Demokratin och överenskommelser

 

Kan demokratin upphäva en överenskommelse/avtal som DÖ, som träffades mellan demokratiska parter ?

 

Gammal hävd , Pacta sunt servanda, latin: "avtal skall hållas") är en grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt.

KD som sin hemsida med rubriken “Lag och rätt” b.la säger

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet. Kristdemokraterna inom Allians för Sverige medverkat till den största satsningen på rättsväsendet i modern tid. Men Kristdemokraterna som är minsta partiet i riksdagen har nyligen i sitt riksting upphävt en viktigt överenskommelse /avtal som gäller Sveriges styre , skapat problem , kaos och misstroende för politiker . KDS har i princip brutit mot avtalet , DÖ som skulle gälla i 8 år.

Ponera att DÖ som KD undertecknade gällde fred med en främmande makt , Ryssland .

De 6 parterna , S,Mp å den ena sidan och Alliansen M,C,Fp och KD å den andra , ingick sk DÖ

för att undvika folkomröstning eller nyval pga SD efter valet dec 2014 . Svenska folket vilket de fick en fullmakt av gav de 6 att ingå ett avtal sk DÖ . Svenska folket fick förklaring till varför .

DÖ skal gälla i 8 år med Löven (S) som statsminister .Ingen misstroendeförklaring eller nyval skall äga rum under den tiden.

Ponera att en av parterna i det här fallet KD med sin nya ledare ogillar statsministerns utrikespolitik och flyktingpolitik och i rikstinget skulle ta upp den frågan och ge dem som är missnöjda möjlighet att i en motion yrka på att rikstinget förklarar att DÖ är upphävt . KD kör med sk hämnddemokrati .

Det är I och för sig inte konsigt att de missnöjda kd:sarna fick majoritet då den nye medlemmen och Eu-parlamentarikern , Adaktusson är en av de missnjöda , en kändis , fd journalist . Utgångsläget skulle ha varit annorlunda om Peter Altin som är advokat var med i KD och han har också större erfarenhet än Adaktusson. KD:s ungdomsförbund firade med att öppna en flaska champagne I stället för bibeln som om KD hade vunnit i allmänna val.

Frågan är huruvida KD agerade enligt konstitutionen.

De Nya Svenskarnas lösning är att förklara KD:s rikstings beslut för ogiltigt , och att minst hälften av alliansen måste rösta mot DÖ för att beslutet om upphävande skall gälla . Alternativt att utlysa en folkomröstning med två alternativ

- För DÖ

- För nyval

 

Då har vi två lösningar .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


How to pay for the war

Mr. Obama, tear down this wall !

 Den svenske kungen Gustav III var det första statsöverhuvud i världen som erkände USA som en självständig stat redan år 1777 . Den 4 juli 1776 blev George Washington USA:s förstepresident . Gustav III skrev följande om den amerikanska revolutionen:

Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag – om jag nu inte var den jag är – skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. – Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa, på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärv.

 Redan i 27 maj 1782 utfärdade Gustav III det judiska reglementet som gav judarna rätt att idka handel och utöva sin religion i Sverige. Gustav III nämnde inte Israel.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Judereglementet#/media/File:Judereglementet_1782.jpg

I juli 1950 beslöt den svenska regeringen att upprätta diplomatiska förbindelser med Israel.

 

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser äri behov av att reformeras. Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961 och konventionen om konsulära förbindelser från 1963.

 

- Diplomatins övergripande syftet är att lösa internationella konflikter på fredlig väg med förebyggande syfte genom att upprätthålla maktbalansen , dialoger och överenskommelser .

 

- EU:s övergripande mål enligt fördraget om Europeiska unionen är att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta samt verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

 

Eu har 28 länder men med dubbla reprasentanter , varför ?

 

I de 28 länderna finns onödigt dubbla represetanter , två ambassadbyggnader , två ambassadörer och dubbla diplomater gånger 28.

Sverige som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader , 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , samtidigt som Sverige har 27 ambassadbyggnader , 27 ambassadörer och diplomater också på vart och ett av de 27 Eu-ländernas territorium .

Danmark har 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater i EU länderna , Danmark har också ambassadbyggnader , ambassadörer och diplomater i Danmark .

Grekland som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , Grekland har också ambassadbyggnad , ambassadör och diplomater i Sverige .

Finland som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , Finland har också ambassadbyggnader , ambassadörer och diplomater på de 27 Eu-ländernas respektive territorium .

De diplomatiska, politiska och ekonomiska aktiviteterna sker ändå i Bryssel där representanter från de 28 länderna träffas dagligen.

27 * 28 länder = 756 ambassadbyggnader .

Sverige skramlar , har samlat in 40 miljoner svenska kronor

40 miljoner * 60,000 kr i månad = 667 lägenheter att hyra för flyktingarrna under en månad .

Är det rimligt att 40 miljoner kr bara räcker till att hyra 667 lägenheter under en månad?

 

Fortfarande begåskrigsbrott, folk flyr, ockupation, rasismen ökar, miljöförstöringen ökar, därför ska för varje skott som avfyras betalas miljöavgift.

Effektiv användning av EU:s resurser, minimera byråkratin med koncentration på konfliktlösning särskilt i EU:s områden dock förhoppningsvis utan diktatoriskt styre.

I Sverige , poliser i Göteborg slår larm om att kriminella har tagit över hela bostadsområden i stans förorter. Skottlossningar, hot och våld har blivit vardag.

 

De Nya Svenskarnas åtgärder

- MULTIRELIGIONVAL i stället för kyrkoval, lösa religionskonflikter

- SJÄLVSTYRE i de invndrartäta stadsdelarna, utveckla stadsdelarna

- Investerar i sina länder ccTLDs domain , lösa arbetslösheten bland utrikes födda

 

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


Den svenska budgeten och minoriteterna.

Kan den ungerska muren , taggtrådsstängslet mot flyktingarna betraktas som om de tagit lärdom från den israeliska muren och vad gäller romernas bosättning i Sverige har de tagit lärdom från den israeliska bosättningen och ockupationen

Strategi för romsk inkludering med en budget på 46 miljoner kronor , vad uppnås med det ?.

I TV- programmet, Uppdrag granskning företräddes romerna av en tolk som talade både romani och svenska och i lägret företräddes de av en annan rom som kunde tala engelska och även tolken var med . Båda försökte hävda romernas rättigheter .

De som företrädde romerna kunde inte säga om romerna hade bättre villkor under kommuniststyret än vad de har nu.

Inte heller kom frågan varför romerna saknar förmåga att organisera sig upp , om romerna själva kan organisera sig , bilda ett eget politiskt organ som kan företräda alla romer och hävda deras rätt . Rätt till sjävbestämmande , skolor, bostäder, hälsovård m.m. Vill romerna vara en del av Bulgarien eller Rumänien ?

Romerna har ett brett stöd sedan f d folkpartiledaren Maria Leissner hade detta ansvarområde med en bra budget . De Nya Svenskarna vill gärna veta vad Fp åstadkommit . Romerna har även en egen företrädare den folkvalda eu-parlamentarikern Soraya Post. De Nya Svenskarna vill gärna veta vad hon har åstadkommit . Då Post var en av grundarna till bildandet av partiet Feministiskt Initiativ borde det inte vara något problem för henne att hjälpa romerna att organisera sig politiskt och på ett fredligt och demokratiskt sätt få ordning på problemet och få bort tiggeriet som Post själv ser varje dag särskilt de kvinnliga tiggarna.

-Integrationsåtgärder fördelas på olika poster med följande budget .

Kommunersättningar vid flyktingmottagande 9 450 532 , Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 4 029 000 , Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare med 2 710 000 , från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare 22 300 , Diskrimineringsombudsmannen med 97 665 , åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 38 608

Man finner även flera poster med anslag till samma mål , förutom internationellt bistånd med 29 miljarder kr , internationell samverka med cirka 2 miljarder , migration med cirka 18 miljarder, integration och jämställdhet med cirka16 miljarder kr., projekt för minskat utanförskap med 1,1 miljard kr. Skydd mot tvångsäktenskap och forum för levande historia okänd budget.

 

Migration

19 419 719

Migrationsverket

4 698 564

Ersättningar och bostadskostnader

12 635 000

Migrationspolitiska åtgärder

427 117

Domstolsprövning i utlänningsmål

562 436

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

160 800

Offentligt biträde i utlänningsärenden

434 150

Utresor för avvisade och utvisade

315 202

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

186 450

 

 Majoriteten av de som har sysselsättning i Migrationsministeriet, Integrationsminister och arbetsmarknads­minister som ansvarar för minoritetetspolitiken , integrationspolitiken, diskrimineringsfrågor , mänskliga rättigheter , DO, Nämnden mot diskriminering är infödda svenskar.

Arbetslösheten och Bostadsbrist , lösning

Strukturpolitikens mål är att öka effektiviteten i användningen av olika produktionsfaktorer t ex arbetskraften . Men staten med sina samtliga 23 departement , myndigheter och företag som ingår i varje departement har brister i jämställdhet i och med att antalet anställda invandrare är mycket få i förhållande till svenskarna. Den ekonomiska politikens syfte är bl.a en effektiv användning av de ekonomiska resurserna.

Strukturpolitiken omfattar även bostadspolitiken , byggnader som är en produktionsfaktor.

Den politiken påverkas negativt när fackföreningar och arbetsgivarorganisationer , LO, Unionen, SKL m fl förfogar över stora byggnader.

SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten angående flyktingmottagandet . SKL borde ta initiativ till att flytta ut till förorten Alby eller Tensta och samma sak borde LO, Unionen och ST göra samtidigt som man omvandlar byggnaderna till hotell liknande Hotellhem med många lägenheter både för flyktingar och studenter . Detta gäller även riksdagpartiernas högkvarter som bör flyttas ut till förorter där medlemmar kan värvas och på det sättet får man ett brett politiskt och demokratiskt deltagande . ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan bör flytta till kvarter i förorterna där flyktingar och invandrare får möjligheter till en bredare utbildning eller komplettering . Likaså flyttas International IDEA som har misslyckats med demokratseringen till Rosengård , Biskopsgården ellerr Rinkeby där de får praktisera demokrati. En intensiv demokratiprocess bör genomföras bland nyanlända flyktingar och även invandrarnas riksorganisationer.

De Nya Svenskarnna vill gärna debattera detta.

Den svenska den svenska avgiften för medlemskap i EU är 40 126 178 miljarder , är Centerpartiets medlemmar medvetna om vad ett medlemskap i NATO kostar ?

Sverige kan inte ha en stark röst i världen om NATOs anhängare får bestämma !

Enligt Mike Winnerstig, som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut skulle ett sådant medlemskap kosta Sverige runt en halv miljard kronor.

Dessutom försvinner anslag på 54 310 miljoner till från försvaret. Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, även anslag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut ,SIPRI, försvinner eller krymper .Inte nog med det anslag till Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet försvinner eller krymper.

NATO medlemskap strider mot det försvarets mål som är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Värnandet av Sveriges suveränitet är en förutsättning för att kunna uppnå de övergripande målen.

Detta innebär att man tar bort 44 801 592 miljarder kr från försvarsbudgeten och överför till skola, vård och omsorg . Skälet till det är att Sverige få skydd från NATO och betalar för det.

Vid Centerns partistämma i Falun röstade majoriteten för Sveriges medlemskap i NATO , C -partiet blev ett feodalt parti , övergav bönderna , samarbetar med SD och hetsar upp för krig som

NATOförespråkare . C -partiet som fick i uppdrag av USA att återuppbygga Irak. Amerikanarna utropade sin seger , uppdraget avslutat , diktatatorm störtad och det irakiska folket har fått demokrati , så lät det från Vita Huset. Kan C-partiet talar om huruvida det stämmer eller ej ? Irakiska folket kräver svar !

C har trots sin budget på 22 miljarder misslyckats med sin integrationspolitik och skapat en svag och ineffektiv förvaltning och även misslyckats med insatser för snabbare bosättning och att påskynda och förbättra nyanlända flyktingars bosättning i en kommun. Annie Lööf som Näringsminister har även misslyckats med sitt mål; Attraktionskraft Sverige , lokal och regional attraktivitet.

De Nya Svenskarna vill gärna debattera om detta.

http://www.di.se/artiklar/2015/9/26/c-sager-ja-till-nato---nu-kan-det-bli-en-valfraga/

 UD-och Utlandsmyndigheter

De nya svenskarnas mål är att få se ett effektivt och handlingskraftigt EU.

Detta kan ske genom att varje land kandiderar sina medlemmar genom hårda förhör av journalister om de olika politiska frågor som de kommer att representera.

I stället för att som nu EU representeras av olika partier med oilka ideologier som i sin tur ingår i olika politiska grupperingar med okända idiologier . De representerar hela sverige och svenska befolkningen även de som bara har permanent uppehållstillstånd , freden gäller alla. Detta innebär att de utgör en EU- delegation som representerar hela Sverige . Den avgift på 40 126 178 miljarder som går till medlemskap överförs i stället till vård, skola och omsorg .

Minska på antalet ambassadörer och andra diplomater från 27 länder som ingår i EU och i stället ha en enda ambassadbyggnad i EU . Sverige sparar även här och överför kostnaderna till fred, miljö och bistånd .

Det svenska miljösamarbetet i internationella organisationer ska omfatta även krigförande länder .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://darbarnensover.aftonbladet.se/

 

 


Den svenske flyktingen

 

Hur var det möjligt att en kristen kung sökte skydd i ett muslimskt land?

Kungens långa frånvaro från sitt land, ogift pga av att han tillbringade sin ungdom med att föra krig , saknade barn som kunde ärva kronan och om han skulle bli mördad eller hastigt dö kunde detta orsaka en svensk katastrof .

Hur kunde svensk mark bli ockuperad , varför uppstod dåliga relationer med grannländerna? Dessutom sökte den kristne kungen asyl i ett muslimskt land och lämnade efter sig en ekonomi i misär genom att han tömde statens budget för att finansiera kriget. Han orsakade också att 25.000 svenskar blev krigsfångar i Sibirien . Sverige var ett land som befann sig i ett utsatt läge. Det härjade pest och andra sjukdomar och tusentals dog som flugor. Detta var Karl XII vars staty SD samlas vid den 30 nov varje år . Kungen lämnade efter sig en skuld på cirka 500 riksdaler till Sultanen Ahmed II av Turkiet förutom det socialbidrag som beviljades till kungen och hans trupper .

Samtidigt blåste tsaren av Ryssland med stolthet sin segerfanfar i en stor demonstrationscermoni på Moskvas gator vilket det ryska folket var stolt över.

I likhet med folket i arabiska våren tappade svenska folket tålamodet och ville bli av med sin diktator tillkung .

Skottet i Fredrikshald, Herre Jesus ! Konungen är skjuten, sök upp general Schwerin och berätta det . Operation kung Karl XII:s likvidering år 1718 var ett faktum . Stormaktstiden var över och att frihetens tid var nu inne ochsatte stopp för karolinernas kungs envälde.

En revolution omvandlade Sverige till ett unikt system men inte i den moderna demokratins mening, den flyttade makten till parlamentet som genom ständerna representerade det svenska folket. I Sverige uppkom två partier, Hattarna och Mössorna .

Trots att den svenske kung Fredrik den förstetillsammans med statsminister, kanslipresident, Mösspartilledaren Arvid Horn för 294 år sedan, den 30 augusti 1721genomfreden i Nystad satte stopp för det stora nordiska kriget skrev senareAugust Strindberg följande:

Fredrik I , Sveriges sämsta regent , som icke kunde tala svenska, och egentligen var tysk lantgreve .

Den franske filosofen Voltier beundrade 1730 den svenska utvecklingen som unik och att Sverige var det mest befriade landet i världen . Även Rosseau beskrev den svenska grundlagen som typisk för en ordnad konstitution .

De svenska flyktingarna i Denper mottogs under den tid då det inte fanns vare sig den numera glömda krigslagen , krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller folkmord:

FN- konventionerna ska ge skydd för de som inte är delaktiga i striderna , den pågående flyktingkatastrofen visar att krigslagen , krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord och även samtligaFN- konventioner inte hellerföljsav de länder som har ratifiserat dessa. Riksdagspartierna behöver därför lära sig vad krigslagarna står för och lokalt uppmana sina medlemmar att flytta till de stadsdelar som har en majoritet av invandrare, mångfald. De skall även skilja mångfaldfrån multikultur .

 

Krigsfångar behandlas humanare än flyktingar. Ska det vara så?

 

Krig
utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://www.svd.se/akesson-europa-ska-inte-ta-emot-fler-flyktingar/om/flyktingstrommarna-i-europa

 

 


Mot era argument

S samarbete med M I syfte att påverka SD oavsett samarbetsform kan skada oppositionsrörelsen , lokalt samarbetar vissa riksdagspartier med SD . Om politik är det möjligas konst vad har då SD för politisk konst som lockar vissa riksdagspartier till samarbete och därmed kväver oppositionen . SD kan gå samma öde tillmötes som Ny Demokrati.

Anledning till att SD fått en sådan spridning och uppmärksamhet I svensk media beror främst på rädsla för att De Nya Svenskarna som en svensk partiorganisation och som deltar i valet plötsligt kan bli ett stort parti och komma in I riksdagen .

Redan Gustav V tog emot tusentals flyktingar I Hindås trots att Sverige då inte hade samma ekonomiska möjlighet som nu och trots detta hördes inga protester från det svenska folket.

Svenska folket måste på ett demokratiskt och solidariskt sätt markera att det är fel att SD till storlek är lika stort som Fp, C, KD och V tillsammans.

Till er besvikelse kan SD aldrig bilda regering även om de får 45 % av rösterna . Detta beror helt enkelt på att inget parti är berett att samarbeta med SD. SD kan fällas på samma sätt som de själva fällde den röd-gröna budgeten. Ni som har röstat på SD har under två mandatperioder kastat bort era röster. SD har heller inte visat att de har åstadkommit någonting vettigt.

De Nya Svenskarna har kontinuerligt diskuterat även med de invandrare som röstar på SD.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

lejonet Cecil och Gråskjorta

lejonet Cecil som i fallet Gråskjorta , björnarnas björn , den heligas död kan utlösahämnd , ekonomiska problem , handelsstopp, hunger och fattigdom .

Deras liv som flyktingarbörjade tidigt , när den erfarne krigaren, Sautomer ,som tillhörde stammen Forvagraen dag tvingades att fly, att lämna sitt Saukamara som han älskade och bli flykting och lämna sin son Svitiod vilken föddes där . På grund av faderns frånvaro blev Svitiod ledsen och deprimerad. Han blev alkoholist och flyttade från det ena området till det andra . I fall han träffade på en människa passade han på att berätta sagor och omhistoriska händelseroch på det sättet fortsätta att umgås med människor .

Detta gladde naturligtvis hans far när han under sin flykt hörde om det för att han var rädd att sonen försummade kunskap om vapenhantering och konsten att krigavilket skulle försvaga deras stam. Därför rekommenderade han sonen att samarbeta med sin bror för att av honom lära sig och få stridserfarenhet.

En av stamkonflikterna började genom att en främmande inkräktare kom in deras stams territorium och som upptäcktes när Sautomer en dagmed sina män patrullerade i området. Vidslaget vid Blodsälv dödades många av fienderna,en del blev fångar och en del av dessa släpptes fria.Detta slag uppmanade sonen Svitjod att träna i stridkonst med sina bröder vilket senare kom att kallas för Ynglingaskald samtidigt som han fortsatte att ha kontakt med sin far i exil och att informera honom om stammen och att informera om områdeti allmänhet.För att öka sin stams makt och stärka bandet med andra stammar och för att få handelsförbindelser gifte han sig med Ylva dotter till Bure Fyfisdotter en av de stora stamledarna .

Emellertid, en dag medan Svitjod var på handelsresa fick han veta att hans far hamnatien blodig strid med en björn och blivit dödad. Han började omedelbart att söka efter sin fars lik och han tillbringade hela natten med sitt sökande . Plötsligt fick han syn på björnen som kallades för Gråskjorta , björnarnas björn , den stora björnen och handödade honom, och stack ut ögonen på honom och inte nog med detta hanplockadeäven hjärtat ur hans kropp och offrade detsom Nidlycka.

Emellertid visste inte Svitjod att den björnen betraktades som helig för de främmande inkräktarnaoch när de fick veta det började de kräva Svitjodshuvud.

Det var inte lätt för inkräktarna att mötaSvitjod han blivit stamhövding efter sin far och då han dessutom hade stöd från en annan stam sin frus sida.

Dentragedivilken han befann sig i och sättet på vilket hans far dog och det tragiska dödandet av den heliga björnen och den fortsatta konflikten med andra stammarorsakade ekonomiska problem vilket i sin tur ledde till stopp i handelnoch det rådde svält och fattigdom .

Tandläkaren Walter Palmer som sköt ihjäl lejonet Cecil med pil och båge påminner lite om Svitjod och Gråskjorta .

Vi hoppas att den 91 årige presidenten Robert Gabriel Mugabesom har styrt landet sedan 1987 alltså i 28 år och som startade en process för att överföra jordbruksmark till den svarta majoriteten kan komma till den besinning och inte agera på samma sätt som inkräktarnas stamhövding gjorde.

Däremot krävs ett förbud att jaga och att ingen i hela världen får inneha vapenlicens. Detta kommer att minska antalet konflikter och bidra till mångfald.

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten  


Lösning på grekiska krisen genom att folkomrösta om monarki eller republik

 Grekerna måste utveckla demokratin , den har stagnerat sedan 1967 militären, ledd av Georgios Papadopoulos och med understöd av USA, genomförde en statskupp, vilket ledde till att militärjuntan kom att styra landet.
 

Det räcker naturligtvis inte bara med att ha allmänna val , demokratin måste hela tiden skyddas och utvecklas inte bara i Grekland utan i hela EU och övriga länder , USA, Storbritannien mfl.så att andra länder som arabiska våren följer efter.

1) Folkomröstning bör gälla huruvida Grekland ska återgå till monarki eller fortsätta som republik.

I den folkomrösting som ägde rum 1974 röstade 69 procent mot monarki trots att kung Konstantinos II, var emot juntan . Majoriteten av grekiska folket valde militärjuntan framför kungen . Majoriteten berövade kungens familj rätten att ärva tronen.

Kung Konstantin II , Alexia , Pavlos, Nikolaos , Theodoraoch Philippos .

Är det demokratisk att avsätta Konstantin och tvinga honom att tillsammans med sin familj gå i landsflykt för att i stället utse överste Georgios Papadopoulos till premiärminister?

Är det demokratisk tillämpning av mänskliga rättigheter att grekisk lag fråntog honom det grekiska medborgarskapet . Den svenska historien har genom en kupp 1809 berövat kung Gustan IV och hans familj rätten till kronan och skickade hela familjen i exil till Schweiz.

Lösningen på grekiska krisen är att folkomrösta om monarkin erkänna det misstag som skett visa solidaritet med kungens familj så att man kan välkomna tillbaka familjen till sitt land. Kungafamiljen har goda kontakter , förmögenhet, och kan hjälpa till med att mildra krisen .

 Det kompletteras med att den grekisla regeringen begränsar antalet ambassader så att EU bara har en ambassad och därifrån utfärdar bl a visum försedda med stämplar , personnummer , OCR m.m.

De grekiska kyrkorna utomlands och grekiska riksförbundet i Sverige , grekiska restauranger, fastigheter , fonder m fl ska redovisa sin förmögenhet öppet så att att den också bidrar till att man visar solidaritet med sitt folk och land eftersom de själva kommit som flyktingar till bl a Sverige .

Minska försvarskostnaderna

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten 

Studerande presterar bättre om de får en egen bostad .

Studerande presterar bättre om de får en egen bostad .

 

Flyktingar, studerande och ungdomar får bo i billigare bostäder, mellan

Vallentuna och Norrtälje , som drivs med solpaneler och vindkraft . Se bilden

Migrationsverket betalade 9 miljarder till finansiering av bostäder till

ensamkommande flyktingbarn och 130 miljoner till fd Ny demokratis ledare som

var främlingsfientlig men numera älskar han invandrare och ger dessa bostäder

 

 

 http://story.aftonbladet.se/flyktingarna#section-3

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

Vad har decemberöverenskommelsen(DÖ) för betydelse för demokratin och invandrarnas riksorganisationer i Sverige och de övriga nordiska länderna .

Är det någon mening med att vi går till val och röstar om man genom en övenskommelse upphäver medborgarnas roll , oppositionens existens och sätter demokratin ur spel och dessutom bidrar till en byråkratisk riksdag med ineffektiva riksdagmän under en känslig period med krig , flyktingkatastrofer och miljöförstöresle till följd av krig. Biståndet från SIDA gör ingen nytta samtidigt som de rasistiska partierna i Europa växer.

Ineffektiva riksdagmän som motsätter sig ett extraval kan bero på lathet , trötthet och fruktan för att

förlora sitt mandat i riksdagen, de tjänar 60.000 kronor i månaden med garanterad anställning i minst fyra år medan många svenskar står utan jobb och där invandrare, handikappade och fattigpensionärer drabbas hårdast. Dessutom hoppades många pensionärer att valet skulle innebära en förbättring för dem. Även bönderna hoppades på en förbättring för deras del.

 

Alt 1: Tillämpa direktdemokrati effektivt. Låt svenska folket genom folkomröstning avgöra huruvida DÖ eller liknande kan ersätta allmänna val eller inte.

Även Natofrågan måste avgöras genom att regering och riksdag vänder sig till folket för ett avgörande . Nordiska länder, särskilt Finland, är mycket dåliga på att utnyttja direktdemokrati. I republiken Finlands fall kan det bero på presidentens roll.

 

Alt: 2 Ett extraval eller omval . De som förespråkar regeringens samarbete med SD i stället för ett extraval är affärsmän som kan vara en del av SD eller sympatiserar med dessa och sätter demokratiutvecklingen sist i sin agenda ..

 

Alt:3 Vad gäller samarbete utanför partigränserna

Bilda samlingsregering som omfattar alla riksdagspartierna med undantag för SD jmf med andra världskriget då kommunisterna uteslöts från att medverka i en sådan . Andra värdskriget = Nazismen och rasism.

Sverige saknar en lag som reglerar partiorganisationer och skattemyndigheten ska inte tillåtas att ogiltigförkara föreningar och organisationer utan stöd av en sådan lag . Därför, gör det möjligt att ogiltigförkara en organisation genom dom och inte genom att skattemyndigheten avregistrerar föreningar utan stöd i lagen.

 

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av decemberöverenskommelsen som ägde rum mellan regeringen och Alliansen !

 De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av decemberöverenskommelsen som ägde rum mellan regeringen och Alliansen !

 

Det är därför de partiledare som ingick i decemberöverenskommelsen försvarar militarisering genom att vara tysta som sköldpaddor !

 

Det är mer lämpligt att ACE i ställetövaride områdenvilkaIS ockuperar !

 

Regeringens nederlag blir allt fler men trots det vågar Alliansen inte ta initiativ till att yrka på misstroendeförklaring ej heller upphäva decemberöverenkommelsen och gå till till det extraval som den planerade innan den 27 december 2014 . Alliansen och SD fällde nyss regeringens förslag om vinster i välfärden men vågar trots detta inte ta ytterligare ett steg mot extraval!

 

Om svenska folket hade givit mandat till DPNS i valet 2014 hade den svenska politiken ändrats från grunden enligt nedan .

 

Att utesluta att SD får en vågmästarroll

Att utesluta att det uppstår en regeringskris

Att den odemokratiska decemberöverenskommelsen eller liknande uppgörelser inte får förekomma.

Att utesluta att sådanainternationella militärövningar som den s k Arctic Challenge Exercise , ACE, äger rum på svensk mark. Att samiska folkets vilja respekteras och att samernas områden liksom Åland blir demilitariserade ochatt det som på Åland inte får finnas någon militär aktivitet i fredstid.

De svenska , finska och norska regeringarna nonchalerar Sametinget, Ålands parlament ochStortinget .

Det är obegripligt att ett land som delar ut Nobels fredspris är med i Nato , deltog aktivt i dess bildande och även aktivt i hetsar upp för krig .

Socialdemokratiska partierna i Norge och Sverige vilar i Natos famn , Jens Stoltenberg som är Natos generalsekreterare och f d Arbeidarpartiets ledare och statsminster och det svenska Arbetarpartiet som leds av Stefan Löfven .

 

Den finskestatsministernAlexander Stubb som ordförande för Samlingspartiet har sina rötter i Österbotten,han harstuderat i USA och kan ha blivit påverkad av USA:s politik .

 

Flyktingarna i dessa länder kan bli förvirrade vad gäller respekt av minoriteternas självständighet och vad gäller folkrätten

 

Åk i stället och öva ide områdensom IS ockuperar.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


Engagera er ni Nobelfredspristagare !

 

Den andra Operation Desert Storm

 

De är duktiga på att starta ett krig och sätta etiketter och koder på sina operationer ,

Den amerikanska med koden Desert Storm , den brittiska med kodnamnet Operation Granby, den franska med kodnamnet Opération Daguet och den italienska med kodnamnet Operazione Locusta . De är dock dåliga på att åstadkomma fred och att lösa de flyktingsproblem som de själva orsakat.

Dessutom använder de planeten Mars för sin krigshärjning. Ökenstorm eller sandstormar som härjar över Mars yta i veckor ändrar planetens färg. Det land som utforskat denna planet mest, minst fem gånger , är USA. Det enda vi har fått veta är att det på Mars en gång funnits rinnande vatten . Kriget mot IS liknar världarnas krig där varelser försöker invadera jorden .

 

Al-Ramadis som som igår föll i händerna på IS omfattar en tredjedel av Irak vilket motsvarar hela Götaland. De kom över en stor mängd vapen och andra tillgångar och cirka 40.000 uppges ha flytt från staden.

Alanbar är den irakiska porten.

Var är staten och kurdernas milis som de är stolta över ?

När milisen har rymt och det saknas en stat och de irakier som skulle bygga upp Irak har återvänt till Sverige , se punkt 2 nedan. De som nu har makten i Irak kräver av medborgarna att ha med sig en betrodd irakisk person som kan intyga att personen ifråga är irakisk medborgare. Detta gör det svårare för en en del att återvända. De sunitiska stammarna i det av IS ockuperade området hävdar att IS inte fick tillgång till moderna vapen utan endast till gamla ryska Kalashnikov . Ifall det stämmer att stammarna inte hade någon modern militär utrustning så stämmer argumentet och att IS inte har beslagtagit de vapen med vilka de kan avskräcka amerikanerna och irakiska miliser.

 

Lösningen

1) att folkomrösta om att Irak ska återgå till monarki eller fortsätta som republik som uppkommit genom revolutioner. Samma sak gäller de länder vilka omfattas av den arabiska våren.

 

2)Inget motstånd sker mot IS och på det sättet minimeras personliga tragedier .

Låt IS ockupera Alramadi samtidigt som de ansvariga evakuerar medborgarna därifrån , de är redan flyktingar i sitt eget land.

På det sättet identifieras vilka som ingår i IS och vilka de länder är som står bakom IS. För det andra respektera och följa krigslagarna och ta hand om krigsfångar .

 

I händelse av att IS ockuperar hela Irak och dess regering hamnar i exil så har liknande händelser skett tidigare i historien.

Iran mot IS .

Vid IS ockupation av Irak kommer IS-anhängare från arabiska vårens länder att understödja IS i Irak. Detta minskar i sin tur våldet i de länder som omfattas av den arbiska våren. Det är bättre att strida i ett land än att strida i många länder.

 

3) Utbilda irakerna i exil i fred, demokrati och hållbar utveckling , FDU , och att ingen undantas från det. , Religionsfrihet ska gälla. Minskad religiös makt i moskeer och kyrkor. Föreningar och även ambassader ska delta för att undvika att upprepa samma misstag som skedde efter regimens fall. Minska stammarnas roll och förbjuda all milis från Mahdimilisen till kurdisk milis samtidigt som man värderar den kurdiska självständigheten.

Gör samma sak med flyktingar från andra länder . De nya utbildade krafterna ska delta i återuppbyggandet .

 

4) Inget riksdagsparti får hetsa upp för krig och rasism eller uppmana till våld. De partier som har flyktingar / invandrare i sitt parti, utrusta gärna de med FDU .

 

5) SIDA:s och exportrådets roller granskas. Irak har redan efter regimens fall fått 6 miljarder kr och ytterligare många miljarder har Sverige lämnat som bistånd. , En del irakier som varit inblandade i återuppbyggandet finns kvar i Sverige . Ingen direkt utfrågning har skett av dessa, vi måste få veta hur pengarna har använts och varför de har misslyckats .

En del av dessa är medlemmar i riksdagspartierna b.la i ett feodalt parti , ett religiöst parti och ett rasistiskt parti.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

 

 

 


Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det.Voltaire ,

 

Vad Åsa Romson säger , vi håller på att i Europa göra Medelhavet till det nya Auschwitz

Detta skedde under partiledardebatten och kan inte betraktas som ett officiellt uttalande och hon kunde likaså ha jämfört med Gaza Massacre eller när engelsmännen dödade 80 000 indiska tigrarm fl. Kommittén mot antisemitismfår nöja sig med vadfilosofen sade !

 

Enligt boken, de svenska partiernas rötter tvingades statsminister , Åkerheilm Af Margretelund som i sin regering hade en krigsminister att avgå 1891 när han uttalade

 “ den nya härordningen skulle sätta oss i stånd att tala svenska med normännen ”

. Detta var ett officiellt uttalande .

 

Åsa Romson behöver inte be om nåd ,

kommittén mot antisemitism och Judiska församlingens

kunskapsbrist om att att varje massaker är unik i mänsklighetens historia , skapar onödiga hinder för regeringens arbetevilket gynnar SD .

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyen-varre-helvete-an-resan-over-havet/

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna & KUS

 

 

 

 


Det glömda Sverige, och ett nyval utlystes

Försvarsutskottets prop om hur mycket svenska försvaret får kosta och att återmilitärisera Gotland är på väg att klubbas i riksdagen .

 Försvarsutskottet,FU, där majoriteten är män, visade sig ha samma argumet som SD som hotar med att fälla varje budget som ger ökat stöd till invandring och flyktingar

FU:s argument att hota medatt samarbeta eller söka medlemskap i Nato och öka budgetanslaget till försvaretoavsett flyktingarnas lidande pga krigen och attde somflytt från pågående krig , hatar alla krig och saknar bostäder . Oavsett om flyktingarnas önskemål är att återvända till sina hemländer när det bli fred. Småpartierna vill öka anslaget till försvaret samtidigt som de hetsar upp för krig trots den humanitära tragedin i Medelhavet, Detandra Poltava.

 

Karl XII var en ung äventyrare som hade jakt och vapen som sina huvudintressen.

Hur många av riksdagmännen och Försvarsutskottets medlemmar har jaktlicenser, jaktintresse och intresse för vapen ? Det är ytterst viktigt att vapenlicensen omprövas varje år, ställsamma krav som gäller för tolkar . En tolk tvingas varje år att betala 2 300 kronor för att kunna fortsätta som auktoriserad tolk. Dessutom vara känd för sin redbarhet och i övrigt lämpad som auktoriserad tolk eller translator. Dessutom krävs underlag på redbarhet från Rikspolisstyrelsen och Kronofogden. Tolkning sker ofta per

telefon. Därför har migrationsverket problem med olika dialekter.

Ställ samma krav på vapenlicenser, det ska vara mycket dyrt att inneha en sådan licens.

 Lagstiftarna verkar har problem med att skilja mellan att vara utrustad med vapen och utrustad med språk.

Skjutningar i offentlig miljö , jägare och tävlingsskyttar

Det hävdas att bara en liten del av de vapen som används när brott begås sker med licensierade vapen.

 

De tar från Solcellsenergi och ger till försvaret

 Många svenskar står i kö under flera år för att få ekonomiskt stöd till solceller , en del av dessa kommer att hinna dö utan att ha fått detta stöd . Energiministern som får stöd av Miljöpartiet hävdar att det är slut på pengarna , det saknas pengar och de prioriterar något annat. Vi kan inte se någon skillnad mellan, fp, C, Kd och Mp , dessutom vet man inte vad SD står för., efter splittringen kan SD hamna på samma nivå som Fp, Cp och Kd..

 

Småpartiernas ambition bl a FP om Sveriges medlemskapi Nato kan betraktas som ett svar på Bertil Ohlins bok om ” det glömda Sverige ”

 

Trots att han var partiledare och försvarsvän, ställde han sig alltid bakom neutralitetspolitiken,

 

Bertil Ohlin somledde fp i 27 år var också oppositionsledare , nu saknas opposition i Sverige , den är död eller som förlamad .

Bertil Ohlin hade 24,4 procent av väljarstödetoch för att få buktmed arbetslösheten samarbetade han med Gunnar Myrdal som också fick Nobelpris i ekonomi, och de kom med en lösning på hur man skulle bekämpa arbetslösheten .

När nyval utlystes med anledning avtjänstepensionsfrågan pga stridighet om folkpensionen, ATP, förlorade fp hälften av sina sympatisörer och det blev en katastrof för partiet.

Bertil Ohlin skrev om småbrukare, småföretagare, änkor och pensionärer medan den nuvarande fp-ledarenJan Björklund med sins5,42  %och flera andra små riksdagspartier som ligger nära spärren på 4 %tjatar om medlemskap i Nato.

Björklund anser, liksom folkpartiet officiellt, att Sverige bör gå med i NATO

 

Vill ni inte att flyktingarnaska återvända till sina hemländer och delta i återuppbyggandet ?

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna & KUS

 


Den svenska demokratins stora brister ,personvalsproblem och frikyrkopredikanter i politiken .

 

1) Det anonyma finansiella stödet och partistödet

I förra valet tog sig åtta personer in i riksdagen genom lyckade personvalskampanjer

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rvalkrets/02/personroster.html

 

2) Det moraliska stödet

Tyvärr verkar kombinationen sex och politik vara det enda som funkar säger den feministiska , partiledarenoch statsministerkandidaten , Kinberg Batra.

Den andra feminstenCecilia Wikström som var präst i Svenska kyrkanblev vald genom personval och genomatt överge prästerskapet och Gud och bli politiker tolkas som om hon tror mer på politik än religion .

 

kritisk till Lars Adaktussons personvalskampanj inför EU-valet.

Adaktusson uppträder under falsk flagg

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/norm-b-adaktusson-upptrader-under-falsk-flagg_3585830.svd

Var och en har en massa uppdrag

- Ledamot i utrikesutskottet

- Ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter

- Ersättare i transportutskottet

- Medlem i delegationerna för relationer med Afghanistan och Bosnien3) Orsak samband

 

Vad har detta förfarande för effekt på flyktingar ?

 

Flyktingar & demokratin

Exil är enligt vi, De Nya Svenskarna, en tillfälligt station där flyktingen förebereder sig för åtevändande och för att delta i återuppbyggandet och att tillsammans med andra exilmän som kommer från samma land utveckla landet.

 

Den arabiska vårens misslyckande har visat att de flyktingar som kommer från dessa länder inte har lärt sig något om demokrati och hur man styr en stadsdel och att fördela budgeten rättvist och ej j heller lärt sig att samarbeta med andra minoriteter från samma land vilket har förlängt lidandet vid genomförandet av den arabiska våren.

 

Det har visat att en flykting kan betala hur mycket som helst till smugglare

Anta att Mohammad Ali är beredd att betala 10 tusen Euro motsvarande hundratusen kronor. Sannolikheten är att en av 20 dessa flyktingar är ingenjör eller läkare .

I stället för att han betalar till smugglaren och uppmuntrar till en sådan blomstrande marknad som har lett till massdöd skulle han i stället vända sig till Sveriges ambassad i det land han befinner sig och ansöka om att studera, forska ,arbeta , besöka en anhörig , visum för att starta eget eller studera Sveriges statsskick, valsystem , väfärd , hållbar utveckling m.m . Som krav från svenska Migrationsverket kan vedebörande sätta in detta belopp på Migrationsverkets konto som garanti för sin försörjning under hela perioden. Då lever han inte på bidrag !

Pengarna räcker för hans försörjning I låt oss säga 10 månader, en del har familj och släkt vilket gör att pengarna kan räcka ännu längre . Under tiden kan han söka skydd i Sverige.

Det ankommer på Migrationsverket , Länsrätten och kammarätten som avgör hans fall att arbeta enligt principen effektivitet, snabbhet och billighet.

 

Invandrare som har kapital måste visa solidaritet med flyktingar I nöd.

Under tiden uppmuntar de med invandrarbakgrund som har kapital att investera i deras kunskap som arbetskraft genom att vända sig till dessa och alla som går på SFI Sverige och varför inte hålla föredrag på deras eget språk. De ska även besöka flyktingförläggningrna.

 

För att undvika främlingsfientlighet är det inte lämpligt att Migrationsverken är placerade i små kommuner , att placera en sådan myndighet i en liten kommun där det bor många pensionärer, som bara ser att många invandrare går runt utan sysselsättning gynnar SD .

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna


Varför fick två turkar ministerposter i Löfven- Romson regeringen när det finns 120 länder .

I fall Löfven saknar ministerkandidater utanför Turkiet kan han låta De Nya Svenskarna få veta det så att vi kan skicka flera kandidater till honom.

Mehmet Kaplan, bostadsminister och Ibrahim Baylan , energiminister

 Den ene håller igång brasan och den andre släcker !

 
 
Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.
 
KUS
De Nya Svenskarnas ungdomsförbund

SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

  • Anno:MCMXCVIII

    Facebook
    <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

    Fred - Demokrati - Hållbar utveckling solidaritet@spray.se denyasvenskarna@gmail.com