nordiska länderna tillämpat Multireligionval .

Varför tillämpas kyrkovalet enbart av kristna i de nordiska länderna och varför tas ingen hänsyn till andra religioner .

Multireligionval , fredsplan och en fungerande u-ländernas topdomän borde ingå i alla områden som omfattas av konfliktlösning.

Riksdagen är inte en industri utan en skola varifrån det utfärdas folkets demokratiska beslut. Partierna lever på bidrag sk partistöd i syfte att främja demokratin och utveckla densamma och inte vara beroende av okända krafter som påverkar deras politik . Politiken måste ha ett varierande innehåll och inte härma varandra och det får inte saknas en stark opposition som utgör grundbulten i demokratin.

Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid Kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka 

 

Politisk cirkel med moderna tillämpningsmedtoder för riksdagsledamötena.

Nu är det De Nya Svenskarna som håller föredrag i riksdagens lokaler om Multireligionval från teori till praktik . Riksdagsledemötena som elever lyssnar , ställer frågor och tillämpar.

Eftersom vi tillsammans skall utveckla ett rättvist Multireligionval kräver detta naturligtvis yttrande från olika experter , vetenskapsmän , politiker och jurister .

Ärkebiskopen får möjlighet att informera om hur kyrkovalet fungerar med dess fördelar och nackdelar. Dessutom bjuds experter från valmyndigheten in .

Finansieringen, kyrkans egendom och begravningar ska också diskuteras. Med den situation som råder med att många dör i de pågående krigen och andra som dör på väg som flyktingar kommer inte jorden att räcka till att begrava människor inte ens om man hugger ner stora skogsområden för att tillverka kistor eftersom de som dör i krigen på grund av sin religion inte vill bli kremerade . Frågan om hur man skall ta hand om de döda i framtiden måste också diskuteras .

 

Följande kriterier är av betydelse att diskutera

 1. själva Multireligionvalet och synpunker representanter för olika samfund,

 2. Multireligonstödet motsvarar partistödet,

 3. Kyrkan och andra samfunds rättvisa fördelning av deras egendom

 4. Begravningssätt

 5. Skolundervisning i ämnet

 6. Rätten att inte ha en uppfattning

 7. Finns det något att hämta från de nordiska konflikterna och hur löste man det efter Kalmarunionen och perioden mellan denna och unionsupplösningen 1905. Har nutralitetspolitiken bidragit till stabiliteten.

Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till Europakonventionen, artikel 9:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

Nu till frågan om de religiösa som motsätter sig införande av demokrati i sin religion och är motståndare till Multireligionval .

 

Argumet -1-

Grundlagen betonar att målsättningen för det allmänna är att verka för att demokratins ideer blir vägledande inom samhällets alla områden som betonar att demokratin skall genomsyra alla samhällsområden

Om demokratin är en garant för religionsfrihet som utgör grundbulten för demokratin och garanteras i grundlagen, får de som flydde från diktaturstater och förtryck inte motsätta sig en sådan demokratisk reform, Multireligionval.

 

Argument -2-

Multireligionstödet beviljas till de samfund som deltar i Multireligionval. .

De som motsätter sig får inte det stödet och de blir isolerade utan att ha yttranderätt när det gäller vissa viktiga frågor . Yttranderätt inhämtas från det folkvalda organet.

 

Vid tillämpningen börjar arbetet med buddismen på grund av rådande omständigheter

50 Buddism , motsvarar 50 invandrade buddister i Sverige , samma gäller andra religioner

 

50 Islam50 Judendom50 Hinduism50 konfucianism50 Mandeism50 Kristendom

 

 

T I L L Ä M P N I N G

Här utgår vi ifrån att alla riksdagsledamöter kommer som flyktingar från Burma samt andra buddister som bor i Sverige.

Riksdagen består av 349 ledamot som ska sitta i 7 bänkrader fördelade på de 7 religionerna.

 Således har vi 50 ledamöter i varje bänkrad inklusive ärkebiskopen .

 

Steg I

De 349 ledamötena ska enligt konfliktlösningsprocessen komma från samma land eller länder som har buddismen som religion I det här fallet Burma.

Att få två buddister som representerar buddisterna i Sverige och båda skall vara svenska medborgare, även de som konverterade till buddsimen deltar i

konfliktlösningsprocessen.

Alla 349 ledamöterna skall ha rösträtt i multireligionvalet.

Vi har två kandidater , Lama Aoch Lama B . Oavsett den inriktning som lamarna representerar är det religionsfrihet , demokrati och att vi som skall uppnå fred i exil och på sikt skall det ha en betydande effekt i deras länder. Båda lamerna skall innan valet i en öppen och allmän debatt presentera sina lösningar och synpunkter samt svara på journalisternas frågor.

Båda lamarna åker runt till olika städer och träffar buddister och andra intresserade och under bönetillfällena predika om införande av multireligionval .

Representater från valmyndigheten tar med sig prototyper , tryckta valsedlar och på varje valsedel står namn på kandidaten. Valsedlarna placeras på en lång bänk eller ett bord, de skall även ha med sig två snickrade lådor med två olka färger.

 

Nu är det Multireligionval och dessa 349 buddister har rösträtt att välja eller rösta på den lama som de anser vara lämplig .

 

När de 349 buddisterna går in i vallokalen plockar de var sin valsedel och går sedan mot valnämnden som sitter i rad , visar sin legtimation och röstkortet som visar att de har rösträtt i multireligionvalet och sedan stoppar de valsedeln

in i ett kuveret bakom skärmen och sedan går de tillbaka och överlämnar kuveret till valförrättaren. Då har han gjort sin demokratiska plikt.

 

Den officiellt valda laman skall sitta vid ett ovalt bord tillsammans med en vald imam och en vald rabbin m fl.

 

Steg II

Proceduren upprepas men tillämpas på nästa religion, nämligen islam, judendom osv.

 

I inlägget , Flykting & Demokratin tog De Nya Svenskarna upp samarbetsvårigheterna mellan olika minoriteter . Både i riksdagen, inom riksdagspartierna och även utanför dessa. Detta presenterade som en fredsplan

De Nya Svenskarna står till förfogande med att hålla föredrag om Multireligionval, kostnadsfri uppmuntran till fred och demokrati .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-med-centrala-roller-i-usas-extremhoger/

 

 

 

 

 

 

 


Fruktar George Bush att Donald Trump ska överlämna honom till Tribunalen ?

Harold Pinter som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2005 var fredsaktivist, han protesterade mot Kuwaitkriget, Natos flygbombningar av Jugoslavien, Afghanistankriget och Irakkriget.

Pinter ansåg att att USA:s f.d. president och Storbritanniens f.d. premiärminister Tony Blair enligt Genèvekonventionerna bör dömas för krigsförbrytelser.

 

Han agerade även som jude genom att motsätta sig Israels ockupation av Palestina,

 I sitt modiga tal inför Nobelcermonin, riktat till omvärlden, lät han marken skaka under krigsförbrytarnas fötter, världen över . Hur skulle han ha agerat om han inte avlidit?

 Det krig som de startade utvecklades till och med till ett krig mellan de som var införstådda med att styra landet Irak efter diktaturens fall.

Tony Blair och George Bush räknade inte med ett så långt krig när de startade det. De räknade inte med att kriget skulle sträcka sig över deras mandatperioder som president och premiärminister.

 De har inte heller tillsammans med sina rådgivare tagit med i sina beräkningar de två kurdiska klaner, som har krigat så länge de har existerat både sinsemellan och mot den irakiska regeringen . Bland dem hittar man många krigsförbrytare

 Var Bob Dylan när han uttalade sig den 10 december i Stockholm lika onådig i sin kritik?

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/bush-i-dolt-angrepp-mot-trump/

 


#pledardebatt , Mot era argument

Ska man utvecklas till en rasist om man ser för många flyktingar söka skydd i sitt eget land? Ska man bli en bankrånare om man är arbetslös eller fattig pensionär ?

I partiledardebatten ser man 8 infödda svenska partiledare som vrider och vänder på samma gamla sten med två för snälla programledare.

Det verkar som om partiledarna bäddar för att det inte finns någon kvinna som statsministerkandidat.

Samma sak gäller för någon med invandrarbakgrund, ej heller den personen kan bli statsminister.

Den högkonjunktur som partiledarna talar om beror för det första på det pågående kriget, för det andra billig arbetskraft och för det tredje ett ökande stöd till främlingsfientliga organisationer.

De vapentillverkande ländernas roll gör att krigen fortsätter och de som flyr från krigen är en mycket utsatt grupp flyktingar som bl a kan ta vilket arbete som helst till lägre löner , ett slags återuppståndelse av slaveriklassen. Debatten handlar inte om fred , det ökande antal flyktingar tåls inte av de främlingsfientliga krafter som i sin tur bildar partier i EU.

Socialdemokratin & kriget

När fd S statsminister Göran Persson och hans dåliga politiska rådgivare gav stöd till kriget i Irak räknade och förväntade de sig inte ett långvarigt krig som skulle komma att sträcka sig över flera svenska statsministrars mandatperioder. Socialdemokraterna var inte det enda riksdagsparti som gav sitt stöd till kriget utan det gjorde även flera andra riksdagspartier.

Upprättelse till folket genom solidarisk ansvar

De som sålde och fortfarande säljer vapen till krigsdrabbade länder , de som gav sitt stöd till krigen , tillsammans med de länder som startade krigen, USA och Storbritannien, är strikt ansvariga för flyktingströmmen , miljöförstörelse och ett åteuppbyggande av länderna. Dessutom förpliktigas dessa att återlämna ländernas egendom och de är även skyldiga att betala skadestånd. Yttrande från experter i internationell rätt och miljörätt & vetenskap ska inhämtas.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiska-kommentatorer-moderatledaren-ulf-kristersson-vinnare-i-partiledardebatten


Här är motodernas moder som Nobel har drömt om !

Vi börjar med att De Nya Svenskarna naturligtvis ansluter sig till de över 400 000 personer som har undertecknat ett upprop med krav om att Burmas ledare Aung San Suu Kyi ska bli fråntagen Nobels fredspris.

Detta öppnar andra vägar till diskussioner bl a Nobels fredspris till Europeiska unionen 2012 då Storbritannien var med att ta del av äran . Ska Brexit fortsätta att ha äran eller ej.

Vi ställer frågan till både det norska folket och Nobelkommitten huruvida det är rimligt att Norge som inte är med i EU men medlem i NATO samtidigt som de delar ut Nobels fredspris.

Vilken anser det norska stortinget bidrar till fred , NATO eller EU.

 

Metoden och problembeskrivning

På vilket sätt kan staten gå in med resurser för att hjälpa vid sådana katastrofer som översvämningar . Försvaret kan varken släcka bränder eller åstadkomma fred .

 Inte ens användning av katastrofhjälpmedel såsom 3 000 soldater som tagits in för att hjälpa till och insatsen av 500 fordon, 14 flygplan samt 12 000 medlemmar av nationella gardet var inte ens det tillräckligt vid naturkatastrofen.

 presskonferens efter presskonferens , böner och ritualer lindrar inte folkets lidandet.

Vattnet gå till brösthöjd efter de kraftiga skyfallen. Många dödsoffer , en höggravid kvinna hittades död men barnet låg inte kvar i hennes mage , En annan kvinna som ska ha försökt fly översvämningarna drunknade när hon försökte ta sig ur bilen polis som drunknade i sin bil, Risken att drunkna främst genom att människor fastnar i fordon på vattenfyllda vägar . Vattnet kan innehålla giftiga kemikalier som har spolats ut från garage och förråd. Det finns även risk för att bakterier som salmonella och E.coli sprids med vattnet .

Flera tusen människor har evakuerats till uppsamlingscenter, men många är fortfarande fast i sina hem. över 300 000 förlorade ström .Flygplatser , skolor och myndighetsbyggnader och 250 motorvägar runtom i delstaten har stängts av. Ett av stadens sjukhus evakuerades. Plundrare kan passa på som sker även vid krig.

Den katastrofen kostar över 1.000 miljarder kronor och tidigare har enligt källorna inträffat i ett enda land :

År1900.Galvestonorkanen i Texas, mellan 8 000 och 12 000 människor miste livet och skadorna uppskattades vara värda närmare 30 miljoner dollar., 1928 Orkanen minst 2 500 drunknade i jätteöversvämningarna och över 1 700 bostäder förstördes. 2005 Orkanen Katrina i Louisiana, mer än 1 800 människor omkom och skadornas värde var 100 miljarder dollar, motsvarande 800 miljarder kronor,, en hel svensk statsbudget . 1935 Labour Dayorkanen 408 människor dog i ovädret och översvämningar, de flesta krigsveteraner från första världskriget som jobbade på ett byggprojekt på ögruppen Florida Keys. 1926 Miamiorkanen 372 människor dog i stormen som orsakade skador för ett värde av 105 miljoner dollar. I de översvämningar som följde drunknade cirka 150 personer.

2012 Superstormen Sandy 72 människor miste livet och 650 000 bostäder förstördes eller skadades. Skadornas värde uppskattades till 65 miljarder dollar. 1992 Orkanen Andrew och Louisiana, ett 40-tal människor miste livet och 127 000 bostäder förstördes. Skadorna uppskattades vara värda 26 miljarder dollar.

Floderna steg med över 8 meter på tre timmar och dammar har nått kritiska vattennivåer och har börjat svämma över. När dammarna snabbt fylls till bristningsgränsen och vattennivån stiger med 15 centimeter i timmen och ingenting hjälper då har vi lösningen,

 

En grön teknisk lösning på problemet

Logotyper och benämningar

 Ett grönt genomskinligt cylinderformat rör byggt på höjden . Det skall ha flera anordningar som kopplas till flera olika vattenpumpar för att driva in regnvatten och översvämingsvatten in i cylindern . Vattnet kan återanvändas för olika ändamål som bevattning m.m

 

 

Det sägs att det enskilda största hotet fortsätter att vara regnet !

Men lösning är att samla upp regnvatten vilket förhindrar översvämningar och varenda droppe räknas i likhet med finanspolitiken där varje krona räknas.

En lösning som kan tillämpas i vilket land som helst , en snabb, effektiv och billig lösning. Länder med öknar kan ha stor nytta av vattnet. Vattnet som kommer in I cylindern kan också filtreras och renas så att det kan användas till olika ändamål. Tillverkningen kan ske i olika länder, vilket land som helst.

 

Prototyp av miljövänligt meterial.

En genomskinlig cylinder av lätt material som är lätt att flytta, aliminium eller hårdplast lika högt som ett vindkraftsverk eller lika stort som Kaknästornet att byggas på höjden . Det ska vara genomskinligt för att kunna upptäcka och rädda fiskar eller andra djur som hamnar där .

Cylindern ska ha flera starka fästen inbyggda runt cylindern och placeras på olika ställen, grunden, mitten och överkanten, för att snabbt kunna flyttas med en helikopter till det drabbade området .

En eller flera vattenpumpar drivna av biogas kopplas på olika ställen in i cylindern för att leda regnvattnet in i cylindern. Även långa slangar ska kunna kopplas till vattenpumparna från ett längre avstånd. Cylinderns grund ska vara stark och stabil men ändå kunna flyta för att kunna placera den I havet, sjön eller I ett fartyg.

Cylinderns bas/grund ska vara stabil och tung men kunna flyta och flyttas , dvs cylindern ska kunna placeras i havet , i sjön eller på land .

Tillverkningen bör ske på en flygplats eller en nedlagd sådan där man har tillgång till flygplan där det är lätt att landa samt att man har tillgång till flygtekniker och annan expertis. Detta skapar även flera arbetstillfällen.

Helikoptern utnyttjas både för att flytta cylidern och hämta vatten ur den. Vattnet kan användas till olika ändamål från bevattning till att släcka bränder .

 

 

 

 

Kan ett handelsfartyg och ett flygplan transportera stridsvagnar, stridsflygplan och krigsmaterial så långt som mellan USA och Mellanöstern så kan de lätt flytta en sådan cylinder.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön.

 

 

 


Misstroendeomröstning kan jämföras med att en misstänkt har dubbla roller dels som misstänkt och dels som nämndeman vid sin egen rättegång och därmed ha rösträtt i sitt eget fall.

 Varför omröstning gällande misstroendeförklaring är odemokratisk liknar kyrkovalet där 82% inte röstade . Misstroendeförklaringen borde göras om.

 Misstroendeförklaringar är en i #regeringsformen grundlagsstadgad rättighet som ett skydd för demokratin .

 De Nya Svenskarnas starka argument är att

1) När riksdagspartierna väcker misstroendeförklaring ska man se till att alla riksdagspartierna har en partiledare . Vid den senaste omröstningen saknade M en ordinarie partiledare.

2) Regeringen ska under misstroendeprocessen inte få besluta om att tillåta NATO att ha övning på svenska gator och bidra till miljöförstöring genom sina utsläpp och miljögifter. Övningen för även med sig förstörelse samt oljud som skrämmer folk i synnerhet de som lämnat sina länder på grund av krig.

3) I fallen med misstroendförklaringarna mot försvarsministern och statsministern till följd av IT-skandalen bör man ordna så att ingen från S,Mp och V få delta i omröstningen . Ett problem är att en del av de som röstade vid misstroendeförklaringarna tillhörde samma parti som de som misstroendet riktades mot. Den misstänkte sitter som nämndaman och har rösträtt.

M har 83 mandat, C har 22 mandat , KD har 16 mandat, L har 19 mandat , SD har 47 manda

4) Misstroendeförklaring mot regering eller statsminster borde hänskjutas till EU- parlamentet efter beredning av ärendet där.

Enligt nuvarande regelverk och omröstningsprocedur går det ej att fälla någon eller någon regering men däremot kan någon tvingas att avgå. Det har blivit vanligt att påstå att man inte minns något.

 

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön.


Vad sysslar FN egentligen med och vad gör ambassadörerna för något ?

FN ägnar sig åt bojkott och samlar in pengar för att finansiera begravningar av människor som har dött under olika krig och de flyktingar som dör på sin väg över havet samtidigt som ambassadörerna förmedlar bistånd som går till att finansiera miliser i sina egna länder.

Representanter i både FN , EU och diplomater och deras beskickningar flyger dygnet runt och påverkar med sina resor miljön negativt samtidigt som den svenska regeringen sänkte kommande flygskatt mot att få alliansen att avstå från misstroendevotum .

I ett land som Sverige låter man omyndiga 16 åringar avgöra det svenska valet , sk Kyrkovalet i syfte att öka antalet valdeltagare och där sitter den socialdemokratiska och fd LO ordföranden Wanja Lundby-Wedin på en hög post, högre än ärkebiskopen.

Oaktat att den svenska kyrkan spelar en viktigt internatioell roll är den ändå tyst vad gäller förföljelse av muslimerna i Burma . Hade svenska kyrkan tillämpat ett MULTIRELIGIONVAL I stället för kyrkoval hade vi kunnat minimera dödandet och förföljelserna. Svenska kyrkans pengar går till att finansiera begravningar i Melleanöstern .

FN har visserligen fördömt och riktat hård kritik mot Burma och Aung San Suu Kyi som regeringschef och Statskansler motsvarande statsministerpost efter president Htin Kyaw men kritiken är inte tillräcklig . Även FN:s f.d. generalsekreterare Kufi Annan har brustit i sitt ämbete då man under hans tid inte kunnat lösa denna fråga.

De som motiverar Aung San Suu Kyis slapphet, nonchalans och förnekande när det gäller folkmord och förföljelse av

Rohingya som enligt FN är en av världens mest diskriminerade minoriteter med att hon styrs av militärerna har i sak fel, ingen kan tvinga Aung San Suu Kyi att vara statsminister om hon inte vill . Hon kan lämna landet eller sitta kvar i husarrest och starta ett uppror mot juntan som hon betjänar och markera att brott mot MR har utövats mot henne tidigare

När hon under sin asyltid inte ägnade sig åt demokrati, mänskliga rättigheter eller hur man skulle förebygga konflikter gällande minoriteter , kan hon nu lämna juntan och med sitt parti gå i exil igen och lära sig demokratiska grundregler för att inte begå stora misstag igen och skada Fredspriset.

Läget, som det ser ut just nu, är mycket allvarligare än tidigare särskilt i händele av att ett tredje världskrig utbryter då Nordkorea förfogar över kärnvapen liksom Israel och flera andra länder i ett läge när världen saknar handlingkraftiga ledare såsom vid Jaltakonferensen där ett politiskt toppmöte representerades av Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill och Josef Stalin som satte stopp för nazismen och fasismen .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Valrörelsen som är på semester

17 september är det kyrkoval utan valrörelse , vad säger du som är demokratiminister

Det är tyst om #Kyrkovalet. Kyrkovalet i nuvarande skick är odemokratiskt och bör ändras .

Kyrkovalet tillämpas som om det vore ett val till riksdagen och om man inte vore medlem i ett av riksdagpartierna skulle man förlora sin rösträtt,

Svenska kyrkan kräver bland annat medlemskap i svenska kyrkan för att man ska ha rösträtt vid kyrkorvalet annars förlorar du din rösträtt. Skulle man tillämpa samma princip avseende partierna när det gäller val till riksdagen, om du inte är medlem i ett av riksdagpartierna förlora r du din rösträtt, förlorar demokratin sin roll och funktion . ..

Tänk om varje religiöst samfund, t ex buddisterna skulle kontakta Valmyndigheten och beställa valsedlar och driva sin egen valrörelse med kandidater från #riksdagen. .

Riksdagspartierna får partistöd för att vara oberoende av stöd från anonyma källor , medan Kyrkovalet , enligt Svenska Kyrkan, finansieras av medlemmarna ?

Om buddisterna ämnar införa demokrati i sin religion som de har lärt sig av Svenska kyrkan och startar en egen buddistisk valrörelse som religion behöver de resurser då partistöd ges till ett parti som har 4 % av väljarna .

Genom att införa att religionsstödet motsvarar partistödet och genom att införa multireligionval får vi alla religösa samfund i Sverige att utöva demokrati . Kandidaterna tillhör ändå något av riksdagspartierna.

 

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Tidigare inlägg
RSS 2.0