Riksdagsarbetet och partiernas valberedningar borde förändras och utvecklas !

Riksdagen i dess nuvarande skick är inte att betrakta som jämställd då få invandrare pga partiernas valberedningar kandiderar till riksdagen och ännu värre är det när det gäller Eu-parlamentet. Mångfalden fungerar dåligt då MP:s båda språkrör är infödda svenskar och att svenskarna flyr från de stadsdelar där majoriteten av invånarna har invandrarbakgrund.

Medborgarförslag tas inte på allvar eller glöms bort och många kommunpolitiker har gmail eller yahoo adress i stället för under sitt lands domän .se. I Jämförelse statsminstern kör Ford i stället för den inhemska produkten Volvo .

Den fredsplan som presenterades av De Nya Svenskarna och skickades till riksdagen och regeringen blev försummad . Medborgarförslag som lämnades till Arbetsförmedlingen och kommunen om hur arbetslösheten bland invandrare ska lösas försummades och studerades inte ens. Medborgarförslaget , I-ländernas topdomän och U-ländernas topdomän. Dvs att få u-ländernas topdomän att fungera under tiden de här länderna befinner sig i krig såsom arabiska våren mfl. Utifrån tex Sverige och likadant övriga länder där flyktingar kan samarbeta.

Multireligionval är en metod av konfliktlösning , en process som innebär att på sikt övergå från ett kyrkoval som gäller endast kristna i norden till Multireligionval som omfattar alla religioner. Förföljelse av muslimer som minoritet som utförs av buddisterna som majoritet i Burma kunde ha gått att undvika så även förföljelse av andra samfund i Mellanöstern kunde även det ha undvikits om de nordiska länderna tillämpat Multireligionval .

Varför tillämpas kyrkovalet enbart av kristna i de nordiska länderna och varför tas ingen hänsyn till andra religioner .

Multireligionval , fredsplan och en fungerande u-ländernas topdomän borde ingå i alla områden som omfattas av konfliktlösning.

Riksdagen är inte en industri utan en skola varifrån det utfärdas folkets demokratiska beslut. Partierna lever på bidrag sk partistöd i syfte att främja demokratin och utveckla densamma och inte vara beroende av okända krafter som påverkar deras politik . Politiken måste ha ett varierande innehåll och inte härma varandra och det får inte saknas en stark opposition som utgör grundbulten i demokratin.

Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid Kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka 

 

Politisk cirkel med moderna tillämpningsmedtoder för riksdagsledamötena.

Nu är det De Nya Svenskarna som håller föredrag i riksdagens lokaler om Multireligionval från teori till praktik . Riksdagsledemötena som elever lyssnar , ställer frågor och tillämpar.

Eftersom vi tillsammans skall utveckla ett rättvist Multireligionval kräver detta naturligtvis yttrande från olika experter , vetenskapsmän , politiker och jurister .

Ärkebiskopen får möjlighet att informera om hur kyrkovalet fungerar med dess fördelar och nackdelar. Dessutom bjuds experter från valmyndigheten in .

Finansieringen, kyrkans egendom och begravningar ska också diskuteras. Med den situation som råder med att många dör i de pågående krigen och andra som dör på väg som flyktingar kommer inte jorden att räcka till att begrava människor inte ens om man hugger ner stora skogsområden för att tillverka kistor eftersom de som dör i krigen på grund av sin religion inte vill bli kremerade . Frågan om hur man skall ta hand om de döda i framtiden måste också diskuteras .

 

Följande kriterier är av betydelse att diskutera

  1. själva Multireligionvalet och synpunker representanter för olika samfund,

  2. Multireligonstödet motsvarar partistödet,

  3. Kyrkan och andra samfunds rättvisa fördelning av deras egendom

  4. Begravningssätt

  5. Skolundervisning i ämnet

  6. Rätten att inte ha en uppfattning

  7. Finns det något att hämta från de nordiska konflikterna och hur löste man det efter Kalmarunionen och perioden mellan denna och unionsupplösningen 1905. Har nutralitetspolitiken bidragit till stabiliteten.

Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till Europakonventionen, artikel 9:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

Nu till frågan om de religiösa som motsätter sig införande av demokrati i sin religion och är motståndare till Multireligionval .

 

Argumet -1-

Grundlagen betonar att målsättningen för det allmänna är att verka för att demokratins ideer blir vägledande inom samhällets alla områden som betonar att demokratin skall genomsyra alla samhällsområden

Om demokratin är en garant för religionsfrihet som utgör grundbulten för demokratin och garanteras i grundlagen, får de som flydde från diktaturstater och förtryck inte motsätta sig en sådan demokratisk reform, Multireligionval.

 

Argument -2-

Multireligionstödet beviljas till de samfund som deltar i Multireligionval. .

De som motsätter sig får inte det stödet och de blir isolerade utan att ha yttranderätt när det gäller vissa viktiga frågor . Yttranderätt inhämtas från det folkvalda organet.

 

Vid tillämpningen börjar arbetet med buddismen på grund av rådande omständigheter

50 Buddism , motsvarar 50 invandrade buddister i Sverige , samma gäller andra religioner

 

50 Islam50 Judendom50 Hinduism50 konfucianism50 Mandeism50 Kristendom

 

 

T I L L Ä M P N I N G

Här utgår vi ifrån att alla riksdagsledamöter kommer som flyktingar från Burma samt andra buddister som bor i Sverige.

Riksdagen består av 349 ledamot som ska sitta i 7 bänkrader fördelade på de 7 religionerna.

 Således har vi 50 ledamöter i varje bänkrad inklusive ärkebiskopen .

 

Steg I

De 349 ledamötena ska enligt konfliktlösningsprocessen komma från samma land eller länder som har buddismen som religion I det här fallet Burma.

Att få två buddister som representerar buddisterna i Sverige och båda skall vara svenska medborgare, även de som konverterade till buddsimen deltar i

konfliktlösningsprocessen.

Alla 349 ledamöterna skall ha rösträtt i multireligionvalet.

Vi har två kandidater , Lama Aoch Lama B . Oavsett den inriktning som lamarna representerar är det religionsfrihet , demokrati och att vi som skall uppnå fred i exil och på sikt skall det ha en betydande effekt i deras länder. Båda lamerna skall innan valet i en öppen och allmän debatt presentera sina lösningar och synpunkter samt svara på journalisternas frågor.

Båda lamarna åker runt till olika städer och träffar buddister och andra intresserade och under bönetillfällena predika om införande av multireligionval .

Representater från valmyndigheten tar med sig prototyper , tryckta valsedlar och på varje valsedel står namn på kandidaten. Valsedlarna placeras på en lång bänk eller ett bord, de skall även ha med sig två snickrade lådor med två olka färger.

 

Nu är det Multireligionval och dessa 349 buddister har rösträtt att välja eller rösta på den lama som de anser vara lämplig .

 

När de 349 buddisterna går in i vallokalen plockar de var sin valsedel och går sedan mot valnämnden som sitter i rad , visar sin legtimation och röstkortet som visar att de har rösträtt i multireligionvalet och sedan stoppar de valsedeln

in i ett kuveret bakom skärmen och sedan går de tillbaka och överlämnar kuveret till valförrättaren. Då har han gjort sin demokratiska plikt.

 

Den officiellt valda laman skall sitta vid ett ovalt bord tillsammans med en vald imam och en vald rabbin m fl.

 

Steg II

Proceduren upprepas men tillämpas på nästa religion, nämligen islam, judendom osv.

 

I inlägget , Flykting & Demokratin tog De Nya Svenskarna upp samarbetsvårigheterna mellan olika minoriteter . Både i riksdagen, inom riksdagspartierna och även utanför dessa. Detta presenterade som en fredsplan

De Nya Svenskarna står till förfogande med att hålla föredrag om Multireligionval, kostnadsfri uppmuntran till fred och demokrati .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-med-centrala-roller-i-usas-extremhoger/

 

 

 

 

 

 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0