Multireligionval Dell III, Judendom

Vilka av de två rabbiner som representerar judarna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig.Väljes de av judarna i Israel eller av judarna i Sverige

Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en rabbin till muslim eller en Lama till muslim utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Detta måste ske med stöd inifrån och utifrån.

Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en jude och muslim som båda är medlemmar i samma politiska parti,socialdemokraterna och båda ha mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber och judar.

Majoriteten av muslimer och araber är flyktingar i de nordiska länderna medan majoriteten av judarna i Norden var flyktingar eller barn till en flykting . Judarna var utsatta för förintelsen och de var flyktingar. Nu har många judar i Europa rösträtt vid det israeliska valet. De är mera medvetna om ockupation, förtryck, israeliska muren , bosättningar och dödandet än andra eftersom de ofta reser till Israel.. Genom att judarna i Sverige har judiska begravningsplatser i Solna vid KI , där Alfred Nobel och Strindberg ligger begravda kräver stora resurser och stor plats. Att driva sådana enorma begravningsplatser under längre tid är ur miljösynvinkel ohållbart. Är det de Judiska Församlingarna i Sverige som finansierar allt detta , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet.

Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionval.

Judarna är mest utsatta i händelse av krig eller krigsfara särskilt om de pågående krigen fortsätter . Det är tre pågående krig, Den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina. Det ena kriget påverkar det andra .

Judarna har ett aktivt Judiska Centralrådet i Sverige med sina politiska grupper där det

vart tredje år hålls församlingsval där Judiska Församlingens medlemmar väljer ledamöter till fullmäktige, Politiska grupper
Som medlem i Judiska Församlingen kan du genom val påverka församlingens verksamhet. Det finns för närvarande fyra politiska grupper att välja mellan. För att komma i kontakt med representanter för de olika politiska grupperna eller erhålla partiprogram går det bra att vända sig till respektive grupps hemsida: Judisk Enhet, Judisk Mångfald, Judisk Samling och Judisk Framtid

Judiska skolanHillelskolan

 Hillelskolans profilämnen är hebreiska och judiska studier. Genom undervisningen i dessa ämnen ges eleverna grundläggande kunskaper i den judiska kulturen, historien och religionen. Bråket om friskolornas vara eller icke vara är en het pågående debatt.

Freden kräver ansträngningar utifrån och i inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN.

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagoger , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

 

Tillämpning

Vi har två rabbiner som kandidater

En rabbin som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla judar i Sverige .

En rabbin som representerar andra grupper går också ut och presenterar sig öppet för alla judar i Sverige .

Oavsett riktningar inom judendomen får båda rabbinerna gå runt till olika synagoger där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där judendomen utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika judiska uppfattningar och inom judendomens olika riktningar .

Från interna diskussioner i synagogerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de två rabbinerna att representera alla judar i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet får det spridning med stor effekt.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många judar inte kan tala hebreiska .

Information till röstberättigade judar skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Judarna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns judiska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad buddist röstar på en jude och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en rabbin eller att en buddist röstar på en kristen osv.

Den rabbin som i slutänden vinner skall ha rätt att utttala sig officielltgällande viktiga judiska angelägenheter . Judarna , media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften judar från den ena gruppen och hälften judar från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av antisemitism och begravningsfrågor.

 

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


Multireligionval Del II, Islam

Varför demokrati i kyrkan men inte i synagogan, moskén , templet m fl.

Varför får bara kristna politiker från riksdagspartierna delta i kyrkovalet? Andra

religioner får inte delta i det valet, d v s den demokratiska processen.Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka . Man kan inte påstå att valet av SD-politiker vid kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter har lett till någon stabilitet.

 

Att övergå från kyrkoval till multireligionval kräver fredsvilja och två riksdagsbeslut , det ena gäller ändring av kyrkoval d v s övergång till multireligionval med ändring av kyrkomöte till multireligionmöte . Det andra beslutet är att införa multireligionstöd, motsvarande partistödet, vilket gör att man undviker att ett religiöst samfund blir beroende av finansiellt stöd av anonyma som på så sätt kan utöva påverkan.

 

Vid övergång till multireligionval får 16-åringar behålla sin rösträtt vilket innebär

mångdubbelt valdeltagande när även andra ungdomar med olika religioner får delta. Vid

kyrkovalet 2017 deltog inte 82% av de röstberättigade, bara 18% av de kristna röstberättigade röstade. Detta är ett resurs- och demokrati problem . Vi föreslår att de som bara har uppehållstillstånd också ska ha rösträtt vid multireligionval så att de får praktisera demokrati vilket underlättar vid röstning vid allmänna val.

Bråket om de religösa skolornas vara eller icke vara är ett annat problem som har debatterats under många år .

Undvik konvertering från en religion till en annan i samband med ansökan om asyl som äger rum inte bara i Sverige utan i hela EU och som är mycket känsligt, då minskar vi spänningar mellan olika religiösa sekter.Det gäller även den tvångskonverting som vissa invandrade muslimer och kanske även andra tillhörande andra religioner har råkat ut för. De har helt ovetandes blivit registrerade som medlemmar i Svenska kyrkan och tvingats betala kyrkoskatt under många år innan detta har upptäckts, då ofta av någon svensk vän.

 

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagogor , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning , öppenhet och ökat demokratiskt deltagande . Multireligionval är ett nytt viktigt ord som måste införas i lexikonet och även införas i riksdagens databas, valmyndigheten m fl . Ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden ska omvandlas till ett multireligionval som omfattar alla religioner i alla nordiska länder och på sikt i hela EU. Mandatperioden ska vara 5 år I stället för 4 år och kan äga rum i samband med valet till Eu-parlamentet . I stället för partier som tillämpas i allmänna val används vid multireligionval används flera nomineringsgrupper .

 

Tillämpning

Vi har två imamer som kandidater

En imam som representerar sunniter går ut för att presentera sig öppet för alla muslimer i Sverige .

En imam som representerar shiterna går också ut och presenterar sig öppet för alla muslimer i Sverige .

Oavsett riktningar inom islam får båda imamerna gå runt till olika moskéer där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra islamska länder . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika islamska uppfattningar och inom islams olika riktningar .

Från interna diskussioner i moskéerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de två imamerna att representera alla muslimer i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till Eu-parlamentet får det spridning med stor effekt.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många muslimer inte kan tala arabiska. .

Information till röstberättigade muslimer skall vara tillgänglig på olika språk . Tll detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Shiterna och sunniterna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns muslimska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad shia röstar på en sunnitisk imam och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en imam eller att en buddist röstar på en kristen osv.

Den imam som i slutänden vinner skall ha rätt att utfärda Fatwa . Muslimerna, media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften shia och hälften sunniter där även kvinnora skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av hedersmord och Hijab och begravningsfrågor.

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

De Nya Svenskarna

 

 

 

وَالْعَصْرِإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Multireligionval Del II, Islam,

 

Varför demokrati i kyrkan men inte i synagogan, moskén , templet m fl.

Varför får bara kristna politiker från riksdagspartierna delta i kyrkovalet? Andra

religioner får inte delta i det valet, d v s den demokratiska processen.Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka . Man kan inte påstå att valet av SD-politiker vid kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter har lett till någon stabilitet.

 

Att övergå från kyrkoval till multireligionval kräver fredsvilja och två riksdagsbeslut , det ena gäller ändring av kyrkoval d v s övergång till multireligionval med ändring av kyrkomöte till multireligionmöte . Det andra beslutet är att införa multireligionstöd, motsvarande partistödet, vilket gör att man undviker att ett religiöst samfund blir beroende av finansiellt stöd av anonyma som på så sätt kan utöva påverkan.

 

Vid övergång till multireligionval får 16-åringar behålla sin rösträtt vilket innebär

mångdubbelt valdeltagande när även andra ungdomar med olika religioner får delta. Vid

kyrkovalet 2017 deltog inte 82% av de röstberättigade, bara 18% av de kristna röstberättigade röstade. Detta är ett resurs- och demokrati problem . Vi föreslår att de som bara har uppehållstillstånd också ska ha rösträtt vid multireligionval så att de får praktisera demokrati vilket underlättar vid röstning vid allmänna val.

 

Bråket om de religösa skolornas vara eller icke vara är ett annat problem som har debatterats under många år .

 

Undvik konvertering från en religion till en annan i samband med ansökan om asyl som äger rum inte bara i Sverige utan i hela EU och som är mycket känsligt, då minskar vi spänningar mellan olika religiösa sekter.Det gäller även den tvångskonverting som vissa invandrade muslimer och kanske även andra tillhörande andra religioner har råkat ut för. De har helt ovetandes blivit registrerade som medlemmar i Svenska kyrkan och tvingats betala kyrkoskatt under många år innan detta har upptäckts, då ofta av någon svensk vän.

 

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagogor , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

 

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning , öppenhet och ökat demokratiskt deltagande . Multireligionval är ett nytt viktigt ord som måste införas i lexikonet och även införas i riksdagens databas, valmyndigheten m fl . Ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden ska omvandlas till ett multireligionval som omfattar alla religioner i alla nordiska länder och på sikt i hela EU. Mandatperioden ska vara 5 år I stället för 4 år och kan äga rum i samband med valet till Eu-parlamentet . I stället för partier som tillämpas i allmänna val används vid multireligionval används flera nomineringsgrupper .

 

 

Tillämpning

Vi har två imamer som kandidater

En imam som representerar sunniter går ut för att presentera sig öppet för alla muslimer i Sverige .

En imam som representerar shiterna går också ut och presenterar sig öppet för alla muslimer i Sverige .

 

Oavsett riktningar inom islam får båda imamerna gå runt till olika moskéer där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra islamska länder . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika islamska uppfattningar och inom islams olika riktningar .

 

Från interna diskussioner i moskéerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

 

Nästa steg blir att välja en av de två imamerna att representera alla muslimer i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till Eu-parlamentet får det spridning med stor effekt.

 

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många muslimer inte kan tala arabiska. .

 

Information till röstberättigade muslimer skall vara tillgänglig på olika språk . Tll detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

 

Shiterna och sunniterna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns muslimska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

 

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad shia röstar på en sunnitisk imam och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en imam eller att en buddist röstar på en kristen osv.

 

 

Den imam som i slutänden vinner skall ha rätt att utfärda Fatwa . Muslimerna, media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

 

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften shia och hälften sunniter där även kvinnora skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av hedersmord och Hijab och begravningsfrågor.

 

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

وَالْعَصْرِإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ


Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativ som riksdagspartierna fick del av tidigare

Vi kommer överens om att vi aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat.

Det finns nämligen ett starkt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för en stark grön Infrastruktur.

En enkel solidarisk modell för tagande av initiativ kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati och leda till hållbar utveckling. 

I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig , oroligheter , konflikter med grannländer eller minoritetsgrupper pågår. Arabiska våren.

Partiordföranden för Moderataterna ska börja med att kalla endast de syriska flyktingar, olika minoriteter, vilka är bosatta i Sverige och som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog.

Vi utgår ifrån att de syriska flyktingar som är medlemmar i M är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. Vidare utgår vi ifrån att M är ett parti som fortlöpande lär sina medlemmar hur man tillämpar politiska kompromisser i syfte att uppnå konfliktlösning och på sikt övergå till demokrati , stärka och utveckla den .

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik .

Att komma överens om demokratins fem grundpelare

 1. Allmänna och fria val med lika rösträtt kompletteras med folkomröstning

 1. Fri partibildning med partistöd så att partierna inte får anonyma bidrag som  påverkar deras politik, dvs det parti som får de procent som berättigar det till  riksdagsmandat får partistöd. Fri

press som får presstöd så att den inte blir  påverkad av någon anonym sida som kan påverka tidningarnas innehåll.

 1. Religionsfrihet som också innebär att om en kristen bygger en kyrka skall buddisten ha rätt att bygga ett tempel , juden bygga en synagoga och muslimen  en moske. Detta kopletteras med multireligionval

   
 1. Maktdelningsprincip, man skiljer mellan lagstiftare som parlament, verkställande som regeringar och dömande som domstolar och ingen får påverka eller ändra deras domar eller beslut.

 1. Yttrandefrihet

 

 Eftersom de syriska flyktingarna och andra flyktingar tillhör var sitt invandrarriksförbund bidrar det, när detta tillämpas, till ökat valdeltagande, en utveckling av demokratin som då även blir starkare

.

 

 De nyanlända flyktingarna och de ensamkommande barnen får delta i denna process som en utbildning för återupbyggande och återanpassning , utbildningen tar sex månader . Ett mellan 6-12 månader långt tillfälligt uppehållstillstånd beviljas alla . Efter utbildningstiden få var och en ett återanpassningsbidrag med 75.000-100.000 kr.

Den som redan har fått avslag på sin ansökan får välja mellan det första alternativet eller riskerar han att med tvång bli tillbakavisad till sitt land vilket inte rekommenderas.

Det är uteslutet att uppnå fred utan deltagande av de religösa samfunden , detta kan uppnås genom ändring av kyrkovalet till ett Multireligionval .

I fall M misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kan S eller andra riksdagspartier kanske lyckas med denna grupp . M kan i alla fall fortsätta att arbeta vidare parallellt med andra flyktingar : Irakier ,

Sedan fortsätter arbetet med miljöfrågor,hållbar utveckling och återuppbyggnad.

Sudaner ,Somalier, Afghaner, Jeminiter, Libyer, palestinier , judar, nigerianer , egyptier

Processen tillämpas på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i övriga partier.

Att skapa fred kräver arbete utifrån och inifrån .

Om SD misslyckades med att förhandla med en demokrat som Stefan Löven i sitt eget land hur kan de då tro att de kan lyckas med att förhandla med en diktator i ett främmande land !

Frågan är hur finansierade SD sin resa till Syrien , med skattepengar, partistödet eller av diktatorn .

 SD:s agerandeoch de som gav SD uppdrag i Syrien fördöms i hårda ordalag . SD kan inte ha fått uppdraget av den syriska oppositionen , SD saboterar även FN:s uppdrag i Syrien , motarbetar svensk utrikes och säkerhetspolitik ock skapar dessutom motsättningar mellan olika syriska minoriteter här i Sverige . SD med sina 50 mandat I Riksdagen har inte ens lyckats med att komma I närheten av det inflytande som MP har med ungefär hälften så många mandat.

Dessa har bildat regering med flera statsråd. Detta beror naturligtvis på att SD saknar politisk erfarenhet och kan gå samma öde till mötes som NYD, Junilistan och Piratpartiet.

Utan kontinuitet i demokratisk utveckling kan det hända vad som helst i Spanien-Katalonien, Irak-Kurder mfl. Det kan skada andra minioriteter som strävar efter att bli självständiga stater. De Nya Svenskarna anser att romernas problem kan lösas genom självstyre såsom Åland och samerna .Genom utbildning på samma sätt som flyktingarna vilka vi nämnt tidigare kan de rädda sin situation från tiggeri till att få ett eget område med självstyre.


Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De Ny Svenskarna

 

Riksdagsarbetet och partiernas valberedningar borde förändras och utvecklas !

Riksdagen i dess nuvarande skick är inte att betrakta som jämställd då få invandrare pga partiernas valberedningar kandiderar till riksdagen och ännu värre är det när det gäller Eu-parlamentet. Mångfalden fungerar dåligt då MP:s båda språkrör är infödda svenskar och att svenskarna flyr från de stadsdelar där majoriteten av invånarna har invandrarbakgrund.

Medborgarförslag tas inte på allvar eller glöms bort och många kommunpolitiker har gmail eller yahoo adress i stället för under sitt lands domän .se. I Jämförelse statsminstern kör Ford i stället för den inhemska produkten Volvo .

Den fredsplan som presenterades av De Nya Svenskarna och skickades till riksdagen och regeringen blev försummad . Medborgarförslag som lämnades till Arbetsförmedlingen och kommunen om hur arbetslösheten bland invandrare ska lösas försummades och studerades inte ens. Medborgarförslaget , I-ländernas topdomän och U-ländernas topdomän. Dvs att få u-ländernas topdomän att fungera under tiden de här länderna befinner sig i krig såsom arabiska våren mfl. Utifrån tex Sverige och likadant övriga länder där flyktingar kan samarbeta.

Multireligionval är en metod av konfliktlösning , en process som innebär att på sikt övergå från ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden till Multireligionval som omfattar alla religioner. Förföljelse av muslimer som minoritet som utförs av buddisterna som majoritet i Burma kunde ha gått att undvika så även förföljelse av andra samfund i Mellanöstern kunde även det ha undvikits om de nordiska länderna tillämpat Multireligionval .

Varför tillämpas kyrkovalet enbart av kristna i de nordiska länderna och varför tas ingen hänsyn till andra religioner .

Multireligionval , fredsplan och en fungerande u-ländernas topdomän borde ingå i alla områden som omfattas av konfliktlösning.

Riksdagen är inte en industri utan en skola varifrån det utfärdas folkets demokratiska beslut. Partierna lever på bidrag sk partistöd i syfte att främja demokratin och utveckla densamma och inte vara beroende av okända krafter som påverkar deras politik . Politiken måste ha ett varierande innehåll och inte härma varandra och det får inte saknas en stark opposition som utgör grundbulten i demokratin.

Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid Kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka 

 

Politisk cirkel med moderna tillämpningsmedtoder för riksdagsledamötena.

Nu är det De Nya Svenskarna som håller föredrag i riksdagens lokaler om Multireligionval från teori till praktik . Riksdagsledemötena som elever lyssnar , ställer frågor och tillämpar.

Eftersom vi tillsammans skall utveckla ett rättvist Multireligionval kräver detta naturligtvis yttrande från olika experter , vetenskapsmän , politiker och jurister .

Ärkebiskopen får möjlighet att informera om hur kyrkovalet fungerar med dess fördelar och nackdelar. Dessutom bjuds experter från valmyndigheten in .

Finansieringen, kyrkans egendom och begravningar ska också diskuteras. Med den situation som råder med att många dör i de pågående krigen och andra som dör på väg som flyktingar kommer inte jorden att räcka till att begrava människor inte ens om man hugger ner stora skogsområden för att tillverka kistor eftersom de som dör i krigen på grund av sin religion inte vill bli kremerade . Frågan om hur man skall ta hand om de döda i framtiden måste också diskuteras .

 

Följande kriterier är av betydelse att diskutera

 1. själva Multireligionvalet och synpunker representanter för olika samfund,

 2. Multireligonstödet motsvarar partistödet,

 3. Kyrkan och andra samfunds rättvisa fördelning av deras egendom

 4. Begravningssätt

 5. Skolundervisning i ämnet

 6. Rätten att inte ha en uppfattning

 7. Finns det något att hämta från de nordiska konflikterna och hur löste man det efter Kalmarunionen och perioden mellan denna och unionsupplösningen 1905. Har nutralitetspolitiken bidragit till stabiliteten.

Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till Europakonventionen, artikel 9:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

Nu till frågan om de religiösa som motsätter sig införande av demokrati i sin religion och är motståndare till Multireligionval .

 

Argumet -1-

Grundlagen betonar att målsättningen för det allmänna är att verka för att demokratins ideer blir vägledande inom samhällets alla områden som betonar att demokratin skall genomsyra alla samhällsområden

Om demokratin är en garant för religionsfrihet som utgör grundbulten för demokratin och garanteras i grundlagen, får de som flydde från diktaturstater och förtryck inte motsätta sig en sådan demokratisk reform, Multireligionval.

 

Argument -2-

Multireligionstödet beviljas till de samfund som deltar i Multireligionval. .

De som motsätter sig får inte det stödet och de blir isolerade utan att ha yttranderätt när det gäller vissa viktiga frågor . Yttranderätt inhämtas från det folkvalda organet.

 

Vid tillämpningen börjar arbetet med buddismen på grund av rådande omständigheter

50 Buddism , motsvarar 50 invandrade buddister i Sverige , samma gäller andra religioner

 

50 Islam50 Judendom50 Hinduism50 konfucianism50 Mandeism50 Kristendom

 

 

T I L L Ä M P N I N G

Här utgår vi ifrån att alla riksdagsledamöter kommer som flyktingar från Burma samt andra buddister som bor i Sverige.

Riksdagen består av 349 ledamot som ska sitta i 7 bänkrader fördelade på de 7 religionerna.

 Således har vi 50 ledamöter i varje bänkrad inklusive ärkebiskopen .

 

Steg I

De 349 ledamötena ska enligt konfliktlösningsprocessen komma från samma land eller länder som har buddismen som religion I det här fallet Burma.

Att få två buddister som representerar buddisterna i Sverige och båda skall vara svenska medborgare, även de som konverterade till buddsimen deltar i

konfliktlösningsprocessen.

Alla 349 ledamöterna skall ha rösträtt i multireligionvalet.

Vi har två kandidater , Lama Aoch Lama B . Oavsett den inriktning som lamarna representerar är det religionsfrihet , demokrati och att vi som skall uppnå fred i exil och på sikt skall det ha en betydande effekt i deras länder. Båda lamerna skall innan valet i en öppen och allmän debatt presentera sina lösningar och synpunkter samt svara på journalisternas frågor.

Båda lamarna åker runt till olika städer och träffar buddister och andra intresserade och under bönetillfällena predika om införande av multireligionval .

Representater från valmyndigheten tar med sig prototyper , tryckta valsedlar och på varje valsedel står namn på kandidaten. Valsedlarna placeras på en lång bänk eller ett bord, de skall även ha med sig två snickrade lådor med två olka färger.

 

Nu är det Multireligionval och dessa 349 buddister har rösträtt att välja eller rösta på den lama som de anser vara lämplig .

 

När de 349 buddisterna går in i vallokalen plockar de var sin valsedel och går sedan mot valnämnden som sitter i rad , visar sin legtimation och röstkortet som visar att de har rösträtt i multireligionvalet och sedan stoppar de valsedeln

in i ett kuveret bakom skärmen och sedan går de tillbaka och överlämnar kuveret till valförrättaren. Då har han gjort sin demokratiska plikt.

 

Den officiellt valda laman skall sitta vid ett ovalt bord tillsammans med en vald imam och en vald rabbin m fl.

 

Steg II

Proceduren upprepas men tillämpas på nästa religion, nämligen islam, judendom osv.

 

I inlägget , Flykting & Demokratin tog De Nya Svenskarna upp samarbetsvårigheterna mellan olika minoriteter . Både i riksdagen, inom riksdagspartierna och även utanför dessa. Detta presenterade som en fredsplan

De Nya Svenskarna står till förfogande med att hålla föredrag om Multireligionval, kostnadsfri uppmuntran till fred och demokrati .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-med-centrala-roller-i-usas-extremhoger/

 

 

 

 

 

 

 


Fruktar George Bush att Donald Trump ska överlämna honom till Tribunalen ?

Harold Pinter som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2005 var fredsaktivist, han protesterade mot Kuwaitkriget, Natos flygbombningar av Jugoslavien, Afghanistankriget och Irakkriget.

Pinter ansåg att att USA:s f.d. president och Storbritanniens f.d. premiärminister Tony Blair enligt Genèvekonventionerna bör dömas för krigsförbrytelser.

 

Han agerade även som jude genom att motsätta sig Israels ockupation av Palestina,

 I sitt modiga tal inför Nobelcermonin, riktat till omvärlden, lät han marken skaka under krigsförbrytarnas fötter, världen över . Hur skulle han ha agerat om han inte avlidit?

 Det krig som de startade utvecklades till och med till ett krig mellan de som var införstådda med att styra landet Irak efter diktaturens fall.

Tony Blair och George Bush räknade inte med ett så långt krig när de startade det. De räknade inte med att kriget skulle sträcka sig över deras mandatperioder som president och premiärminister.

 De har inte heller tillsammans med sina rådgivare tagit med i sina beräkningar de två kurdiska klaner, som har krigat så länge de har existerat både sinsemellan och mot den irakiska regeringen . Bland dem hittar man många krigsförbrytare

 Var Bob Dylan när han uttalade sig den 10 december i Stockholm lika onådig i sin kritik?

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/bush-i-dolt-angrepp-mot-trump/

 


#pledardebatt , Mot era argument

Ska man utvecklas till en rasist om man ser för många flyktingar söka skydd i sitt eget land? Ska man bli en bankrånare om man är arbetslös eller fattig pensionär ?

I partiledardebatten ser man 8 infödda svenska partiledare som vrider och vänder på samma gamla sten med två för snälla programledare.

Det verkar som om partiledarna bäddar för att det inte finns någon kvinna som statsministerkandidat.

Samma sak gäller för någon med invandrarbakgrund, ej heller den personen kan bli statsminister.

Den högkonjunktur som partiledarna talar om beror för det första på det pågående kriget, för det andra billig arbetskraft och för det tredje ett ökande stöd till främlingsfientliga organisationer.

De vapentillverkande ländernas roll gör att krigen fortsätter och de som flyr från krigen är en mycket utsatt grupp flyktingar som bl a kan ta vilket arbete som helst till lägre löner , ett slags återuppståndelse av slaveriklassen. Debatten handlar inte om fred , det ökande antal flyktingar tåls inte av de främlingsfientliga krafter som i sin tur bildar partier i EU.

Socialdemokratin & kriget

När fd S statsminister Göran Persson och hans dåliga politiska rådgivare gav stöd till kriget i Irak räknade och förväntade de sig inte ett långvarigt krig som skulle komma att sträcka sig över flera svenska statsministrars mandatperioder. Socialdemokraterna var inte det enda riksdagsparti som gav sitt stöd till kriget utan det gjorde även flera andra riksdagspartier.

Upprättelse till folket genom solidarisk ansvar

De som sålde och fortfarande säljer vapen till krigsdrabbade länder , de som gav sitt stöd till krigen , tillsammans med de länder som startade krigen, USA och Storbritannien, är strikt ansvariga för flyktingströmmen , miljöförstörelse och ett åteuppbyggande av länderna. Dessutom förpliktigas dessa att återlämna ländernas egendom och de är även skyldiga att betala skadestånd. Yttrande från experter i internationell rätt och miljörätt & vetenskap ska inhämtas.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiska-kommentatorer-moderatledaren-ulf-kristersson-vinnare-i-partiledardebatten


Här är motodernas moder som Nobel har drömt om !

Vi börjar med att De Nya Svenskarna naturligtvis ansluter sig till de över 400 000 personer som har undertecknat ett upprop med krav om att Burmas ledare Aung San Suu Kyi ska bli fråntagen Nobels fredspris.

Detta öppnar andra vägar till diskussioner bl a Nobels fredspris till Europeiska unionen 2012 då Storbritannien var med att ta del av äran . Ska Brexit fortsätta att ha äran eller ej.

Vi ställer frågan till både det norska folket och Nobelkommitten huruvida det är rimligt att Norge som inte är med i EU men medlem i NATO samtidigt som de delar ut Nobels fredspris.

Vilken anser det norska stortinget bidrar till fred , NATO eller EU.

 

Metoden och problembeskrivning

På vilket sätt kan staten gå in med resurser för att hjälpa vid sådana katastrofer som översvämningar . Försvaret kan varken släcka bränder eller åstadkomma fred .

 Inte ens användning av katastrofhjälpmedel såsom 3 000 soldater som tagits in för att hjälpa till och insatsen av 500 fordon, 14 flygplan samt 12 000 medlemmar av nationella gardet var inte ens det tillräckligt vid naturkatastrofen.

 presskonferens efter presskonferens , böner och ritualer lindrar inte folkets lidandet.

Vattnet gå till brösthöjd efter de kraftiga skyfallen. Många dödsoffer , en höggravid kvinna hittades död men barnet låg inte kvar i hennes mage , En annan kvinna som ska ha försökt fly översvämningarna drunknade när hon försökte ta sig ur bilen polis som drunknade i sin bil, Risken att drunkna främst genom att människor fastnar i fordon på vattenfyllda vägar . Vattnet kan innehålla giftiga kemikalier som har spolats ut från garage och förråd. Det finns även risk för att bakterier som salmonella och E.coli sprids med vattnet .

Flera tusen människor har evakuerats till uppsamlingscenter, men många är fortfarande fast i sina hem. över 300 000 förlorade ström .Flygplatser , skolor och myndighetsbyggnader och 250 motorvägar runtom i delstaten har stängts av. Ett av stadens sjukhus evakuerades. Plundrare kan passa på som sker även vid krig.

Den katastrofen kostar över 1.000 miljarder kronor och tidigare har enligt källorna inträffat i ett enda land :

År1900.Galvestonorkanen i Texas, mellan 8 000 och 12 000 människor miste livet och skadorna uppskattades vara värda närmare 30 miljoner dollar., 1928 Orkanen minst 2 500 drunknade i jätteöversvämningarna och över 1 700 bostäder förstördes. 2005 Orkanen Katrina i Louisiana, mer än 1 800 människor omkom och skadornas värde var 100 miljarder dollar, motsvarande 800 miljarder kronor,, en hel svensk statsbudget . 1935 Labour Dayorkanen 408 människor dog i ovädret och översvämningar, de flesta krigsveteraner från första världskriget som jobbade på ett byggprojekt på ögruppen Florida Keys. 1926 Miamiorkanen 372 människor dog i stormen som orsakade skador för ett värde av 105 miljoner dollar. I de översvämningar som följde drunknade cirka 150 personer.

2012 Superstormen Sandy 72 människor miste livet och 650 000 bostäder förstördes eller skadades. Skadornas värde uppskattades till 65 miljarder dollar. 1992 Orkanen Andrew och Louisiana, ett 40-tal människor miste livet och 127 000 bostäder förstördes. Skadorna uppskattades vara värda 26 miljarder dollar.

Floderna steg med över 8 meter på tre timmar och dammar har nått kritiska vattennivåer och har börjat svämma över. När dammarna snabbt fylls till bristningsgränsen och vattennivån stiger med 15 centimeter i timmen och ingenting hjälper då har vi lösningen,

 

En grön teknisk lösning på problemet

Logotyper och benämningar

 Ett grönt genomskinligt cylinderformat rör byggt på höjden . Det skall ha flera anordningar som kopplas till flera olika vattenpumpar för att driva in regnvatten och översvämingsvatten in i cylindern . Vattnet kan återanvändas för olika ändamål som bevattning m.m

 

 

Det sägs att det enskilda största hotet fortsätter att vara regnet !

Men lösning är att samla upp regnvatten vilket förhindrar översvämningar och varenda droppe räknas i likhet med finanspolitiken där varje krona räknas.

En lösning som kan tillämpas i vilket land som helst , en snabb, effektiv och billig lösning. Länder med öknar kan ha stor nytta av vattnet. Vattnet som kommer in I cylindern kan också filtreras och renas så att det kan användas till olika ändamål. Tillverkningen kan ske i olika länder, vilket land som helst.

 

Prototyp av miljövänligt meterial.

En genomskinlig cylinder av lätt material som är lätt att flytta, aliminium eller hårdplast lika högt som ett vindkraftsverk eller lika stort som Kaknästornet att byggas på höjden . Det ska vara genomskinligt för att kunna upptäcka och rädda fiskar eller andra djur som hamnar där .

Cylindern ska ha flera starka fästen inbyggda runt cylindern och placeras på olika ställen, grunden, mitten och överkanten, för att snabbt kunna flyttas med en helikopter till det drabbade området .

En eller flera vattenpumpar drivna av biogas kopplas på olika ställen in i cylindern för att leda regnvattnet in i cylindern. Även långa slangar ska kunna kopplas till vattenpumparna från ett längre avstånd. Cylinderns grund ska vara stark och stabil men ändå kunna flyta för att kunna placera den I havet, sjön eller I ett fartyg.

Cylinderns bas/grund ska vara stabil och tung men kunna flyta och flyttas , dvs cylindern ska kunna placeras i havet , i sjön eller på land .

Tillverkningen bör ske på en flygplats eller en nedlagd sådan där man har tillgång till flygplan där det är lätt att landa samt att man har tillgång till flygtekniker och annan expertis. Detta skapar även flera arbetstillfällen.

Helikoptern utnyttjas både för att flytta cylidern och hämta vatten ur den. Vattnet kan användas till olika ändamål från bevattning till att släcka bränder .

 

 

 

 

Kan ett handelsfartyg och ett flygplan transportera stridsvagnar, stridsflygplan och krigsmaterial så långt som mellan USA och Mellanöstern så kan de lätt flytta en sådan cylinder.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön.

 

 

 


Misstroendeomröstning kan jämföras med att en misstänkt har dubbla roller dels som misstänkt och dels som nämndeman vid sin egen rättegång och därmed ha rösträtt i sitt eget fall.

 Varför omröstning gällande misstroendeförklaring är odemokratisk liknar kyrkovalet där 82% inte röstade . Misstroendeförklaringen borde göras om.

 Misstroendeförklaringar är en i #regeringsformen grundlagsstadgad rättighet som ett skydd för demokratin .

 De Nya Svenskarnas starka argument är att

1) När riksdagspartierna väcker misstroendeförklaring ska man se till att alla riksdagspartierna har en partiledare . Vid den senaste omröstningen saknade M en ordinarie partiledare.

2) Regeringen ska under misstroendeprocessen inte få besluta om att tillåta NATO att ha övning på svenska gator och bidra till miljöförstöring genom sina utsläpp och miljögifter. Övningen för även med sig förstörelse samt oljud som skrämmer folk i synnerhet de som lämnat sina länder på grund av krig.

3) I fallen med misstroendförklaringarna mot försvarsministern och statsministern till följd av IT-skandalen bör man ordna så att ingen från S,Mp och V få delta i omröstningen . Ett problem är att en del av de som röstade vid misstroendeförklaringarna tillhörde samma parti som de som misstroendet riktades mot. Den misstänkte sitter som nämndaman och har rösträtt.

M har 83 mandat, C har 22 mandat , KD har 16 mandat, L har 19 mandat , SD har 47 manda

4) Misstroendeförklaring mot regering eller statsminster borde hänskjutas till EU- parlamentet efter beredning av ärendet där.

Enligt nuvarande regelverk och omröstningsprocedur går det ej att fälla någon eller någon regering men däremot kan någon tvingas att avgå. Det har blivit vanligt att påstå att man inte minns något.

 

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön.


Vad sysslar FN egentligen med och vad gör ambassadörerna för något ?

FN ägnar sig åt bojkott och samlar in pengar för att finansiera begravningar av människor som har dött under olika krig och de flyktingar som dör på sin väg över havet samtidigt som ambassadörerna förmedlar bistånd som går till att finansiera miliser i sina egna länder.

Representanter i både FN , EU och diplomater och deras beskickningar flyger dygnet runt och påverkar med sina resor miljön negativt samtidigt som den svenska regeringen sänkte kommande flygskatt mot att få alliansen att avstå från misstroendevotum .

I ett land som Sverige låter man omyndiga 16 åringar avgöra det svenska valet , sk Kyrkovalet i syfte att öka antalet valdeltagare och där sitter den socialdemokratiska och fd LO ordföranden Wanja Lundby-Wedin på en hög post, högre än ärkebiskopen.

Oaktat att den svenska kyrkan spelar en viktigt internatioell roll är den ändå tyst vad gäller förföljelse av muslimerna i Burma . Hade svenska kyrkan tillämpat ett MULTIRELIGIONVAL I stället för kyrkoval hade vi kunnat minimera dödandet och förföljelserna. Svenska kyrkans pengar går till att finansiera begravningar i Melleanöstern .

FN har visserligen fördömt och riktat hård kritik mot Burma och Aung San Suu Kyi som regeringschef och Statskansler motsvarande statsministerpost efter president Htin Kyaw men kritiken är inte tillräcklig . Även FN:s f.d. generalsekreterare Kufi Annan har brustit i sitt ämbete då man under hans tid inte kunnat lösa denna fråga.

De som motiverar Aung San Suu Kyis slapphet, nonchalans och förnekande när det gäller folkmord och förföljelse av

Rohingya som enligt FN är en av världens mest diskriminerade minoriteter med att hon styrs av militärerna har i sak fel, ingen kan tvinga Aung San Suu Kyi att vara statsminister om hon inte vill . Hon kan lämna landet eller sitta kvar i husarrest och starta ett uppror mot juntan som hon betjänar och markera att brott mot MR har utövats mot henne tidigare

När hon under sin asyltid inte ägnade sig åt demokrati, mänskliga rättigheter eller hur man skulle förebygga konflikter gällande minoriteter , kan hon nu lämna juntan och med sitt parti gå i exil igen och lära sig demokratiska grundregler för att inte begå stora misstag igen och skada Fredspriset.

Läget, som det ser ut just nu, är mycket allvarligare än tidigare särskilt i händele av att ett tredje världskrig utbryter då Nordkorea förfogar över kärnvapen liksom Israel och flera andra länder i ett läge när världen saknar handlingkraftiga ledare såsom vid Jaltakonferensen där ett politiskt toppmöte representerades av Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill och Josef Stalin som satte stopp för nazismen och fasismen .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Valrörelsen som är på semester

17 september är det kyrkoval utan valrörelse , vad säger du som är demokratiminister

Det är tyst om #Kyrkovalet. Kyrkovalet i nuvarande skick är odemokratiskt och bör ändras .

Kyrkovalet tillämpas som om det vore ett val till riksdagen och om man inte vore medlem i ett av riksdagpartierna skulle man förlora sin rösträtt,

Svenska kyrkan kräver bland annat medlemskap i svenska kyrkan för att man ska ha rösträtt vid kyrkorvalet annars förlorar du din rösträtt. Skulle man tillämpa samma princip avseende partierna när det gäller val till riksdagen, om du inte är medlem i ett av riksdagpartierna förlora r du din rösträtt, förlorar demokratin sin roll och funktion . ..

Tänk om varje religiöst samfund, t ex buddisterna skulle kontakta Valmyndigheten och beställa valsedlar och driva sin egen valrörelse med kandidater från #riksdagen. .

Riksdagspartierna får partistöd för att vara oberoende av stöd från anonyma källor , medan Kyrkovalet , enligt Svenska Kyrkan, finansieras av medlemmarna ?

Om buddisterna ämnar införa demokrati i sin religion som de har lärt sig av Svenska kyrkan och startar en egen buddistisk valrörelse som religion behöver de resurser då partistöd ges till ett parti som har 4 % av väljarna .

Genom att införa att religionsstödet motsvarar partistödet och genom att införa multireligionval får vi alla religösa samfund i Sverige att utöva demokrati . Kandidaterna tillhör ändå något av riksdagspartierna.

 

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Hela regeringen måste avbryta sin semester med restrektion att hålla sig inom landet och en Interimsregering tillsättas

Flera tjänstemän och politiker på hög nivå måste omedelbart skiljas från sina tjänster , politiska och andra uppdrag . Riksåklagaren och kontrollmakten ska sättas på prov . Eftersom det råder sådana extraordinära förhållanden är det anmärkningsvärt om kontrollmakten inte agerar kraftfullt . Detta är värre än Wennerström- affären och Ebba Karlsson-affären. Det gäller inte heller något enkelt mål med några dagsböter .

Innan Konstitutionsutskottet börjar sin granskning bör man se till att regeringsmedlemmarna inte lämnar landet.

Tillsättande av interimsregering med legitimitet sker parallellt med Kontrollmaketns procedur.

1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Åtal mot statsråd

3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet

Riksdagens ombudsmän

6 § ombudsmän ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En ombudsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen.

Riksrevisionen

7 § Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Misstroendeförklaring, entledigande av statsministern och övriga statsråd

7 § Förklarar riksdagen att statsministern eller något annat statsråd inte har riksdagens förtroende,

entledigade talmannen övriga statsråd i enlighet med regeringsformens bestämmelser.

Vid anställning hos staten skall var och en skriva under ett intyg att han eller hon inte bryter mot reglerna gällande sekretess .

Bildande av en tillfällig regering som inte kommer att hålla på med stora reformarbeten utan i stället låta hjulen rulla och se till att Sverige fungerar fram till nästa val.

Oppositionen M,C,L och särskilt KD får tillfälle att tillsammans regera landet fram till dess det allmänna valet hålls i sep 2018.

Frågan är vilken roll de 20 svenska EU- parlamentarikerna spelat. Detta får Kontrollmakten passa på att granska.

Brott mot Personsuppgiftslagen hanteras även det av Riksåklagaren , JK ska hantera frågan om de krav på skadestånd som eventuellt kan ställas av de medborgare som har drabbats.För att statsfinanserna inte ska drabbas så hårt borde JK så tidigt som möjligt ta itu med den frågan .

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-fick-information-om-myndighetens-lagbrott-men-reagerade-inte/

 


Almedalsveckan finansieras med bidrag, partistöd, statsbudgeten och av skattebetalarna,

Enligt finansministern ska man rätta mun efter massäcken.

Deltagare med invandrarbakgrund är ett fåtal och även under Järva- politikernas vecka var närvaron av infödda svenskar fler än invandrare vilket visar demokratins brister. Förutom slöseri med skattemedel visar detta också att bara de som är rika har råd att deltaga.

Det är bra att Allianspartierna har tagit avstånd från SD men problemet kvarstår dock, nämligen att alla riksdagspartierna tillsammans med SD stiftar våra lagar som svenska folket ska följa .

Ett rasistiskt, ett feodalistiskt och ett religiöst parti borde samtliga avlägsnas från sina roller som lagstiftare

 Det går inte att förbereda flyktingar på att kunna bygga upp sitt land endast genom att bedriva sexualundervisning bland dessa och ej heller genom att låta dem valla getter.

Vi De Nya Svenskarna föreslår därför att flyktingarna ska få utbildning I fred och konfliktlösning, demokrati och hållbar utveckling. Med ett anslag som räcker för återanpassning I sitt eget land är det enda sättet att lösa flyktingproblemet på.

 

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

http://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/


Det är därför som varje hyresgäst som har bott i sin lägenhet i 40 år ska ha rätt att överta äganderätten till lägenheten.

Birgit som har bott i Östersund hos samma hyresvärd under 40 år har i genomsnitt betalat en hyra på 4000:- /m * 12 * 40 vilket motsvarar en miljon niohundratjugotusen kronor till samma

fastighetsägare, Svenska Bostäder .

I den fastigheten bor naturligtvis inte bara Birgit utan 25 st, 5 våningar * 5 lägenheter på varje våning.

Svenska Bostäder har under 40 års tid fått 48 miljoner kr vilket motsvarar köp av två fastigheter. Svenska Bostäder äger flera fastigheter . Genom att Svenska Bostäder höjer hyreskostnaderna kan Birgit tvingas att att flytta från sin bostad .

- Minska inflyttningen till stora städer

 • Uppmuntra invånare att bo kvar i sin kommun då de som redan har bott länge hos samma fastighetsägare kan förvänta sig ett övertagande av hyresrätten.

 • Minska korruptionen då den på senare tid har ökat , skandal efter skandal.

- Då hyresgästen har varit skötsam har hon redan gynnat fastighetsägaren. Det uppmuntrar fler till att vara skötsamma..

Genom att staten går in och subventionerar denna åtgärd kan fastighetsägaren antingen acceptera den lösningen eller sänka hyran med 70% . Bostadsbidrag /tillägg tas bort . FK får mera resurser till höjning av pensionen, barnbidraget mm.

Det kan bli så att Bosse som har bott i Tensta i 10 år hos samma hyresvärd och sedan flyttat till stan och efter det att han har fått höra talas om åtgärden tar kontakt med sin tidigare hyresvärd I Tensta med önskan om att fortsätta hyra av samma hyresvärd

Denna modell ingår i De Nya Svenskarnas bostadspolitik

Slutligen borde man fälla varje regering där SD ingår eller de som erbjuder dem en statsrådspost.

 


Det är dags för en ny folkomröstning om EURO och införande av hundskatt i hela EU området.

Som DPNS tidigare påpekat att ge nobelpriset till en upptäckt samtidigt som majoriteten av befolkningen ansåg att denna upptäckt missgynnar den svenska ekonomin , frågan är om denna upptäckt är en medicin !

Många hävdar att samarbete utgör en viktig del i den europeiska integrationen och gynnar den europeiska ekonomin genom ökad handel. 1999 gav Sverige nobelpriset till den kanadensiske nationalekonomen Robert Mundell på grund av hans bidrag till skapandet av euron. Mundell fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

I EMU- folkomröstningen 2003 deltog mer än 82 % av de röstberättigade och reslutatet blev 55 % mot och 42 % för . Folkomröstningen var tvingande jmf med folkomröstning om högertrafik . Alltså Sverige röstade mot.

Nu har det gått 14 år sedan vi folkomröstade om #EMU och 23 år efter folkomröstningen om Eu medlemskap

Det är nu dags att i samband med valet 2018 att på nytt folkomrösta om EMU. Här vill vi understryka att det finns länder som genom monetära avtal med unionen fått rätt att prägla euromynt .

Ett ja till #EMU kan gynna EU- samarbetet , det kan få få flera länder att ansöka om medlemskap och samtidigt ge en signal till andra Eu- länder att stanna kvar och dessutom vara ett tecken på att Sverige ämnar utveckla EU- samarbetet mot fred , demokrati och hållbar utveckling, solidaritet med djur, natur och människor.

#Brexit innebär att fly från ansvar genom att inte ta emot flyktingar i samband med flyktingskrisen. , tillsammans med en ökning av de främlingsfientliga organisationer som har fått större makt i EU och avsaknaden av handlingkraftiga politiska ledare som kan skapa fred vilket I sin tur gör flyktingpolitiken .och integrationspolitiken ohållbar.

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik , den tidigare generationens flyktingar fick sina rättigheter utan kamp såsom t ex rösträtt. Trots det har de indirekt bidragit till en ohållbar flykting och integrationspolitik genom det som har hänt bl a i Södertälje och Sigtuna. Invandrarriksförbunden i allmänhet saknar en historisk roll I utveckling av demokrati och fred trots att de utgör majoriteten i de stadsdelar från vilka svenskarna har flytt.

 Påvar, kejsare , diktatorer, oppositionsledare hamnade i exil.

Bruno Kreisky Österrikes förbundskansler 1970–1983. var i exil I Sverige 1939–1946 , Willy Brandt, Västtysklands förbundskansler 19691974. var I exil I Norge fick nobelpris för fred 1971 ..

En hållbar flyktingpolitik är att flyktingarna i exil måste lära sig samarbeta oavsett bakgrund och , kompromissa så att inte nästa generations flyktingar skadas . En hållbar flyktingpolitik förutsätter att nästa generation flyktingar/invandrare visar ,solidaritet med nästa generations flyktingar som

också behöver skydd så länge krig pågår och ockupation och tortyr förekommer .

 Integrationspolitik kan bara få effekt genom att riksdagspartierna först uppmanar sina medlemmar att flytta till de invandrartäta stadsdelarna så att deras barn går i samma skola, umgås , åka samma buss och tunnelbana , gå tillsammans på torget, handla i samma affärer t o m tillsammans planera och förbättra

sin stadsdel så att den bli attraktiv i enlighet med kommunlagen som betonar att en stadsdel skall vara attraktiv och på det sättet få tillbaka svenskarna som tidigare flytt därifrån.

 För att få lugnare stadsdelar i hela #EU bör detta kompletteras med införande av hundskatt I hela Eu- området .dvs varje hund får ett EU-märke som knyts till hundägaren på samma sätt som bilregistret .

 Från hundskatt undantas endast ägare som har hund av medicinska skäl som exempelvis synskadade .

Kommunal skatt för för varje hund oavsett ålder ålägges varje ägare , renskötseln , försöksdjur, försvarsmakten,, polisväsendet , kennelklubbar och jägare som har hund .Räddningstjänsten , tullverket och ledarhund av synskadad eller medicinska skäl undantas dock från detta..

 Sannolikheten att många av de 349 #riksdagsmän äger en hund är stor , sannolikheten är även stor att majoriteten av dessa har egna fastigheter , det är inte rimligt att de som tjänar mer än 60.000 kr i månaden undantas från både fastighetsskatt och hundskatt . De Nya Svenskarna vill därför återinföra fastighetsskatten och hundskatten tillsammans med andra åtgärder.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 


Den osynlige generalsekreteraren vid FN:, den dolda makthavaren

Medan media oavbrutet skriver och rapporterar om Trump har den nye FN:s generalsekreterare António Guterres varit osynlig som en dold makthavare sedan han tillträdde sin tjänst den 1 januari 2017 .

António Manuel de Oliveira Guterres med följande meriter bl a som portugisisk politiker och diplomat. Portugals premiärminister , ledare för Socialistinternationalen , kommissarie för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och nu som FN:s generalsekreterare borde använda sig av dessa meriter.

Från Freden i Sèvres misslyckande till Lausannefreden

Sju länders överenskommelse med ett enda land, Turkiet, är orsaken till dagens konflikter som varit pågående sedan 1923.

 

Folk lider av krig, svält , vattenbrist och markkonflikter

Folkmängden ökar men marken kan minska på grund av olika miljöfaktorer..

Olja, gas , luft , mark och vatten är enligt De Nya Svenskarna att betrakta som allmän egendom dvs folkets resurser och FN bör verka för gemensamma bestämmelser för de 190 medlemsländerna att fördela dessa resurser rättvist. Ren luft åstadkommes genom olika klimatmål som tex den svenska regeringens beslut att införa flygskatt och en höjning av bilskatten även på tunga lastbilar samt begränsa utsläpp från industrin, , biltvättar , nagel-hårsalonger, kemtvätt, däckfirmor och verkstäder..

Om maktdelningsprincipen är grundpelare i en demokrati , borde resursfördelning såsom markfördelning vara en lika viktig fråga för Sverige att ta upp i FN så att marken fördelas rättvist eftersom folkmängden ökar men marken kan minska på grund av olika miljökatastrofer...

Frågan är om det är lämpligt ur demokratisk, fredlig och rättvis synvinkel att en enda man styr så så många människor som 322 miljoner med en enorm yta på 9 834 000 km² 10 gånger större än Frankrike Och med bara två partier ...

Frågan är om det är rimligt att ett enda land som Kanada med en Yta: 9 985 000 km² och en befolkning på 35,16 miljoner och USA med lika stor yta med 50 delstater med över 322 miljoner invånare,

bara New York har över 18 miljoner invånare, motsvarande, Finland, Danmark, Norge och en del av Sveriges befolkning.

 

Den skottska försteministern , Nicola Sturgeon har genom hämnddemokrati deklarerat SkExit från Storbritannien . Detta är en signal till andra att vidta likadana åtgärder . Jämför med den kvinnliga svenska politikern och partiledaren Anna Kinberg Batra som I sitt möte I Karlstad gav signal om hopp för SD att ingå I en regering så länge hon kvarstår som partiledare.

 

Exit II är mer nödvändig än Exit I

Exit I, Brexit är exit eller fly från ansvar att ta emot flyktingar som som flytt från kriget som i princip orsakats av USA och Storbritannien.

Storbritannien med Yta: 243 610 km² och befolkning på 64,1 miljoner

När Skottland röstade om självständighet från Storbritannien 2014 blev resultatet nej. Men en stor majoritet av skottarna röstade sedan för att stanna i EU , detta har hänt I historien tidigare då Åland gick med I EU och sedan följde Finland efter.,

Folkomröstningar måste tillämpas så att de gynnar hela befolkningen och inte bara de främlingsfientliga krafterna .

 

Exit II är en rättvisefråga .

UsExit & UkExit , FrExit , ItExit mfl stora länder är en demokratisk ,rättvis och fredlig fråga som kan lösa flyktingskrisen

Frankrike med 66,03 miljoner och en yta på 643 801 km² styrs också av en enda man

och två partier . Bara Paris motsvarar Finland och Norge och en del av Sverige

Tyskland med en Yta: på 357 376 km² , befolkning: 80,62 miljoner styrs av en enda person och motsvarar hela Norden med Yta: 357 376 km²

Det är mycket invecklat när ett land lämnar EU-unionen medan det är lättare att frigöra sig som självständig stat som I fallet Skottland..

Att frigöra sig från stormakterna genom demokratiska och fredliga medel är en lösning på dagens konflikter , resurserfördelning och markfördelning. Små självständiga stater klarar sig bättre när ,de frigör sig.

Folket kan leva i välfärd med bra pension och klara miljön bättre

De som hävdar att det är inhumant att ta emot många flyktingar som bara får vänta , är det humant att få se tiggarna I de nordiska länderna som sitter och sover på gatorna när det är minusgrader och där de utsätts för kränkningar och folk ibland låter hundarna nosa på dem.Inför därför hundskatt i hela EU och  de fredsbevarande styrkorna ska bestå endast av kvinnor

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 


Mot ert argument , svenska kyrkan är ännu inte separerad från staten

Låt oss utgå från svenska domstolars argument när de fattar ett viktigt beslut eller avkunnar en dom mot enskilda , nämligen s.k presumtion och anta vidare att några svenska politiker som sitter i riksdagen vill lämna svenska kyrkan pga någon eller några av följande anledningar:

Att Sverigedemokraterna, Felix Lindau , Bengt Lindahl , Dick Johansson  sitter i kyrkofullmäktige , de är förtroendevalda kyrkofullmäktige under mandatperioden 2014-2017 och.att genom Svenska kyrkan sprida sitt hat och sin främlingsfientlighet vilket inte är acceptabelt.

Samt att skattemyndigheten fortfarande sköter svenska kyrkans angelägenheter såsom betalningar dvs Skattemyndigheten drar automatiskt från medborgarnas lön i stället för att Svenska kyrkan själv skickar inbetalningskort till sina medlemmar och därmed befriar skattemyndigheten från denna uppgift, Jämför med Radiotjänsts räkningar .Genom att skattemyndigheten befrias från denna uppgift sparas tid och pengar då köerna till Skattemyndigheten och väntetiden är långa.

Skattemyndigheten ska inte agera som Kronofogdemyndighet för Svenska Kyrkan och på det sättet binda folk till Svenska Kyrkan och även göra det svårare för de med andra religioner och som blivit automatiskt tvingade till medlemskap i den svenska kyrkan att lämna densamma .

Krfm vid skuldsanering kan å andra sidan överföra medlemsavgifterna från skattemyndigheten till borgenärerna och tillämpa detta på samma sätt som vid villkoren för försörjningsstöd. Kyrkans medlemskapsavgift , andra samfund, alla föreningar i Sverige inklusiv partiorganisationer som får partistöd beaktas vid ansökan om skuldsanering, då alla har egna medlemsregister och medlemmarna betalar medlemsavgift . Alternativt gör medlemskap avgiftsfria I föreningar inklusive idrottsföreningar då de får föreningsbidrag.

Den reform som presenteras av De Nya Svenskarna är att man ska ersätta kyrkoval med Multireligionval.vilket är nödvändigt att genomföra med början här i Sverige och på detta sätt utveckla detta så att det blir möjligt att tillämpa i övriga nordiska länder. Sytftet är att dels lösa inre och yttre religionskonflikter , öka valdeltagandet med utökad demokrati och dessutom vet man vem som representerar en viss religion och som kan yttra sig om ett visst område. Samtidigt isolerar man fanatiker från att dominera. Det motverkar även rasismen och den hysteri som nu råder i b la Borlänge om byggandet av en moské som religionfriheten ger människor rätt till att bygga.

Multireligionval bidrar till ett lugnare klimat i stadesdelarna. Invandrarriksförbunden , föreningar för de samfunden , kristendom, islam, judendom, buddismen , hinduism m fl som får bidrag får engagera sig och arbeta aktivt för demokrati inom sin religion.

De nyanlända får direkt kunskap om multireligionval vilket bidrar till samförstånd även i flyktingförläggningar.

Donald Trump , SD,, Marine Le Pen Nigel Farage , Geert Wilders m fl får lära sig något vettigt att syssla med .

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 


Ståthållarsytem eller segregation

Råd till allianspartiernas partisekreterare,

 Främlingfientliga partier blomstrade under de borgerliga regeringarnas mandatperioder och nu även inom EU området, pakt och murar mot flyktingar . Visa solidaritet med flyktingar och inte tvärtom ?

 Upprepa inte samma politiska misstag tre gånger och under tre mandatperioder!

 Undvik att er partihistoria och ideologi får koppling till SD som nyligen inte var välkomna av Nobelkommitten vilket tolkas som att SD inte följer de svenska värderingarna . Som alla känner till har SD:s medlemmar begått fler brott i förhållande till sitt antal än övriga riksdagspartiers medlemmar. Nu senast var det justitieministerkandidaten som blev misstänkt för brott . Den personen kvitterar ut 60.000 kr per månad i lön medan en flykting /invandrare förlorar sitt försörjningsstöd pga arbetsförmedlingens krav på ifyllda excellark och blanketter som visar att man har sökt jobb. De som grundade SD är högerextrema , rasistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt , BSS.

SD har inte åstadkommit någonting under de två mandatperioder de suttit i Riksdagen och de har inte lyckats med att hävda sin politik och inte fått något parti att samarbeta med dem eller visat någon skicklighet i politiken. Frågan är vad planerar ni inom Alliansen att genomföra tillsammans med SD under nästa mandatperiod ?

 

Era två upprepade misstag, ståthållaresystem, har lett till ett uppblomstrande av främlingfientlighet, ökad rasism , svaga regeringar, slöseri med resurser , splittring och dessutom hindrande av genomförande av åtgärder som svenska folket har väntat på och planerat för under lång tid och som gäller allt från stabilitet till ökad välfärd . Sven Hedins varningsord som uppmanade till satsing på försvaret och att glömma den svenska bonden påminner om dagens politik .

 

 1. Mandaterioden 1991-1994

vid bildandet av er borgerliga fyrpartiregering bestående av tidigare partiledare Carl Bildt som Statsminister, moderat,

Folkpartiet med Bengt Westerberg som socialminister, KD med Alf Svensson som biståndsminister,

Centerpartiet med Olof Johansson som Miljöminister blomstrade främlingsfientligheten dels genom lasermannens härjningar och uppkomsten av Ny Demokrati med krav på kraftigt minskad invandring. till främlingsfientlig retorik . Under den perioden är det bara DO och polisen som kan redovisa de anmälningar som gjordes av de med invandrarbakgrund som utsattes för hatbrott m.m .

 Under den andra mandatperioden med Alliansregeringen , Reinfeldt mellan 2006–2014 ersattes Ny Demokrati med Sverigedemokraterna, SD .

 2) Som borgerlig koalitionsregering 2006–2014 bestående Moderata med Reinfeldt som statsminister , Centerpartiet med Maud Olofsson som näringsminister , Folkpartiet med Jan Björklund som Högskole & forskningsminister , Kristdemokraterna med Göran Hägglund som socialminister , sk Alliansen för Sverige blev SD vald av en del av svenska folket som en av de som styr den svenska kyrkan med Antje Jackelén som ärkebiskop .

Den svenska ärkebiskopen delar ut stipendium till enbart kristna flyktingar i mellanöstern . Att en stor del av amerikanska folket valt Trump

visar att även demokratin har brister vilket är em upprepning av detta faktum att en stor del av det svenska folket röstade på SD. I vissa kommuner utanför Stockholm samarbetar en del av allians partierna och även regeringspartierna i smyg med SD .

 Ert tredje misstag var upphävandet av D-överenskommelsen som innebar att svenska folket tappade förtroendet för er som Allians för Sverige och att ni ska kunna komma överens om hur landet skall styras och ingå en hållbar överenskommelse. Er politik tillsammans med regeringspartierna har lett till ett Ståthållarsystem i de invandrartäta stadsdelarna, dvs invandrarna administrerar sina stadsdelar medan svenskarna styr politiskt.

För att rätta till D_Ö misstag krävs av er att att ni arbetar hårt för en demokratisk utveckling. Dessutom skall ni starkt poängtera och understryka att ni inte ska samarbeta med främlingsfientliga partier och icke tolerera främlingfientlighet i synnerhet när man t ex sätter eld på flyktingförläggningar .

 Vad gäller Ståthållarsystem krävs av er som partiledare att uppmana era partimedlemmar att flytta till invandrartäta stadsdelar så att mångfalden får styra och för en grön och hållbar stadsdel .

Ståthållarsystem har redan utvecklats i industriländer som USA , Storbritannien, Tyskland och i Norden med fl.

 Även regeringen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll får markera för Försäkringskassan att det det är inte är acceptabelt och strider mot folkrätten att skicka förmåner och pensioner till de svenskar som bosatt sig i de av Israel ockuperade områden som FN har fördömt Israel för.

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-med-centrala-roller-i-usas-extremhoger/


Demokrati eller patriotism, råd till de amerikanska politiska rådgivarna

Ur det amerikanska valet har det uppstått en ny demokratisk företeelse nämligen när flera ledande politiker inom republikanerna under avgörande valet uppmanar sina medlemmar att rösta på en politisk motståndare, Demokraterna, och icke på sin partikamrat vilket ställer de amerikanska väljarna inför ett demokratiskt dilemma , either patriotism eller demokrati .

 Bruket av patriotism utgör hinder för fred och däremed försvagar demokratin , de amerikaner som motsätter sig krig och deltagande i detta och de patriotiker som vill offra sina egna och sina barns liv för fosterlandet vilket av krigshistorien får stöd av majoriteten .

 Patriotism med krigspropaganda skapar hjältar för fosterlandet andra kallar det för Jihad .

 Demokratins avvikelser kallar vi, De Nya Svenskarna, för hämnddemokrati. dvs när en demokrat vänder sig till en diktator för att störta en annan diktator, EU:s flyktingavtal med Turkiet och hotet om att upphäva detta eller en far som tidigare varit president och som har utnyttjat sin ställning och sina resurser för att se till att sonen också blev president viket har orsakat att halva världen fortfarande brinner , eller en make som tidigare varit president ser till att hans hustru också ska bli president , varför inte ?

 Jo, detta förekom på 1300- talet , då Birger Jarl som inte härstammade från någon kunglig familj såg till att hans söner också fick ärva den svenska kronan. Detta resulterade i krig inte bara i Sverige utan det spred sig även till Norge och Danmark .

 I den amerikanska politiska traditionen har andra partier som Green Party med Jill Stein, och Libertarian Party med Gary Johnson

inte lyckats med att bryta demokraternas och republikanernas dominans sedan Whigpartiet , Whig Party som existerade mellan 18341860 under den svenska migrationen till USA då Millard Fillmore var president mellan 1850-1853.

alltså sedan Louis De Geers tid som justitiestatsminister mellan 1858–1870

 Rådet till de amerikanska politiska rådgivarna är följande nämligen att få igång en diskussion huruvida det är möjligt att bilda en koalitionsregering eller en samligsregering med Libertarian Party och Green Party , under tiden bearbetar det amerikanska folket sin demokrati och utvecklar den så att nya och gamla flyktingar kan bidra med demokratiska ideer och arbeta för dessa vid återvändandet och återuppbyggandet av de länder som de har flytt ifrån.

 Vidare, gör vapen sällsynta och icke så lätt tillgängliga, de ska endast gå att titta på på museer , inga vapen ska säljas på den öppna marknaden .

 Vidare, locka inte med pengar, det gäller även den svenska regeringen och SIDA, utan bidra med fredliga och demokratiska medel redan i exil..

 Genom en tillfällig koalitionsregering uppnår man reslutat såsom i Sverige , t ex Saltsjöbadsavtalet vilket genomfördes av koalitionsregeringen Hansson Branstorp 1936. Ålandsfrågan löstes genom koalitionsregeringen Erlander-Hedlund 1951 , Åland var nämligen involverat i Krimkriget .

 Efter 44 år tvingades S lämna ifrån sig makten, i USA däremot har man inte lyckats med att bryta demokraternas och republikanernas dominans.

 

 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

Eu länderna har ett demokratiskt statsskick men vilar på icke demokratiska institutioner

 

Almedalsveckan borde ägnas åt att presentera konfliktlösning , fredsplan och invandrarriksförbundens roll

 

Eu länderna har ett demokratiskt statsskick men vilar på icke demokratiska institutioner

 

Från svenka riksdagspartiernas sida

- att riksdagspartierna som plikt uppmanar sina medlemmar att flytta till de invandrartäta områdena

- att svenskarna gå tillbaka till sitt ursprung att arbeta med städning, taxikörning och i tobaksaffärer samt restauranger så att mångfald blir verklighet att både invandrare och svenskar tar initiativ till att anställa varandra i olika företag.

- Avveckla 26 svenska ambassader från de länder som är medlemstater i EU, likadant gör de övriga 26 EU-länderna , allting koncentreras i EU, där de träffas varja dag .De Nya Svenskarna har tidigare presenterat den modellen i detalj .

 

Från invandrarriksorganisationernas sida

Att skapa politisk praxis i exil som vägledning för alla flyktingar vid återuppbyggandet och återvändandet och även vid avslag på uppehålltillstånd .

Att varje invandrarförening som ingår i riksförbunden har en hemsida på sitt eget språk under en svensk topdomän .SE. Informationsplikt En tydligt mailadress under topdomain @syriskariksforbundet.se och ej hotmail .

 

Revolution, val eller internationell fredskonfrens om Irak

 

Det är ostridigt att Sverige genom fd statsminister Göran Persson 1996-2006 , gav stöd till George Bush och Tony Blair till det pågående kriget ., Nu ålägger det Göran Persson att träda fram och förklara sig .

Systemet med vetorätt , FN som har misslyckats med att lösa konflikter och skapa fred samt skydda människor från att utsättas för övergrepp. Franska soldater under FN-flagg misstänks för att ha begått de mest avskyvärda brott och detta under Jan Eliasson som FN vice GS .

 

Flyktingkatastrof pågår och ett svagt EU arbetar under Cecilia Malmström som Sveriges EU-kommissionär , en av unionens mäktigaste institutioner, Ökat antal främlingsfientliga partier I EU som ledde till mordet på den brittiska politiker som hade samma rätt som motståndarna till EU I sitt argument under valrörelsen . Det är inte helt fel att hävda att de som röstade för utträde indirekt gav stöd till mordet på en politiker som valts av det brittiska folket .

 

EU och FN har dessutom misslyckats med att få flera länder i Mellanöstern, Afrika och även i Asien t ex grannen till FN:s generalsekreterare att gå över till demokrati ,

Valet av personer som inte är politiker eller med liten politisk erfarenhet till EU- paramentet har lett till ett ännu svagare EU . Dessutom finns det fortfarande länder inom EU vilka saknar Top Domän vilket är avgörande för ländernas utveckling , bekämpande av arbetslöshet och till ökad produktivitet. Det är också avgörande för ländernas infrastuktur och utveckling .

 

Sverige är redan innan valet till den tillfälliga platsen i FN:s säkerhetsråd ett mäktigt land i världen , SIDA med sitt bistånd och utdelning av 5 olika Nobepris gör Sverige ännu mäktigare i världen.

 

De Nya Svenskarna uppmanar till att använda dessa positiva faktorer effektivt för att förändra världen med fred – demokrati och hållbar utveckling

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23126138.ab

 

 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen

 De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen: Nyval eller Samlingsregering utan SD, Loch Kd eller så kan S ensamt fortsätta som en minoritetsregering såsom Ola Ullstens minioritetsregering 1978–1979.

 I sina memoarer Så blev det skrev Ola Ullsten följande:

Hur man bär sig åt för att bilda en regering när man har knappt 10 procent av rösterna.

Fälldins regering från 1976 sprack på grund av kärnkraften och förhandlingarna bakom kulisserna ledde fram till bildandet av fp-regeringen 1978

 Ullstens regering bestod endast av 19 folkpartistiska statsråd b.la med Birgit Friggebo som bostadsminister och Bertil Hansson som kyrkominister och Hans Blix som Utrikes- och biståndsminister . I det här fallet visste Ullsten att inget av de övriga partierna skulle ha för avsikt att fälla hans regering innan nästa val.

När det förekommer tvångsvärvning av LO till socialdemokratiska partiet om man inte reserverar sig, uppstår det en klumpröstning och det förekommer även dold anslutning till svenska kyrkan av muslimer alltså en konvertering till kristendom i smyg. Detta kan endast upptäckas på deklarationsblanketten då de får betala skatt till svenska kyrkan, alltså inte endast den begravningsavgift som alla får betala, utan de har ovetandes blivit påtvingade ett medlemskap I den svenska kyrkan vilket verkar helt rättsvidrigt.

För det tredje, invandrarnas riksförbunds roll I demokratin och den roll som de eventuellt spelat när det gäller det kaos som nu uppstått I regeringen. Demokratin och religionsfriheten måste hela tiden diskuteras.

Uteslutning I regeringssamarbete av SD bl a pga sin historiska bakgrund, rasism och främlingsfientlighet, vilket de inte tagit avstånd ifrån. Likaså om L och KD inte avstår från att försvara Israels politik men däremot är det självklart att de ska försvara det judiska folket på samma sätt som det palestinska folket.

Trots detta betraktas den nuvarande regeringen, S och MP, som den mest jämställda regeringen då den består av hälften kvinnor och flera med olika invandrarbakgrunder som statsråd. En regering med sådan mångfald ska uppmuntras även i fortsättningen.

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22685811.ab

 


Tidigare inlägg
RSS 2.0